Úterý 15. června 1993

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Hájkovi. Vzhledem k tomu, že nevidím žádnou další přihlášku do rozpravy, ani ji nemám před sebou na stole, táži se pana společného zpravodaje... pan společný zpravodaj žádá o písemné vyhotovení předchozího návrhu. Rozpravu uzavírám, přejdeme k závěrečným slovům. Především se táži pana místopředsedy vlády a ministra financí, zda chce svého práva závěrečného slova využít. Má příležitost.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, vyjádřím se k jednotlivým pozměňovacím návrhům.

Pokud jde o pozměňovací návrh pana poslance Hájka k prvnímu odstavci § 36, chci sdělit pouze to, že ten se nenoveluje. Tento paragraf je ve stávajících rozpočtových pravidlech a v novele zákona je uveden pouze pro úplnost, pouze proto, aby tam bylo celé znění § 36.

Jinak nemám žádné poznámky.

Pokud jde o příspěvky politickým stranám - s tím je možno souhlasit.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí. Slovo má společný zpravodaj výborů pan poslanec Tomáš Ježek.

Poslanec Tomáš Ježek: Pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, byly tady předneseny dva pozměňovací návrhy. Pan ministr financí se k nim vyjádřil. Jsme povinni dát o nich hlasovat v tom pořadí, v jakém byly předneseny. První byl návrh pana poslance Lukáše, který se týkal zařazení nového prvku do novely zákona o rozpočtových pravidlech. Týká se politických stran. Chci se zeptat, zda si kolegové přejí, abych je přečetl znovu. Myslím si, že by to bylo vhodně. Není potřeba?

Předseda PSP Milan Uhde: Ptám se sněmovny, zda je třeba, aby pan společný zpravodaj znovu přečetl návrh. Vidím spontánní projevy, že toho třeba není. Prosím pane poslanče.

Poslanec Tomáš Ježek: Připomínám, že se týká financování politických stran, tak jak o tom již bylo hovořeno a tak, jak to vyhovuje všeobecným požadavkům.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Věnceslava Lukáše.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať to dá najevo zvednutím ruky. 121 pro tento návrh.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Pane společný zpravodaji, pokračujte.

Poslanec Tomáš Ježek: Druhý pozměňovací návrh přednesl pan poslanec Hájek. Týká se § 36. Pan poslanec navrhuje, aby v odst. 1 návrhu v písm. a) byla ve třetím řádku vypuštěna slova "až do výše nákupní hodnoty 16 miliard Kč" a aby byla připojena věta: "Tyto prostředky nesmí v průběhu roku přesáhnout výše 16 miliard Kč."

Já doporučuji tento návrh nepřijmout a řešit tento problém, který měl pan poslanec Hájek svým návrhem na mysli, až při velké novele.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodaji, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Josefa Hájka.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 54 hlasy pro pozměňovací návrh poslance Hájka.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 43.

Kdo se zdržel hlasování, ať zvedne ruku. 38.

Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

Poslanec Tomáš Ježek: Pane předsedo, tím byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy a můžeme hlasovat o návrhu jako celku.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodaji. Budeme tedy hlasovat o celém návrhu zákona.

Kdo souhlasí s vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., zákona České národní rady č. 166/1992 Sb., zákona České národní rady č. 516/1992 Sb., a zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., podle sněmovního tisku 304 ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 387 a schváleného pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku. 99 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 11 proti.

Návrh zákona byl schválen. Projednali jsme další bod. Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí panu Kočárníkovi i společnému zpravodaji poslanci Tomáši Ježkovi.

Přistupujeme k dalšímu bodu. Je jím

V.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona jste obdrželi jako sněmovní tisk 282 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 389.

Z pověření vlády odůvodní předložený návrh zákona ministr národní obrany pan ministr Baudyš. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

Ministr obrany ČR Antonín Baudyš: Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, předložený vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je pouze dílčí účelovou novelou, zaměřenou na zkrácení vojenské základní služby z 18ti měsíců na 12 měsíců.

V následném období se předpokládá zcela nová komplexní úprava branného zákonodárství včetně nového branného zákona. Kratší vojenská základní služba se navrhuje jak pro vojáky, kteří k jejímu výkonu teprve nastoupí, tak pro ty, kteří už vojenskou základní službu vykonávají. Ty, kteří již slouží, se navrhuje propouštět postupně po odsloužení nejméně 12ti měsíců. Účinnost zákona se navrhuje dnem 29. července t. r. Důvodem pro tento termín je především potřeba zajistit organizační a technické podmínky pro přechod na dvanáctiměsíční základní službu. Předpokládá se k tomuto termínu propustit přibližně 20 000 vojáků, kteří splní podmínku odsloužených nejméně 12 měsíců.

Zkrácení základní vojenské služby ovlivní některé záležitosti spojené s nástupními termíny vojáků základní služby, způsob jejich výcviku, ale také nárůst finančních výdajů, jejichž krytí bude zajištěno z úspor v rámci rozpočtu ministerstva obrany.

Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, doporučuji vám předloženou novelu branného zákona schválit.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji ministru obrany Antonínu Baudyšovi a prosím, aby se ujal slova společný zpravodaj výborů Poslanecké sněmovny pan Tomáš Fejfar.

Poslanec Tomáš Fejfar: Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, nestává se často, aby v této sněmovně byl přijímán zákon nebo novela zákona, který zcela jednoznačně a okamžitě bude přivítán tisíci našich spoluobčanů. Toto je ten vzácný případ. Jde o tisíce mladých mužů, o tisíce mladých žen, které milují tyto mladé muže (smích v sále), o tisíce jejich matek. Já pevně věřím, že tento návrh bude přijat sněmovnou kladně.

O technických záležitostech této novely hovořil pan ministr vyčerpávajícím způsobem a já vám doporučuji, abyste schválili tento návrh ve znění společné zprávy.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji společnému zpravodaji poslanci Tomáši Fejfarovi a otevírám k tomuto bodu rozpravu. Písemné přihlášky do ní nemám. Táži se, zda se někdo hlásí z místa. Hlásí se pan poslanec Klučka.

Poslanec Václav Klučka: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánově, nemám v úmyslu přednášet žádné konkrétní pozměňovací návrhy k předložené novele branného zákona. Chci se pouze zamyslet nad situací, ve které je nám tato novela předkládána.

Z úst mnoha představitelů České armády jsou veřejnosti předkládány postupy, jež upřesňují proces přeměny a restrukturalizace armády. Jsme seznamováni s dílčími opatřeními samotně koncepce výstavby armády, aniž by parlament měl možnost tento samotný významný materiál projednat.

Kladu tedy otázku, proč k tomuto projednávání v Poslanecké sněmovně nedošlo?

Totéž se týká vojenské doktríny České republiky. Dnešní projednávaná novela je sice z pohledu vojáků základní služby a branců velmi zajímavá, z pohledu systémových opatření je to ovšem specifické řešení, jehož hloubku dopadu nelze dost dobře bez důkladné znalosti koncepce posoudit. Lze se i domnívat, že v daném okamžiku může jít i o cílený názor. V situaci, kdy mnoha dílčími interními armádními úpravami podmínek výkonu základní vojenské služby dochází ke změnám v přístupech a v chování vojáků, a to jak v kladném, tak záporném slova smyslu, sdílím určité obavy, že především zkrácením základní vojenské služby se negativní postoje ještě více prohloubí, což určitě neprospěje samotnému postavení armády a naplňování jejího cíle a poslání. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. O slovo se hlásí společný zpravodaj výborů pan poslanec Tomáš Fejfar.

Poslanec Tomáš Fejfar: Dámy a pánové, já bych chtěl jen upřesnit a říci něco ke koncepci a k tomu všemu, jak se to bude projednávat. Pan poslanec Klučka nemá tak docela pravdu. Koncepce nové České armády byla projednávána minulý týden ve vládě a my ve výboru počítáme s tím, že tato koncepce bude projednávána ještě tento měsíc v branném a bezpečnostním výboru. Doktrína, o které mluvil pan poslanec Klučka, tzn. úvodní část celé nové koncepce, která se dá jako doktrína označit, by podle našeho názoru měla být projednávána na červencovém plénu sněmovny. To jen na upřesnění, že se těmito materiály zabývat budeme.

Co se týče zkrácení vojenské služby, to je věc, která s tím přímo nesouvisí. Myslím, že to můžeme projednávat už dnes, ale to pan poslanec jistě ví.

Předseda PSP Milan Uhde: Další přihlášky do rozpravy nejsou. Rozpravu uzavírám. Táži se ministra obrany, zda si přeje použít práva pronést závěrečné slovo. Ano.

Ministr obrany ČR Antonín Baudyš: Pane předsedo, dámy a pánové, pokud jde o společnou zprávu, chtěl bych jenom upozornit na to, že pod bodem a) je formulace "jde-li o absolventa vojenské katedry nebo absolventa vysoké školy". Ve stávající úpravě bylo, že zkrácenou vojenskou službu má ten, kdo absolvuje nejen vojenskou katedru, ale současně i vysokou školu. Tady to umožňuje vlastně neabsolvovat vysokou školu, ale pouze vojenskou katedru. Vzhledem k tomu, že se jedná o určité residuum, nepříliš výrazné, tak já proti této formulaci nic nemám.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministrovi. Chce společný zpravodaj pan poslanec Tomáš Fejfar pronést několik závěrečných slov? Nechce.

Budeme hlasovat o celém návrhu zákona.

Kdo souhlasí s vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/49 Sb., ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 282, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 389, ať zvedne ruku. 117.

Kdo je proti tomuto návrhu? Nikdo.

Tento návrh zákona byl schválen.

Děkuji panu ministru Baudyšovi i společnému zpravodaji výborů panu poslanci Tomáši Fejfarovi.

Přistupujeme k dalšímu bodu schváleného pořadu naší 10. schůze. Na pořadu by byl "Vládní návrh zákona o Ústavním soudu ", ale shodli jsme se, že jeho projednávání zahájíme zítra ráno.

Přistupujeme proto k dalšímu bodu. Je to "Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky ke Statutu Rady Evropy, sjednanému v Londýně dne 5. května 1949".

K tomuto bodu jsme obdrželi sněmovní tisk 377. Z pověření vlády předložený návrh odůvodní ministr zahraničních věcí pan Josef Zieleniec. Pana ministra Zielence tu nevidím. Pan poslanec Lobkowicz má k tomu nějaké vysvětlení.

Poslanec Michal Lobkowicz: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, vzhledem k momentální nepřítomnosti pana ministra a vzhledem k jeho účasti na konferenci o lidských právech ve Vídni navrhuji, aby tento bod byl přesunut na zítřejší program schůze.

Předseda PSP Milan Uhde: Slyšeli jste návrh pana poslance Lobkowicze. Dávám o tomto návrhu hlasovat.

Kdo je pro to, abychom tento bod s ohledem na nepřítomnost pana ministra zahraničí přesunuli na zítřejší den po projednání zákona o Ústavním soudu, ať zvedne prosím ruku. 105 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. Nikdo nebyl proti.

Tento návrh byl přijat.

Bod jsme přesunuli na zítřek.

Mám tu další návrh na přeložení dvou bodů na zítřek. Jsou to body 11 a 12 původní zprávy. Pan poslanec Budinský k tomu chce něco říci. Můžeme je projednat, ty důvody už neplatí.

Přistoupíme k bodu původně označenému jako 11. bod, jde o bod zvaný

VI.

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1992

K tomuto bodu jste minulý týden obdrželi sněmovní tisk 390, jehož součástí je i výroční zpráva fondu. Byla vám rozdána už dříve. Dále vám bylo rozdáno i usnesení hospodářského výboru č. 60 z 10. června t. r.

Z pověření vlády odůvodní předložený materiál pan ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, podle § 9 zákona č. 171/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů vám vláda České republiky předkládá se svým stanoviskem roční závěrku a výroční zprávu Fondu národního majetku za rok 1992.

Roční účetní závěrku tvoří rozvaha, výkazy o stavech a pohybu vlastních zdrojů Fondu národního majetku a výkaz o plnění rozpočtu fondu v oblasti investičních a neinvestičních nákladů. Rozvaha poskytuje přehled o stavu a struktuře veškerých aktiv a veškerých pasiv, to je o vlastních a cizích zdrojích krytí majetku k 31. prosinci 1992. Pokud jde o strukturu majetku, je možno konstatovat, že objemově nejvýznamnější složkou majetku fondu jsou pohledávky spojené s prodejem privatizovaného majetku. Celkový objem pohledávek činil zhruba 303 miliard korun a tato položka je už částečně kompenzována zálohami a platbami poukázanými fondu v některých případech před konečným účtováním prodeje. Skutečný objem pohledávek je tedy ještě o něco vyšší.

Znepokojivá je skutečnost, že více než 1 mld. korun představují pohledávky po lhůtě splatnosti, což je způsobeno tím, že poměrně značná část nabyvatelů privatizovaného majetku neplní své závazky vyplývající z uzavřených smluv.

Další významnou složkou majetku jsou cenné papíry a účasti, které představují zhruba 116 mld. korun. Jedná se především o akcie privatizovaných akciových společností, které dosud fond neprodal, a v této položce nejsou zahrnuty akcie vložené do první vlny kupónové privatizace. V mezidobí od konce roku, ke kterému je tato závěrka připravena, došlo v těchto záležitostech samozřejmě ke změně.

Třetí objemově nejvýznamnější složkou majetku jsou běžně prostředky na účtech u tuzemských peněžních ústavů. Ke konci roku 1992 měl fond uloženo na těchto účtech zhruba 54 mld. korun. Většina prostředků je přitom uložena na termínovaných vkladech s vyšším úrokovým výnosem. Část prostředků, asi 96 miliónů Kč, je uložena v zahraniční měně.

Ve sledovaném období měl fond uložen své peněžní prostředky u Investiční banky, České spořitelny, Komerční banky a Záruční banky. Jediným významnějším hmotným majetkem fondu byla budova pořízená na konci roku za zhruba 305 miliónů korun, vykazovaná na účtě investic. Jako samostatná nehmotná aktiva jsou vykazovány programy na počítačové zpracování v částce 310 000 korun, které byly v souladu s příslušnými pokyny ministerstva financí odepsány.

Pasiva fondu jsou tvořena především vlastními zdroji vytvářenými v souvislosti s privatizací. Těmito vlastními zdroji jsou především za prvé základní jmění, které slouží jako vlastní zdroj krytí majetku, který fond používá k zabezpečení své činnosti. V průběhu loňského roku se přitom základní jmění zvýšilo především v souvislosti s pořízením nové administrativní budovy a ke konci roku představovalo zhruba 310 miliónů korun.

Za druhé jsou to příjmy související s velkou privatizací, které se odvíjejí od postupné realizace privatizačních projektů. V současné době se jedná o rozhodující zdroj fondu, který ke konci roku 1992 představoval zhruba 410 mld. korun.

Za třetí je to fond zvláštních prostředků z malé privatizace, který je tvořen výlučně příjmy z aukcí a používá se na úhradu likvidačních schodků u podniků, jejichž provozovny byly privatizovány v rámci malé privatizace, a dále k dalším účelům, které stanovuje příslušný zákon. Tento zdroj vykazoval ke konci roku 1992 zůstatek ve výši zhruba 28 mld. Kčs.

Konečně za čtvrté je posledním vlastním zdrojem sociální fond, který slouží potřebám zaměstnanců a jeho zůstatek na konci roku 1992 činil 117 000 korun.

Kromě těchto vlastních zdrojů je majetek kryt také dluhopisy vydanými v souvislosti s kapitálovým posílením banky a oddlužením privatizovaných subjektů. Ke konci roku představovala výše vydaných dluhopisů částku 35 mld. korun. Ostatní dluhy a závazky fondu jsou ve srovnání s těmito vlastními zdroji, o kterých jsem se zmínil, nepodstatné.

Součástí účetní závěrky je i výkaz o provozních a investičních nákladech fondu za rok 1992, který srovnává skutečně náklady s rozpočtem fondu. Ve sledovaném období sice došlo k výraznému překročení rozpočtu, ale toto překročení se týká pouze položky investičních nákladů a bylo způsobeno nákupem nově budovy, s čímž rozpočet původně nepočítal. V ostatních položkách je vykazována úspora.

Roční účetní závěrka byla ověřena dvěma auditory s tím závěrem, že účetnictví Fondu národního majetku České republiky je průkazné, sestavená účetní závěrka je správná a zajišťuje úplný pohled na hospodaření Fondu národního majetku.

S oběma dokumenty, výroční zprávou i účetní závěrkou, vyslovila souhlas jak dozorčí rada, tak prezídium Fondu národního majetku. Vláda České republiky projednala oba dokumenty 19. května t. r., vyslovila souhlas s účetní závěrkou a zároveň vyslovila nespokojenost s výroční zprávou fondu především z toho důvodu, že neobsahuje dostatek údajů pro komplexní posouzení jeho činnosti. Podobné námitky byly vzneseny i při projednávání výroční zprávy v oné spíše reprezentativní než vyčerpávající formě, v níž byla vládě, Poslanecké sněmovně i vám předložena v hospodářském výboru. Na jejím základě jsem předložil hospodářskému výboru komplexní rozbor hospodaření a činnosti národního majetku za rok 1992. Tento materiál dodatečně předložený projednal hospodářský výbor minulý týden a na základě diskuse nad ním doporučil výroční zprávu v té podobě, ve které jste ji obdrželi, vzít na vědomí.

Dovolte proto, abych vám jménem vlády doporučil, abyste přijali usnesení, které máte uvedeno v tisku 310, abyste vzali na vědomí výroční zprávu Fondu národního majetku za rok 1992 a schválili roční účetní závěrku fondu. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru Jiřímu Skalickému. Žádám, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Vladimír Budinský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Vladimír Budinský: Vážený pane předsedo, vážená Poslanecká sněmovno, chtěl bych vám jako zpravodaj hospodářského výboru, jediného výboru, který uvedené dva body projednával, doporučit, abyste v návaznosti na slova pana ministra a předsedy prezídia Fondu národního majetku vzali na vědomí výroční zprávu Fondu národního majetku a za druhé schválili roční účetní závěrku Fondu národního majetku ČR za rok 1992. Dovolte, abych v této souvislosti vám přiblížil projednávání problematiky Fondu národního majetku v hospodářském výboru.

Toto projednávání netrvalo dlouhou dobu a nebylo jednoduché. Hospodářský výbor se problematice Fondu národního majetku věnuje soustavně již několik měsíců a konstatuje některé skutečnosti, které nesvědčí o nejlepším fungování a propojení mezi Fondem národního majetku a výkonnou mocí. Přivítali jsme proto předkládanou vládní novelu zákona, kterou se mění jak oba zákony 92 z roku 1991 a z roku 1992 o velké privatizaci, tak zákon 171/191, který upravuje postavení Fondu národního majetku.

Domníváme se, že je třeba ukončit jistou nevyjasněnou a do jistě míry nezávislou pozici Fondu národního majetku a úžeji tento orgán, který realizuje privatizaci v České republice, úžeji tento fond propojit s výkonnou mocí.

Při projednávání výroční zprávy Fondu národního majetku jsme konstatovali, že nastávají některé skutečnosti, které přimějí Poslaneckou sněmovnu i k jistým personálním změnám v prezídiu Fondu národního majetku a v dozorčí radě. U některých členů prezídia dochází k posunu jejich postavení, to znamená stávají se členy orgánu soukromých akciových společností, a to je v rozporu se zákonem 171/92.

U členů dozorčí rady nemáme prokázanou skutečnost, že u nich k rozporu nedochází, ale na druhé straně, pokud se týká dozorčí rady Fondu národního majetku, hospodářský výbor opakovaně konstatoval, že nemůže jako garanční výbor, který je odpovědný za kontrolu tohoto fondu, být spokojen s prací dozorčí rady Fondu národního majetku.

Proto jsme se obrátili na vládu, aby nám dodala seznam odborníků tak, abychom mohli v nejbližší době, a to v souvislosti s novelou zákona 171/92, který bude v komplexní novelizované úpravě zákonů, které se týkají velké privatizace, proveden, to znamená, aby v souvislosti s touto novelou byly provedeny nové volby členů prezídia Fondu národního majetku, kteří odstupují, a v hospodářském výboru se shodujeme v názoru, že je třeba odvolat členy dozorčí rady Fondu národního majetku a zvolit novou dozorčí radu.

Chtěl bych vás poprosit, abyste při vědomí toho, že hospodářský výbor sleduje problematiku Fondu národního majetku, že principiální změna, která je nutná, bude provedena novelou zákona a že se připravuje i změna v personálním obsazení orgánu Fondu národního majetku, abyste dnešního dne vzali na vědomí výroční zprávu Fondu národního majetku, protože ta skutečně ve své přepracovaně podobě, v té, kterou nakonec projednávala vláda, nikoliv v té podobě, která má spíš tvar propagační, je po věcné stránce v pořádku a výhrady, které jste k ní měli, stejně jako vláda, byly ryze k formě a šířce obsahu a dále, abyste i na základě správy auditorů schválili roční účetní uzávěrku Fondu národního majetku. Děkuji za pozornost.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP