Čtvrtek 17. června 1993

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím kolegyni Lagovou.

Poslankyně Hana Lagová: Pane místopředsedo, dámy a pánové, chtěla bych využít otevřené rozpravy a poděkovat panu poslanci Přibáňovi za to, jak odpověděl, když se vyjadřoval k mému pozměňovacímu návrhu. Nejsem tak naivní, abych nevěděla, co říkám.

Chtěla jsem především, aby účel předloženého zákona byl naprosto zřetelně pojmenován, abychom nekamuflovali něco, co vyjadřujeme skrytě. Dovolím si ještě trochu i ironie. Podle mého soudu by se měl zákon spíše nazývat zákon o vybírání příspěvků od občanů na krytí schodku státního rozpočtu. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím kolegu Čundrleho.

Poslanec Václav Čundrle: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, dovoluji si znovu dát pozměňovací návrh k čl. II bodu 3, tzn. k § 19 d), kde se dosavadní text označí jako odstavec 1 a připojuje se nový odstavec 2, který zní: "Příspěvek se neplatí také, jestliže dítě navštěvuje pravidelně mateřskou školu poslední rok před zahájením povinné školní docházky."

Panu Jarošovi jen jednu věc: Neznám případ, kdy by podnik v kterémkoli městě prodával městu mateřskou školu. Vždy jsou to bezúplatné převody.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kolega Krámek.

Poslanec Jan Krámek: Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, já se připojuji ke kolegovi Jarošovi s tím, že jsem si dnes nechal udělat analýzu na radnici a doporučuji pozměňovací návrh: do 50%. Nevěřte tomu, že zastupitelstva budou až tak tvrdá v sociální oblasti, a to nejen z důvodu, že máme krátce před komunálními volbami, ale zcela určitě je zájem v každé obci mít klid.

Na druhé straně já částečně souhlasím s kolegyní, která hovořila před chvílí. Ano, my doplácíme na vnitřní dluh tohoto státu, který zavinil někdo jiný. Ale nemá smysl o tom dál hovořit. My se potřebujeme dostat dál a potřebujeme, aby tato zařízení fungovala. A já se domnívám, že v této společnosti zastupitelstva tuto zodpovědnost mají, unesou ji a budou velmi pečlivě zvažovat každé zvýšení, a to nejen přes 30%. Nicméně ponechával bych tady rozpětí trochu větší.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Protože se nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím a prosím společného zpravodaje, aby pokračoval v přednášení pozměňovacích návrhů. Chci pana kolegu Zemana jen upozornit na to, že nyní je procedurální návrh pana kolegy Přibáně hlasovat o části II. bod 1, ne tak, jak byly předneseny pozměňovací návrhy, ale zvlášť. O této proceduře, pokud ji navrhnete, si dovolím nechat hlasovat.

Poslanec Eduard Zeman: Pane předsedající, domnívám se, že kolega Přibáň využil v tomto případě otevřené rozpravy, aby svůj návrh stáhl z hlasování.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ne. Samozřejmě o tom budeme hlasovat, ale pan kolega Přibáň také navrhl, abychom při hlasování po jednotlivých článcích postupovali u jednoho jediného bodu, což ovšem vyžaduje souhlas sněmovny. Já se vás ptám, jestli to máte jako procedurální návrh, o kterém máme hlasovat. Vy jste to navrhl ve své závěrečné řeči, a to v čl. II, bod 1. Mohu se ze stenozáznamu o tom přesvědčit, přesně to jste navrhl. Chtěl jste, aby se o tomto bodu hlasovalo najednou, u všech těch, kteří přednášeli jednotlivé pozměňovací návrhy, a to kolega Koucký atd.

Poslanec Martin Přibáň: Pouze jsem říkal, že by se mělo hlasovat ne najednou, ale jelikož se jedná o jeden odstavec, ale dva různé pohledy na něj, aby se hlasovalo o obou těchto návrzích, aby se nestalo to, co včera, že se řeklo, že jestliže se to schválilo v jedné podobě v hlasování, tak aby se ve druhém případě už nehlasovalo. To byl jediný smysl mého návrhu. Chci, aby se o jednom odstavci, o dvou návrzích hlasovalo najednou, o obou návrzích. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se pana společného zpravodaje, tak jako před minutou, jestli toto navrhuje.

Poslanec Eduard Zeman: Vnímal jsem to, co říkal kolega Přibáň, jako určité doporučení, nikoli jako procedurální návrh, takže se domnívám, že není o čem hlasovat v tomto případě.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptal jsem se, zda-li to navrhujete, neboť to padlo v rozpravě. Pokud tomu tak není, prosím o předkládání jednotlivých pozměňovacích návrhů.

Poslanec Eduard Zeman: Pokračujeme v návrzích kolegy Koronthályho. Druhý jeho návrh se týká čl. II bod 1, kde na konci tečku nahrazuje čárkou a připojuje slova "zabezpečovaný v obcích". S ohledem na záměr navrhovatele jako zpravodaj nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 28.

Kdo je proti? 19.

Kdo se zdržel hlasování? 102.

Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Eduard Zeman: Třetí návrh kolegy Koronthályho představuje skupinu navzájem propojených návrhů, takže se domnívám, že o nich nelze hlasovat jinak než hromadně.

V čl. II bod 3 v názvu doplnit slova "školních družin a školních klubů", obdobně v § 19 a) za slova "mateřských škol" doplnit slova "školních družin a školních klubů", v § 19 b) odst. 1 za slova "mateřskou školu" doplnit slova "nebo školní družinu nebo školní klub" a v § 19 b) odst. 2 za slova "mateřské školy" doplnit slova "školní družiny nebo školního klubu". Jde v podstatě o doplnění stejného textu do několika paragrafů. Domnívám se, že o nich lze hlasovat najednou.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 79.

Kdo je proti? 35.

Kdo se zdržel hlasování? 34.

Tento návrh byl přijat.

Poslanec Eduard Zeman: Čtvrtý návrh, slovo "klesne" nahradit slovem "nepřevyšuje". Jako zpravodaj nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 70.

Kdo je proti? 16.

Kdo se zdržel hlasování? 60.

Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Eduard Zeman: Pátý návrh kolegy Koronthályho doporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 139.

Kdo je proti? 4.

Tento návrh byl přijat.

Poslanec Eduard Zeman: Šestý návrh kolegy Koronthályho jako zpravodaj doporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 102.

Kdo je proti? 2.

Tento návrh byl přijat.

Poslanec Eduard Zeman: Svůj sedmý návrh kolega Koronthály podmiňoval schválením svého návrhu číslo 3. Tento návrh číslo 3 schválen byl, takže tím pádem sedmý návrh kolegy Koronthályho platí. Sedmý návrh lze uplatnit. Můžeme o něm hlasovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 82.

Kdo je proti? 37.

Kdo se zdržel hlasování? 32.

Tento návrh byl přijat.

Poslanec Eduard Zeman: Následují dva návrhy poslance Jaroše. Navrhuje vypustit slova "aby nepřesáhla 30% nákladů vynaložených na jedno dítě".

Jako zpravodaj tento návrh nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 15.

Kdo je proti? 60.

Tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Eduard Zeman: Následují návrhy poslankyně Bumbové. Ve svém prvním návrhu navrhuje nahradit číslovku 1,25 číslovkou 1,5.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 57.

Kdo je proti? 34.

I tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Eduard Zeman: Druhý návrh paní poslankyně Bumbové je v § 19 odst. 2 vypustit slova "po projednání se školským úřadem."

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 51.

Kdo je proti? 11.

Ani tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Eduard Zeman: Následuje návrh poslance Přibáně. Jde o jeho první návrh, protože svůj druhý návrh potom stáhl. V čl. III bod 2 nové znění.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 97.

Kdo je proti? 8.

Tento návrh byl přijat.

Poslanec Eduard Zeman: Vzhledem k tomu, že kolega Přibáň svůj druhý návrh stáhl, následují návrhy poslance Kouckého.

První návrh k čl. II bodu 1 nové znění.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 86.

Kdo je proti? 6.

Návrh byl přijat.

Poslanec Eduard Zeman: Následuje druhý návrh k bodu 3 k § 19 b) odst. 1, kde se vypouštějí slova "na účet zřízených vždy pro mateřskou školu."

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 9.

Kdo je proti? 5.

Tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Eduard Zeman: Je zde třetí návrh k § 19 b) odst. 2, kde se vypouští slovo "výlučně". Jako zpravodaj doporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku! 99.

Kdo je proti? 28.

Tento návrh byl přijat.

Poslanec Eduard Zeman: Další návrh kolegy Kouckého byl podmíněn tím, že nebude přijat jeho návrh č. 1. Návrh č. 1 přijat byl, takže tento bod odpadá.

Následují návrhy pana poslance Libora Nováka mladšího. V obou případech jde o formální upřesnění. První návrh slovo "být" nahradit slovem "obec" a slovo "vybírán" nahradit slovem "vybírat". Návrhy doporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku! 148.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Poslanec Eduard Zeman: Druhý návrh s obdobným odůvodněním rovněž doporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku! 142.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Poslanec Eduard Zeman: Následuje návrh poslankyně Lagové k čl. II: v § 19 b) odst. 2 vypustit druhou větu a s tím spojeně v čl. II vypustit bod 2. Vzhledem k tomu, že tento návrh jde proti záměru navrhovatele i znění společné zprávy, jako zpravodaj nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku! 42.

Kdo je proti? 57.

Tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Eduard Zeman: Tím byly vyčerpány návrhy, jak byly písemně předloženy. V dnešní znovu otevřené rozpravě postupně vystoupil pan ministr, který žádný návrh nepodal, dále kolega Jaroš, který rovněž žádný návrh nepodal, kolega Grulich, který žádný návrh nepodal, kolega Kozel, který rovněž žádný návrh nepodal a jako pátá vystoupila kolegyně Lagová. Chtěl bych se jí zeptat, zda míní svou věc jako návrh k hlasování. Jedná se o změnu názvu "zákon o vybírání poplatků na úhradu schodku státního rozpočtu". (Posl. Lagová: ne.)

Následuje jako šestý kolega Čundrlík, který v podstatě obnovil návrh stažený předtím jako druhý návrh kolegy Přibáně - je na str. 2, aby k čl. II, bod 3, § 19 d) se připojil nový odstavec, který zní: "Příspěvek se neplatí také, jestliže dítě navštěvuje pravidelně mateřskou školu poslední rok před zahájením povinné školní docházky."

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku! 46.

Kdo je proti? 50.

Tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Eduard Zeman: Jako poslední vystoupil kolega Krámek, který navrhuje v čl. II, bod 3, § 19 c) pozměnit číslovku "30%" na "do 50%".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku! 12.

Kdo je proti? 53.

Tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Eduard Zeman: Tím byly vyčerpány veškeré pozměňovací návrhy a můžeme přistoupit k hlasování o navrhovaném zákonu ve znění společné zprávy, tisk 342 a ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu společnému zpravodaji.

Kdo souhlasí s návrhem poslanců Honajzera a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávně ve školství a zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 31/1984 Sb. a zákona č. 390/1991 Sb., podle sněmovního tisku 193, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 342 a schválených pozměňovacích návrhů, ať zvedne ruku! 103.

Kdo je proti? 41.

Konstatuji, že jsme tento návrh zákona schválili. (Potlesk.)

Děkuji kolegům Přibáňovi a Zemanovi a dovolte mi, abychom přistoupili k dalšímu bodu.

Nyní se hlásí předseda poslaneckého klubu ODS Jiří Honajzer.

Poslanec Jiří Honajzer: Pane předsedající, dámy a pánové, nejdu hovořit k právě schválenému zákonu, chtěl bych ale požádat sněmovnu, aby vyhověla mé žádosti o patnáctiminutovou přestávku pro jednání klubu. Rád bych nyní svolal na 15 minut klub ODS.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku! Děkuji. Vyhlašuji na 15 minut přestávku. Sejdeme se v 11.35 hodin. k dalšímu bodu, kterým je Zpráva o činnosti Generální prokuratury České republiky.

(Zahájeno po krátké přestávce.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené kolegyně a kolegové, dalším bodem je

XV.

Zpráva o činnosti Generální prokuratury České republiky

Písemný podklad k tomuto bodu vám byl rozdán před 8. schůzí Poslanecké sněmovny v dubnu, dodatek ke zprávě vám byl rozdán v květnu. Obdrželi jste také usnesení branného a bezpečnostního výboru a ústavně právního výboru, které obsahuje návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Chci vám navrhnout, abychom generálního prokurátora pana Jiřího Šetinu pozvali do jednacího sálu a požádali ho, aby předloženou zprávu uvedl a po rozpravě poslanců reagoval na případné dotazy a připomínky. Nejsou proti tomuto návrhu námitky? (Nikdo se nehlásí.) Nejsou. Děkuji.

Pane generální prokurátore, vítám vás mezi námi a prosím, abyste přijal místo, současně vás prosím, abyste uvedli zprávu o činnosti Generální prokuratury a její dodatek a po rozpravě poslanců odpověděl na případné dotazy či připomínky. Prosím, abyste se ujal slova.

Generální prokurátor ČR Jiří Šetina: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, zpráva o činnosti Generální prokuratury byla vyhotovena víceméně na požadavek, který byl dán ze dne na den. Přesto si myslím, že jsme ji dali dohromady vyčerpávajícím a především konkrétním způsobem. Je taková, jaká je. Byla projednána v branně bezpečnostním výboru a v ústavně právním výboru. Zejména v branně bezpečnostním výboru se projednávala velice podrobně takřka tři hodiny a dotazy šly do velkých podrobností. Pokud jsem mohl, všechny jsem zodpověděl podle svého nejlepšího svědomí. To je všechno ke zprávě, která obsahuje spoustu konkrétních věcí a pokud bych je měl rozebírat, nevím, z které strany bych začal. Řeknu jenom jedno. Prokuratura proti roku 1989, kdy měla cca 1 300 prokurátorů, ztratila zhruba 40%, tzn. 600 prokurátorů odešlo - všeobecně lze říci - za lepšími finančními podmínkami - chovali se tedy tržně. Z toho 100 prokurátorů odešlo k soudům.

Kriminalita ze 100 tisíc skutků vzrostla v roce 1992 na 300 tisíc skutků. Přesto nedošlo ke kolapsu prokuratury. Myslím si, že pokud by došlo ke kolapsu prokuratury jakožto středního článku, byl by to kolaps celé justice, celé trestní politiky státu. Protože pokud by zkolabovala prokuratura, nemohlo by se zahajovat ani trestní stíhání, protože prokuratura tvoří druhou instanci nad vyšetřováním. Vyšetřování - jak známo - probíhá řadu měsíců a je nesmírně důležité, aby mohlo být bezprostředně po kterémkoliv trestném činu započato trestní stíhání. Pokud se věci hromadily u soudu a došlo tam ke kolapsu, nejednalo se o tak závažný proces, jako kdyby došlo ke kolapsu v prokuratuře. To považuji za dobrý výsledek činnosti zbytku prokuratury.

Dovolte mi ještě několik slov k transformaci prokuratury. Je mi možno vytýkat mnohé. Ale není mi možno vytýkat prodlení, pokud jde o transformaci prokuratury ve Státní zastupitelství. Prakticky týž den, když jsem nastoupil a zjistil jsem, že prokuratura na tomto teoretickém úkolu transformace nepracuje, dal jsem dohromady zbytek chytrých lidí, kteří na prokuratuře zůstali, zbytek legislativců, dokonce jsem zřídil okamžitě dočasnou funkci náměstka generálního prokurátora pro tuto transformaci. S trpkostí poznamenávám, že i náměstek generálního prokurátora nakonec odešel k soudu, kde měl lepší podmínky. Bohužel nepodařilo se nám tento návrh transformace prokuratury ve Státní zastupitelství nebo v představu instituce, kterou jsme měli, dotáhnout do paragrafovaného znění, abychom ji mohli předložit do konce roku 1992. A to je významné, protože pouze do 31. 12. 1992 měla prokuratura tzv. zákonodárnou iniciativu. Prvním lednem 1993, přijetím nové Ústavy České republiky jsme tuto zákonodárnou iniciativu ztratili a teoreticky jsme nadále na tomto úkolu ani nesměli pokračovat.

Přesto jsme pracovali na tomto úkolu dále, iniciovali jsme dopisem na legislativní radu vlády, kdo bude gestorem za transformaci prokuratury, a vypracovali jsme ucelený názor na zásady budoucí přeměny prokuratury ve Státní zastupitelství. Nebudu tento návrh charakterizovat. Jak už jsem řekl, pracovali jsme na něm více méně poloilegálně. Na osobní vyžádání v dubnu jsme jej předali panu premiéru Klausovi a současně se zprávou jsme ho předali i předsedovi Parlamentu České republiky.

Bezprostředně před několika dny došlo ke schůzce u pana místopředsedy vlády dr. Kalvody, kde byl pan ministr Novák, kde jsem byl já a kde byl i doktor Zářecký. Bylo domluveno, že tento náš zpracovaný soubor zásad bude vzat jako pracovní materiál. Byla ustavena komise a podle závazného rozhodnutí ministra dr. Nováka na ústavně právním výboru bylo slíbeno, že do 31. října t. r. bude připraven návrh zákona Transformace prokuratury ve Státní zastupitelství. Nejen návrh zákona o transformaci na Státní zastupitelství, ale budou připraveny i s tím související novely, návrhy nových zákonů, které si to nutně vyžaduje.

Myslím, že to je dobrý konec této historie.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím, aby se ujala slova společná zpravodajka paní poslankyně Anna Röschová.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP