Středa 16. června 1993

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyně Röschové. Bude zajímavé vyslechnout názor společného zpravodaje.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, můj názor je přesně opačný. Protože jsme hlasovali o znění § 64 odst. 1 písm. b), toto znění jsme odhlasovali, tak se domnívám, že nemůžeme nyní hlasovat o tom, že tam žádné znění nebude. Tento názor neprosazuji, ale byl jsem dotázán, jaký je můj názor. Je tento.

Místopředseda PSP Jan Kasal: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Mašek.

Poslanec Ivan Mašek: Zdá se, že záležitost je sporná. Chtěl bych poukázat na to, že o několik návrhů dále je návrh pana poslance Grulicha, který se týká stejného paragrafu, kde pan poslanec Grulich navrhuje tento paragraf ponechat v původním znění vládního návrhu. Domnívám se, že záležitost je zcela zřetelná v tomto pohledu, protože o návrhu pana poslance Grulicha je třeba hlasovat, stejně jako o návrhu pana poslance Dobala.

Místopředseda PSP Jan Kasal: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Jenom konstatuji, že tam mám také některé pozměňovací návrhy a všude tam, kde jsme o tom hlasovali, jednoznačně sdílím stanovisko pana poslance Výborného, že nelze o tom hlasovat. Věc je ukončena.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se poslanec Ortman a poslanec Ullmann.

Poslanec Jaroslav Ortman: Pane místopředsedo, vážení kolegové, rovněž se domnívám, že předseda ústavně právního výboru dr. Výborný má pravdu a budu to dokumentovat na následujících věcech.

O návrzích poslanců Matulky a Vyvadila, které se týkaly opět materie paragrafu 64, jsme totiž také nehlasovali, takže nemůžeme jednou nehlasovat a poté hlasovat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan poslanec Ullmann.

Poslanec Josef Ullmann: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, omlouvám se, že jako neprávník do ryze právního sporu hodlám přinést něco svých názorů. Domnívám se, že jsou tady řešeny dvě věci. V prvé řadě, zda tam vůbec něco má být nebo nemá, a teprve potom, až by byl tento problém vyřešen, se můžeme bavit o tom, co tam být má. Domnívám se, že se to dalo řešit mimo jiné i tím způsobem, že nejdříve by bylo hlasováno o tom podstatném, tzn. jestli tam má vůbec něco být nebo nemá. Jestliže už tak nebylo učiněno z důvodů samozřejmě jasných podle jednacího řádu, tak se domnívám, že je nezbytné hlasovat o tomto návrhu, zda vůbec toto písmeno má či nemá být zařazeno. My totiž hlasujeme o zařazení nikoli o znění. Zatím jsme hlasovali pouze o znění. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Máte pravdu, pane poslanče, v tom smyslu, že tento návrh rozhodne o zařazení, nicméně mně osobně uniká rozdíl mezi nulovým kvórem a tím, co jsme odhlasovali.

Ale vzhledem k tomu, že je to dost polarizováno, vyhlašuji 15minutovou přestávku, a prosím ústavně právní výbor o názor.

(Schůze přerušena v 15.54 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 16.25 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vážení kolegové, kolegyně, skončila doba, po kterou se měl ústavně právní výbor zabývat vzniklým problémem. Prosím pana poslance Koháčka, aby jako zástupce ústavně právního výboru seznámil sněmovnu s názorem, jak řešit vzniklou situaci.

Poslanec Petr Koháček: Dámy a pánové, ústavně právní výbor mě pověřil, abych vám přednesl návrh, který vzešel z jednání ústavně právního výboru, a to počtem hlasů 9 pro, 3 proti a 4 se zdrželi. (To jen aby bylo jasné, jakým způsobem se hlasovalo.)

Ústavně právní výbor doporučuje předsedajícímu schůze, aby se na problém, který nám byl zadán, tj. zda-li máme hlasovat o čtvrtém pozměňovacím návrhu poslance Dobala, týkajícího se § 64 odst. 1 písm. b), zeptal přímo sněmovny a ta by svým hlasováním o problému rozhodla.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ústavně právní výbor dozajista potvrdil, že je plný šalamounů. Při velmi volném výkladu jednacího řádu ... Pan poslanec Ortman se hlásí s faktickou poznámkou. Uděluji mu slovo.

Poslanec Jaroslav Ortman: Hlásím se s faktickou poznámkou a podivuji se onomu šalamounskému rozhodnutí ústavně právního výboru, který by podle mého měl citovat jednací řád, že vylučuje-li přijatý pozměňovací návrh další pozměňovací návrhy, o těchto dalších se už nehlasuje.

Řeknu svůj osobní názor. Byl jsem na politickém grémiu, kde mi všichni členové koalice řekli, že je koalice dohodnutá na počtu 41. Nyní vidím snahu zvrátit tento stav. Čili pokud je někde nepořádek, pravděpodobně je to v koalici. Myslím, že byste se měli sami dohodnout.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Koháček ještě s faktickou poznámkou.

Poslanec Petr Koháček: Chtěl bych pouze říci, že rozdílné názory na výklad tohoto paragrafu jednacího řádu, velice diametrálně odlišné, nakonec vedly k tomuto návrhu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dokončím větu, že velmi volným výkladem jednacího řádu, kdy parafrázuji, že sněmovna rozhoduje o způsobu projednávání dané záležitosti hlasováním a ve smyslu většinového názoru ústavně právního výboru, táži se, kdo z poslanců a poslankyň se domnívá, že ... Hlásí se pan poslanec Vyvadil s faktickou poznámkou.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane místopředsedo, každý chápe, že tady je ten klíčový moment. Žádám poradu klubu poslanců, protože to je závažná otázka. Není to procedurální záležitost.

Bývá dobrou uzancí, vždy se dodržovala, že i ten nejmenší klub, který o to požádal, bylo mu vyhověno.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, jak dlouhou dobu žádáte pro schůzi klubu?

Poslanec Jiří Vyvadil: Deset minut.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Deset minut. S faktickou poznámkou se hlásí poslanec Zemina.

Poslanec Ondřej Zemina: Pane předsedající, v každém případě považuji za legitimní nárok jakéhokoli klubu na vyžádání si času, aby se mohl rozhodnout, ale nevím, o čem se klub svobodných liberálů (promiňte, on se jmenuje jinak) chce radit, když ještě není hlasování. O tom, jak bude hlasovat?

Domnívám se, že v tuto chvíli není vhodné přerušovat schůzi.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ptám se, kdo souhlasí s návrhem poslance Vyvadila, aby schůze byla přerušena na deset minut pro zasedání klubu, ať zvedne ruku. Domnívám se, že počítat je ztráta času, takže se sejdeme v 16.40 hodin.

(Schůze přerušena v 16.30 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 16,42 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní poslankyně, páni poslanci, lhůta určená pro schůze poslaneckých klubů vypršela, takže budeme pokračovat. Prosím všechny, kteří mají zájem účastnit se hlasování, aby neprodleně vstoupili do sněmovní síně.

Znovu zopakuji to, co jsem se už dvakrát pokoušel sněmovně sdělit. Na základě většinového stanoviska ústavně právního výboru a při širším chápání výkladu jednacího řádu může sněmovna rozhodovat o určitých věcech, o způsobu projednávání hlasováním. Věřím, že předejdeme celé řadě zbytečných diskusí, když rozhodneme hlasováním. Tím dáme nejlépe najevo svou vůli.

Ptám se, kdo souhlasí s tím, abych o čtvrtém návrhu pana poslance Dobala dal hlasovat. Kdo je tohoto názoru, ať zvedne ruku. 56.

Kdo je proti? 71.

Prosím společného zpravodaje, aby se věnoval pátému pozměňovacímu návrhu pana poslance Dobala.

Poslanec Miloslav Výborný: Vzhledem k tomu, že byl přijat pozměňovací návrh paní poslankyně Buzkové, k tomuto okamžiku je znění § 96 takovéto: "Velezradou pro účely tohoto zákona rozumí se jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. "Pátý pozměňovací návrh poslance Dobala a shodný pozměňovací návrh poslance Řezáče, který byl ovšem podán později, ve své podstatě navrhují doplnit do tohoto stávajícího textu slova: "či lidským právům a základním svobodám". Tento pozměňovací návrh pana poslance Dobala byl shledán pozitivním panem ministrem a také já jej podporuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Hlásí se paní poslankyně Buzková s faktickou poznámkou.

Poslankyně Petra Buzková: Pane předsedající, dámy a pánové, já se nesmírně omlouvám, ale mám dojem, že o návrhu poslance Dobala není možné hlasovat z toho důvodu, že tento návrh navrhuje vypustit určitou část ustanovení tak, jak bylo součástí společné zprávy. Já nechápu, jakým způsobem se pan společný zpravodaj dobral k tomu, že k nyní platnému znění, ve kterém jsme se vrátili k původnímu vládnímu návrhu, by se mělo něco doplňovat.

Poslanec Miloslav Výborný: Vážená paní kolegyně, pokusím se vysvětlit, jak jsem se k tomu dobral. Je mi líto, že zřejmě to, co jsem zde na začátku říkal, nebylo příliš posloucháno. Ve chvíli, než bylo hlasováno o vašem pozměňovacím návrhu, jsem sdělil, že k § 96 byly také další pozměňovací návrhy, např. pozměňovací návrh poslance Dobala a poslance Řezáče. Tázal jsem se sněmovny, zda se sněmovna domnívá, že přijetím vašeho návrhu budou tyto návrhy vyloučeny, nebo zda lze interpretovat to, čeho chtěli dosáhnout poslanci Dobal a Řezáč tak, že při přijetí vašeho návrhu budou jejich pozměňovací návrhy doplňkem k tomu, co jste přednesla vy. V této Poslanecké sněmovně ani jeden poslanec ani poslankyně nebrojili proti tomuto mému výkladu. Ani jeden poslanec se nedomníval, že by to mohlo být jinak.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní poslankyně Buzková zřejmě není spokojena. Faktickou poznámkou chce svou nespokojenost dát najevo.

Poslankyně Petra Buzková: Vážený pane předsedající, dámy a pánově, přes tento výklad pana poslance Výborného si myslím, že není možné o tomto pozměňovacím návrhu hlasovat, protože pozměňovací návrh pana poslance Dobala zní - vypustit slova "nebo proti vážnosti a důstojnosti jeho úřadu, jestliže jím způsobí zvlášť závažný následek". Tato slova přijaté znění neobsahuje, a proto tato slova nelze vypustit. (Potlesk.)

Poslanec Miloslav Výborný: Mojí výhodou v tuto chvíli je, že schůzi neřídím.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, já vás špatně slyším. Dámy a pánové, pan poslanec Šuman se hlásí, aby mi pomohl. Je asi třeba vzít si k ruce všechny tři materiály, které máme k dispozici, tzn. vládní návrh, společnou zprávu a pracovní materiál, a udělat průnik toho, co jsme schválili, a toho, co je ve hře. Pan poslanec Šuman má v tuto chvíli slovo.

Poslanec Vladimír Šuman: Dámy a pánové, paní poslankyně Buzková má nepochybně pravdu z hlediska logiky výkladu jednacího řádu v návaznosti na to, jak byl přednesen pozměňovací návrh poslance Dobala. Na druhé straně je ale nutné si uvědomit, že v situaci, kdy zpravodaj při uvádění jejího pozměňovacího návrhu zároveň uvedením skutečnosti, že je možné v případě přijetí jejího pozměňovacího návrhu hlasovat o návrhu pana poslance Dobala, ovlivnil značnou část sněmovny. Tím bylo pro její návrhy pravděpodobně více poslanců, než kdyby oznámil skutečnost, že se přednesené návrhy vzájemně vylučují.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan poslanec Kozák a paní poslankyně Buzková.

Poslanec Stanislav Kozák: Pane předsedající, pane předsedo, kolegyně a kolegové, domnívám se, že nebyla otevřena rozprava, abychom podávali další pozměňovací návrhy k pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Buzkové. Přijali jsme pozměňovací návrh paní kolegyně Buzkové a domnívám se, že dále bychom měli pokračovat tak, jak byly původně podány pozměňovací návrhy a ne je dnes měnit nebo v současné době je měnit k obrazu svému. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan poslanec Ullmann, paní kolegyně Röschová se připraví.

Poslanec Josef Ullmann: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, abychom nemuseli při projednávání tohoto zákona ad hoc při každém hlasování měnit jednací řád, dávám návrh v souladu s jednacím řádem, abychom revokovali své usnesení, pokud se týká pozměňovacího návrhu paní poslankyně Buzkové. Domnívám se, že tím bychom mohli celou věc, která jinak může být ještě dlouho diskutována, vrátit do normálních kolejí.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Registruji tento návrh a registruji také ruku paní poslankyně Röschové. (Poslankyně Röschová: Chtěla jsem říci totéž.) Zazněl návrh, je třeba o něm dát hlasovat. Vědí všichni, o čem budeme hlasovat? Paní poslankyně Buzková s faktickou poznámkou.

Poslankyně Petra Buzková: Pane předsedající, dámy a pánové, tento způsob, který zde byl navržen, je sice skutečně poněkud svérázný, nicméně samozřejmě může být řešením situace, která tady vznikla. Pokud sněmovna uzná takovéto řešení za optimální a za dobré, prokáže tím, jakým způsobem se staví k přijímaným zákonům a přijímaným pozměňovacím návrhům. Mně by to rozhodně připadalo poněkud nevhodné.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Takže se budeme věnovat zákonu a budeme se věnovat procedurálnímu návrhu pana poslance Ullmanna. Prosím pana společného zpravodaje, aby upřesnil pasáž, o jejíž revokaci budeme hlasovat.

Poslanec Miloslav Výborný: Byl přijat pozměňovací návrh poslankyně Buzkové, která navrhla, aby text § 96 zněl: "Velezradou pro účely tohoto zákona rozumí se jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu."

Poslanec Ullmann navrhl revokovat toto usnesení, aby tím bylo umožněno hlasovat o jiném pozměňovacím návrhu poslance Dobala.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Je tedy zřejmé, o čem budeme hlasovat.

Kdo souhlasí s revokací našeho rozhodnutí stran druhé části třetího návrhu poslankyně Buzkové, tak jak to uvedl poslanec Výborný, ať zvedne ruku! 51.

Kdo je proti? 57.

Návrh pana poslance Ullmanna na revokaci nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Paní poslankyně Röschová navrhla ve své podstatě návrat § 29 a následujících k vládnímu návrhu zákona. Navrhla vypustit slova "nebo komerčním právníkem nebo notářem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy" a rovněž vypustit poznámky pod čarou označené číslem 2, přičemž tento návrh byl podpořen i dalšími poslanci, pozměňovacími návrhy poslance Řezáče i ministrem spravedlnosti.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo souhlasí s návrhem poslankyně Röschové, ať zvedne ruku! 79.

Kdo je proti? 55.

Kdo se zdržel hlasování? 37.

Návrh nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Nerad to říkám, ale jsem přesvědčen, že o pozměňovacím návrhu poslance Grulicha k § 64 hlasovat nelze. (Předsedající J. Kasal: Souhlasím.) Budu číst pozměňovací návrhy poslance Vyvadila, k nimž souhrnně sděluji, že všechny si vysloužily podporu ministra spravedlnosti.

Poslanec Vyvadil navrhuje navrátit se v § 4 odst. 2 k původnímu vládnímu návrhu zákona, tj. doplnit za text společné zprávy ještě slova "ani jiný správní delikt".

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo souhlasí s prvním návrhem poslance Vyvadila, ať zvedne ruku! 66.

Kdo je proti? 14.

Přesto mohu konstatovat, že tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Druhý pozměňovací návrh poslance Vyvadila podrobit hlasování nelze. Třetí pozměňovací návrh poslance Vyvadila navrhuje, aby v § 7 odst. 2 písm. c) byl učiněn návrat ke znění vládního návrhu zákona, tj. aby za text společné zprávy byla doplněna slova "spáchaný úmyslně".

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo souhlasí s tímto návrhem poslance Vyvadila, ať zvedne ruku! 86.

Kdo je proti? 9.

Kdo se zdržel hlasování? 64.

Návrh byl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Dále navrhl pan poslanec Vyvadil přijmout § 29 ve znění vládního návrhu zákona.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 38.

Kdo je proti? 10.

Návrh nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Dalším návrhem byl opakovaný návrh paní poslankyně Röschové. O tomto jeho návrhu je třeba hlasovat, neboť návrh poslankyně Röschové nebyl přijat. Je to jednací řád - jen přijatý návrh vylučuje další hlasování.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Připustíme-li tento výklad jednacího řádu, kdo souhlasí s druhou částí návrhu poslance Vyvadila předneseného v části 4 série jeho pozměňovacích návrhů, ať zvedne ruku. 28.

Kdo je proti? 34.

Návrh nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Pan poslanec Vyvadil navrhl v § 64, odst. 1 připojit nové písm. e) ve znění: "e) vláda".

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo souhlasí s tímto návrhem poslance Vyvadila, ať zvedne ruku. 9.

Kdo je proti? 21.

Návrh nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: V § 64, odst. 2 navrhl poslanec Vyvadil vložit nové písmeno a), ve znění: "a) prezident". Ostatní písmena přeznačit a připojit nové písmeno f) ve znění: "f) zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku".

Místopředseda PSP Jan Kasal: S faktickou připomínkou se hlásí pan poslanec Matulka.

Poslanec Dalibor Matulka: Domnívám se, že je nutno hlasovat po částech, protože to jsou svým významem dva odlišné návrhy.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Souhlasím.

Poslanec Miloslav Výborný: První část návrhu poslance Vyvadila je připojit nové písmeno "a) prezident" ostatní písmena přeznačit.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo souhlasí s první částí návrhu poslance Vyvadila, ať zvedne ruku. 10.

Kdo je proti? 14.

Návrh nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Dále navrhl poslanec Vyvadil v § 64, odst. 2 připojit nové písmeno f). Předpokládám, že za této situace by to bylo písmeno e) ve znění: "zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku ".

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo souhlasí s touto částí návrhu poslance Vyvadila, ať zvedne ruku. 110.

Kdo je proti. 2.

Návrh byl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Poslední pozměňovací návrh poslance Vyvadila byl již odhlasován, neboť to byl shodný návrh jako návrh poslankyně Buzkové.

Totéž platí o druhém z pozměňovacích návrhů poslance Bílého, přičemž první jeho návrh zněl: v § 64 v 1. odst. vložit nové písmeno ve znění: "zastupitelstvo vyššího samosprávného celku".

Pan poslanec Bílý neuvedl "vyššího územního samosprávného celku". Jako zpravodaj musím upozornit, že "vyšší samosprávný celek" není pojem, který by byl vlastní našemu právnímu řádu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se pan poslanec Bílý.

Poslanec Jiří Bílý: Upřesňuji svůj návrh s tím, že se jedná o vyšší územní samosprávný celek.

Poslanec Miloslav Výborný: Nevím, zda je toto upřesnění možné. Domnívám se, že rozprava byla ukončena, návrh byl takto přednesen. V rozpravě jste to tak neřekl. Připustí-li předsedající toto upřesnění, mohlo by se hlasovat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Domnívám se, že je to upřesnění, připustím hlasování o této věci.

Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Bílého, ať zvedne ruku. 68.

Kdo je proti? 41.

Zdržel se hlasování? 49.

Návrh nebyl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Tím nebyl přijat pozměňovací návrh poslance Bílého k 1. odst. § 64, zatímco k 2. odstavci - o něm není možno hlasovat, neboť obdobný návrh byl již přijat, tak jak ho podal poslanec Vyvadil.

Návrh poslance Vraného se týká nového § 148. Tento návrh nebyl podpořen ministrem spravedlnosti a ani já tento návrh nepodporuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo souhlasí s návrhem poslance Vraného, ať zvedne ruku. 70.

Kdo je proti? 50.

Kdo se zdržel hlasování? 39.

Návrh nebyl přijat.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP