Úterý 15. června 1993

Poslanec Vladimír Budinský: Bod c) návrhu usnesení by pravděpodobně měl znít: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odvolá zbývající členy dozorčí rady Fondu národního majetku." Tak snad by teoreticky mohlo takové usnesení znít.

Předseda PSP Milan Uhde: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu usnesení pana poslance Vorlíčka, ať to dá najevo zvednutím ruky. 60 hlasů pro tento návrh.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 33.

Kdo se zdržel hlasování, ať zvedne ruku. 53.

Ani tento návrh neobdržel potřebnou nadpoloviční většinu a nebyl přijat.

Pane zpravodaji, prosím, připomeňte teď sněmovně původně navržené usnesení, abychom hlasovali i o něm.

Poslanec Vladimír Budinský: Původní usnesení má dva body.

Za prvé - "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí výroční zprávu Fondu národního majetku České republiky za rok 1992."

Za druhé - "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schvaluje roční účetní uzávěrku Fondu národního majetku České republiky za rok 1992."

Předseda PSP Milan Uhde: Paní poslankyně, páni poslanci, slyšeli jste návrh usnesení. Budeme o něm hlasovat.

Kdo je pro toto usnesení, ať zvedne ruku. 82 hlasy pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 48.

Kdo se zdržel hlasování? 18.

Návrh usnesení byl nadpoloviční většinou přítomných přijat.

Ukončili jsme projednávání tohoto bodu. Děkuji panu ministrovi Jiřímu Skalickému i panu zpravodajovi poslanci Vladimíru Budinskému a prosím, abychom ještě před přestávkou projednali krátký bod, který se nazývá

VII.

Rezignace členů prezídia Fondu národního majetku

Slova se ujme předseda hospodářského výboru pan poslanec Vladimír Budinský a o těchto rezignacích nás informuje. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Vladimír Budinský: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, k rukám předsedy parlamentu byly doručeny tři dopisy, ve kterých tři členové prezídia Fondu národního majetku z důvodů, které jsem uvedl v předešlém bodě, rezignují na svoji funkci předsedy prezídia. Jsou jimi pan Miroslav Kerouš, dříve pracovník České národní banky, který rezignuje na svoji funkci člena prezídia Fondu národního majetku z toho důvodu, že v krátké době začne pracovat v soukromém sektoru a tím by se dostal do kolize s § 16 zákona 171 z roku 1991. Dále je to pan inženýr Miloslav Kohoutek, předseda představenstva akciové společnosti Česká spořitelna a pan dr. Richard Salzmann, předseda představenstva Komerční banky.

Tito pánové se stali funkcionáři orgánů obchodních společností a tato účast v těchto orgánech obchodních společností je opět v kolizi se zákonem 171 z roku 1991.

Vzhledem ke skutečnostem, k tomu, jak je vzdání se členství ve Fondu národního majetku upraveno v zákoně 171, doporučuji Poslanecké sněmovně, aby rezignaci pana Miroslava Kerouše, pana Richarda Salzmanna a pana Miloslava Kohoutka vzala na vědomí.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Budinskému a k jeho informaci a celému tomuto bodu otevírám rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Písemná přihláška nebyla k předsednickému stolu doručena, nevidím ani žádnou zvednutou ruku. Pan poslanec Budinský.

Poslanec Vladimír Budinský: Jenom velice stručně připomenu - jak už jsem řekl v minulém bodu, hospodářský výbor připraví pro příští 11. schůzi Poslanecké sněmovny volby nových členů prezídia. Požádali jsme vládu, aby, tak jak je v zákoně, nám předložila návrhy na členy prezídia, členy dozorčí rady. Navrhneme odvolání členů dozorčí rady a volby nových členů dozorčí rady. Očekávám, že všechny v parlamentu přítomné strany využijí jednání hospodářského výboru k tomu, aby do hospodářského výboru daly své zdůvodněné návrhy na funkcionáře do těchto orgánů. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Budinskému. Vzhledem k tomu, že není žádná další přihláška do rozpravy, rozpravu uzavírám a přečtu ještě jednou návrh usnesení.

"Poslanecká sněmovna bere na vědomí

1. že se pan Richard Salzmann vzdal své funkce místopředsedy prezídia Fondu národního majetku,

2. že se pánové Miroslav Kerouš a Miloslav Kohoutek vzdali svých funkcí členů prezídia Fondu národního majetku."

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať zvedne ruku. 115 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. Nikdo.

Prosím nyní pány místopředsedy Poslanecké sněmovny, aby se pokud možno ihned dostavili ke mně do pracovny. Pro ostatní vyhlašuji přestávku, která bude trvat do 16,15 hodin. V 16,15 budeme pokračovat.

(Schůze opět zahájena v 16.27 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Prosím, aby byl ověřen počet přítomných poslanců. (Skrutátorky oznamují, že v sále je přítomen 91 poslanec.) Můžeme začít jednat.

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, rád bych vás uvědomil o některých skutečnostech, které byste měli chápat jako úpravu pořadí bodů, jimiž se máme zabývat.

Nyní by byl na programu bod původně 13., tj. "Návrh posl. Jiřího Honajzera a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, a zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 31/1984 Sb., a Zákona č. 390/1001 Sb.". Dostal jsem zprávu, že tento zákon nemůžeme v tuto chvíli projednávat, protože teprve nyní se bude rozdávat společná zpráva, která se množí.

Proto doporučuji přistoupit k bodu

VIII.

Návrh poslance Tomáše Ježka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 541/1990 Sb., zákona č. 429/1991 Sb., a zákona č. 561/1991 Sb.

Návrh zákona jste obdrželi jako tisk 218 a společnou zprávu výborů jako sněmovní tisk 345. Nyní prosím pana poslance Tomáše Ježka, aby návrh odůvodnil.

Poslanec Tomáš Ježek: Vážený pane předsedo, vážení kolegové, vážená sněmovno, dámy a pánové, předložená novela zákona 427 k tzv. malé privatizaci se snaží napravit alespoň z malé části to, co vzniklo v důsledku poměrně komplikovaného a dramatického vývoje tohoto zákona ve Federálním shromáždění. Koncem léta 1990, když byla předloha zákona připravována, se počítalo s tím (předloha, kterou tehdy předkládala česká vláda, tak zněla), že vydražitelům v malé privatizaci bude poskytnut pětiletý nájem v nemovitostech, ve kterých se budou nacházet jejich provozní jednotky. Když Federální shromáždění zákon přijímalo někdy na podzim v r. 1991, domnívalo se, že se postaví na stranu majitelů nemovitostí (tehdy to byl většinou stát) a přiklonilo se k názoru, že nájem by měl být pouze dvouletý, aby vlastníci nebyli kráceni ve svých právech.

Po zahájení vlastní malé privatizace koncem ledna 1991 se velmi brzy ukázalo, že dvouletý nájem je příliš krátký, že neposkytuje vydražitelům dostatečné podněty pro investování a že rozhodnutí o dvouletém nájmu je chybou.

Proto byla ihned připravena novela tohoto zákona, která byla Federálním shromážděním přijata. Jak to tehdy chodilo a jak tehdy Federální shromáždění pracovalo, novela začala platit až od 1. listopadu. Tak se stalo, že pionýři malé privatizace, ti první, kteří vydražili mezi lednem a říjnem 1991, dostali jen dvouletý pronájem.

Tato novela má velmi skromný cíl (ani nemůže být jiný než skromný) - částečně tento fakt napravit. Může ho napravit jen v tom rozsahu, ve kterém náš parlament může rozhodovat o majetku státu.

Samozřejmě nemůžeme vnucovat nájemní smlouvy majitelům nemovitostí nebo obcím.

Kolem této novely zákona nebo toho návrhu už byly velmi vzrušené diskuse, myslím, že vzrušenější, než si vůbec zaslouží, protože množina těch, kteří by mohli mít prospěch z jejího přijetí, je poměrně úzká a vlastně se zužuje každým týdnem, ve kterém by se eventuálně její přijetí oddalovalo, a bude přesně nulová na konci října t. r.

Proti této novele byly vzneseny určité námitky, řekněme právnické, které poukazují na to, že přijetí této novely vlastně vytváří jakousi nespravedlnost, protože už nemůže napravit podmínky všem. Můj názor je takový, že tyto absolutistické normy nevedou k ničemu dobrému a že je lepší napravit alespoň něco než vůbec nic.

Argumentaci pro možnost přijetí této novely spatřuji v přirozeném právu, které staví majitele státních nemovitostí do role suverénního vlastníka, který může svým nájemníkům prodloužit nájem, pokud o to nájemníci projevili zájem, a oni projevili. Je to tedy suverénní rozhodnutí státu.

Další argumentace, která byla vznesena, že tím měníme pravidla během procesu, rovněž není platná, jak já to vidím, neboť je zcela běžné, že takováto pravidla se během procesu mění. Vzpomeňme na to, že se dramaticky změnil oceňovací předpis k 1. listopadu 1991. To znamená, že všichni, kteří vydražili před tím, měli podmínky daleko výhodnější než ti, kteří dražili potom.

Spravedlnost jakékoli normy a jakéhokoli zákona není možné spatřovat v tom, zda prospívá všem nebo jen části lidí, nýbrž v tom, že nesměřuje k nějaké předem určitelné, vyjmenovatelné konkrétní skupině lidí, kterou bychom znali. Tímto bychom přijali obecné pravidlo, které dopadne tak, jak dopadne. Já mohu takříkajíc se zavázanýma očima vykonat spravedlnost. Neznáme jména těch, kterým by prospěla a tudíž je možné považovat přijetí této novely za spravedlivé. Tím jsem vyčerpal všechny argumenty, které jsou ve prospěch přijetí této novely.

Mezi tím v debatách v relevantních výborech rozpočtovém, hospodářském a ústavně právním jsem z těchto debat vytěžil některé podněty a možnosti, jak učinit novelu tohoto zákona průchodnější ve srovnání s tím, jak byla původně navržena. Ta průchodnost se podle mého názoru zvyšuje tím - a zároveň se tím vyhovuje námitkám vlády - že by se vynechaly v původním návrhu odstavce 3 a 4 článku 1 § 15, což zároveň vznáším jako pozměňovací návrh.

Další návrh, který bych vznesl, je, že do odst. 2 by se ve druhém řádku za slovo "majetku" vsunula slova "určeného k privatizaci" a za slova "nejdéle však" v 6. řádku slova "do dne převodu nemovitosti na Fond národního majetku ČR, nejdéle však na dobu 5 let". To znamená místo deseti pět let.

Myslím, že ještě těmito dvěma pozměňovacími návrhy se novela opravdu zjednodušuje na to své jádro, což je s prodloužením pronájmu ze dvou na pět let.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Ježkovi. Rovněž oceňuji jeho neformální přístup k této věci. Chci mu připomenout, že na pozměňovací návrhy je třeba upozornit, až bude otevřena rozprava. Bereme to jako informaci, že pozměňovací návrhy budou vzneseny.

Nyní žádám pana poslance Ludvíka Motyčku, společného zpravodaje výborů, aby sněmovně odůvodnil společnou zprávu výborů.

Poslanec Ludvík Motyčka: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil ve své zpravodajské zprávě s výsledkem projednávání této předlohy zákona v jednotlivých výborech Poslanecké sněmovny Parlamentu.

Návrh byl projednán ve třech výborech. Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu schválil tento návrh s připomínkou, která je uvedena ve společné zprávě. Ústavně právní výbor usnesení nepřijal. Garanční výbor, výbor hospodářský, návrh zákona nedoporučil Poslanecké sněmovně ke schválení. Rovněž stanovisko vlády k tomuto návrhu je negativní.

Důvodů, které vedly k negativnímu stanovisku garanční výbor, je několik. Dají se shrnout do konstatování, že návrh je nesystémové opatření, které by zvýhodňovalo nepatrnou skupinu vydražitelů. S přihlédnutím k průběhu projednávání a přijatých závěrů, zejména v garančním výboru, nedoporučuji Poslanecké sněmovně k přijetí předložený návrh zákona.

Hospodářský výbor při projednávání tohoto návrhu přijal usnesení, v němž navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby svým usnesením doporučila vládě prodlužovat právo užívání vydražení provozních jednotek, které jsou v nemovitostech tvořících součást státního majetku určeného k privatizaci do realizace privatizace. Tolik zpravodajská zpráva.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Ludvíku Motyčkovi a k tomu, co bylo předneseno, to znamená celému tomuto bodu, otevírám nyní rozpravu. Nemám v rukou žádnou písemnou přihlášku. Táži se, kdo se hlásí do rozpravy. Jako první se hlásí pan poslanec Hirš. Má slovo.

Poslanec Pavel Hirš: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, zvažoval jsem velice dlouho tento návrh pana kolegy Ježka a dospěl jsem k názoru, že v podstatě navrhuje to, co jsme navrhovali v době, kdy se uzavíraly dvouleté pronájmy. Otázka je, že skutečně řeší jenom část, neřeší se celý komplex všech pronajimatelů, takže jedna část je v podstatě v nevýhodě a druhá část se zvýhodňuje.

Souhlasím s tím a souhlasím s argumentací, že můžeme řešit pouze tu část, která je ve státním vlastnictví. Kdybychom řešili část, která je v soukromém vlastnictví a vlastnictví obcí, tak bychom zasahovali do vlastnických práv. To nelze. To nemůžeme připustit.

Kolega Ježek zdůvodnil svůj návrh tím, že tímto opatřením se alespoň částečně napravuje to, co jsme měli učinit hned zpočátku. Vím, že nelze všechno vyřešit dokonale, vím, že nelze všechno vyřešit tak, aby to bylo ke spokojenosti, ale tento argument jsem přijal. Budu pro tento návrh hlasovat, protože se domnívám, že je to tak správné, i když je to menšina. Moje vnitřní přesvědčení říká, že to není to dokonalé, co bychom chtěli, ale přece jen alespoň částečně napravíme to, co jsme měli udělat hned zpočátku. Dokonce bych se přimlouval za to, ale nevznáším to jako pozměňovací návrh, spíš jako doporučení, vložit předkupní právo pro ty, kteří jsou ve státním nájmu.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Hiršovi. Další přihláška do rozpravy? Pan poslanec Kryčer.

Poslanec Jan Kryčer: Vážený pane předsedo, vážení kolegové a kolegyně, domnívám se, že tento návrh, který zde leží na vašich lavicích, signalizuje jednu velmi významnou skutečnost, skutečnost, která je současně i otázkou mocnosti tzv. českého kapitálu. Máme informace o tom, že právě v první vlně kupónové privatizace, v prvním období, kdy se vydražovaly jednotky o kterých je zmínka, se vyčerpával převážně český kapitál. Kapitál drobných podnikatelů a živnostníků, kteří nastartovali do nového období. Tento kapitál byl v podstatě realizován právě v těchto provozovnách, v těchto provozních jednotkách. Pravdou je, že mnozí, v tomto období začínající svoji podnikatelskou činnost, vstupovali s určitými iluzemi, s určitými představami, které nebyly možná v následující budoucnosti naplňovány. Je to zcela pochopitelné. Po 40 letech totalitního útlaku nemůžeme čekat, že se zrodí okamžitě podnikatelská vrstva podnikatelů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, která zcela okamžitě bude schopna realizovat své podnikatelské plány zcela úplně a beze zbytku.

Proto také dochází zcela jednoznačně podle zákonů o trhu k tomu, že mnozí podnikatelé krachují a mnohým se ztrácejí iluze k dalšímu podnikání. Vzhledem k tomu, že další podnikatelská skupina byla do jisté míry zvýhodněna tím, že má vlastně pronájmy na dobu 5 let, určitou křivdu pociťují právě podnikatelé z prvního období, kteří vydražili pouze na 2 roky. Dnes stojí otázka tak, kdo bude kupovat nebo kdo se bude etablovat v provozovnách, které se uvolňují v současné době, kdy podnikatelé dosáhli dvouletého pronájmu a v podstatě jsou nuceni tyto provozovny opouštět. Dovolím si tvrdit, že to už nebude český, moravský a slezský kapitál, ale zahraniční kapitál, který se bude etablovat v těchto provozovnách. Není žádným tajemstvím, že provozovny, o kterých je zmínka, se nacházejí na atraktivních místech našich velkých měst, a tak se nám zcela jednoznačně může stát v blízké budoucnosti, pokud bychom neakceptovali takovouto možnost pro naše podnikatele, že v těchto velkých městech na atraktivních místech najdeme výhradně zahraniční firmy, které zcela jednoznačně mají daleko větší schopnosti, především finanční, a možnosti, aby zlikvidovaly postupně naše podnikatele právě v centrech těchto velkých měst.

Velice bych se přimlouval, abychom tento aspekt nepodceňovali a z tohoto důvodu bych se také přimlouval za tuto novelu. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kryčerovi. Další přihlášky do rozpravy nevidím. Pan poslanec Ježek chce své pozměňovací návrhy nyní připomenout a uplatnit. Prosím.

Poslanec Tomáš Ježek: Vážený pane předsedo, ve svém úvodním slově jsem avizoval pozměňovací návrhy. Nyní bych je chtěl formálně vznést.

Navrhuji, aby ve sněmovním tisku 218, který máte před sebou, byly vypuštěny v bodě 1, odst. 3 a 4 a vypustit celý bod 2. V bodě 1 navrhuji tento doplněk: "V prvním řádku, § 15 za odst. 1 se vkládá nový odstavec 2, který zní." Je to jenom formální změna.

V odst. 2 na 2. řádku za slovo "majetku" by se vsunula slova "určeného k privatizaci" a od 4. řádku slova "a to až po 10 let" by se vypustila a za slova "provozní jednotky" by se vsunula nová část věty tohoto znění: "do dne převodu nemovitosti na Fond národního majetku České republiky, nejdéle však na dobu 5 let". Dále by to zůstalo, jak to je. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Ježkovi. Znovu se táži po hlasech do rozpravy. Nejsou. Rozpravu uzavírám.

Ptám se pana poslance Ježka, jako navrhovatele, zda si přeje využít práva závěrečného slova? Je tomu tak.

Poslanec Tomáš Ježek: Vážení páni poslanci, znovu bych chtěl zdůraznit, že event. dopad této novely se skutečně týká nevelkého počtu vydražitelů. Myslím si, že parlament tím vyšle důležitý signál o svém postoji vůči pionýrům soukromého podnikání, alespoň morální podporou či nepodporou lidem, kteří se do privatizace vrhli jako první.

Chtěl bych zdůraznit, že rodící se anebo obnovující se střední vrstva či střední třída je v každé dobré a slušné společnosti základem politické stability a hospodářské prosperity, a že bychom tuto třídu, i když vlastně jenom symbolicky (protože počet lidí zasažených touto novelou je velmi malý) měli podpořit.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Tomáši Ježkovi. Slovo má společný zpravodaj výborů pan poslanec Motyčka, jehož zároveň prosím, aby připravil pozměňovací návrhy k hlasování sněmovny.

Poslanec Ludvík Motyčka: Pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, v rozpravě vystoupili tři poslanci. Z toho pan poslanec Hirš a Kryčer nevznesli žádný doplňující ani pozměňující návrh.

Pan poslanec Ježek navrhuje, aby v bodě 1 byl vypuštěn odst. 3 a odst. 4 a aby byl vypuštěn celý bod dva. Takže z celé předlohy zůstává v bodu 1 odst. 2 všechno ostatní se škrtá s tím doplněním, že do druhého řádku se vkládají za slovo "majetku" slova "určeného k privatizaci" Text na čtvrtém řádku za slovem "jednotky" pokračuje - "do dne převodu majetku na Fond národního majetku, nejdéle však na dobu pěti let ode dne konání veřejné dražby, ve které provozní jednotku získali".

Dále pokračuje odstavec, jak je uvedeno v tisku.

S ohledem na průběh celé rozpravy v jednotlivých výborech nedoporučuji tento pozměňovací návrh k přijetí.

Předseda PSP Milan Uhde: Ještě před hlasováním se táži pana poslance Ježka, zda považuje svůj pozměňovací návrh za jeden celek a zda je možno o něm hlasovat najednou. (Souhlas.)

Budeme tedy hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu. Slyšeli jste komentář společného zpravodaje.

Nyní se táži, kdo tento návrh podporuje. Prosím, zvedněte na podporu ruku. 35.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 10.

Je zcela zjevné, že tento návrh nezískal nadpoloviční podporu a nebyl přijat.

Poslanec Ludvík Motyčka: Pane předsedo, je možno dát hlasovat o celém návrhu zákona.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme tedy hlasovat o celém návrhu zákona.

Kdo souhlasí s návrhem poslance Tomáše Ježka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 541/1990 Sb., zákona č. 429/1991 Sb., a zákona č. 561/1991 Sb., podle sněmovního tisku 218 ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 345, ať zdvihne ruku. 33.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 30.

Je zcela jednoznačné, že tento návrh nezískal nadpoloviční většinu přítomných poslankyň a poslanců, a nebyl tedy přijat.

Nicméně děkuji iniciátorovi návrhu poslanci Ježkovi. Děkuji panu společnému zpravodaji Motyčkovi. Tento bod jsme ukončili. Pan Motyčka chce ještě něco říci. Samozřejmě, že mu dám příležitost.

Poslanec Ludvík Motyčka: Pane předsedo, hospodářský výbor při svém jednání doporučil Poslanecké sněmovně, aby přijala usnesení, ve kterém by doporučila vládě prodlužovat právo používání vydražených provozních jednotek, které jsou v nemovitostech tvořících součást státního majetku určeného k privatizaci do doby provedení této privatizace.

Předseda PSP Milan Uhde: Chápu, pane společný zpravodaji, že používáte tematické spřízněnosti tohoto bodu s předchozím bodem, ale musím vás upozornit na to, že jde o bod zvláštní. Proto je třeba, abyste nejdříve, pokud tak chcete učinit, navrhl sněmovně jeho zařazení na pořad, a teprve až sněmovna schválí jeho projednávání teď, v tuto chvíli, potom můžete návrh usnesení přednést.

Poslanec Ludvík Motyčka: Vznáším tedy procedurální návrh, aby sněmovna zařadila na své jednání v této chvíli bod pořadu - přijetí usnesení, ve kterém by doporučila vládě prodlužovat pronájmy vydražených nemovitostí.

Předseda PSP Milan Uhde: Dávám o tomto návrhu hlasovat.

Kdo je pro zařazení tohoto bodu na pořad teď, v tuto chvíli, ať zvedne ruku. 101.

Kdo je proti? 1.

Tento návrh byl přijat.

Panu poslanci Motyčkovi dávám nyní příležitost, aby návrh usnesení přečetl.

IX.

Návrh poslance Ludvíka Motyčky na usnesení Poslanecké sněmovny k prodlužování práva užívání vydražených provozních jednotek

Poslanec Ludvík Motyčka: Poslanecká sněmovna doporučuje vládě prodlužovat právo užívání vydražených provozních jednotek, které jsou v nemovitostech tvořících součást státního majetku určeného k privatizaci, do její realizace.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Motyčkovi za přečtení návrhu. Je to návrh usnesení, ke kterému otevírám rozpravu. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Řezáč.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP