Úterý 15. června 1993

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu zpravodaji hospodářského výboru Vladimíru Budinskému a otevírám k tomuto bodu rozpravu. Jako první se do ní přihlásil pan poslanec Zdeněk Vorlíček.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, předpokládal jsem, že zpráva o činnosti důležité instituce, která je závěrečným článkem řetězce transformujícího státní podniky na podniky soukromé, bude obsahovat analýzu průběhu privatizační činnosti Fondu národního majetku. Předpokládal jsem, že se bude zabývat příčinami zpožďování transformace v některých oblastech, hlavními překážkami a nedostatky privatizace, zejména uvnitř Fondu národního majetku. Čekal jsem, že se tato zpráva pokusí formulovat opatření k odstranění vyskytujících se nedostatků v privatizaci vůbec, existuje-li bohatství důkazů o tom, že to bezproblémová oblast určitě není. Místo toho jsme v hospodářském výboru dostali, jak už jste slyšeli, k projednání publikaci na křídovém papíru s bohatými ilustracemi, která by dobře posloužila jako suvenýr ve vrátnici fondu pro jeho návštěvníky, ale těžko mohla být - podle mého mínění podkladem k posouzení činnosti Fondu národního majetku České republiky hospodářským výborem za rok 1992. Také vláda v usnesení z 19. 5. vyjádřila svoji nespokojenost s výroční zprávou fondu a odůvodnila to nedostatkem údajů ve zprávě, na základě kterých by bylo možné komplexně posoudit činnost fondu, což bylo přesně moje mínění.

Vláda si proto vyžádala ještě od pana ministra Skalického tzv. "rozbor hospodaření" fondu za rok 1992, do kterého členové hospodářského výboru 10. 6. mohli při projednávání ještě nahlédnout, což situaci o něco málo zlepšilo, ale zcela nevyřešilo.

Tento rozbor hospodaření fondu mimo jiné ukazuje, kdo měl pravdu, když jsem se zde při projednávání rozpočtu Fondu národního majetku přel s panem ministrem Skalickým o otázku finančních ztrát fondu při pořádání veřejných soutěží a on mne přesvědčoval, že je to pro fond záležitost zisková. Nalistujete-li ve zmíněném rozboru hospodaření fondu stranu 4, tak se dočtete o ztrátě fondu při organizování veřejných soutěží, čili rozdíl účastnických poplatků a nákladů ve výši 1246 282 Kč. To jsem kritizoval již tehdy jako turecké hospodaření, protože žádný pořadatel veřejné soutěže, snad kromě Fondu národního majetku, ji neorganizuje jako prodělkovou záležitost. Vím o čem mluvím, protože pražské zastupitelstvo veřejné soutěže pořádá.

Samotná výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky je v podstatě jen velmi málo okomentovaný přehled příjmů a výdajů fondu. Je to pasivně podaná bilance ve stylu "pán Bůh dal - pán Bůh vzal", ze které sněmovna jen těžko může zkontrolovat, zda je splněna základní povinnost fondu vycházející ze zákona České národní rady č. 171/1991 Sb., a statutu fondu, t.j. účelně používat majetek fondu. Můžete pouze zjistit většinou to, co zjistili autoři, že spolu hraje levá a pravá strana účtu, a to je strašlivě málo.

Bez nároků na úplnost na několika problémech chci ukázat, proč považuji zprávu za nedostatečnou. Proč si myslím, že analýza a stanovisko včetně návrhů na opatření ve výroční zprávě Fondu za rok 1992 k některým problémům privatizace prostě nesmějí chybět.

Za prvé zpráva o činnosti ministerstva státní kontroly České republiky za rok 1992, tisk 223, datovaná 4. 3. t.r., na straně 6 se také dotýká ministerstva pro správu národního majetku a privatizaci a Fondu národního majetku. Uvádí se v ní, že v roce 1992 byla provedena kontrola nazvaná "Uplatňování zákona České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky", jejímž cílem bylo cituji - "působit na důsledné dodržování zákonných ustanovení při schvalování a realizaci privatizačních projektů a kontrolu plnění úkolů uložených usnesením vlády České republiky č. 355". V tomto usnesení jde o realizaci opatření ke zkvalitnění dalšího průběhu privatizace.

Cituji dále zprávu ministerstva kontroly. "Kontrola ukázala na některé nedostatky včetně porušování některých zákonných předpisů, které doprovázejí privatizační proces na všech jeho úrovních. Zároveň ukázala, že úkoly uložené usnesením vlády České republiky č. 335/1992 byly plněny nedostatečně a opožděně. Výslednou zprávu projednala porada ekonomických ministrů 1. 12. 1992 a některé protokoly byly předány k dalšímu řízení Generální prokuratury.

Při kontrole uplatňování zákona č. 81/1991 Sb. bylo mimo jiné zjištěno, že v rozporu s právními předpisy Fond národního majetku ČR neoprávněně vynaložil finanční prostředky za rok 1991 a také za rok 1992 ve výši asi 21,8 mil. Kč. Ministerstvo pro správu národního majetku a privatizaci je napadeno za to, že schválilo privatizační projekty akciových společností ve výši 189 mil. Kč.

Zpráva o výsledku kontroly byla předána ústředně kriminální policie a službě pro ochranu ekonomických zájmů ČR." Konec citátu.

Výroční zpráva za rok 1992 z období kontroly o těchto záležitostech hrobově mlčí. Přitom jde podle výsledků kontroly o porušování privatizačních zákonů a pravidel při organizování veřejných soutěží, což jsou velice závažné skutečnosti. Vzpomeňte Obalex Jílové u Děčína, kde se výkonný výbor fondu proti závěru výběrové komise pokusil prodat tento podnik svým poradcům, pánům Lobkowiczovi a Jonasovi, kteří nedodrželi podmínky soutěže. Zajímavý byl i prodej Jawy Divišov, kde vítěz nesplnil veřejně vyhlášená kritéria, a dokonce dosud nezaplatil. Dnes je slavná i privatizace Plzeňských pivovarů, kde podle kontrolního odboru ministerstva zemědělství, ale i podle služby na ochranu ekonomických zájmů republiky při ministerstvu vnitra došlo v průběhu privatizace k porušení celé řady pravidel. Mohl bych podle kontrolní zprávy uvést další případy porušení privatizačních zákonů a sedm porušení privatizačních pravidel při organizování veřejných soutěží. Také ve slavné kauze privatizace státního podniku Knižní velkoobchod Praha Nejvyšší kontrolní orgán zjistil, že došlo k porušení právních předpisů z oblasti privatizace, jak ministerstvem pro správu národního majetku, tak i Fondem národního majetku ČR. Nejvyšší kontrolní úřad v kontrolní zprávě konstatoval, že nebyl respektován zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb. Rovněž tak byly porušeny zásady činnosti orgánů státní správy ČR uvedené v § 20 a 21 zákona ČNR č. 105/1991 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů, čímž se ukládá ústředním orgánům řídit se ve své činnosti zákony a usneseními vlády.

V závěrech kontrolního nálezu kontrolního úřadu z listopadu 1992 se praví mimo jiné, že je nutné u Fondu národního majetku jako realizátora privatizace zpřísnit kontrolu dokumentů i samotných privatizačních projektů a vedení veškeré evidence týkající se privatizačních prostředků a stanovit osobní odpovědnost každého pracovníka za uložené úkoly. Takže se ptám, proč se výroční zpráva Fondu národního majetku nezabývala nálezy ministerstva státní kontroly a NKÚ, nezaujímá k nim stanovisko a nepřijímá závěry, aby se situace nemohla opakovat.

Za druhé. Závažným problémem, který ve zprávě není analyzován, je fakt, že asi v 70 případech privatizace ze strany nabyvatelů nejsou dodržovány smlouvy, čímž dluží fondu asi 1,6 mld. Kč. Podle mého mínění fond naprosto nedostatečně prověřuje solventnost zájemců. Nemohu pochopit, že profesionálové zabývající se privatizací považují jako záruku tzv. bankovní příslib úvěru. Zcela zdarma dám Fondu národního majetku radu. Jedinou cestou je nechat si prověřit důvěryhodnost zájemců. Dělají to nejenom zahraniční poradenské firmy, ale spolehlivě to dělá např. naše Obchodní komora. Kdyby postupoval fond takto, nemohlo by se stát, že prodal Prefu v Ústí nad Labem firmě Amček, o jejíž "důvěryhodnosti" svědčí, že vznikla nedávno registrací na Normandských ostrovech se základním kapitálem 7 liber. Fond národního majetku svými nepochopitelnými postupy jí umožnil udělat v českých bankách "sekeru" 458 mil. a 350 mil. převést do zahraničí. Navíc nepochopím, proč v případech evidentního nedodržení smlouvy a neplacení fond smlouvu okamžitě nezruší, aby tito zlatokopové nemohli nadále nakládat s majetkem, který nezaplatili. Proč fond nevyužije stanovení zákona č. 71/1991 Sb., který umožňuje po zrušení smlouvy překlenout období do konečného vyřešení privatizace v těchto případech, např. podle § 20 odst. h) i pronájmem českého managementu na dobu určitou do doby privatizace.

Čekat v našich podmínkách na soudní rozhodnutí o žalobě je z hlediska zájmů podniků i státního zájmu nezodpovědně, protože dochází k těžkým ekonomických škodám.

Za třetí. Výroční zpráva Fondu národního majetku se vůbec nezabývá jedním z kardinálních problémů, a to tempem realizace podaných privatizačních projektů. Z celkového počtu 1 872 privatizačních projektů jich bylo 1 214 podáno do července 1992, tedy zhruba před rokem. Dnes je ukončena transformace v 674 případech, tj. jen z 36%. Řada projektů leží na Fondu národního majetku více než rok, 27 jich tam leží více než 15 měsíců. Při tomto tempu by se podané projekty pravděpodobně řešily ještě téměř dva roky a podniky se nechávaly v nejistotě, která vede k ekonomicky zoufalým situacím.

Mimořádně bídně probíhá privatizace státního zemědělského majetku, kde je zatím ukončena transformace asi u 5% zemědělského majetku. Problém pomalého postupu realizace podaných privatizačních projektů opět není ve výroční zprávě vůbec analyzován.

Za čtvrté. Do období 1992 spadá akce tzv. oddlužování podniků, která si vyžádala náklad 21 mld. 200 mil. Kč. Ve zprávě není slůvko komentáře k průběhu a výsledkům této akce.

Při projednávání v hospodářském výboru mi předseda Fondu národního majetku namítal, že efektivnost nakládání těmito prostředky je věcí bank. Já tuto argumentaci odmítám. Jde o značnou částku z Fondu národního majetku vynakládanou v této době, na tuto akci, která mohla být použita jinak, a možná pro národní hospodářství lépe.

Jsem proti tomu, aby fond přecházel své operace mlčením, obzvláště když u této operace, podle řady ekonomů, se efektivita vynaložení prostředků přiblížila případu, kdy vám "peněženka spadne do kanálu".

Za páté. Zástupci Fondu národního majetku v dozorčích radách podniků v mnoha případech vykonávali své kontrolní funkce jen formálně. Ani tento problém se ve zprávě nikde neobjevuje.

Závěr. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR těžko může splnit svou kontrolní funkci, dostane-li jako podklad k hodnocení od Fondu národního majetku výroční zprávu, počítám i zprávu o rozboru hospodaření, kde je těžiště položeno na správnost vedení účtů, zatímco věcný rozbor činnosti fondu tam téměř chybí.

Jestliže se sněmovna spokojí s touto podobou zprávy, nechť si nenamlouvá, že zkontrolovala činnost fondu. Pouze projeví hlubokou víru, že je v činnosti fondu všechno v pořádku, čímž k lepšímu průběhu privatizace rozhodně neprospěje. Založíme-li přístup k fondu na víře a ne faktech, pak by příště stačila zpráva ještě jednodušší, nejlépe formou, kterou by si podle jedné historky vyúčtoval svou válečnou činnost maršál Blücher, který napsal - 300 tis. zlatých přijal, 300 tis. zlatých vydal. Kdo tomu nevěří, je padouch.

Chtěl bych na tomto místě zdůraznit, že zcela selhala, podle mého mínění, dozorčí rada Fondu národního majetku. Ta podle zákona ČNR č. 171/1991 Sb., § 12 měla dozírat na činnost a na hospodaření fondu, jeho prezidia a výboru. Zákon praví, že dozorčí rada, cituji podle povahy věci, "upozorňuje prezidium, ministerstvo, vládu, ČNR popř. jiné příslušné orgány na nezjištěné nedostatky". Konec citátu.

Nevím, jak upozorňovala dozorčí jiné orgány než sněmovnu. Nelibost vlády ukazuje, že spíš neupozorňovala. Hospodářskému výboru sněmovny nesignalizovala žádné problémy, byť jich, jak jsem předvedl, bylo požehnaně.

Vrcholem bylo, když 8. 4. t.r. doporučila dozorčí rada bez sebemenší připomínky výroční zprávu Fondu národního majetku ke schválení v této podobě. Myslím si proto, že by všichni členové dozorčí rady měli být odvoláni.

Domnívám se, že se zde ukazuje ještě jeden obecnější problém, totiž, že jakýkoliv kontrolní orgán je bezzubý, jestliže je obsazován pouze na základě návrhu stran vládní koalice, byť jsou vždy zdůrazňována kritéria odborná před politickými. Nechť koalice, která zvítězila ve volbách, vládne, ale opozice by ji měla mít možnost kontrolovat, zda se přijatá pravidla a zákony dodržují. Jednou na to přijdete, dámy a pánové z koalice, že teprve pak získá Česká republika skutečně demokratickou dimenzi a že vnitropolitický i zahraničně politický přínos takovéhoto přístupu bude nesmírný.

Z hlediska námětu pro usnesení navrhuji sněmovně

a) vyslovit nesouhlas s předloženou výroční zprávou Fondu národního majetku České republiky,

b) požádat předsedu Fondu národního majetku, aby předložil analýzu činnosti a návrhy opatření k odstranění nedostatků, v práci fondu pro zářijovou schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

c) odvolat zbývající členy dozorčí rady Fondu národního majetku.

Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Zdeňku Vorlíčkovi. Táži se po dalších hlasech do rozpravy. Protože nemám žádnou písemnou přihlášku a nevidím žádného poslance ani žádnou poslankyni, kteří by se do rozpravy hlásili, rozpravu uzavírám a ptám se pana ministra Jiřího Skalického, zda si přeje využít svého práva pronést závěrečně slovo. Vidím, že je tomu tak.

Pane ministře, máte slovo.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický: Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že moje reakce na vystoupení pana poslance Vorlíčka bude velmi improvizovaná. Pan poslanec Vorlíček využil rozpravy o výroční zprávě Fondu národního majetku k tomu, aby prezentoval nesmírné množství kritických námitek vůči privatizačnímu procesu jako celku. Domnívám se, že není součástí projednávaného bodu reagovat zdaleka na všechny, protože většina výtek nebo námitek, které jsem stačil z toho emotivního projevu zaregistrovat, v podstatě nejen že nesouvisí s výroční zprávou FNM, ale nesouvisí s činností FNM jako takového. Souvisí když tak s činností ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci, event. se týkají činnosti vlády ve věci privatizačního procesu.

Čili dovolte mi jenom několik improvizovaných pozvánek k věcem, které jsem stačil zachytit.

1. Znovu opakuji, výroční zpráva, tak jak ji ukládá zákon č. 171 Sb. předkládat pravidelně Poslanecké sněmovně, je pojímána poněkud jinak, než jaké akcenty by na ni chtěl klást pan poslanec Vorlíček. Analýza transformační činnosti fondu, analýza průběhu privatizace jako takového - to jsou témata, o kterých je samozřejmě potřeba hovořit. Hospodářský výbor se těmito tématy také pravidelně zabývá a já jsem samozřejmě jako předseda prezídia fondu připraven předložit hospodářskému výboru potažmo Poslanecké sněmovně materiály, které si Poslanecká sněmovna vyžádá, a které by analyzovaly ty aspekty činnosti Fondu nár. majetku nebo ministerstva privatizace, o které budete mít zájem.

Značná část kritické argumentace byla postavena na kontrolní zprávě ministerstva státní kontroly z loňského roku. Musím konstatovat, že při projednávání této zprávy a při uplatňování našich připomínek k této zprávě jsme poukazovali na to - a vláda se k tomuto názoru přiklonila že tato kontrolní zpráva je nekompetentní, že je nedostatečná, že v mnoha svých obecných závěrech se dopouští značně zkreslené a značně jednostranné interpretace příslušných transformačních zákonů, především zákona č. 92/1991 Sb. V těch aspektech a v těch kontrolních zjištěních, která se týkala konkrétních případů, konkrétních nejasností nebo - troufám si říci - přehmatů, ke kterým v rámci schvalovacího procesu došlo, k těmto případům byla samozřejmě přijata příslušná opatření spočívající v tom, že byly některé tyto případy předány orgánům činným v trestním řízení, některé další dále prošetřoval ještě Nejvyšší kontrolní úřad a samozřejmě, že je v zájmu vlády, je v zájmu FNM, je v zájmu i mém osobním, aby v těch případech, kdy došlo k určitým pochybením, byla správnou právní cestou zjednána náprava. Nicméně obávám se, že vyvozovat z některých konkrétních případů, které zde byly zmíněny, tak paušální závěry, jak to učinil ve svém projevu pan poslanec Vorlíček, je zcela nepřiměřené.

Musím přiznat, že v jedné věci má pan Vorlíček pravdu, a to je v oné zmínce o ztrátovosti organizace veřejných soutěží. Já jsem samozřejmě při poslední rozpravě na toto téma, která se týkala rozpočtu FNM na tento rok, projevil svůj názor, že veřejné soutěže organizované Fondem národního majetku by samozřejmě nemusely být třeba ziskové, ale rozhodně by neměly být ztrátově. Musím konstatovat, že jsem stejně jako pan poslanec Vorlíček byl překvapen při studiu účetní závěrky, když jsem zjistil, že tomu tak není a že tato organizace je ztrátová. Nicméně chci upozornit, že nad tímto problémem nezavíráme oči, že jsme se jím zabývali a že jsme v několika postupných krocích upravili metodický pokyn pro organizování veřejných soutěží tak, že by k podobnému vývoji již nadále nemělo docházet.

Nový a doufám, že už definitivní metodický pokyn, který připravilo ministerstvo privatizace, které metodicky řídí Fond národního majetku, - je v platnosti tuším od dubna tohoto roku - by měl přinést nápravu v tomto směru. Jinak si ale - na okraj podotýkám - nemyslím, že by klíčovým úkolem fondu bylo z organizace veřejných soutěží těžit a získávat nějaké zvláštní prostředky na svůj účet. Právě situace nabyvatelů privatizovaného majetku, situace v možnostech získávat úvěry v našich bankovních institucích je taková, že osobně nespatřuji správnou cestu v dalším postupu privatizace v tom, že bychom např. vypisovali značně vysoké poplatky pro možnost účastnit se např. veřejných soutěží, ale rozhodně souhlasím s tím, že by tato činnost fondu neměla být ztrátová.

Čili na otázku explicitně položenou v závěru vystoupení pana poslance Vorlíčka, proč se výroční zpráva nezabývala kontrolní zprávou ministerstva státní kontroly, odpovídám:

1. Tato kontrolní zpráva nebyla žádným orgánem státní správy ani prezídiem Fondu národního majetku přijata, byla ve svém celku odmítnuta.

2. A druhý důvod spočívá v tom, že zabývat se kontrolními zjištěními této zprávy by přesahovalo rámec toho, co jak dozorčí rada, tak prezídium FNM považuje za účelný obsah výroční zprávy za minulý rok.

Co se týče problému prověřování solventnosti nabyvatelů, rád bych upozornil na to, že drtivá většina zájemců o privatizovaný majetek samozřejmě nemá k dispozici hotovostní prostředky, kterými by cenu za majetek mohly uhradit, že drtivá většina nabyvatelů je odkázána na příslib bankovních úvěrů a že tudíž tento princip je jediným možným dokumentem, který umožňuje si alespoň potenciální solventnost nabyvatelů v privatizaci ověřit.

Opět tady dochází k tomu, že z jednoho zcela netypického a ještě navíc poněkud a ne zdaleka tak jasného případu jako je firma AmCzech se vyvozují dalekosáhlé generalizované závěry.

Co se týče tempa realizace privatizačních projektů, chci upozornit na to, že pan poslanec Vorlíček, který je členem hospodářského výboru, měl tudíž k dispozici onu analýzu nebo hlubší detailnější zprávu o hospodaření a činnosti fondu za minulý rok. Tato informace nebo komplexní zpráva obsahovala údaje o tempu realizace privatizačních projektů, že více než 60% projektů a transformačních forem, které ministerstvo privatizace nebo vláda předaly fondu, je realizována. Samozřejmě to neznamená, že bychom byli s tempem, kterým Fond národního majetku realizuje projekty, zcela spokojeni, a jsme si vědomi toho, že bude třeba i v této oblasti přijmout určitá opatření k tomu, aby se tempo realizace zvýšilo.

Co se týče privatizace státních statků, o kterých padla zmínka, to je prosím nedorozumění. Skutečnost, že se nedaří patřičným tempem privatizovat zemědělskou prvovýrobu, se nikterak netýká Fondu národního majetku. Tady to není otázka toho, že by Fond národního majetku nebyl s to realizovat schválené privatizační projekty ale je to otázka toho, že privatizační projekty doposud vůbec nebylo možno schválit a je třeba je přepracovat. V tomto směru je tedy výtka na adresu Fondu národního majetku zcela nepatřičná.

Co se týče oddlužení podniků, musím konstatovat, že tato velice závažná a finančně náročná akce, byla realizována na základě rozhodnutí vládních orgánů z uplynulého volebního období a Fond národního majetku zde sehrál roli pouhého realizátora, který emitoval dluhopisy a pak je samozřejmě musel postupně ze svých výnosů splácet. Můžeme samozřejmě diskutovat o ekonomické efektivnosti této tehdejší operace, tohoto tehdejšího rozhodnutí, ale rozhodně není možno otázky o tom, zda-li nebylo vhodné hledat jinou cestu, klást dnes této vládě, respektive Fondu národního majetku. Osobně se domnívám, že tehdejší situace ve vzájemné zadluženosti podniků byla taková, že vyžadovala určité řešení. Mohu sdílet s panem poslancem Vorlíčkem pochybnosti o tom, zda-li konkrétní průběh této transakce byl dostatečně efektivní, a jestli vynaložené prostředky, to je zhruba 30 miliard Kč z Fondu národního majetku ČR nebylo možno vynaložit efektivnějším způsobem. A to diskutujeme k otázce nebo k rozhodnutí, které učinila ještě finanční rada tehdejší federální vlády.

Omlouvám se za určitou nesourodost a improvizovanost své reakce, ale byla vynucena krátkým časem, který jsem měl k tomu, abych se na reakci na vystoupení pana poslance Vorlíčka připravil, a tudíž ponechávám další eventuální reakce na další námitky obsažené v projevu pana poslance Vorlíčka na pozdější jednání hospodářského výboru, který se jistě otázkami souvisejícími s činností Fondu národního majetku ještě bude zabývat. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministrovi Jiřímu Skalickému. Slova má právo se ujmout zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Budinský. Pane poslanče, chtěl jsem vás požádat - pokud jste tak již neučinil, že se od vás čeká přednes návrhu usnesení.

Poslanec Vladimír Budinský: Nechystám se komentovat vystoupení pana poslance Vorlíčka. Myslím si, že nezbývá než přivítat ze strany jeho důraz na urychlení tempa privatizace. To bych viděl ze své pozice jako podstatné. Chci pouze zopakovat jeho pozměňovací návrhy a učinit k nim velice stručný komentář.

Pan poslanec za a) navrhuje vyslovit nesouhlas s předloženou výroční zprávou Fondu národního majetku ČR za rok 1992. Vzhledem k tomu, že ze zákona 171 nevyplývá žádná příčinná souvislost, jestliže tuto zprávu neodsouhlasíme, považuji tento akt za absolutně zbytečný. Za daleko správnější a za daleko účelnější krok považuji novelizovat zákon 171/1992 tak, jak nám ho již vláda předložila a jak jsme před chvílí zkrátili nejenom lhůtu, ale upustili od projednávání zásad. V tom bych viděl řešení. Čili nedoporučuji bod a).

Bod b) - požádat předsedu Fondu národního majetku, aby předložil analýzu činnosti a návrhy opatření k odstranění nedostatků v práci fondu pro zářijovou schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Opět vláda analyzovala tuto záležitost, projednávala ji porada ekonomických ministrů i sama vláda. Výsledek této analýzy není nějaká zpráva, o které by se dalo pouze politicky diskutovat, ale je to zase krok správným směrem - návrh novely zákona 92/1991 a zákona 92/1990 a pak též zákona 171/1991, čili všech zákonných norem, které v základě upravují privatizaci. To si myslím, že je správný krok. Novela už v červenci umožní, aby v podstatě od prvních srpnových dnů začal Fond národního majetku skutečně pracovat novým směrem.

Bod c), kde pan poslanec Vorlíček navrhuje odvolat zbývající členy dozorčí rady Fondu národního majetku - i zde je prosím usnesení Poslanecké sněmovny zbytečné. Daleko lepší je členy skutečně odvolat a změny v orgánech fondu provést, než se usnášet, že tyto změny provedeme.

Proto mi dovolte jako zpravodaji doporučit sněmovně nesouhlasit ani s bodem a), ani s bodem b), ani s bodem c). Hlasovat o usnesení hospodářského výboru tak, jak bylo v hospodářském výboru schváleno, to znamená vzít zprávu pouze na vědomí, roční uzávěrku schválit a kroky, které jsem ve své předkladatelské zprávě přednesl a pan poslanec Vorlíček je fakticky podpořil, provést na červencové schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Budinskému. Nicméně jsem toho názoru, že musíme o přednesených návrzích pana poslance Vorlíčka hlasovat. Táži se pana poslance Vorlíčka, zda považuje tyto návrhy za celek, nebo zda si představuje hlasovat o každém navrženém bodu zvlášť. (O každém bodu zvlášť.) Prosím, pane zpravodaji, abyste laskavě připomněl sněmovně, o kterém z bodů budeme nyní hlasovat.

Poslanec Vladimír Budinský: Pan poslanec Vorlíček navrhuje v podstatě nové usnesení, jehož bod a) by zněl: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyslovuje nesouhlas s předloženou výroční zprávou Fondu národního majetku ČR za rok 1992."

Předseda PSP Milan Uhde: Slyšeli jste komentář zpravodaje hospodářského výboru k tomuto navrženému bodu. Ptám se sněmovny, kdo s tímto návrhem usnesení souhlasí, ať zvedne ruku. 61 hlas pro tento návrh.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 65 hlasů proti tomuto návrhu.

Je zcela zjevné, že tento návrh nezískal nadpoloviční podporu, nebyl přijat.

Pane zpravodaji, prosím, přistupte k dalšímu bodu.

Poslanec Vladimír Budinský: Chci jen upozornit, že bod b) by již nevylučoval být zařazen do usnesení, které máte na stolech. V bodě b) žádá Poslanecká sněmovna předsedu Fondu národního majetku, aby předložil analýzu činnosti a návrhy opatření k odstranění nedostatků v práci fondu pro zářijovou schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Ano, předsedu Fondu národního majetku. Je to věcně problematické, protože Poslanecká sněmovna by se měla obracet spíše přímo na vládu.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o předloženém druhém bodu návrhu usnesení z pera poslance Vorlíčka.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 63 hlasy pro tento návrh.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 60.

Kdo se zdržel hlasování, ať zvedne ruku. 27.

Ani tento návrh nebyl přijat, prosím pane společný zpravodaji, přistupte k třetímu bodu.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP