Úterý 15. června 1993

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

15. června 1993 ve 13.15 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředsedové PSP J. Vlach, J. Kasal, K. Ledvinka, P. Tollner a 187 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr obrany A. Baudyš, ministr životního prostředí F. Benda, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr kultury J. Kabát, ministr zdravotnictví P. Lom, ministr státní kontroly I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Piťha, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr dopravy J. Stráský, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička.

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, milí a vážení hosté, zahajuji 10. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní srdečně vítám.

Nejprve přistoupíme k projednání pořadu 10. schůze. Návrh pořadu vám byl rozdán na pozvánce. Nyní bych vás informoval o některých změnách proti tomuto navrženému pořadu. Vezměte si tedy pozvánku na schůzi laskavě před sebe a sledujte mé informace.

Především si z návrhu pořadu škrtněte poslední bod, který se nazývá "Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny". Důvod je, že jsem od podání poslední zprávy žádná opatření neučinil.

Dále organizační výbor vyřazuje z návrhu pořadu tři body. Škrtneme si tedy bod 4. "Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny", dále bod 6. "Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách (sněmovní tisky 191388)" a bod 15. - "Návrh poslance Pavla Seifera a dalších na vydání zákona o zákazu výroby, užívání a dovozu ozón ničících látek (sněmovní tisk 179)". Pořadí ostatních bodů se příslušným způsobem posune.

Organizační výbor dále upravuje název bodu 11 takto. "Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1992 (sněmovní tisk 390)". Takový je návrh pořadu této schůze, který vám předkládá organizační výbor.

Dále je mou povinností informovat vás, že generální prokurátor je ve dnech 13. - 16. června na oficiální pracovní návštěvě v Maďarské republice, a proto požádal o posun projednávání bodu 10., tj. "Zprávy o činnosti Generální prokuratury", nejdříve na čtvrtek 17. června. Doporučuji této žádosti vyhovět a uvedený bod předběžně zařadit před bod 17, totiž Interpelace.

Nyní se vás, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, táži, zda si někdo z vás přeje navrhnout nějakou změnu nebo jiným způsobem doplnit pořad této schůze.

Jako první se přihlásil se svým návrhem pan poslanec Pavel Seifer. Má slovo.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych, aby sněmovna napravila jisté nedorozumění, ke kterému došlo při jednání o poslaneckém návrhu zákona o zákazu výroby, užívání a dovozu ozón ničících látek. Na garančním výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí bylo dohodnuto, že tento návrh zákona projde ještě legislativním odborem, aby byl skutečně legislativně čistý. Některé údaje se doplňují a bude tedy ne stažen, ale přeřazen na červencové plénum, na červencovou schůzi.

Z jednání organizačního výboru, jak jsem se doslechl, vyplynulo něco jiného - že tento návrh je stažen a že se bude projednávat potom pouze vládní návrh zákona, novela zákona o ovzduší.

Tento postup je v rozporu s dohodami a v rozporu se všemi slušnými mravy, které panují v tomto parlamentu.

Proto předkládám návrh, aby poslanecký návrh zákona o zákazu výroby, užívání a dovozu ozón ničících látek byl zařazen na tuto schůzi s tím, že po přednesené zprávě předkladatele bude přerušeno jednání, aby na příští schůzi mohla zaznít zpráva společného zpravodaje a diskuse s pozměňovacími návrhy.

Prosil bych, aby o tomto procedurálním návrhu bylo hlasováno jmenovitě. Jedná se o tak vážnou věc, že bych si nepřál, aby anonymně byla věc smetena se stolu. Víte, že důsledky ekologické situace, speciálně používání freonů, cítíme na vlastní kůži, sami máme nad sebou sníženou ozónovou vrstvu a měli bychom se tedy skutečně veřejně, jmenovitě a odpovědně vyslovit k tomuto problému. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Chci jenom vysvětlit panu poslanci Seiferovi, jehož návrh jsem samozřejmě zaznamenal, že v textu, který jsem přečetl, je, že organizační výbor navrhuje vyřadit z dnešního pořadu tři body. Nebylo tedy řečeno nic o suspendování vašeho návrhu. Jde jenom o to, že se dnes neměl projednávat. Prosím.

Poslanec Pavel Seifer: Vycházím z jednání organizačního výboru, který tuto otázku projednával. Tolik na upřesnění. Proto předkládám tento svůj návrh. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Dále se hlásí se svým návrhem pan poslanec Vik. Má slovo, připraví se pan poslanec Dobal.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, dámy a pánové, už jako tradičně navrhuji, aby jako bod 4 byl zařazen "Návrh na změny ve složení výboru Poslanecké sněmovny". Myslím si, že nemusím svoji žádost odůvodňovat, poněvadž už jsem tak činil asi šestkrát.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vikovi, slovo má pan poslanec Dobal.

Poslanec Viktor Dobal: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, vzhledem k tomu, že za nejdůležitější zákon, který na této schůzi projednáváme, považuji zákon o Ústavním soudu, byl bych nerad, kdybychom začali tento návrh projednávat třeba dneska nebo zítra večer, pak jednání přerušili a pokračovali někdy jindy. Navrhuji proto, aby zákon o Ústavním soudu nebyl vymezen podle čísla pořadí, ale abychom ho začali projednávat, řekněme, zítra ráno, aby na jeho projednání bylo opravdu dost času, aby se mohl projednat vcelku za jeden den. Přerušování by nebylo vhodné. Navrhuji tedy, aby zákon o Ústavním soudu, bez ohledu na to, jak vyjde na program, byl projednáván zítra ráno.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Dobalovi, slovo má pan poslanec Alfréd Frommer, který se přihlásil.

Poslanec Alfred Frommer: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, podávám návrh, aby jako bod programu před bodem Interpelace byl zařazen bod následujícího znění. "Informace o případech porušení celních předpisů poslanci".

Pokud není tento materiál k dispozici, podávám současně procedurální návrh, aby tento bod jednání byl přerušen a pokračování jeho projednávání bylo zařazeno na 11. schůzi Poslanecké sněmovny.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Frommerovi. Jsou další návrhy z místa. Hlásí se pan poslanec Ortman.

Poslanec Jaroslav Ortman: Pane předsedo, věřím, že moje slova potvrdíte. Oba poslední návrhy byly řešeny na politickém grémiu a myslím, že shoda byla jednoznačná. Před projednáváním zákona o Ústavním soudu se sejde politické grémium. Já bych neměnil v této chvíli pořadí projednávání této otázky, ale myslím, že by pak bylo vhodné, než se začne projednávat zákon o Ústavním soudu, aby bylo sděleno, že se schází politické grémium. Stejná věc byla řešena na politickém grémiu a myslím, že tam byl konzistentní výstup, kde byl i předseda Klubu za LSU.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Ortmanovi. Informuji ho i ostatní, kteří mají o tuto informaci zájem, že se samozřejmě počítá s tím, že před projednáváním zákona o Ústavním soudu (ať už k tomuto projednávání dojde dnes, nebo ve smyslu návrhu pana poslance Dobala) bude příležitost, aby se sešly kluby, poněvadž takové žádosti už mám na stole. Po schůzce klubů teprve bude politické grémium a pak se pustíme do tohoto závažného bodu.

Panu poslanci Frommerovi chci odpovědět, že o tématu, které přednesl jako návrh na nový bod před bodem 17, před interpelacemi, se mluvilo na politickém grémiu a byly tam podány informace, které před hlasováním o jeho návrhu chci Poslanecké sněmovně zprostředkovat.

Jsou další návrhy na změny pořadu? Slovo má pan místopředseda Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážené kolegyně, vážení kolegové, můj návrh se bude týkat bodu 16 návrhu pořadu a bude navazovat na to, co bylo předmětem jednání posledního i předposledního organizačního výboru. Vzhledem k tomu, že nový návrh zákona o Nejvyšším kontrolním úřadě už proběhl celým legislativním procesem, jedná se vlastně o návrh novely zákona pod bodem 16. Jde o návrh novely zákona, který bude zrušen k prvnímu dni následujícího měsíce. Proto dávám návrh na stažení z programu naší schůze s tím, že se řešením této novely bude zabývat organizační výbor, jak se na svém posledním zasedání dohodl.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi Vlachovi.

Jsou další návrhy na změny a doplnění? Není tomu tak. Uzavírám rozpravu o dnešním a zítřejším pořadu. Budeme hlasovat o jednotlivých podaných návrzích.

Jako první navrhl pan poslanec Seifer, aby bod, který byl původně zařazen jako 15., tj. "Návrh poslance Seifera a dalších na vydání zákona o zákazu výroby, užívání a dovozu ozón ničících látek podle sněmovního tisku 170", a který měl být stažen z dnešního jednacího pořadu, byl zpět do tohoto pořadu doplněn a zároveň aby hlasování o tomto novém zařazení onoho bodu bylo provedeno po jménech. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Payne.

Poslanec Jiří Payne: Vážená vládo, vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, domnívám se, že podle jednacího řádu nemůžeme zahájit projednávání bodu, jestliže k němu nebyla rozdána 24 hodin před zahájením projednávání společná zpráva. Je-li tomu tak, je tento návrh v rozporu s jednacím řádem a v tom případě o něm nemůžeme hlasovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji za tuto připomínku a táži se, zda je tomu skutečně tak, že nebyla rozdána společná zpráva k tomuto bodu. Já jsem o této stránce věci nebyl informován. S faktickou poznámkou se hlásí poslanec Seifer.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já nechci polemizovat, zdali musí nebo nemusí být přednesena důvodová zpráva. Každopádně poslanec má právo přednést návrh k pořadu. Navrhl jsem, aby před důvodovou zprávou bylo toto jednání přerušeno a důvodová zpráva aby byla přečtena na příštím plénu. Tento návrh byl komplexní, nezahrnoval pouze navržení zahájení bodu, ale i způsob, jakým bude bod projednáván. Žádám o zvážení.

Předseda PSP Milan Uhde: S faktickou poznámkou se hlásí pan místopředseda Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: My se nebavíme o důvodové zprávě, ale bavíme se o společné zprávě. I kdybychom souhlasili s nějakou myšlenkou Vašeho návrhu, pane kolego, nemůžeme hlasovat o návrhu, který odporuje zákonu o jednacím řádu. Tam se mluví o tom, že 24 hodin před projednáváním bodu musí být rozdána společná zpráva. Jestliže tomu tak není, není možné zahájit projednávání tohoto bodu.

Předseda PSP Milan Uhde: Faktickou poznámku má pan poslanec Kozák.

Poslanec Stanislav Kozák: Pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, ryze technicky. Zde je přece možno společnou zprávu rozdat během zítřejšího dne, abychom to mohli projednávat ve čtvrtek. Je to v naprostém souladu s jednacím řádem.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pokud by došlo k rozdání společné zprávy, pak je možné 24 hodin poté začít projednávat tento bod Pak je ale otázka, zda ten bod má zůstat v programu, nebo zda je možné ho pak doplnit.

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, já chci pouze konstatovat, že v návrhu programu, tak jak ho předložil po změnách organizační výbor, jsou i jiné body, kde není k tomuto okamžiku předložena společná zpráva.

Poslanec Jan Černý: Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, já se domnívám, že k tomuto bodu ani společná zpráva být předložena nemůže, protože pokud vím garanční výbor i zemědělský výbor mají projednávání tohoto tisku přerušeno, čekají na některé podklady, které předkladatel slíbil dodat, a tudíž ani zítra nemůže být předložena společná zpráva.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedo, chtěla bych reagovat na pana poslance Hájka ohledně bodů, ke kterým nebyla rozdána společná zpráva. Paragraf 73 jednacího řádu hovoří o společné zprávě výborů o výsledku projednávání návrhu zákona a myslím si, že ke všem návrhům zákona, které budeme projednávat na 10. schůzi, byla společná zpráva rozdána.

Poslanec František Trnka: Já si dovolím upozornit, že jde o projevení dobré vůle řešit problematiku životního prostředí. Jsme denně bombardováni informacemi, jak je špatné životní prostředí, jak působí freony, a my se zdráháme udělat to, co už tato Poslanecká sněmovna udělala několikrát, že během zasedání se sešly příslušné výbory, dojednaly po stránce formální to, co má být dojednáno a předložily to sněmovně.

Vzhledem k tomu, že zasedání má trvat do čtvrtka odpoledne, lze toto stihnout. Jde tedy o projev dobré vůle sněmovny. Já žádám, aby bylo hlasováno, protože tímto hlasováním se zároveň projev dobré vůle péče o životní prostředí projeví. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlásí se předseda výboru poslanec Zubek. Má slovo, potom poslanec Ullmann.

Poslanec Leopold Zubek: Vážený pane předsedo, vážení kolegové, i při nejlepší vůli nemůžeme zpracovat společnou zprávu, protože nemáme potřebné podklady a domnívám se, že kolega Seifer není schopen v průběhu jednání této schůze dodat tyto podklady. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Ullmann, připraví se pan poslanec Payne.

Poslanec Josef Ullmann: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, chtěl bych hluboce nesouhlasit s panem profesorem Trnkou. Nejde o projevení dobré vůle, jde o dodržování zákona. Já se domnívám, že během této zbytečně dlouhé rozpravy tady již padl v podstatě velmi jasný návrh, který zákonu neodporuje a který, jak předpokládám, by tato sněmovna akceptovala. Dvacet čtyři hodin od okamžiku, kdy bude rozdána společná zpráva, je možné, aby se sněmovna hlasováním vyjádřila k tomu, zda zařadí nebo nezařadí tento bod na program. Domnívám se, že dál už není co řešit, a hovořit v této souvislosti o jakýchsi projevech dobré vůle je podle mého mínění poněkud demagogické.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím, že se podařilo krásným způsobem zpolitizovat banální skutečnost, že tento návrh zákona není způsobilý k projednávání ve sněmovně. Mám dojem, že tady skutečně nejde o žádnou politickou hru, ale že nejsou-li splněny zákonem stanovené podmínky pro zařazení bodu a není-li ani pravděpodobné, že by byly splněny během schůze, pak nemá smysl o této věci diskutovat.

Návrh, tak jak byl podán, že bude přednesena zpravodajská zpráva a projednávání bude přerušeno do červencové schůze, což ostatně jsme tak jako tak prováděli, že odkládáme projednání na červencovou schůzi, má jednu nevýhodu, že je v rozporu s jednacím řádem, resp. dostal by se do rozporu s jednacím řádem zcela nepochybně ve chvíli, kdy by se dostal na řadu. Můžeme samozřejmě o takovém návrhu hlasovat, ale podle mého soudu je to zbytečná obstrukce, protože je naprosto evidentní, že během týdne nebudou splněny zákonné podmínky pro zahájení projednávání tohoto bodu.

Mám dojem, že tady opozice předvádí divadlo, kterým se snaží udělat politickou aféru z banální záležitosti, že nejsou splněny předpoklady pro projednávání.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlásí se pánové Seifer, Vlach a Raška. Doporučoval bych s touto debatou šetřit, je všechno jasné, co mělo být řečeno. Pan poslanec Seifer má příležitost.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, tady se hovoří o jakýchsi nesplnitelných podmínkách. Prosím vás, naprosto na rovinu: bylo řečeno, že je vůle u poslanců vládní koalice tento návrh vážně projednávat a přijmout, ale že není jistota, jestli je naprosto legislativně čistý, že by tedy bylo dobře, aby se vyprecizoval, aby se úplně vyčistil a byl předán legislativnímu odboru parlamentu k posouzení a dopracování, resp. úpravám. Ale to není nic, co by se nemohlo během krátké doby, během jednoho týdne zvládnout.

Proto mě překvapují už předem úvahy o tom, že bych nebyl schopen toto přednést. Druhá věc je, že skutečně nechápu, proč by to mělo být v rozporu s jednacím řádem, když u jiných návrhů zákonů takto běžně postupujeme. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan místopředseda Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, to, co tady předvádíme, je to, co je v rozporu s jednacím řádem. Je to rozprava k zařazení toho jednoho bodu. Ale já bych si dovolil ve faktické poznámce říci jednu věc. Nabyl jsem dojmu, že chybí čas, že nás bude čekat ještě určitá práce s tím zákonem, ať už legislativu nebo navrhovatele nebo příslušné výbory. My tady právě tento čas maříme. Myslím, že budeme mít ve večerních hodinách tak jako tak práci pro kluby a některé výbory a to, co tady říkáme, pane kolego, není nic jiného, to není odmítnutí věci jako takové, není to tedy nic jiného než to, jak jste tak komplexně přednesl ten návrh i se způsobem projednání, takže je to v podstatě v rozporu s jednacím řádem. Myslím, že o tom za pár vteřin rozhodneme hlasováním. A pokud se stihne všechno to, co vy říkáte, že se stihnout dá, a jiní říkají, že se stihnout nedá, tak je možno ten bod zařadit zítra nebo pozítří. Já nejsem takový optimista s tím čtvrtkem, tak případně v pátek.

Předseda PSP Milan Uhde: Ještě se hlásil pan poslanec Raška. Odvolává svou přihlášku.

Po této rozpravě, dlouhé a podle mého názoru zbytečné, nemohu učinit nic jiného než konstatovat, že o návrhu pana poslance Seifera budeme hlasovat ve chvíli, kdy bude rozdána společná zpráva anebo kdy bude naprosto spolehlivá perspektiva, že se během krátké doby několika hodin společná zpráva zrodí. V tu chvíli budeme o tom návrhu hlasovat. Nyní to podle mého názoru není možné přes veškerou dobrou vůli. Pane poslanče, když si to v klidu rozmyslíte, zcela určitě mi dáte za pravdu a vaši kluboví kolegové rovněž.

Musím přistoupit k návrhu poslance Vika na zařazení bodu "Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny".

Kdo je pro zařazení tohoto bodu, ať zvedne ruku! 76 hlasů pro tento návrh.

Kdo je proti němu, ať zvedne ruku! 19 hlasů proti.

Kdo se zdržel hlasování, ať zvedne ruku! 67.

Tento návrh nebyl přijat.

Dále je tu návrh pana poslance Viktora Dobala, aby zákon o Ústavním soudu vzhledem k velké důležitosti byl projednáván souvisle, a to od zítřka ráno.

Kdo je pro tento návrh pana poslance Dobala, ať zvedne ruku! 100 hlasů pro návrh pana poslance Dobala.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku! Nikdo nebyl proti.

Tento návrh byl přijat.

Zbývá potom dohodnout, kdy se bude konat zasedání klubů k tomuto zákonu, protože jsem byl o takovou možnost požádán, a kdy po tomto zasedání klubů proběhne politické grémium. To během odpoledne samozřejmě připravíme s ohledem na průběh schůze a řekneme si, ještě než se dnes rozejdeme.

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Frommera, který doporučil před interpelace zařadit bod "Informace o porušení celních předpisů poslanci" nebo navrhuje tento bod začít, přerušit a zařadit na 11. schůzi. Než o tom budeme hlasovat, pan poslanec Frommer se hlásí s technickou poznámkou.

Poslanec Alfred Frommer: Pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, omluvte malé nedopatření v textu. Ten bod by se měl jmenovat "Informace předsedy Poslanecké sněmovny". Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano. Informace předsedy Poslanecké sněmovny. Než se bude o tom hlasovat, chci podat určité vysvětlení, které jsem poskytl politickému grémiu.

Stalo se, že pan poslanec Frommer nebyl informován od svého předsedy klubu o tom, o čem jsme se na grémiu dohodli. Informace podle mého názoru může být podána až tehdy, až budou zjištěny všechny okolnosti, až poslanci, kteří jsou v této informaci označeni jménem, podají své vysvětlení a až bude k dispozici právní expertiza, která jednoznačně definuje, zda takovým zveřejněním není porušen zákon na ochranu osobnosti.

Žádám Poslaneckou sněmovnu, aby stejně jako politické grémium uznala tyto skutečnosti a shodla se na tom, že v tuto chvíli není zralý čas na to, abych podával informaci, která by mohla být jedině předčasná a neuvážená. Nedovedl bych si před sebou zodpovědět, kdybych v tuto chvíli tuto informaci podal.

Prosím, pane poslanče.

Poslanec Alfred Frommer: Pane předsedo, vážená vládo, kolegové a kolegyně, po vysvětlení, které podal předseda Poslanecké sněmovny pan doktor Uhde, dovolte mi, abych svůj návrh stáhl.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP