Pátek 9. července 1993

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. Naprostá většina. Děkuji.

Poprosím paní kolegyni, aby pokračovala.

Poslankyně Anna Röschová: Jako první v rozpravě vystoupil pan poslanec Ortman, který nepřednesl žádný pozměňovací návrh.

Jako druhý vystoupil pan poslanec Honajzer, který přednesl pozměňovací návrh vypustit § 7 společné zprávy. Tak jsem to zachytila. K tomuto návrhu se připojili poslanci Skočovský, Buzková a Štěrba. Upozorňuji, že později v rozpravě vystoupil pan poslanec Benda, který u tohoto § ve společné zprávě navrhl hlasování odděleně po jednotlivých odstavcích. V případě, že bude přijat návrh pana poslance Honajzra, vylučuje se samozřejmě hlasování po odstavcích, které navrhl pan poslanec Benda, protože nebude o čem hlasovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: S faktickou poznámkou se hlásí kolega Benda.

Poslanec Marek Benda: Jednalo se o procedurální návrh pana poslance Honajzra. Já jsem nenavrhoval za sebe cokoliv z § 7 vypustit.

Poslankyně Anna Röschová: Omlouvám se. Pravděpodobně jsem to špatně pochopila, to znamená, že k tomu vznesl pan poslanec Benda procedurální návrh hlasovat odděleně o návrhu pana poslance Honajzra.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. Jedná se o hlasování po odstavcích o vypuštění § 7.

Poslankyně Anna Röschová: Upřesnila bych to. Pan poslanec Benda, jak sám nyní řekl, požádal, aby u návrhu pana poslance Honajzra bylo hlasováno po odstavcích. Je to tak, pane poslanče Bendo? (Ano.) To znamená, že podle mého názoru nemusíme hlasovat o tom, co zde řekl pan poslanec Benda, ale můžeme přistoupit k hlasování o návrhu pana poslance Honajzra, pouze, že budeme hlasovat odděleně po odstavcích.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dovolil bych si to upřesnit, paní kolegyně. Mohu?

Poslankyně Anna Röschová: Můžete.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tím, abychom o návrhu pana kolegy Honajzra hlasovali po odstavcích, ať zvedne ruku. 42.

Kdo je proti? 19.

Kdo se zdržel hlasování? 91.

Tento návrh nebyl přijat.

Prosím paní kolegyni, aby se ujala předkládání jednotlivých návrhů.

Poslankyně Anna Röschová: Pane místopředsedo, nyní můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Honajzra - vypustit § 7 ze společné zprávy.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku! 95.

Kdo je proti? 36.

Tento návrh byl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: Pan poslanec Hirš ve svém vystoupení přednesl šest pozměňovacích návrhů. Prvním pozměňovacím návrhem bylo - opět směřoval ke společné zprávě - v první větě za slova "k tomuto režimu" vložit slova "ať již jednotlivě nebo ve skupinách". Dále by text pokračoval, jak je ve společné zprávě.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 15.

Kdo je proti? 7.

Tento návrh nebyl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: Druhým pozměňovacím návrhem pana poslance Hirše byl návrh, který směřoval rovněž k § 3 společné zprávy, a to poslední slova "hodný úcty" vypustit a nahradit je slovy "morálně odpovědný".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 15.

Kdo je proti? 13.

Tento návrh nebyl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: Dalším pozměňovacím návrhem pana poslance Hirše byl pozměňovací návrh vypustit § 4 společné zprávy a nahradit jej textem: "Každý, kdo byl komunistickým režimem nespravedlivě postižen a perzekuován, má právo na pomoc při napravování křivd a příkoří způsobených perzekucí bez ohledu na jeho současné bydliště, pokud se sám nepodílel na činnosti KSČ".

Pro úplnost, přesnost a lepší orientaci upozorňuji, že přijetí tohoto pozměňujícího návrhu by vyloučilo pozměňovací návrhy pana poslance Vika, Štěrby, Libora Nováka ml. a Kozáka.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 4.

Kdo je proti? 7.

Tento návrh nebyl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: Další pozměňovací návrh pana poslance Hirše směřoval k § 8 společné zprávy, a to doplnit text tohoto paragrafu, to znamená za slovem "vydání" vypustit tečku a doplnit "a zúročují se běžnou úrokovou mírou".

Přijetí tohoto pozměňujícího návrhu vyloučilo hlasování o pozměňujícím návrhu Libora Nováka ml. a pana poslance Kozáka, který navrhoval § 7 vypustit.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 14.

Kdo je proti? 8.

Tento návrh nebyl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: Pátým pozměňovacím návrhem pana poslance Hirše byl tento: mezi § 8 a 9 pravděpodobně jako § Ba - navrhuje vložit nový paragraf, který by zněl: "Přiznané příplatky dle § 25 zákona č. 119/1990 Sb. (legislativně by se muselo doplnit o soudních rehabilitacích) se vyplácejí od účinnosti tohoto zákona v plné výši jako samostatná část sociálního zabezpečení odděleně od důchodů."

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 13.

Kdo je proti? 6.

Tento návrh nebyl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: Poslední pozměňovací návrh pana poslance Hirše byl k § 9, kde navrhuje vypustit § 9 a nahradit textem: "Vláda České republiky je zmocněna, aby ve své působnosti napravila některé křivdy spáchané na rehabilitovaných politických vězních komunistického režimu a na osobách, které byly postiženy jeho perzekucemi, zejména v oblasti sociální, zdravotní a finanční."

V případě přijetí tohoto pozměňovacího návrhu by se vyloučilo hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Vika, který navrhuje jiný text, pana poslance Grulicha, který navrhuje vypustit tento paragraf, a pana poslance Kozáka.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku! 13.

Kdo je proti? 5.

Ani tento návrh nebyl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: Jestli dovolíte, nebudu se zmiňovat o poslancích, kteří vystoupili, ale nepřednesli žádný pozměňovací návrh.

Nyní tedy jako další, kdo přednesl pozměňovací návrh, byl pan poslanec Vik, ovšem pan poslanec Vik přednesl procedurální návrh, aby o jeho návrzích bylo hlasováno po jménech. Myslím si, že teď bychom měli hlasovat o tomto procedurálním návrhu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku! 9.

Kdo je proti? 36.

Tento návrh nebyl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: Jako první věcný pozměňovací návrh přednesl pan poslanec Vik tento:

V § 2 odst. 2 - nahradit text společné zprávy tímto textem: "Komunistická strana Československa byla organizací zločinnou a zavrženíhodnou stejně jako organizace založené na komunistické ideologii a spolupracující ČSL a ČSS."

Při přijetí tohoto pozměňovacího návrhu by se vyloučilo hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Libora Nováka mladšího.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku! 15.

Kdo je proti? 9.

Tento návrh nebyl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: Další pozměňovací návrh zní takto: V § 2 doplnit nový odst. 3 ve znění: "V důsledku těchto zločinů se zakazuje činnost KSČM a dalších organizací vycházejících z této ideologie a veškerý majetek právních subjektů propadá ve prospěch lidu. Všichni členové KSČ a funkcionáři organizací uvedených v § 2 odst. 2 nesmí po dobu 10 let vykonávat žádnou vládní funkci a nesmí kandidovat do Parlamentu České republiky. Ti, kteří již takový mandát nebo vládní funkci zastávají, jsou jí zbaveni."

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku! 14.

Kdo je proti? 23.

Ani tento návrh nebyl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: Třetí pozměňovací návrh pana poslance Vika směřoval k § 3, a to vložit nový odst. 2, který zní. "Všechny oběti komunistického režimu a jejich přímí potomci, kteří se sami neprovinili spoluprací s tímto režimem, nechť jsou po prokázání svého odporu odměněni, a to jak morálně, tak materiálně."

Pravděpodobně by to znamenalo přečíslovat tak znění § 3 na odst. 1.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku! 16.

Kdo je proti? 3.

Ani tento návrh nebyl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: Další pozměňovací návrh je takovýto: Nahradit text § 4 textem: "Každý, kdo byl komunistickým režimem nespravedlivě postižen a perzekuován, nechť prokáže svůj postih. U osob, které se nedožily tohoto zákona, nechť jej prokáží pozůstalí nebo spolupracovníci. V případech zvláště závažných bude prokazovat jejich postih stát prostřednictvím návrhu prokuratury. Každý, kdo byl odsouzen, bude hmotně odčiněn. Kdo ztratil v souvislosti se svým postojem a pronásledováním majetek, jej získá zpět, a kde to není možné, obdrží finanční náhradu. Kdo ztratil státní občanství, nechť je mu vráceno. V důchodu bude dostávat zvláštní příplatek, který upraví zvláštní zákon. Za odpor, který byl aktivní, bude občan, který se jej zúčastnil, nebo jeho přímí potomci, pokud se neprovinili proti ustanovení tohoto zákona, morálně oceněn medailí za účast ve třetím odboji, která bude udělena podle zvláštního zákona."

Omlouvám se, čtu doslova tento text.

V případě přijetí tohoto návrhu by bylo vyloučeno hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Štěrby, Libora Nováka ml. a pana poslance Kozáka.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku! 9.

Kdo je proti? 6.

Ani tento návrh nebyl přijat.

Dovolte, abych vás poprosil, paní poslankyně, o laskavost - domnívám se totiž, že všichni poslanci mají text pozměňovacích návrhů před sebou, není zřejmě třeba je číst. Stačí je pouze komentovat a zrychlit tak postup.

Poslankyně Anna Röschová: Ano, velmi ráda vyhovím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Má, prosím, někdo námitky proti tomu postupu? - Nemá. Budeme tedy takto postupovat.

Poslankyně Anna Röschová: Pane místopředsedo, přečetla bych jenom ty části, kde se do pozměňovacího návrhu vkládají nějaká slova. Jinak se domnívám, že je skutečně zbytečné tyto návrhy číst.

Pátý pozměňovací návrh pana poslance Vika směřuje k § 9, kde se předkládá nové znění. Myslím, že to je zrovna případ, který nemusím číst.

Jen pro úplnost - přijetí tohoto návrhu by vyloučilo hlasování o návrhu pana poslance Grulicha a pana poslance Kozáka.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku! 8.

Kdo je proti? 3.

Ani tento návrh nebyl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: Posledním pozměňovacím návrhem pana poslance Vika je připojit nový § 9 a) ve znění, které máte před sebou.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku! 9.

Kdo je proti? 4.

Ani tento návrh nebyl přijat

Poslankyně Anna Röschová: Pan poslanec Skočovský přednesl podle mého názoru 2 pozměňovací návrhy, později vysvětlím proč.

Prvním pozměňovacím návrhem bylo doplnit na konci místo tečky středník a dále pokračovat, prosím opravte si: "všechny zákony a právní předpisy vydané v tomto období zůstávají v platnosti".

V textu, který máte před sebou je chyba tisku. Vylučuje to hlasování o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Kolářové.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 14.

Kdo je proti? 3.

Tento návrh nebyl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: To, co máte označeno jako druhý pozměňovací návrh, podle mého názoru není pozměňovacím návrhem, ale doporučením ze strany pana poslance Skočovského. O dalším pozměňovacím návrhu pana poslance Skočovského již bylo hlasováno. Pan poslanec Jaroslav Novák přednesl pozměňovací návrh, a to zařadit před §§ 4 společné zprávy jako nový § 3 a), jehož znění máte před sebou. Jedná se o komplexní návrh, a proto myslím, že bychom měli hlasovat o celém tomto paragrafu najednou.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Stodůlka.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: V textu se nejedná o Nonsenův, ale Nansenův pas...

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano, prosím, abychom si opravili text. Současně vás žádám o hlasování.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 31.

Kdo je proti? 2.

Ani tento návrh nebyl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: Pan poslanec Jiří Šoler přednesl pozměňovací návrh týkající se § 1 písm. f), a to místo slov "cizí mocnosti" nahradit slovy "cizími mocnostmi".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 25.

Kdo je proti? 6.

Ani tento návrh nebyl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: O návrhu paní poslankyně Buzkové již bylo hlasováno.

Jako další přednesl pozměňovací návrh pan poslanec Řezáč, kterému se tímto velmi omlouvám, že jsem v jeho dvojím vystoupení, které bylo plno úvodů do filozofií, politologií, křesťanství a pod. nepostřehla jeho pozměňovací návrh. Prosím za prominutí.

Pan poslanec Řezáč přednesl návrh k § 8, a to: "jsou splatné do pěti let od jejich vydání" nahradit textem "jsou splatné do 30. června 1994".

Pane poslanče, je to tak správně? (Ano.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 27.

Kdo je proti? 8.

Ani tento návrh nebyl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: Pan poslanec Tomáš

Štěrba přednesl pozměňovací návrh k § 4, a to vypustit slovo "účast" a nahradit jej slovy "uznání a možnost odčinění křivd a bezpráví podle zvláštních předpisů, pokud se sám v době od 25. února 1948 do 29. prosince 1989 aktivně neúčastnil perzekuce jiných občanů". Pane poslanče, je to tak správně? (Ano.) Nedal jste mi totiž písemně pozměňovací návrh, a proto jsem text přečetla celý. Děkuji.

Ještě bych chtěla podotknout, že přijetí tohoto návrhu vylučuje hlasování o pozměňovacím návrhu poslance Libora Nováka a pana poslance Kozáka.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kdo souhlasí s tímto návrhem ať zvedne ruku. 31.

Kdo je proti? 4.

Tento návrh nebyl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: O věcné problematice druhého pozměňovacího návrhu pana poslance Štěrby bylo již hlasováno.

Pan poslanec Petr Kavan přednesl 4 pozměňovací návrhy. První pozměňovací návrh se týkal preambule. Prosím pana poslance Kavana, aby kontroloval, co budu říkat, protože rovněž jsem se trochu nevyznala v tom, co mi předložil.

V preambuli na třetím řádku za slova "lidských práv" doplnit "a svobod".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 130.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: Stejně tak u druhého pozměňovacího návrhu pana poslance Kavana bych prosila, aby mě sledoval: "Nahrazení podílu občana na správě věcí veřejných a fungujícího tržního hospodářství direktivním řízením, destrukcí."

V tomto případě prosím pana poslance Kavana, aby tento text upřesnil, protože přesně nevím, co tím chtěl říci.

Poslanec Petr Kavan: Je to přesně tak, jak jste četla. Slovo "destrukcí" v textu zůstává.

Poslankyně Anna Röschová: Takže za slova "nahrazení" přijde text "podílu občana na správě věcí veřejných a ....." a dále se pokračuje v textu. Je to tak správně?

Poslanec Petr Kavan: Ano, včetně slov "direktivním řízením".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s touto vsuvkou, ať zvedne ruku. 31.

Kdo je proti. 3.

Ani tento návrh nebyl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: Třetí pozměňovací návrh pana poslance Kavana směřoval k § 1 písm. a), a to za slova "politické vůle" doplnit "zrušením moravsko-slezské země usiloval o ztrátu imunity jejich občanů a jejich plnou podřízenost centru totalitní moci". Další text pokračuje, to znamená "nutil je ....".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím pana poslance Kavana o upřesnění textu.

Poslanec Petr Kavan: V textu je chyba tisku. Nejedná se o "imunitu", ale "identitu".

Poslankyně Anna Röschová: Omlouvám se za to, že jsem na tuto chybu nepřišla.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jinak je uvedený text správný, pane kolego? (Ano.)

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku! 35.

Kdo je proti? 26.

Tento návrh nebyl přijat. Prosím paní kolegyně.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP