Úterý 15. června 1993

Předseda PSP Milan Uhde: Pane poslanče, děkuji vám za pochopení.

Je tu ještě návrh pana místopředsedy Vlacha, aby byl stažen bod původně označený jako 16. Odůvodnění pan místopředseda poskytl. Budeme o tomto návrhu hlasovat.

Kdo je pro návrh pana místopředsedy Vlacha vyřadit bod původně označený jako 16, ať zvedne ruku! 90.

Kdo je proti? 19.

Tento návrh byl přijat.

Byly vyčerpány všechny doplňující návrhy. Podle prezenční listiny je přítomno jistě více než 110 poslanců, kteří byli podepsáni ve 13,00 hodin. Poslanecká sněmovna je schopna se usnášet.

Ještě se táži, kdo souhlasí s posunutím bodu "Zpráva o činnosti Generální prokuratury" před bod "Interpelace, otázky a podněty poslanců", ať zvedne ruku. 146.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu.

Kdo souhlasí s návrhem pořadu 10. schůze Poslanecké sněmovny včetně schválených doplňujících návrhů, ať zvedne ruku! 110.

Kdo je proti? 2.

Návrh pořadu byl přijat většinou hlasů.

Přistoupíme k prvnímu bodu. Tím je

I.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů

K tomuto bodu vám byly rozdány sněmovní tisky 391, 394, 396, 398, 409, 411, 413 a 415.

Táži se, zda má někdo k předloženým návrhům nějaký dotaz nebo připomínku.

Nevidím žádnou přihlášku. Proto se ptám, kdo souhlasí s návrhem na upuštění od projednávání zásad zákonů, uvedeným ve sněmovním tisku 391 - týká se novely zákona č. 92/1991 Sb. - převod majetku státu - ať zvedne ruku! 86.

Kdo je proti? 9.

Tento návrh byl přijat.

Dále se táži, kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 394, který se týká ochrany spotřebitele, ať zvedne ruku. 110.

Kdo je proti? Nikdo.

Návrh byl přijat.

Dále se táži, kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 396, který se týká protiprávnosti komunistického režimu, ať zvedne ruku! 99.

Kdo je proti? Nikdo.

Návrh byl přijat.

Další výzva zní: Kdo souhlasí s návrhem na upuštění od projednávání zásad zákonů, uvedených ve sněmovním tisku 398, který se týká celního zákona, ať zvedne ruku.

106.

Kdo je proti? Nikdo.

Návrh byl přijat.

Další výzva zní: Kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 409, který se týká spotřební daně, ať zvedne ruku! 105.

Kdo je proti? Nikdo.

Návrh byl přijat.

Další návrh: Kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 411, který se týká daně z přidané hodnoty, ať zvedne ruku. 110.

Kdo je proti? Nikdo.

Návrh byl přijat.

Další návrh zní: Kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 413, který se týká přídavků na nezaopatřeně děti, ať zvedne ruku. 143.

Kdo je proti? Nikdo.

Návrh byl přijat.

Poslední návrh na upuštění od projednávání zásad zákona je uveden ve sněmovním tisku 415. Tento návrh se týká distribuce a prodeje denního tisku.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zdvihne ruku. 75.

Kdo je proti tomuto návrhu. 34.

Musím se ještě dotázat, kdo se zdržel hlasování. 30.

Tento návrh byl rovněž přijat.

Projednali jsme bod první.

Přistoupíme k bodu druhému. Je to

II.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů

K tomuto bodu vám byly rozdány sněmovní tisky 392, 393, 395, 397, 399, 410, 412 a 414.

Protože podle § 75 jednacího řádu České národní rady se o takovém návrhu rozhoduje bez rozpravy, přejdeme ihned k hlasování.

Kdo souhlasí s návrhem na zkrácení zákonné lhůty uvedeným ve sněmovním tisku 392, který se týká novely zákona č. 92/1991 Sb. - převod majetku státu, ať zvedne ruku. 75.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 9.

Návrh byl přijat. (Hlasy z pléna: dokončit hlasování.)

Dále:

Kdo souhlasí s návrhem na zkrácení zákonné lhůty uvedeným ve sněmovním tisku 393, který se týká přístupu ke Statutu Rady Evropy, ať zvedne ruku. 104.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Slyším hlasy o dokončení hlasování. Většina 75 (o 11 hlasů) stačila ke schválení příslušného návrhu. Proto jsem nedal hlasování dokončit. Doufám, že vysvětlení je dostačující.

Dále se táži, kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 395, který se týká ochrany spotřebitele, ať zvedne ruku. (Faktická poznámka pana poslance Payna.)

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedo, je mi velice líto, že tady nestačí aritmetika. Měli bychom na to v případě novely jednacího řádu pamatovat, aby se hlasování urychlilo, ale skutečně, pan poslanec Wagner má pravdu. Hlasování musí být dokončeno. Z tohoto počtu není zřejmé, že návrh nebyl přijat, byť byste vy aritmeticky spočítal, že to tak pravděpodobně je. Nemůžete z toho usuzovat, že to tak skutečně je. Poslanci by mohli najednou "vtrhnout" do sněmovny, a výsledek hlasování by dopadl jinak.

Myslím si, že tady byla taková zvyklost, že pokud počet hlasujících pro a proti přesáhne 100 hlasů, pak z toho lze aritmeticky dopočítat, že už ani příchod nových poslanců nemůže výsledek změnit. Myslím, že tady pan poslanec má naprosto pravdu, že je potřeba hlasování dokončovat až do závěru, je-li ten součet takovýto.

Předseda PSP Milan Uhde: Já už jsem jednou takový výklad od vás, pane kolego Payne, vyslechl. Domnívám se, že i na toto téma by mohlo být několikahodinové sympozium. Udělám to tak, že se zeptám pánů poslanců, kteří se dožadovali, aby bylo hlasování dokončeno, zda po mém vysvětlení na tom trvají. Pokud trvají, dám samozřejmě hlasování dokončit. Prosím. (Netrvají na tom. Děkuji. Budu to sledovat tak, aby hlasování bylo právoplatné a přesvědčivé.)

Znovu se táži, kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 395, který se týká ochrany spotřebitele, ať zvedne ruku. 129.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. Nikdo.

Návrh byl přijat.

Dalšího návrhu se týká tato výzva:

Kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 397, který se týká protiprávnosti komunistického režimu, ať zvedne ruku. 106.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 14.

Tento návrh byl přijat.

Kdo dále souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 399, který se týká celního zákona, ať zvedne ruku. 105.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. Nikdo.

Tento návrh získal nadpoloviční většinu a byl přijat.

Kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 410, který se týká spotřební daně, ať zvedne ruku. 102.

Kdo je proti, ať zvedne ruku. 4.

Tento návrh byl přijat.

Kdo dále souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 412, který se týká daně z přidané hodnoty, ať zvedne ruku. 102.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. Nikdo.

Návrh byl přijat.

Paní poslankyně a páni poslanci, poslední návrh a poslední výzva zní.

Kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 414, který se týká přídavku na nezaopatřené děti, ať zvedne ruku. 128.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. Nikdo.

Návrh byl přijat a vyrovnali jsme se s druhým bodem pořadu 10. schůze.

Třetím bodem je

III.

Návrh na zpětvzetí návrhu poslance Leopolda Zubka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách

Prosím, aby se slova ujal zástupce navrhovatelů pan poslanec Leopold Zubek a návrh na zpětvzetí odůvodnil.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Leopold Zubek: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážení kolegové, návrh novely zákona o vodách č. 138/1973 sledoval to, že po vydání novel ústavy nebyly řešeny vlastnické vztahy k vodním tokům. V původní ústavě bylo toto vlastnictví přiřčeno státu. S požadavky, které šly řádově do desetitisíců, na restituci zemědělských pozemků se kombinovaly požadavky na restituci vodních toků, které v pozemkových knihách jsou vedeny velice různě a nejednotně. Např. tok je někdy veden jenom jako dno toho toku, někdy jako jenom břehy, někdy jenom jako jeden břeh, někdy je to součást pozemku. Protože tím vzniká situace velice nepřehledná a mohla by způsobit značný chaos, byla snaha tohoto návrhu odložit restituční požadavky tím, že by zůstalo na omezenou dobu vlastnictví státu, vztah státu k vodním tokům zachován podle původní ústavy.

Tento návrh byl projednán v zemědělském výboru, byl projednán i v našem výboru, ale neprošel ústavně právním výborem a organizační výbor jej několikrát odložil, takže dneska už proběhla celá řada restitucí, takže by tento návrh, pokud by měl být uplatněn, musel řešit i ty situace, které nově vznikly. To řeší nový vládní návrh, který zpracovává ministerstvo životního prostředí. Viděl jsem koncept, skutečně je to tak řešeno, toto je dokonalejší návrh, proto navrhuji stažení mého návrhu. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Zubkovi za jeho výklad a otevírám k tomuto bodu rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Písemné přihlášky nemám a nevidím ani žádnou přihlášku z místa, rozpravu uzavírám a navrhuji sněmovně, aby přijala toto usnesení.

"Poslanecká sněmovna souhlasí, aby byl vzat zpět návrh poslance Leopolda Zubka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon 138/1973 Sb., o vodách, sněmovní tisk 55."

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať zvedne ruku? 76.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku? 40.

Protože počet přítomných se změnil, ptám se pro pořádek, kdo se zdržel hlasování. 10.

Návrh byl přijat a my jsme ukončili třetí bod a přistupujeme k bodu 4.

Tím je

IV.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice, tzv. rozpočtová pravidla republiky, ve znění zákona ČNR č. 579/1991 Sb., zákona ČNR č. 166/1992 Sb., zákona ČNR č. 516/1992 Sb. a zákona ČNR č. 10/1993 Sb.

Návrh zákona jste obdrželi jako sněmovní tisk 304 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 387.

Z pověření vlády předložený návrh zákona odůvodní místopředseda vlády pověřený řízením ministerstva financí pan Ivan Kočárník. Prosím ho, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi ve stručnosti uvést novelu zákona o rozpočtových pravidlech.

Jde o drobnou novelu, protože se zásadní novelou přijde vláda do parlamentu na podzim zřejmě v souvislosti se zákonem o státním rozpočtu.

Cílem této novely je změnit pravidlo pro poskytování záruk státním rozpočtem za přijímané úvěry. Dosud podle stávajících pravidel je ministr financí zmocněn poskytovat záruky za úvěry do výše deseti procent příjmů rozpočtu v daném roce. To znamená, v letošním roce stav záruk může být zhruba 34 miliard Kč. Tato novela navrhuje změnit určitou nesystémovost v dosavadní právní úpravě, a to tak, aby do vztahu k příjmům rozpočtu se nedostával celý objem úvěrů, ale aby se dostávaly pouze splátky na ten či který rok.

To znamená, že stoupá úloha splátkového kalendáře, rozvrhování půjček, jejich splatnost podle jednotlivých let. Novela předpokládá, aby objem takto pojatých možných splátek půjček ve vztahu k příjmům v jednotlivých letech byl 8%.

Dále v této novele je obsaženo to, aby úvěr, na který budou záruky poskytovány, mohl být ručen majetkem toho subjektu, který úvěr přijímá, a zřizuje se tudíž zástavní právo u tohoto subjektu.

Doporučuji jménem vlády, aby Poslanecká sněmovna návrh novely zákona o rozpočtových pravidlech přijala. Snad ještě malou poznámku, proč s tím spěcháme, proč to nemůže počkat až na velkou novelu zákona o rozpočtových pravidlech. Již v současné době jsme vlastně za hranicí stávajícího zákona zejména díky tomu, že po rozdělení republiky převzal rozpočet České republiky i závazky ručené federací. Čili je nezbytné toto ustanovení změnit. Děkuji pěkně za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí panu Kočárníkovi za jeho úvodní slovo a žádám, aby se nyní ujal slova společný zpravodaj výborů Poslanecké sněmovny pan poslanec Tomáš Ježek.

Poslanec Tomáš Ježek: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, má úloha společného zpravodaje je velmi jednoduchá, neboť výbory rozpočtový a hospodářský projednaly na svých schůzích v květnu 1993 tento vládní návrh zákona a doporučují Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby předložený návrh schválila beze změny.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Tomáši Ježkovi, společnému zpravodaji výborů Poslanecké sněmovny, a otevírám k tomuto bodu rozpravu. Jako první se do ní písemně přihlásil pan poslanec Věnceslav Lukáš, který má slovo, a připraví se pan poslanec Josef Hájek.

Poslanec Věnceslav Lukáš: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, schválením zákona č. 68/1993, to znamená letos na jaře, došlo k nahrazení § 20 zákona o politických stranách novým zněním, které nárok politických stran na příspěvek ze státního rozpočtu omezuje pouze na cca třetinu. Abychom napravili tuto nepřesnost a umožnili zákonné fungování politických stran, využívám této příležitosti a navrhuji následující pozměňovací návrhy.

Za prvé. K názvu zákona doplňuje se "a zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů ". Za článek I se vkládá nový článek II, který zní : "Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., a zákona č. 68/1993 Sb." a doplňuje se takto: Za § 21 se vkládá nový § 21 a), který zní: "§ 21 a)

1. V letech 1993, 1994 a 1995 mají strana a hnutí nárok na příspěvek ze státního rozpočtu České republiky ve výši odpovídající jedné čtvrtině úhrady volebních nákladů, která jim byla vyplacena podle zákona č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění, za volby v roce 1992.

2. Pro výplatu tohoto příspěvku se použije § 54 a) zákona 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, ve znění pozdějších předpisů. Příspěvek v roce 1993 se vyplatí nejpozději do 31. 8. 1993."

Dosavadní článek II. se označí jako článek III. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Lukášovi. Slovo má pan poslanec Josef Hájek, který je posledním přihlášeným do rozpravy.

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, předložený návrh novely ošetřuje, přestože je velmi stručný, dvě velmi významné oblasti rozpočtové problematiky. Jak tady bylo řečeno předkladatelem, dočasný nesoulad mezi příjmy a výdaji, potom velmi rozsáhlou problematiku státních a tedy rozpočtových garancí úvěrů.

Chtěl bych nejprve vznést pozměňovací návrh k návrhu § 36 odst. 1 písm. a), a to takto: Dikci, jak je uvedena v tisku, vypustit část věty až do výše nákupní hodnoty 16 miliard a současně přidat větu novou: "Tyto prostředky nesmí v průběhu roku přesáhnout limit ve výši 16 miliard Kč."

Zdůvodnění: Jedná se o krátkodobé finanční sanování rozpočtu zpravidla čtvrtletní, ať formou úvěru nebo pokladničních poukázek, a de facto z dikce, jak je navržená, bychom si mohli vykládat kompetenci tak, že ministr financí je oprávněn prakticky každý den emitovat pokladní poukázky ve výši 16 miliard korun. Myslím, že i záměr předkladatele je jiný a dikce, kterou navrhuji, podle mého názoru, zpřesňuje účel tohoto odstavce.

Ke druhé oblasti, to znamená k oblasti státních a rozpočtových garancí úvěru, bych pouze konstatoval to, co tady bylo řečeno. Abychom si to všichni uvědomili prakticky legalizujeme daný stav, který je mimozákonný, nebudu říkat nezákonný. A není to jen z titulu solidárních závazků vůči Slovenské republice. Tím se vracím k diskusi, která se tady vedla, a připomenu některým z vás, že jsme si vysvětlovali, že jestli za některé závazky, za některé úvěry je možné považovat ručení Fondu národního jmění za ručení rozpočtové nebo naopak. De facto tady doháníme tímto zákonem daný stav. Myslím si, že filozofie přístupů předkladatele k ošetření této kategorie rozpočtu je správná, ale neúplná.

Správná je v tom, že zavádí do tohoto procesu určitou dynamiku, čili z toho statického pohledu, který stejně nemohl ani vládě, ani poslancům nic říci, zavádí časovou řadu a z toho vyplývající i rizika. Čili - toto správné je.

Současně bych ale chtěl doporučit předkladatelům, čili vládě, až bude předkládat velkou novelu nebo nový zákon nebo návrh zákona o rozpočtových pravidlech, aby ještě tuto pasáž dopracovala o jakousi povinnou rozpočtovou rezervu, třeba v kapitole VPS na rizika vyplývající z převzetí ručení, záruk. Čili, de facto nejen nový pohled garance např. formou nemovitostí, ale jde i o určitou rozpočtovou rezervu, která by byla účelově už od samého schválení rozpočtu blokována na vytěsnění těchto garančních rizik.

Jinak - potvrzujeme a podporujeme ten účel, který tím vláda sleduje, tzn. posílit určitou průmyslovou a proexportní politiku přílivem možného kapitálu, za který přímou garanci dá vláda.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP