Pátek 9. července 1993

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené poslankyně, vážení poslanci, prosím o vyhlášení výsledků. Poprosím kolegu Effenbergera, aby se ujal slova.

Poslanec Josef Effenberger: Dámy a pánové, výsledky právě uplynulého hlasování jsou tyto: pro návrh zákona se vyslovilo 129 poslanců, proti hlasovalo 34 poslanců, 3 poslanci se zdrželi hlasováni a 4 nehlasovali.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu kolegovi Effenbergerovi. Konstatuji, že jsme tímto poměrem hlasů - pro 129, proti 34, zdrželi se 3, nehlasovali 4 schválili zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu podle sněmovního tisku 376, ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 432 a schválených pozměňovacích návrhů. Ještě jednou vám děkuji. (Potlesk.)

Dalším bodem, který máme projednávat, je podle dohody

XXX.

Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích, tzv. silniční zákon, ve znění zákona č. 27/1984 Sb.

Odůvodněním předloženého vládního návrhu zákona, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 303, pověřila vláda ministra dopravy pana Jana Stráského, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr dopravy ČR Jan Stráský: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážená sněmovno, vláda České republiky v minulém roce přijala záměr vybudovat během osmi až deseti nejbližších let 264 km dalších dálnic. Tento záměr převzalo i nově vzniklé Ministerstvo dopravy České republiky.

Velmi naléhavá situace je především na dálnicích a silnicích, které nás spojují se západními sousedy. V dané ekonomické a finanční situaci se vyskytuje nutnost zainteresovat tuzemský i zahraniční soukromý kapitál do stavby těchto dálnic. Uvažujeme tak - a zákon předpokládá takový způsob, který by za dlouhodobý nájem s možností vybírání finanční úhrady od uživatelů dálnic umožnil účast soukromého sektoru, aniž by se změnilo vlastnictví všech dálnic, které by zůstaly státní. Umožnit tento způsob financování výstavby a provozování dálnic má právě předložený doplněk zákona, novela tzv. silničního zákona.

Tato novela také zároveň taxativně vymezuje vozidla, jichž by se zpoplatnění při účasti na silničním provozu na těchto úsecích netýkalo.

Vláda České republiky zatím předpokládá využití navrhované právní možnosti pouze pro dálnici D 5, a to pro úsek spojující Plzeň se západní hranicí s Rozvadovem. Vychází z toho, že tuto silnici dnešní a tedy patrně i budoucí dálnici využívá z více než 50% klientela mimo naše občany.

Po tomto krátkém úvodním slovu vás žádám, abyste posoudili tuto možnost, která by zrychlila výstavbu dálnic v České republice. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu ministrovi a prosím společného zpravodaje pana poslance Ladislava Blažka, aby nám odůvodnil předloženou společnou zprávu, kterou jste obdrželi jako sněmovní tisk 434.

Poslanec Ladislav Blažek: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, pozměňující návrh již velice starého zákona o pozemních komunikacích zdůvodnil pan ministr a oba výbory - jak výbor hospodářský, tak výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí - doporučily Poslanecké sněmovně, aby zákon schválila bez připomínek. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji a otevírám rozpravu, do které se zatím písemně nikdo nepřihlásil. Hlásí se pan kolega Matějka.

Poslanec Jaroslav Matějka: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, omlouvám se, že zdržuji dvěma pozměňujícími návrhy, ale považuji za potřebné je upřesnit. První se týká odst. 2 § 6 - čili toho prvního textu, který máme před sebou.

Navrhuji za slovo "dálnic" doplnit slova "s výjimkou úseků uvedených do provozu před 1. 1. 1993". Je to konzistentní s tím, co zde říkal pan ministr, jenom se to obráží ve znění zákona. Jde totiž o to, aby úseky, které už byly uvedeny do provozu a jsou užívány, nebyly zpoplatňovány, a šlo skutečně o úseky, které jsou a vedou k našim hranicím.

Druhý je návrh profesní. Doporučuji doplnit do odst. 3 písm. g) následující text: "Vozidla zabezpečující zpravidla nouzové zásobování vodou používané vlastníky, kteří zabezpečují hromadné zásobování obyvatelstva pitnou vodou." Jde totiž o to, že jsou to takové organizace, které v kritických momentech dodávají vodu obyvatelstvu. Jde o plošné zásobování, nikoliv o nějaké provozy jednotlivých úseků. Myslím si, že i tuto záležitost bychom měli v návrhu zákona zohlednit. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Poněvadž se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Táži se pana ministra Stráského, zda si přeje se ještě vyjádřit.

Ministr dopravy ČR Jan Stráský: Oba dva návrhy jsou v intencích předkladatele. Důvodová zpráva obsahuje tvrzení, že se to bude týkat samozřejmě silnic, které se teď budou stavět, i úseků, a doplnění dalšího typu vozidel považuji za účelné.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu ministrovi.

Nyní prosím společného zpravodaje, aby se vyjádřil k rozpravě a přednesl závěrečné slovo.

Poslanec Ladislav Blažek: Jak již řekl pan ministr, oba dva pozměňovací návrhy konfliktní nejsou, mohu je také doporučit, a vzhledem k tomu, že zdůvodnění už bylo řečeno, myslím, že závěrečné slovo není třeba.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Dovolte mi, abych požádal ve smyslu jednacího řádu Kancelář, aby provedla součet poslanců ve sněmovně. (Děje se.) 81. Děkuji.

Můžeme tedy hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje.

Poslanec Ladislav Blažek: První pozměňovací návrh pana kolegy Matějky je k § 6 nový odst. 2 za slovo "dálnic" doplnit "... s výjimkou úseků uvedených do provozu do 1. 1. 1993".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku! 92.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Poslanec Ladislav Blažek: V § 6 v novém odst. 3 doplnit nový bod g) tohoto znění: "Vozidla zabezpečující zpravidla nouzové zásobování vodou, používané vlastníky, kteří zabezpečují hromadné zásobování obyvatelstva pitnou vodou."

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku! 92.

Kdo je proti? Nikdo.

I tento návrh byl přijat.

Nyní mi tedy dovolte, abychom hlasovali o celém zákonu.

Kdo souhlasí s vládním návrhem zákona, kterým se doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 27/1984 Sb., podle sněmovního tisku 303, ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 434 a schválených pozměňovacích návrhů, ať zvedne ruku! 96.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že jsme schválili tento vládní návrh.

Tím jsme splnili další bod podle našeho programu.

Podle dohody, kterou jsme učinili na politickém grémiu, se budeme věnovat dalšímu zákonu, a to je bod č. 31. Je tomu tak proto - jenom to zdůvodním - že vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR o spotřebních daních, se bude projednávat díky dohodě s panem kolegou Wagnerem a panem ministrem Kočárníkem zítra dopoledne.

Dalším bodem je

XXXI.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 9/1993 Sb., o Českých drahách

Odůvodněním předloženého vládního návrhu zákona, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 419, pověřila vláda ministra dopravy Jana Stráského, kterého prosím, aby se opět ujal slova.

Ministr dopravy ČR Jan Stráský: Vážený pane předsedající, pane předsedo, vážená sněmovno, v České republice máme v současné době podnik, který je daleko, daleko největší ze všech podle všech možných kritérií. V tomto okamžiku zaměstnává 120 000 lidí. Jeho činnost je rozptýlena po celém území ČR, a přitom byl v souvislosti s časovými potížemi vlastně založen jedním z nejkratších zákonů, které ČNR nedávno přijala. To je jeden z důvodů, pro které předkládá vláda tento nový návrh, resp. novelu, která podstatně rozšiřuje původní zákon č. 9/1993 Sb.

Tento zákon především zakotvuje orgány Českých drah a rozděluje pravomoci mezi nimi. Těmito orgány jsou generální ředitel, generální inspektor a správní rada. Uvádím to proto, že právě institut správní rady považuji za nutné několika slovy zdůvodnit.

Jedná se o státní podnik, jedná se o podnik, který je v určité obecně známé ekonomické situaci, jedná se o podnik, který tato sněmovna každý rok dotuje mnohamiliardovými částkami.

Právě tato stručně nastíněná situace vede předkladatele k tomu, aby na restrukturalizaci tohoto podniku se podílel orgán složený z vysokých státních úředníků a zajišťující, aby celkové řešení situace Českých drah bylo nadresortní, aby se ho účastnili i úředníci, vládní úředníci z ostatních resortů. Odtud tedy - pokud bude diskuse nutná, samozřejmě rozvedu - navrhuji pro České dráhy institut správní rady.

Zákon rovněž vymezuje vztahy těchto vnitřních řídících složek Českých drah k ministerstvu dopravy a k české vládě.

Zákon kodifikuje první transformační kroky v Českých drahách a spojuje roli správní rady, o které jsem se zmínil, zejména s transformační aktivitou pro nejbližší období.

Poněvadž lze předpokládat, že z této aktivity vzejde zcela jiný podnik, než jsou dnes České dráhy, chtěl bych na závěr konstatovat, že tento zákon má patrně zhruba roční platnost. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu ministrovi Stráskému a opět prosím pana společného zpravodaje Blažka, aby nám odůvodnil předloženou společnou zprávu výborů, kterou jste obdrželi jako sněmovní tisk 448.

Poslanec Ladislav Blažek: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, zákon, který právě projednáváme, projednal hospodářský výbor s tím, že doplnil určité paragrafy, které jste dostali ve společné zprávě, a doporučil v tomto znění s pozměňovacími návrhy tento zákon schválit.

Ještě bych k tomu připomněl, že je velice nutné schválit tento zákon nyní, a to z důvodů časových. Jistě víte, že od 1. 7. se změnila struktura řízení Českých drah a bez schválení tohoto zákona by se správní rada, o které mluvil pan ministr, stala funkční až schválením zákona.

Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji společnému zpravodaji a otevírám rozpravu, do které se jako první přihlásil pan kolega Kozák. Prosím ho, aby se ujal slova.

Poslanec Stanislav Kozák: Vážený pane předsedo, pane předsedající, páni ministři, vážení kolegové, kolegyně! Dovolte mi, abych přednesl několik poznámek a zároveň i pozměňovacích návrhů k předloženému návrhu zákona o Českých drahách.

První pozměňovací návrh se týká železniční telekomunikační sítě, neboť železnici patří vlastní telekomunikační síť, ale v tomto návrhu se bohužel o ní nehovoří. Proto doporučuji, aby § 3 byl doplněn dalším odstavcem v tomto znění: "České dráhy jsou oprávněny zřizovat a využívat bez povolení železniční telekomunikační síť a železniční telekomunikační zařízení."

Druhý pozměňovací návrh se týká správní rady, a to § 4 b), kde doporučuji zařadit nový odstavec k § 4 b), a to číslo 2, další přečíslovat, který by zněl: "Za členy správní rady Českých drah vláda jmenuje odborníky z oblasti dopravy, financí, hospodářství, práva a privatizace."

Domnívám se, že skutečně tato správní rada by měla být složena z odborníků, zejména z oblastí, o kterých jsem zde hovořil.

Dále v souvislosti s § 4, zejména 4 i) bych se chtěl zeptat pana ministra dopravy a případně ho požádat, aby blíže specifikoval v tomto zákoně, co všechno patří do oblastí eventuálně okruhů železniční dopravní cesty a co patří do okruhu tzv. ostatních výkonů.

Možná, že někomu z vás se to bude zdát být malicherné, ale myslím, že zde je potřeba předejít určitým nepřesnostem ve výkladu z hlediska účetnictví i financování Českých drah. Domnívám se, že ze zákona by to mělo být naprosto jasné.

Nemohu mít námitky proti znění § 4 i), který se svým způsobem týká způsobů privatizace, ale přesto mi dovolte uvést jednu poznámku.

Domnívám se, že by mohlo dojít, opakuji mohlo dojít, k určitým rizikům, pokud by nebyly dodržovány předpisy Českých drah v případě privatizace, jestliže vpustíme na české dráhy jiný subjekt, než jsou pouze České dráhy a ten by se nepodřídil předpisům Českých drah. V důsledku toho by mohlo dojít k velice vážným kolisím. Připomínám, že toto dávám panu ministru ke zvážení, nepodávám v tomto smyslu jakýkoliv pozměňovací návrh. Byl bych však velice rád, kdyby se k tomu mohl vyjádřit.

Rovněž tak se domnívám, že v celém návrhu zákona, přitom jde o poměrně velkou část rozpočtu České republiky, chybí jakýsi status nebo kontrolní systém nad Českými drahami právě z hlediska ministerstva dopravy.

Neupírám toto právo ministerstvu dopravy, naopak bych si přál, aby toto právo bylo velice zvýrazněno. Ministerstvo dopravy musí mít, podle mého názoru, tuto kontrolní funkci, neboť zde jsou přidělovány poměrně značné příspěvky ze státního rozpočtu.

Rovněž tak v celém zákoně není uvedeno, jakým způsobem budou vyrovnávány tzv. ztráty z veřejné dopravy, tj. vykrývání plným jízdným a slevami poskytovanými např. důchodcům nad 70 let, což jsme ze zákona určili.

V § 4 l), část pátá - přechodná závěrečná upozornění podle mého názoru chybí termín, lhůta, dokdy bude jmenována správní rada. Navrhuji termín do dvou měsíců od účinnosti tohoto zákona.

Poslední moje poznámka, připomínám nikoliv pozměňovací návrh, se týká určité možnosti privatizace Českých drah. Doporučuji, aby majetek Fondu národního majetku České republiky, získaný privatizací majetku Českých drah, pokud k tomu dojde, bylo umožněno používat na financování rozvoje železničních dopravních cest. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Dále se do rozpravy hlásí pan poslanec Exner, připraví se kolega Gross.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedající, pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, v § 4 d) bod e) je právo správní rady udělovat předchozí souhlas k uzavření nájemních smluv o pronájmu pozemků, ke kterým České dráhy vykonávají právo hospodaření a toto právo není žádným způsobem možno převést na jiný orgán.

Domnívám se, že podobně, jako je tomu ve druhé části tohoto písmene e), pokud jde o uzavření úvěrových smluv, kde správní rada může předem stanovit částku, při jejímž překročení se teprve zabývá příslušným předchozím souhlasem, je třeba také pro první část stanovit určitou možnost, aby se jiný orgán zabýval udělením předchozího souhlasu k uzavření nájemních smluv, pokud jde o nepotřebné pozemky v rozsahu, který může v některých případech představovat jenom několik metrů čtverečních.

Navrhuji proto doplnit text tak, aby za slova "právo hospodaření" byl vložen text "pokud nepřenese toto právo v omezeném rozsahu na jiný orgán". Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím, aby se slova ujal kolega Gross.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, nejprve se omlouvám za to, že jsem nedal přihlášku do rozpravy písemně, ale musel jsem se na chvíli ze sněmovny vzdálit.

Dovolte mi, abych přednesl několik pozměňovacích návrhů, poté je předám pokud možno v písemné formě.

Nejdříve bych se však chtěl zabývat jinými problémy, které souvisí se železniční dopravou, a to především v souvislosti s tím, co se týká nás, parlamentu, to znamená v legislativní souvislosti.

Chtěl bych upozornit na to, že mnoho problémů pramení i z toho, že legislativa zatím dráhu poněkud brzdí a v mnoha ohledech do značné míry nevybočuje. Mám na mysli dosud platný zákon číslo 51/64 Sb., o drahách, o kterém se domnívám, že by si také zasloužil pozornosti této sněmovny a příslušného ministerstva v tom, aby byl upraven pro dnešní podmínky.

Ale nyní již k projednávanému tisku 419 vládního návrhu zákona o Českých drahách.

Mám první pozměňovací návrh, který se týká § 3, odst. 2, který by zněl takto: "Provozem celostátních drah se ve znění tohoto zákona rozumí souhrn všech činností, které zabezpečují přepravu osob a věcí na železniční dopravní cestě celostátních drah."

Odůvodnění mé je takové, že se domnívám, že ten původní text, který hovoří o provozu vozidel za železniční dopravní cestě je dosti úzký a domnívám se, že ten souhrn provozu celostátních drah, tak jak jej navrhuji pro přepravu osob a věcí, je do značné míry širší, neboť ten původní text si myslím, že nezahrnuje všechny činnosti na dráze, tak jak ve skutečnosti je.

Další pozměňovací návrh se týká § 4, kde navrhuji nový text, je to na str. 2 tohoto odstavce a zněl by takto: "Železniční dopravní cestou se pro účely tohoto zákona rozumí část železniční dráhy, určená k provozu železničních kolových vozidel a železniční zařízení, nutná k zabezpečení pohybu železničních kolových vozidel a zajištění bezpečnosti železničního provozu." Odůvodnění je zde podle mého soudu takové, že ten původní text, který hovoří o tom, že železniční dopravní cestou se pro účely tohoto zákona rozumí cesta určená k dopravě atd., domnívám se, že ta cesta, jak je v původním návrhu, nepostihuje celou problematiku, kterou by tento paragraf měl řešit, neboť část cesty, jak ji navrhuji já v tomto návrhu, tzn. ten text "přepravu osob a věcí" výstižněji hovoří dle mého názoru o tom, co železniční dopravní cestou ve skutečnosti jsou.

Další pozměňovací návrh, který navrhuji, je k § 4b odst. 1, kde bych navrhoval toto znění: "Správní radu tvoří 13 členů navrhovaných, jmenovaných a odvolávaných vládou." Pozměňovací návrh dávám v tom smyslu, neboť původní text předpokládá, že by to navrhovala vláda na návrh ministra dopravy. Domnívám se, že v této správní radě by měli být zástupci i jiných resortů než ministerstva dopravy, mám na mysli především ministerstvo hospodářství a ministerstvo obrany. Vím, že původní návrh toto nevylučuje, ale domnívám se, že pokud toto bude v kompetenci pouze ministra dopravy, je pochopitelné, že on se bude snažit hájit zájmy svého resortu a domnívám se, že pokud by byl přijat můj pozměňovací návrh, že by toto do určité míry vyloučilo.

Další návrh mám k § 4d písm. e), kde navrhuji nový text, který by zněl takto: jedná se o správní radu a o to, co správní rada by měla schvalovat. Já navrhuji, aby mohla "udělovat předchozí souhlas k uzavření úvěrových smluv, převyšuje-li poskytnutý úvěr částku stanovenou správní radou". Vypouštím zde tedy tu část, která hovoří o tom, že by měla tato správní rada rozhodovat i o pronájmech pozemků. Domnívám se, že pokud by správní rada měla rozhodovat o pronájmech všech pozemků, kterých je nyní v pronájmu přes tisíce, že by asi ta její činnost byla do značné míry technicky nemožná, nehledě na to, že tento problém řeší železniční přepravní řád a příslušné služební předpisy a další služební opatření státní organizace České dráhy.

Další pozměňovací návrh mám k § 4f, odst. 2, který by zněl takto: "Generální ředitel rozhoduje o všech záležitostech Českých drah, pokud nejsou tímto zákonem vyhrazeny do působnosti správní rady nebo ministerstva dopravy." V tom původním návrhu není zahrnuto ministerstvo dopravy a já se domnívám, že dosud platný zákon o drahách obsahuje celou řadu záležitostí, o kterých rozhoduje ministerstvo dopravy. Domnívám se, že to v této předloze chybí.

Pak bych měl jeden dotaz a poté bych možná stáhl pozměňovací návrh k § 4i odst. 1. Jedná se o to, že zde jsou určeny dva samostatně hospodařící celky na Českých drahách, já bych zde měl otázku na pana ministra, která se týká výnosu státního zmocněnce pro České dráhy, který byl vydán tuším někdy v polovině června s účinností od 1. 7. 1993, zřizoval tři divize v rámci působnosti Českých drah, jestli to není trochu v rozporu s tím, co ministerstvo dopravy předkládá. Konkrétní pozměňovací návrh k tomu nyní nepředkládám.

Potom mám předposlední pozměňovací návrh k § 4j odst. 1, který by měl znít takto: "České dráhy umožní na základě smlouvy užívání železniční dopravní cesty pro přepravu osob a věcí jiným osobám oprávněným podnikat ve veřejné železniční dopravě při splnění podmínek stanovených právními předpisy pro provozování celostátních drah." Domnívám se, tak jak je to v tom původním návrhu, užívání železniční dopravní cesty je do značné míry nepřesné a podle § 4 tohoto zákona by prakticky umožnilo používání i ostatních částí, kterými se rozumí podle § 4 tuším železniční cesta. Mám na mysli třeba i zabezpečovací a sdělovací zařízení, popřípadě pozemky, na kterých mohou tato zařízení stát. Takže domnívám se, že tento můj pozměňovací návrh by daleko výstižněji a přesněji určoval, o které smlouvy o užívání železniční dopravní cesty by se mohlo jednat.

To je můj poslední pozměňovací návrh, ano návrhy odevzdám písemně.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka. Děkuji, dále se už nikdo do rozpravy nehlásí, takže rozpravu končím a ptám se pana ministra a pana společného zpravodaje, zda si přejí okamžitě reagovat nebo chtějí dobu na zpracování.

Pan ministr chce reagovat hned, uděluji mu slovo.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP