Středa 16. června 1993

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Bumbové. Hlásí se pan ministr Piťha, takže mu dávám slovo.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Piťha: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, rád bych se z hlediska vlády vyslovil k sociálnímu aspektu této novely. Požadavek umožnit, opakuji umožnit, nikoli nařídit, vybírání příspěvků rodičů je výrazným přáním veřejnosti na bezpočtu míst. Vláda si je vědoma toho, že by mohlo docházet k vážnějšímu přetížení sociálně slabých rodin, a proto ve svém návrhu, který byl paralelní a který ve své širší verzi se bude projednávat, výrazně doporučuje ono omezení 30%. Zdá se nám, že při propočtech, které jsme dělali pro dopady na jednotlivé rodiny, je toto omezení závažné.

Na druhé straně jsme toho názoru, že ono číslo 1,25, které bylo využito i při jiných podobných otázkách, je na místě. Věci, které by mohly být sociální tvrdostí, je umožněno řešit dodatkem, který navrhuje poslanec Koronthály. Domnívám se, že v tomto smyslu jsou požadavky na místě a jsou sociálně zváženy.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Piťhovi. O slovo se přihlásil poslanec Přibáň, připraví se poslanec Koucký.

Poslanec Martin Přibáň: Dámy a pánové, dovolil bych si přednést dva pozměňovací návrhy, z nichž jeden je pouze rázu technického, a kterým také začnu. Když si nalistujete stranu čtyři společné zprávy, je tam nahoře bod 2. Doporučuji provést v bodu 2 a 3 změnu. Budu číst text, jaký navrhuji.

Bod 2 by zněl: v § 20 odst. 1 se za slovo "vzdělávání" vkládají slova "zájmové činnosti". To by bylo celé znění bodu 2.

Bod 3 by zněl: "Školní družina nebo školní klub může zřizovat zájmové kroužky. Činnosti v zájmových kroužcích se mohou podle místních podmínek zúčastnit i žáci, kteří nejsou ve školní družině nebo ve školním klubu přihlášeni k soustavné docházce." Jak vidíte, jedná se pouze o přehození věty z bodu 2 do bodu 3.

Dále by následovalo - "Činnost v zájmových kroužcích může být vykonávána za úplatu. Úplata se použije na částečnou úhradu neinvestičních nákladů." Zbytek by zůstal stejný.

Druhý pozměňující návrh, ve kterém bych se odvolal na svoje úvodní vystoupení, vzhledem k tomu, že tady zazněl pozměňovací návrh, který je v intencích vládního návrhu, mění poněkud sociální mez z původního předpokladu, že by rodiče dětí, kteří by dosáhli po zaplacení tohoto příspěvku část 1,25násobku životního minima, byli osvobozeni, pan poslanec Koronthály doporučil změnu na osvobození v případě, že mají částku 1,25násobku minima.

Doporučuji tedy za § 19 d) za odst. 1, který by vznikl případným přijetím návrhu pana poslance Koronthályho, zařadit odst. 2 tohoto znění: "Příspěvek se neplatí také, jestliže dítě navštěvuje pravidelně mateřskou školu poslední rok před zahájením povinné školní docházky." Domnívám se, že to bližší vysvětlování nepotřebuje. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Přibáňovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Koucký. Připraví se pan poslanec Krámek.

Poslanec Jan Koucký: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přednesl některé pozměňující návrhy.

První se týká čl. II odst. 1. Navrhuji, aby odst. 1 čl. II byl vypuštěn a nahrazen článkem tohoto znění: "Pokud dítě plní povinnou školní docházku ve škole zřízené jinou obcí, dohodne se obec, ve které má dítě trvalý pobyt, s touto obcí o podmínkách plnění povinné školní docházky. V takovém případě obec, ve které má dítě trvalý pobyt, hradí obci, ve které dítě plní povinnou školní docházku, její neinvestiční náklady připadající na dítě."

Zdůvodnění: Současným zněním čl. II odst. 1 společné zprávy řešíme pouze jednu část problému. Tu, kdy obec školu nezřídí a pochopitelně z toho důvodu děti bydlící v této obci musí docházet do základní školy do jiné obce.

Neřešíme však druhý problém, stejně závažný, sice ten, když obec školu zřídí, ale rodiče se rozhodnou své děti dávat do školy v jiné obci. Domníváme se, že toto právo patří mezi jedno ze základních práv a že ho musíme tímto způsobem podpořit.

Druhý pozměňující návrh se týká § 19 b), odst. 1. Navrhuji, aby odstavec měl toto znění: "Příspěvek podle § 19 a) zákona se platí obci, která zřizuje mateřskou školu."

Navrhuji tedy vypustit zbytek věty.

Zdůvodnění je následující. Chápu velice dobře argumentaci, která vedla ke vzniku tohoto znění, a to sice, aby byla jasná kontrola přes to, jak se peníze získané od rodičů využívají.

Domnívám se však, že toto opatřeni kontrolu stejně nezabezpečuje, protože obec může velice jednoduše provést přesun prostředků, které původně chtěla školce věnovat a hradit je z tohoto účtu. Čili není problém to obejít.

Na druhé straně vzniká podle mého nepřiměřená zátěž obcí, kdy je nutíme zřizovat speciální účty pro každou školu, dokonce i v tom případě, když má už mateřská škola právní subjektivitu a už jeden účet má.

Proto navrhuji vypustit tento konec věty.

Poslední můj pozměňující návrh se týká § 19 b) odst. 2. Kromě toho, že ve druhé větě není správně napsáno slovo "příspěvek" (a navrhuji to samozřejmě opravit), dále navrhuji ještě změnu v první větě. Ta nyní zní. "Obec použije příspěvek výlučně na částečnou úhradu nákladů."

Domnívám se, že slovo "výlučně" v tomto případě svým způsobem pouze zdůrazňuje myšlenku předkladatelů a je zbytečné.

V právní normě zákona by to nemuselo být, protože když se vypustí, stejně zůstává, že obec použije příspěvek na částečnou úhradu, tudíž na nic jiného. Zdá se mi, že slovo "výlučně" je nadbytečné a že svým způsobem je "plevelem" v tomto odstavci. Proto navrhuji slovo "výlučně" vyškrtnout.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Krámek.

Poslanec Jan Krámek: Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, jako starosta městské části velice vítám tuto novelu. Zejména z toho důvodu, že je na programu právě dnes, tj. ke konci školního roku.

Zcela jistě bude nutné provést zákonné úpravy zcela jiného typu, ale vzhledem k tomu, že školní rok je něco jiného než kalendářní rok a v oblasti předškolních zařízení je v poslední době velký neklid a velmi pohybu, je nutné se tím dnes zabývat tak, aby výsledek byl pozitivní.

Navážu na to, co říkal kolega Přibáň. Jako člověk, který se touto problematikou je nucen zabývat z titulu funkce starosty, zásadně nesouhlasím s tím, aby příspěvek nebyl placen u dětí, které navštěvují školku poslední rok před základní školní docházkou. Chápu, co k tomu vede. Zkvalitnění přípravy na školní výuku. Obce budou před problémem, zda budou mít větší finanční zdroje v případě, že do školek budou nabírány děti ve větším počtu, ne ty předškolního věku. V opačném případě bude docházet k tomu, že školky kapacitně budou přeplňovány. Navíc se domnívám, že tady by práva a povinnosti měly být stejné u rodičů, bez ohledu na věk dítěte, které chodí do tohoto předškolního zařízení.

Dále k tomu, co tady říkal pan kolega Koucký. Já se nedomnívám, že by to bylo pro obce až tak velké zatížení a mimochodem, na Zbraslavi je školek pět. Zřízení účtu pro tu kterou školku, protože především to, co zajímá občany, co zajímá veřejnost, je průhlednost účtů a finanční toky peněz, jak jdou na konkrétní zařízení (netýká se to jen školek), by podle mého názoru obec jistě dokázala zvládnout.

Děkuji vám za pozornost a přimlouvám se na závěr za to, abyste tento návrh podpořili.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Krámkovi. Slova se ujme pan poslanec Libor Novák mladší.

Poslanec Libor Novák: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji dvě legislativně technické změny, které by měly zpřesnit navrhovaný text zákona. První z nich se týká § 19 a), kde navrhuji, aby stávající znění první věty bylo nahrazeno zněním: "Na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol (dále jen nákladů) může obec za podmínek stanovených tímto zákonem vybírat příspěvek." Domnívám se, že je to v souladu s návrhem předkladatelů a jiný subjekt, který by mohl vybírat příspěvek na základě tohoto zákona, stejně možný není.

Můj druhý návrh se týká § 19 d), kde se vyskytuje sousloví "příslušníků domácnosti dítěte". Z legislativního a logického hlediska mi připadá nešťastné, protože se domnívám, že dítě žádnou domácnost nemá. Proto navrhuji, aby toto sousloví bylo nahrazeno jiným - "příslušníků domácnosti, ve které dítě žije".

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Liboru Novákovi mladšímu. Slovo má paní poslankyně Lagová, připraví se paní poslankyně Nováková.

Poslankyně Hana Lagová: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, dovoluji si předložit dva pozměňovací návrhy. V § 19 b) odst. 2, který má dvě věty, vypustit druhou větu ve znění: "Pokud je příspěvek použit na mzdy pracovníků a učební pomůcky, poukáže jej obec školskému úřadu." Ve vazbě na tento můj návrh je pak logické, aby bylo současně vypuštěno v článku II odst. 2 celé znění jak je ve společné zprávě, tzn. vypustit znění odst. 2, které zní: "V § 14 odst. 3 se na konci nahrazuje tečka čárkou a připojují se slova - nestanoví-li tento zákon jinak." Můj první pozměňovací návrh vylučuje i toto.

Zdůvodnění - domnívám se, že tento krok není systémovým opatřením v celém rozsahu školství, v celém resortu školství. Mateřské školy jsou nadále součástí školské a výchovně vzdělávací soustavy a když vezmeme v úvahu, že by bylo třeba přijmout i další opatření na jiných úrovních nebo stupních škol, pak by samozřejmě bylo možno toto zohlednit. Uvedu jediný příklad. Dnes je situace taková, že stravovací jednotka pro dítě v mateřské škole je vyšší než celodenní stravování vysokoškoláka, tedy to, co platí v obou případech rodiče.

Je tedy mnoho nesrovnalostí, které by měly být dány do souladu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Haně Lagové. Prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Nováková, připraví se opět pan poslanec Koucký.

Poslankyně Eva Nováková: Vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně a kolegové, dovoluji si upozornit na problém, který by mohl nastat při přijetí návrhu kolegy Přibáně, totiž aby nebyly placeny příspěvky v posledním roce docházky do mateřské školy, před nástupem do základní školy. Mnohdy se totiž rozhodne o tom, kdy dítě nastoupí docházku do základní školy, až v průběhu posledního roku a pak by to tedy vlastně nebyl poslední rok, a těžko bychom asi od rodičů dodatečně vyžadovali nějaké příspěvky. Přijetí tohoto pozměňovacího návrhu bych tedy nedoporučovala.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Novákové. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Koucký.

Poslanec Jan Koucký: Vrátím se ještě ke svému prvnímu pozměňovacímu návrhu k článku II odstavec 1. Chci totiž zabezpečit i tu situaci, pokud by můj pozměňovací návrh nebyl přijat. Pokud by nebyl přijat a zůstalo by zachováno původní znění společné zprávy, článku II odst. 1, pak navrhuji, aby ve druhé větě, ve čtvrtém řádku tohoto odstavce byla vyškrtnuta slova: "investičních výdajů a". Navrhuji, aby tam bylo "zabezpečuje poměrnou část neinvestičních výdajů na jednoho žáka".

Zdůvodnění je podle mého názoru prosté. Pokud například základní škola nebo obec přistavují základní školu, třeba i za milióny korun, nedomnívám se, že by bylo legitimní, aby tato obec žádala od obcí jiných, ze kterých tuto školu navštěvují děti, tímto způsobem o příspěvek na investiční výstavbu, neboť je to prostě majetek a tedy věc té obce.

Vzhledem k tomu, že pozměňujících návrhů je už velice mnoho, navrhuji, aby po skončení rozpravy bylo jednání přerušeno a abychom všechny pozměňovací návrhy dostali před hlasováním písemně na stůl.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kouckému. O slovo se hlásí ještě pan poslanec Špaček. Velmi se přimlouvám za to, abyste se hlásili písemně, protože jsem jinak každých pět minut vystavován pokušení ukončit rozpravu a vždy mě ještě někdo překvapí.

Poslanec Radim Špaček: Vážený pane předsedající, omlouvám se, že jsem se nepřihlásil písemně. Chtěl bych upřesnit návrh pana poslance Kouckého v tom smyslu, že po předložení sumáře pozměňovacích návrhů (o kterých se opravdu domnívám, že je jich více než je rozsah samotné zprávy) by bylo vhodné dát 15 - 20 minut času na schůzi klubů, na kterých by pozměňovací návrhy mohly být probrány.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Myslím, že je čas rozpravu ukončit. Končím tedy rozpravu. Dámy a pánové, pan poslanec Koucký navrhl, aby veškeré pozměňovací návrhy, které v rozpravě zazněly, dostaly písemnou podobu a abychom mohli i ve smyslu návrhu pana poslance Špačka pozměňovací návrhy projednat v klubech. Já se domnívám, že bychom měli bez hlasování těmto rozumným námětům vyhovět.

Přerušuji projednávání tohoto bodu. Chci oznámit členům politického grémia, že se politické grémium sejde v 9 hodin.

Pozměňovací návrhy v písemné podobě budou k dispozici zítra v 8,30 hodin, takže mohou zasednout kluby.

Jednání zahájíme zítra v 9,30 hodin hlasováním o pozměňovacích návrzích k tomuto zákonu. Dnešní jednání končím.

(Schůze byla přerušena v 18,10 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP