Středa 16. června 1993

Poslanec Miloslav Výborný: Pozměňovací návrh poslance Maška se týká § 73 odst. 1. Ministr spravedlnosti neměl kladný přístup k tomuto návrhu a vysvětlil, že sledovaného cíle se tímto návrhem zřejmě tak jako tak nedosáhne.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Kdo souhlasí s návrhem poslance Maška, ať zvedne ruku. 18.

Kdo je proti? 7.

Tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: O prvém pozměňovacím návrhu poslance Řezáče hlasovat nelze. Druhý jeho pozměňovací návrh směřuje k § 29, věta prvá. Poslanec Řezáč navrhuje vypustit slova "nebo komerčním právníkem nebo notářem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy". Vypustit i poznámku pod čarou č. 2 a tuto změnu promítnout v následujících usneseních. Jde o návrat k vládnímu návrhu, a proto ministr spravedlnosti tento návrh podpořil.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo souhlasí s tímto návrhem poslance Řezáče? Hlásí se poslanec Benda s faktickou poznámkou.

Poslanec Marek Benda: Dámy a pánové, pane předsedající, já v tomto směru nemohu souhlasit s výkladem pana dr. Výborného, že je možné hlasovat o naprosto identickém návrhu šestkrát jenom proto, že byl podán šesti různými poslanci. Věcně o tom návrhu bylo hlasováno. Podstata návrhu je v tom, co je navrhováno, ne v tom, kdo ten návrh podává. Nezlobte se na mě, ale o tom návrhu bylo hlasováno. (Hlasy: Jasně.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Mně se přirozeně krajně nelíbí, co jsme odsouhlasili, ale nepochybně má Marek Benda pravdu, čili nelze o tom hlasovat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Přikláním se k odpůrcům názoru dr. Výborného.

Poslanec Miloslav Výborný: Já jsem přeslechl, pane předsedající.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nebudeme o tom hlasovat. (Veselost.)

Poslanec Miloslav Výborný: Škoda. O dalším pozměňovacím návrhu poslance Řezáče platí totéž, nebudeme o něm hlasovat. Totéž učiníme s jeho posledním pozměňovacím návrhem. (Veselost.)

Rád bych se dotázal pana poslance Payna, zda jeho pozměňovací návrh je pozměňovacím návrhem jediným, já to tak chápal a domnívám se, že ani nelze to chápat jinak. Ale rád bych předešel případným sporům. Pan poslanec Payne přednesl jeden pozměňovací návrh, který máte před sebou a já jej přečtu.

Poslanec Payne navrhuje nové znění § 90.

"(1) V případě opravného prostředku podle § 85 odst. 1 písm. a) Ústavní soud řízení zastaví, jestliže ten, kdo opravný prostředek podal, jej vzal zpět.

(2) V případě opravného prostředku podle § 85 odst. 1 písm. b) Ústavní soud řízení zastaví, jestliže ten, kdo opravný prostředek podal, jej vzal zpět, nebo jestliže se poslanec nebo senátor, jehož se opravný prostředek týkal, vzdal mandátu.

(3) Ústavní soud řízení zastaví také tehdy, jestliže poslanec nebo senátor, jehož se opravný prostředek týkal, zemřel. Požádá-li o pokračování řízení manžel nebo příbuzný v řadě přímé do jednoho měsíce od úmrtí, v řízení se pokračuje."

Druhý a třetí odstavec § 94 by zněl:

"(2) Ústavní soud řízení zastaví, jestliže navrhovatel vzal svůj návrh zpět nebo jestliže poslanec nebo senátor, o jehož mandát jde, zánik mandátu uznal.

(3) Ústavní soud řízení zastaví také tehdy, jestliže poslanec nebo senátor, jehož se opravný prostředek týkal, zemřel. Požádá-li o pokračováni řízení manžel nebo příbuzný v řadě přímé do jednoho měsíce od úmrtí, v řízení se pokračuje."

V § 98 odst. 2 za slova "jednoho měsíce" vkládají se slova "od úmrtí".

To byl návrh poslance Payna, který byl podporován ministrem spravedlnosti.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo souhlasí s návrhem poslance Payna, ať zvedne ruku. 148.

Kdo je proti? 4.

Návrh byl přijat.

Nemýlím-li se, byl to poslední návrh, o kterém bylo nutno hlasovat.

Poslanec Miloslav Výborný: Je tomu tak. Nyní je možno přikročit k hlasování o návrhu zákona jako o celku.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo souhlasí s vládním návrhem zákona ... Omlouvám se velmi panu poslanci Ortmanovi, který byl řádně písemně přihlášen. Jako předseda klubu chce před závěrečným hlasováním vystoupit. Připraví se pan poslanec Vyvadil.

Poslanec Jaroslav Ortman: Pane místopředsedo, vážení kolegové, textu tohoto zákona a jeho projednávání byla oprávněně věnována velká pozornost. Klíčovou byla bezesporu otázka počtu poslanců, kteří mohou podat stížnost. Klub Levého bloku prosazoval počet 25. I když došlo k navýšení na 41, vycházíme z toho, že Ústavní soud je třeba. Proto text v celkovém hlasování podpoříme.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ortmanovi. Pan poslanec Vyvadil nechce vystoupit, ani nikdo další.

Ptám se, kdo souhlasí s vládním návrhem zákona o Ústavním soudu podle sněmovního tisku 276. Pan poslanec Benda má ještě určité pochybnosti.

Poslanec Marek Benda: Já bych nerad otvíral rozpravu, ale měl bych prosbu o akceptování legislativně technické úpravy. Chybí nám třetí čtení, to je jasné, ale v § 64 odst. 2 jsme schválili nové písm. e), které tam připouští zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku. Já to nijak nezpochybňuji. Ale odst. 3 říká, že proti obecní vyhlášce to může podat starosta a zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku. Čili to doslova opakujeme. Ten, kdo podal návrh na doplnění odst. 2, nenavrhl to v odst. 3 vypustit. Myslím si, že se dá akceptovat jako technická úprava, že to v odst. 3 vypadne. Nic se tím nemění, protože se to dostalo v úplném znění do odst. 2 - v rozšířeném znění. Ale jestli se někdo domnívá, že se to akceptovat nedá, tak budeme vypadat trochu jako troubové.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, jsou námitky proti tomu, aby ..... pan poslanec Payne má faktickou poznámku. Chce se vyjádřit k názoru pana poslance Bendy.

Poslanec Jiří Payne: Souhlasím s návrhem pana poslance Bendy, že by to bylo účelné, nějak to dát do pořádku, ale obávám se, že přece jenom nemůžeme znásilňovat jednací řád, nechť tento verš tam zůstane na věčnou paměť nacionalistů, kteří nemají soudnost, aby si přečetli odstavec, který následuje. (Hluk v sále.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Prosím, pan poslanec Kuchař.

Poslanec Vlastislav Kuchař: Vážený pane předsedo, pane místopředsedo, dámy a pánové, domnívám se, že návrh pana poslance Bendy není přesný, protože ten odstavec 3 hovoří o právních předpisech nebo jejich jednotlivých ustanoveních vydaných obcí, zatímco ten odstavec 2 má širší význam. Z toho důvodu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dáme hlasovat, pokud pan poslanec Benda jako předseda klubu chce vystoupit, má na to plné právo.

Poslanec Marek Benda: Já tohoto svého práva ještě jednou zneužiji, omlouvám se vám všem. Ano, samozřejmě, do odstavce 2 jsme to schválili, protože je to rozšiřující, a pak je to zcela zbytečné v odstavci 3. Myslím, že se to dá akceptovat jako legislativně technická úprava, že jenom tato slova v odstavci 3 vypadnou, protože jsou plně obsažena v odstavci 2. Jestli si opozice myslí, že ji chci nějak podvést, tak já na tom netrvám, já ji skutečně podvést nechci.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, pan poslanec Kavan se hlásí, má rovněž plné právo vystoupit.

Poslanec Petr Kavan: Pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Pan poslanec Payne tady hovořil o nacionalistech. Chci jen upřesnit, že ten návrh, o kterém mluvil, převzal pan poslanec Vyvadil z projevu pana ministra. (Šum v sále.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji i za tuto poznámku, prosím o klid, vzhledem k tomu, že není snaha otevřít rozpravu a není snaha akceptovat zcela zjevně názor pana poslance Bendy na tichou domluvu o vypuštění určité pasáže, dávám hlasovat o celém návrhu zákona.

Kdo souhlasí s vládním návrhem zákona o Ústavním soudu, podle sněmovního tisku 276, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 386 a schválených pozměňovacích návrhů, ať zvedne ruku. 161.

Kdo je proti? 28.

Dámy a pánové, konstatuji, že vládní návrh zákona o Ústavním soudu byl přijat. (Potlesk.) Uděluji slovo panu ministru spravedlnosti.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vám všem jménem vlády České republiky poděkoval. Myslím, že jste přijali dobrý zákon a z hlediska hodnot, které jsou všeobecně uznávány všemi demokratickými a právními státy, jsme se dostali o pořádný kus cesty vpřed. Věřím, že budete mít stejně dobrou ruku při výběru kandidátů do funkce soudců Ústavního soudu a že ještě v létě letošního roku začne Ústavní soud fungovat s těmi nejlepšími právníky, kteří jsou v České republice. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Novákovi, o slovo se přihlásil společný zpravodaj.

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, jsem rád, že byl tento zákon přijat, jsem rád, že byl přijat 161 hlasy. O něčem to vypovídá.

Rád bych vás požádal, abyste omluvili postupy, které jsem zvolil. Pakliže jsem se někoho dotkl, omlouvám se mu z tohoto místa. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Výbornému, děkuji všem, kteří přispěli ke kvalitě tohoto zákona.

Dámy a pánové můžeme přistoupit k projednávání dalšího bodu naší schůze, kterým je

XIV.

Návrh poslance Jiřího Honajzera a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství a zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 31/1984 Sb. a zákona č. 390/1991 Sb.

Velmi prosím o klid. Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 193 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 342.

Za skupinu navrhovatelů předložený návrh odůvodní pan poslanec Martin Přibáň, prosím ho tedy, aby se ujal slova.

Poslanec Martin Přibáň: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, rozbíhající se transformace českého školství před nás staví finanční otazníky především v těch oblastech, kde se stýkají a někdy i prolínají priority výchovně vzdělávací s prioritami sociálními. Uvažujeme, jaká je role státu jako garanta výchovně vzdělávacího procesu, do jaké míry je skutečně jeho garantem, do jaké míry by se na financování tohoto procesu měl podílet stát, do jaké míry rodiče, popř. později studenti sami.

Oblastí, která je tímto dilematem postižena nemálo, je oblast předškolní výchovy. Je celkem logické, že nemůžeme klást rovnítko mezi instituce zajišťující základní vzdělání a mateřskou školu, současně však je logické, že není možné klást rovnítko mezi mateřskou školou a školní družinou či útulkem pro bezprizorné děti. Jistě je možné souhlasit s tím, že nejlepší vychovatelkou malého dítěte je vlastní máma. Současně je ale faktem, že malý člověk toužící po společnosti svých vrstevníků v ní nalézá zvláště v předškolním věku mnoho zárodků odpovědi na otázky, které ho budou posléze pronásledovat celý život.

Z toho, co jsem řekl, je, myslím, jasné, že bude v nejbližší době nesmírně důležité předložit jasnou představu toho, co si pod pojmem mateřská škola vybavujeme, jakou funkci jí přisuzujeme a hlavně jaký význam jí přikládáme. Nic z toho předložená novela neřeší. Tak významnou koncepční otázku totiž nelze řešit novelou. Novelou lze řešit okamžitý naléhavý problém, novelou lze hasit tu větší, tu menší požár. Takovým požárem je bezesporu finanční situace mateřského školství a hráz postavená dnes platnou legislativou, vylučující jiné než státní nebo obecní finanční zdroje.

Rozpočtová pravidla ministerstva školství rozlišují tzv. započítané a nezapočítané aktivity, a to tak, že jeden typ je ze strany příjemce finančních prostředků nárokový a druhý nikoli. Do druhého typu se dostaly mateřské školy, ať už jde o oblast stravování či výchovy, což vzhledem ke snížení doporučených výdajů vedlo sice na mnoha místech ke zdravým ekonomickým opatřením, k zodpovědným úvahám o smyslu či využití toho kterého předškolního zařízení, leckde však zjistili, že ani po těchto opatřeních není možné za daných finančních zdrojů zmíněně zařízení udržet.

Někde se začala hromadně porušovat vyhláška ministerstva školství o mateřských školách přeplňováním tříd, někde paní učitelka v odpoledních hodinách pracovala jako uklizečka, takže dítě mnohdy nevědělo, jak ji má oslovovat, což platí i pro případy, kdy paní uklizečka v odpoledních hodinách vychovávala na půl úvazku svěřené předškoláky.

Stále častěji se právě ze strany rodičů začalo ozývat důrazné volání o možnosti připlácet na chod mateřské školy, stále absurdnější se jevil stav, kdy žena v domácnosti odkládala své dítě do mateřské školy za tři koruny české příspěvku na oběd denně a pracující žena za nepříliš vysokou mzdu nemohla dítě v mateřské škole umístit pro přeplněnost a buď obtěžovala své staré rodiče nebo hledala paní na hlídání za částku vpravdě nekřesťanskou.

Uvedenou situaci se pokoušíme řešit zmíněnou novelou. Zřizovatelem 99% mateřských škol jsou obce, kterým by mělo být umožněno vybírat od rodičů či zákonných zástupců dětí školku navštěvujících finanční příspěvek. Příspěvek by obec stanovila vyhláškou, kterou by vydala po projednání záležitosti se školským úřadem ze zákona, se zástupci mateřské školy a rodiči zainteresovaných dětí pak z logiky zdravého rozumu. Přesné podmínky stanoví navrhovaná novela v § 19 a) - d) společné zprávy.

Další, i když méně podstatný zdroj příjmů mateřské školy by měl umožnit novelizovaný § 3 zákona o předškolních a školních zařízeních, který hovoří o možnosti mateřské školy zřídit zájmové kroužky, jež by mohlo navštěvovat širší spektrum věkově zhruba rovnocenných zájemců. Kroužky by fungovaly za úplatu, využitelnou pochopitelně pouze pro dotyčnou mateřskou školu.

Původní dikce novely v tisku 193 předpokládala ve stejné věci obecní vyhlášku i pro školní družiny a školní kluby. Názor předkladatelů, že nelze jedním metrem měřit význam mateřské školy a školní družiny, však nakonec vedl k vypuštění těchto pasáží z textů. Odvolávám se přitom na svá původní slova a tvrdím, že sociální aspekt je ve školních družinách daleko výraznější než v mateřských školách. Jelikož situace v družinách není poněkud paradoxně tak kritická a časově naléhavá, doporučuji se touto oblastí zabývat až při projednávání vládního návrhu novely č. 564/1990. Navíc jejich problematiku dílčím způsobem řeší navrhované znění § 20 zákona o předškolních a školních zařízeních.

Dámy a pánové, předkladatelé si uvědomují nesystémovost celého řešení a současně vážnou nebezpečnost představ vycházejících z názoru, že pomocí novel lze stavět novou školskou legislativu. S plným vědomím toho, že jediným skutečným řešením je nový zákon, současně ovšem s plným vědomím toho, že situace v oblasti, které se pokouší předkládaná novela pomoci, je skutečně velmi vážná a časově nesmírně naléhavá, předstupujeme před ctěnou sněmovnu v naději, že zodpovědným posouzením celého problému dospěje k pozitivnímu stanovisku. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Martinu Přibáňovi. Dávám slovo společnému zpravodaji výboru panu poslanci Eduardu Zemanovi, aby nám odůvodnil předloženou společnou zprávu výborů.

Poslanec Eduard Zeman: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a rozpočtový výbor a výbor petiční, pro lidská práva a národnosti projednaly na svých schůzích v dubnu a červnu 1993 poslanecký návrh shora uvedeného zákona, a to s takovýmto výsledkem.

Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti vyslovil nesouhlas s předloženým návrhem zákona, zatímco výbory pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a výbor rozpočtový doporučují Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila ve znění, které máte před sebou v tisku 342.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu společnému zpravodaji za odůvodnění společné zprávy výborů. Nyní je čas na to, abych otevřel rozpravu. Do rozpravy se prozatím přihlásili pan poslanec Koronthály, poslanec Jaroš a paní poslankyně Bumbová. Prosím pana poslance Koronthályho, aby se ujal slova, pana poslance Jaroše, aby se připravil.

Poslanec Vladimír Koronthály: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, dovolím si předložit několik pozměňovacích návrhů k tisku 342. Tyto pozměňovací návrhy předkládám proto, aby tato novela, která je nesporně potřebná, byla ještě o něco přesnější. Jsou to v podstatě většinou upřesňující návrhy.

První můj pozměňovací návrh má pouze upřesňující charakter a zní: V čl. I za text "právo na bezplatné vzdělání" se doplní ", nestanoví-li zákon jinak". Je to z toho důvodu, že hned v následující větě v původním znění zákona stanovuje zákon pro některé školy jinak. Dále třeba pro základní umělecké školy stanovuje zákon jinak. Jedná se tedy o odstranění rozporu v textu, o upřesnění těchto rozporů.

Druhý můj pozměňovací návrh je rovněž upřesňujícího charakteru a zní takto: V čl. II odst. 1 na konec odstavce za slovo "žáka" připojit slova "zabezpečovaných obcí". Jedná se o to, aby bylo jasné, o část kterých investičních a neinvestičních výdajů a nákladů se jedná, aby nedošlo ke komplikacím, k nepřehlednosti ohledně toho, kterou část poskytuje stát atd.

Třetí pozměňovací návrh je trochu rozsáhlejší a nemá jenom technický charakter. Jedná se o to, že podle mého - a nejen mého - názoru význam školních družin a školních klubů, myslím výchovný význam, zejména pro nejmenší školní děti je přinejmenším srovnatelný, stejný jako význam mateřských škol. Rovněž pro situaci matek samoživitelek je potřeba školních klubů a školních družin srovnatelná s potřebou mateřských škol. Jejich ekonomická situace je srovnatelná s ekonomickou situací mateřských škol. Z tohoto důvodu navrhuje: V čl. II odst. 3 § 19 a) za text "mateřských škol" doplnit ", školních družin a školních klubů".

Dále v § 19 b) odst. 1 za text "mateřskou školu" doplnit "nebo školní družinu nebo školní klub", a to na obě místa v tomto odstavci, tj. jak doprostřed věty, tak na konec věty.

Dále v čl. 19 b) odst. 2 za text "mateřské školy "doplnit", školní družiny nebo školního klubu".

Čtvrtý pozměňovací návrh by měl být jednak upřesněním a jednak umožněním řešení zvláštních případů. Zní takto: V čl. II odst. 3 v textu § 19 d) vypustit slova "po jeho zaplacení klesne" a slovo "pod" nahradit slovem "nepřevyšuje". Celý text, který je uveden v § 19 d), označit jako odst. 1 a doplnit do tohoto § 19 d) nový odst. 2 tohoto znění: "Ve výjimečných případech může obec osvobodit plátce od placení příspěvku zcela nebo z části, a to zpravidla na jeden rok."

Dále si dovolím předložit svůj pátý pozměňovací návrh, mající upřesňující charakter tohoto znění: Do čl. II. odst. 3 za § 19 d) vložit nový § 19 e) s tímto textem: "Ustanovení § 19 a) - 19 d) se nevztahují na soukromá a církevní předškolní zařízení."

Toto upřesnění je míněno proto, aby nedocházelo k možným nepřesným výkladům, protože zákon si lze vždy vykládat všemi způsoby, které z toho dokáže někdo odvodit, aby bylo jasné, že se jedná o mateřské školy a kluby atd., které jsou zřizovány v obci atd.

Můj šestý pozměňovací návrh, který předkládám pro případ, že bude přijat můj třetí a pátý pozměňovací návrh, má účel upřesnit můj pátý pozměňovací návrh ve smyslu třetího a zněl by takto: Do článku II odst. 3 do nového § 19 e) za slovo "zařízení" připojit text ", školní družiny a školní kluby".

Tento návrh má opravdu ten význam, pokud by byl přijat můj třetí a pátý pozměňovací návrh tak, aby byly legislativně technicky sjednoceny. V jiném případě by neměl smysl.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Koronthálymu a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Jaroš. Připraví se poslankyně Bumbová.

Poslanec Emil Jaroš: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi na úvod mého pozměňovacího návrhu několik slov. Voláme po tom, aby obce byly samostatné, aby si obce rozhodovaly o svých věcech s plnou svojí odpovědností. Obávám se jedné věci. Obce, jak tu bylo řečeno předkladatelem, financují 99% předškolních zařízení. Mnohé obce jsou na tom finančně nepříliš dobře, dochází k tomu, že řada těchto zařízení bývá z finančních důvodů uzavírána přesto, že rodiče sami aktivně by byli ochotni dávat větší příspěvky jen proto, aby udrželi stávající zařízení v chodu.

Bohužel se domnívám i to, že 30%, které je navrhováno touto novelou, nebude vždy dostatečné k tomu, aby obec toto předškolní zařízení dále udržovala v chodu, aby nedošlo k restrikci.

Bylo tady řečeno i to, jak dochází k zaměňování učitelky s uklízečkou a naopak. Přimlouval bych se za to, abychom opravdu větší pravomoc nechali na obcích, a abychom omezující část 30% nákladů vypustili, přičemž sociální hledisko je zohledněno v § 19 d), tzn., to tam bude. Určité sociální hledisko bude u obcí zachováno.

Považuji za nemravné, aby v těch případech, kdy rodiče řádově berou desítky tisíc měsíční příjem a dávají dítě do školky, aby za ně obec platila 2/3 nákladů.

Proto můj pozměňovací návrh by byl k § 19 c) ve druhém odstavci, kde za slovy "se školským úřadem" by byla tečka a zbytek věty by byl vypuštěn. Slova "tak, aby nepřesáhla 30% nákladů vynaložených na jedno dítě" by byla vypuštěna.

Odstavec 2 by zněl: "Výše příspěvků stanoví obec po projednání se školským úřadem." Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jarošovi. Prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Bumbová, jako poslední z písemně přihlášených.

Poslankyně Stanislava Bumbová: Vážený pane předsedající, vážený předsedo, dámy a pánové, předložená novela má mimo jiné umožnit, aby se na činnost mateřských škol mohl vybírat příplatek od rodičů dětí, které je navštěvují. Přitom je třeba si uvědomit, že rodiny s malými dětmi značné finanční částky vynakládají na zařizování domácnosti. V úvahu je nutno vzít i vyšší ceny služeb, bydlení atd.

Jejich příjmy se však mnohdy pohybují v oblasti nižších mzdových kategorií. Analýzy totiž ukazují, že například do pásma životního minima až 1,5 jeho násobku lze zařadit přibližně 40% rodin s dětmi, tj. z těch, pro které každý další výdaj ve formě jakýchsi příplatků či zdražování má vliv na jejich životní úroveň. Velkou měrou se to týká i neúplných rodin.

Z uvedených důvodů podávám pozměňovací návrh k § 19 d) společné zprávy tohoto znění: "Příspěvek podle § 19 a) se neplatí, jestliže po jeho zaplacení klesne součet příjmů příslušníků domácnosti dítěte pod 1,5 násobku částky." Dále pokračuje text totožný se společnou zprávou. Jinak řečeno, údaj 1,25 nahrazuji údajem 1,5.

Druhý pozměňovací návrh se týká § 19 c) odst. 2. V § 19 c) odst. 2 navrhuji vypustit "po projednání se školským úřadem ", protože se domnívám, že kompetence stanovit příspěvek by měla být ponechána výhradně obci. Státní správa by do tohoto rozhodování zasahovat neměla.

Jinak ještě několik poznámek k tomuto návrhu. Problematické je i placení zájmových kroužků ustavených ve školní družině nebo v mateřské škole. V případě zavedení úplaty se oslabuje princip rovnosti v přístupu k těmto vzdělávacím formám, nehledě na to, že zájmová činnost v těchto zařízeních je běžně provozována, jinak by se zde děti pouze hlídaly.

Řešením těchto prakticky finančních problémů by bylo na místo různých novel zákonů a nesystémových kroků posílení rozpočtu kapitoly školství i vzhledem k tomu, že místopředseda vlády pan Kočárník uvedl na květnové schůzi parlamentu, že přebytek rozpočtu za 1. čtvrtletí činí 5 miliard. Výdaje na školství by měl podle mého i v budoucnu zabezpečovat především stát obecně rozpočty. Je to totiž investice, která se v budoucnu mnohonásobně vrátí. Děkuji za pozornost.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP