Čtvrtek 22. dubna 1993

Poslanec Vladimír Koronthály: Další návrh paní poslankyně Novákové - za dané situace by to byl nový bod 4: "Poslanecká sněmovna doporučuje Radě České televize, aby se nadále zasazovala o dodržování § 5 odst. c) zákona 468/1991 Sb."

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku! 24.

Kdo je proti? 19.

Kdo se zdržel hlasování? 116.

Návrh nebyl přijat.

Poslanec Vladimír Koronthály: Nemýlím-li se, tak už žádný další pozměňovací návrh nezazněl. Domnívám se tedy, že je možné hlasovat o celém usnesení jako o celku. Doporučoval bych, a rád to udělám, celé toto usnesení znovu přečíst, aby bylo jasno, vzhledem k tomu, že zde zaznělo mnoho podobných textů, o čem hlasujeme.

Celé usnesení by znělo takto:

"1. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí výroční zprávu Rady České televize za rok 1992 včetně příloh.

2. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky doporučuje Radě české televize, aby na základě poznatků, obsažených ve výroční zprávě, a námětů z parlamentní rozpravy postupovala tak, aby Česká televize lépe plnila své poslání v souladu se zákonem č. 468/1991 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání v platném znění a zákonem České národní rady č. 483/1991 Sb. o České televizi v platném znění.

3. Poslanecká sněmovna ukládá Radě České televize, aby za půl roku předložila Poslanecké sněmovně zprávu o stavu zpravodajských a publicistických pořadů a účinnosti jí doporučených opatření."

Tak zní text celého usnesení.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Ptám se sněmovny, kdo je pro toto usnesení, které bylo právě přečteno, ať zvedne ruku! 104.

Kdo je proti tomuto usnesení? 36.

Návrh byl přijat.

Děkuji společným zpravodajům, paní poslankyni Novákové a panu poslanci Koronthálymu. Konstatuji, že jsme právě dokončili bod, který se nazývá "Výroční zpráva Rady České televize za rok 1992 a návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu vysílání České televize".

Znovu bych se vrátil k bodu č. 19, tj.

XIX.

Návrh na volbu předsedy a členů výboru Fondu dětí a mládeže

který byl přerušen, a požádal bych pana poslance Roberta Koláře, aby nám sdělil výsledky třetího kola volby členů výboru tohoto fondu.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s výsledky tajného hlasování při volbě členů výboru Fondu dětí a mládeže. Jedná se o třetí kolo první volby.

K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 146 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 128 platných lístků a 18 neplatných.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto:

Pro pana Radka Doudu bylo odevzdáno 8 platných hlasů, pro pana Bohumila Durdise byly odevzdány 4 platné hlasy, pro paní Helenu Kafoňkovou bylo odevzdáno 98 platných hlasů - byla zvolena, pro pana Jana Marchala bylo odevzdáno 34 platných hlasů - nebyl zvolen.

Ve třetím kole první volby byla zvolena paní Helena Kafoňková. Podle našeho volebního řádu tímto první kolo končí, zvolili jsme celkem 8 členů výboru Fondu dětí a mládeže, devátý člen bude dovolen při druhé volbě.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Robertu Kolářovi a konstatuji, že osmým členem výboru Fondu dětí a mládeže byla zvolena paní Helena Kafoňková.

Vzhledem k tomu, že podle schváleného volebního řádu Poslanecká sněmovna volí předsedu výboru Fondu dětí a mládeže poté, kdy byl zvolen nejméně nadpoloviční počet členů výboru, připomínám, že bylo zvoleno z devíti osm členů výboru, můžeme tedy přistoupit k volbě předsedy tohoto výboru.

Otevírám rozpravu k tomuto bodu.

O slovo se hlásí pan místopředseda Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážený pane předsedající, vážení zástupci vlády, dovolte, abych konstatoval, že zřejmě došlo k určitému nedorozumění, protože ověřovatelé dávají signál, že nemají připravenou volbu, ale teď myslím je připravována kandidátka ze všech zvolených, což nevím, zda je v souladu s naším volebním řádem. Nestihl jsem ho přečíst ještě jednou, než jsem sem došel. Korigujme se navzájem. Myslím, že musejí zaznít návrhy, bude uzavřena rozprava a z kandidátů, kteří zazní v rozpravě, bude připravena kandidátka a pak půjdeme volit. Takže dovolte, abych navrhl na předsedu pana Břetislava Vernera.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu místopředsedovi Vlachovi. Hlásí se do rozpravy pan poslanec Grulich. Uděluji mu slovo.

Poslanec Václav Grulich: Pane předsedající, dámy a pánové, ze zvolených členů příslušné komise navrhuji do funkce předsedy pana Pavla Dostála.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Ptám se, hlásí se ještě někdo do rozpravy? Není tomu tak, rozpravu tedy končím s tím, že jsou navrženi dva kandidáti na předsedu výboru Fondu dětí a mládeže a to pan Břetislav Verner a pan Pavel Dostál. Prosím Kancelář, aby připravila tajnou volbu předsedy spolu s ověřovateli.

Přerušuji tedy projednávání tohoto bodu a budeme projednávat bod č. 25. podle pořadu, kterým je

XXV.

Zpráva České národní banky o měnovém vývoji v roce 1992, sněmovní tisk 225

K tomuto bude jste obdrželi zprávu o měnovém vývoji a usnesení rozpočtového výboru, jehož součástí je návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Podle zákona o České národní bance je tato banka povinna podávat Poslanecké sněmovně nejméně dvakrát ročně zprávu o měnovém vývoji. Protože zpráva o měnovém vývoji posuzuje uplynulé období, váže se rozdaný písemný podklad k roku 1992 a tím ještě k měnovému vývoji v České a Slovenské Federativní Republice.

Doporučuji, aby předloženou zprávu uvedl osobně guvernér České národní banky a v závěru reagoval na případné dotazy a připomínky. Navrhuji tedy pozvat guvernéra České národní banky pana Josefa Tošovského k účasti na našem jednání a udělit mu slovo. Ptám se celé sněmovny, zda nejsou proti tomuto postupu námitky. Není tomu tak, děkuji. Prosím, aby přišel pan Josef Tošovský, guvernér České národní banky.

Vítám pana guvernéra Josefa Tošovského a současně ho prosím, aby předloženou zprávu a měnovém vývoji sněmovně odůvodnil.

Guvernér ČNB Josef Tošovský: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolíme si jako Česká národní banka předložit zprávu o měnovém vývoji za rok 1992. V podstatě už jde o historii, je to poslední zpráva o měnovém vývoji ve společném státě, proto všechny údaje, celé hodnocení je za ČSFR. Vzhledem k tomu, že jste v poslední době měli příležitost už určité hodnocení vývoje ekonomiky v roce 1992 projednávat, omezím své slovo na velmi stručné poznámky, především se dotknu toho, co v materiálu spíše není uvedeno.

Především mi dovolte zamyslet se nad tím, kde dnes Česká republika je v tom reformním procesu. Dovolte mi rozdělit celé přechodné období na takové tři základní etapy. Jednu etapu bych nazval transformace a ekonomická reforma v tom nejužším slova smyslu, druhou etapu konsolidace a adaptace ekonomiky a třetí etapu etapou normální tržní malé evropské ekonomiky.

Kdybych měl jen mírně charakterizovat alespoň ty první dvě etapy, tak etapa "transformace v užším slova smyslu" znamená vytvoření právního rámce zákonných legislativních předpokladů pro start ekonomické reformy - včetně liberalizace, deregulace a nastartování privatizačních procesů.

Druhou etapou "konsolidace a adaptace" mám na mysli především už rozvoj založených trhů, jako je trh práce, trh peněžní, trh kapitálový, a zároveň všech tržních institucí a především adaptaci makrosféry, podnikové sféry, tedy adaptaci a restrukturalizaci velkého průmyslu.

Kdybych měl charakterizovat, kde tedy teď jsme, teď v tomto momentě, i když vím, že to, co jsem řekl, je trochu hypotetické, protože ta období se samozřejmě překrývají, čili je to nepřesné, řekl bych, že jsme na začátku druhé etapy, to je na začátku adaptace a restrukturalizace.

Ta etapa, která je za námi, byla charakterizována, podle mého názoru, dvěma hlavními rysy, které bych zde chtěl zdůraznit. První rys: podařilo se udržet určitou makroekonomickou stabilitu v české ekonomice, určitou stabilitu měny. Mám tím na mysli jak vnitřní stabilitu vyjádřenou indexem spotřebitelských cen, tak i kupní sílu vnější, měřenou devizovým kursem, který je více než dva a čtvrt roku nominálně vůči koši měn nezměněn. Čili toto první období bylo charakterizováno snahou o makroekonomickou stabilizaci.

Druhý výrazný efekt nebo výsledek tohoto období byl hospodářský pokles, který - musím přiznat - byl hlubší, než jsme v centrální bance očekávali za ty roky 1991 až 1992, v souhrnu více než 20 % ve stálých cenách. Na druhé straně musím zase říci, že období stabilizace a známky oživení přišly dříve, než jsme očekávali, to je ve třetím čtvrtletí loňského roku. Tolik pouze k charakteristice uplynulého období.

Kromě těchto výsledků makroekonomických v oblasti finanční, musím říci, že se nám podařilo založit alespoň zárodky trhů, jako je trh peněžní, devizový a kapitálový, a předpokládáme, že v souvislosti s velkou privatizací se tyto trhy budou velmi intenzívně rozvíjet.

Dovolte mi druhou poznámku, která už je mimo materiál. V průběhu února, na začátku února, přesně 8., jsme museli ukončit existenci společné měny. Pokus o udržení měnové unie z různých důvodů, a teď bych tady mohl jmenovat určité důvody, nevyšel, a měnový vývoj v obou republikách začal být tak rozdílný, že se domnívám, že pro obě republiky, pro obě ekonomiky bylo nakonec osvobozením rozdělení bývalé československé měny na měny dvou samostatných států.

Dovolte mi poslední poznámku. Ta se týká vývoje v 1. čtvrtletí letošního roku. Především bych chtěl říci, že výsledky 1. čtvrtletí je potřeba hodnotit s určitou velkorysostí a tolerancí, protože jsme procházeli obdobím, které vlastně málo států na světě zažívá. Proběhlo tady k 31. 12. rozdělení státu, proběhlo rozdělení měny. Samozřejmě, že tato období byla spojena s velkou nejistotou, expektacemi, spekulacemi v chování prakticky všech ekonomických subjektů včetně obyvatelstva. Z toho důvodu jsme neměli velké ambice pokud jde o ekonomickou aktivitu v letošním 1. čtvrtletí. Snažili jsme se alespoň trochu slovně v průběhu čtvrtletí dodat více důvěry pro další vývoj, protože se domníváme, že i tyto věci, jako jsou psychologické působení na trh, na ekonomické subjekty, má svůj význam.

Pokud jde o samotné výsledky, zatím neznáme, jaký byl hrubý domácí produkt, ale domníváme se, že by to mohla být stagnace anebo možná mírný pokles, ale samozřejmě vždy 1. čtvrtletí má určitý sezónní prvek a je tam vždy nějaký pokles zaznamenán.

Pokud jde o stabilitu měny, ta byla ohrožena v průběhu ledna větším cenovým skokem, než jsme předpokládali, který souvisel se zavedením nové daňové soustavy, zejména daně z přidané hodnoty a skok 8,5% byl tak o 2 body vyšší, než jsme předpokládali v centrální bance.

Proto naše měnová politika byla v 1. čtvrtletí trochu opatrnější a v průběhu března již cenový index ukázal jenom mírný pohyb 0,6%, což nám dává možnost k takovému trochu uvolnění měnové politiky, které my velmi brzy v bankovní radě posoudíme. Mám na mysli jednak celkové množství peněz, vývoj peněžní zásoby v ekonomice i úrokové sazby.

Třetí prvek, který bych chtěl uvést, přestože výsledky exportu, jak o nich hovoří statistiky, nebyly příliš příznivé, došlo ke konsolidaci devizových rezerv. Po krizi devizových rezerv, kterou jsme zažili ještě v průběhu ledna, se prakticky okamžitě po rozdělení měny začaly devizové rezervy zotavovat. Téměř po dva měsíce jsme vlastně nakupovali devizy od komerčních bank a zároveň jsme ještě vstoupili na kapitálový trh, abychom devizové rezervy doplnili půjčkami. Domníváme se, že devizové rezervy by měly být ještě vyšší, Nejraději bychom dosáhli úrovně rovnající se a i tak tříměsíčnímu dovozu, což znamená něco kolem dvou miliard dvouset, plus mínus nějakých sto miliónů dolarů.

Závěrem mi dovolte říci, že v současné době nejzávažnější rizika anebo problémy budoucího vývoje vidíme ve vnějším sektoru. Mám tím na mysli obchod s naším velkým partnerem Slovenskem. Nechci dělat žádné předběžné hodnocení vývoje obchodu se Slovenskem, ale mohu vám říci, že je tendence vzestupu obratu po začátku, který nebyl příliš silný a bylo by pravděpodobně předčasné dělat nějaké závěry za dva nebo tři měsíce. Problém rovněž ve vztahu k našemu exportu je hlubší recese některých našich západních sousedů, zejména SRN, než se původně očekávalo, což ovlivňuje naši ekonomiku asi v trojím směru.

Za prvé - menším prostorem pro náš export, Dále to ovlivňuje příliv zahraničních investic ze západní Evropy. Domnívám se dále, že i některé zahraniční firmy, které se už v České republice etablovaly, v současné době trochu odkládají, nebo možná přehodnocují svoje původní investiční záměry.

V tomto bych chtěl udělat ještě jednu poznámku navíc. Československo, stejně jako některé jiné země střední a východní Evropy, se stalo předmětem administrativních, protekcionistických bariér, zejména ze strany Evropských společenství. Chtěl bych zde říci, že některé země velice vehementně podporují reformní procesy ve střední a východní Evropě, ale možná si ještě plně neuvědomují, že reformní proces není nikdy izolovaný proces jen na okruh střední a východní Evropy a že se samozřejmě životně dotkne restrukturalizace ekonomik, zejména zemí v západní Evropě. Prostě jestliže dělník ve Wolfsburgu má mzdu desetkrát větší, než dělník ve Škodovce v Mladé Boleslavi a jeho kvalifikace a výkonnost, rozdíl v těchto aspektech je jen maličký, je nasnadě, že dříve či později konkurenční výhoda z levnější pracovní síly, ale i jiných rozdílů, budou takové, že si to vynutí i jiné restrukturalizační procesy v západních ekonomikách. Tolik k vnějšímu sektoru.

Za náš vnitřní problém považuji zejména nejistotu kolem průběhu bankrotů. Dnes je den, kdy vstoupil v platnost zákon o bankrotech. Druhý prvek z hlediska inflace je vývoj mezd, který sice zatím nepřesáhl určitou bariéru, určitou hranici, která by byla vysloveně proinflační, ale nicméně obavy z liberalizace mezd tady určitě jsou.

Dovolte mi uzavřít, že naše ekonomika je tedy na dlouhé cestě k tržnímu typu malé evropské ekonomiky. Úkolem centrální banky bude přispět k zajištění zdravé měny a stability, aby tento proces byl zkrátka co nejlepší. Děkuji za pozornost,

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu guvernérovi. (Potlesk.) Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj rozpočtového výboru, předseda tohoto výboru, pan Tomáš Ježek. (Pan Tomáš Ježek se vzdává svého slova.)

Otevírám rozpravu. Zatím se do rozpravy písemně přihlásil pan poslanec Recman. Nemám jiné písemné přihlášky do rozpravy. Prosím, pane kolego.

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, vážení zbylí členové vlády, v úvodním expozé guvernéra České národní banky pana Tošovského i předložená roční zpráva o měnovém vývoji je za rok 1992, kdy naše republika byla ještě federální. Zároveň s tím i banka byla federální institucí. Z tohoto pohledu je to skutečně již historie.

Ve zprávě byla rovněž konstatace, že bilance Státní banky československé, mám teď na mysli aktiva i pasiva, převzaly na základě zákona nástupnické centrální banky obou samostatných republik, tzn. Česká národní banka a Národní banka slovenská.

Příslušné vyrovnání je předmětem současných složitých jednání odpovědných organizací a pracovníků na základě smluv uzavřených mezi vládami České a Slovenské republiky.

Chtěl bych se na pana guvernéra obrátit s dotazem, zda by mohl charakterizovat hlavní problémy, které jsou mezi Českou republikou a Slovenskou republikou při vyrovnání bilance Státní banky Československé, tak jak byla uzavřena k 31. 12. 1992.

Druhá věc, na kterou bych se chtěl zeptat, se týká devizových rezerv. Na základě mně dostupných a známých informací se v průběhu 1. čtvrtletí letošního roku, jak jsem se také dočetl ve sdělovacích prostředcích, zejména v měsíci březnu zlepšil stav devizových rezerv České národní banky k termínu 31. 12. 1992. K tomuto datu, a je to tak uvedeno i ve zprávě, byly devizové rezervy banky kritické, v podstatě na nejnižší úrovni z hlediska průběhu celého roku 1992.

K tomu směřuje i můj druhý dotaz na pana guvernéra: v čem spatřuje hlavní příčiny růstu devizových rezerv České národní banky v průběhu 1. čtvrtletí letošního roku, když export české ekonomiky do zemí s konvertibilní měnou v podstatě vykazuje pokles. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu kolegovi Recmanovi, Dále se do rozpravy přihlásil pan poslanec Tomáš Ježek, potom pan poslanec Brodský.

Poslanec Tomáš Ježek: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, dovoluji si přednést za svou osobu velmi stručné usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu. Toto usnesení zní:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu vyslovuje České národní bance uznání za bezvadný průběh rozdělení československé měny."

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci T. Ježkovi, prosím pana kolegu Brodského.

Poslanec Petr Brodský: Pane předsedající, pane guvernére, kolegyně, kolegové! Je pravda, že projednáváme zprávu o měnovém vývoji za rok 1992. Pan guvernér však již tak trochu začal se zprávou o měnovém vývoji v letošním roce. Dovolím si na to navázat a zeptat se asi takto: K 31. 12. je avizováno pokladní plnění ve výši zhruba 10,5 mld. Kčs. Během 9 dnů došlo k poklesu na částku zhruba poloviční. Chci se zeptat, je-li tento pokles přezkoumán a umíme-li dnes říci, z jakých důvodů k tomuto poklesu došlo a event. jaká opatření jsme schopni přijmout. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Hlásí se pan poslanec Šoler.

Poslanec Jiří Šoler: Vážené předsednictvo, vážení ministři, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych využít této příležitosti a zeptat se, na kolik přišlo rozdělení měny, jaký to má dopad na úvěrovou bonitu České republiky atd.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Šolerovi. Dále se do rozpravy hlásí pan kolega Ježek.

Poslanec Tomáš Ježek: Vážený pane předsedající, dovolte, abych předložil usnesení rozpočtového výboru, který vyslechl výklad vrchního ředitele České národní banky pana Pospíšila, zpravodajskou zprávu kolegy Krause, vzal na vědomí zprávu České národní banky a doporučil Poslanecké sněmovně, aby zprávu projednala a přijala následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí zprávu České národní banky o měnovém vývoji za rok 1992."

Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Tomáši Ježkovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? (Nikdo.) Protože se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Táží se pana guvernéra, zda si přeje vystoupit.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP