Středa 21. dubna 1993

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedající, vážení přítomní, v rozpravě bylo celkem 25 vystoupení, při nichž vystoupil 21 řečník. Pouze dva poslanci předložili návrh buď k postupu či způsobu projednávání bodu, tzv. procedurální návrh, nebo návrh na usnesení.

Prvním z nich byl pan poslanec Wagner, který řekl, že předkládá dva návrhy, a to jeden tzv. procedurální a druhý na usnesení.

Procedurální návrh jsme už vyřídili. Pokud jde o druhý návrh, podařilo se mi z jeho řeči zachytit dvě myšlenky, které by mohly být předmětem hlasování. Pokusím se je formulovat. Pokud by s formulacemi pan poslanec Wagner nesouhlasil, bylo by dobré, aby je buď upřesnil nebo s nimi nějakým způsobem jako autor naložil.

První z těchto návrhů: "Poslanecká sněmovna Parlamentu žádá vládu České republiky, aby ustavila veřejnou rozvojovou společnost na využití bývalého vojenského prostoru Ralsko-Mladá."

Druhý návrh usnesení, který jsem vydedukoval z řeči pana poslance Wagnera, zněl: "Poslanecká sněmovna Parlamentu doporučuje, aby vláda České republiky uvažovalo o vypsání nové výběrové soutěže."

Souhlasí pan poslanec s oběma mými formulacemi? (Ano.) Děkuji. Myslím, že by bylo vhodné dát hlasovat o těchto návrzích v pořadí, jak byly předneseny.

(Místopředseda Ledvinka: Po částech?)

Pokud s tím bude pan poslanec souhlasit, potom po částech.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: O slovo se ještě hlásí pan ministr Dyba, prosím, aby se ujal slova.

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba: Chci se vyjádřit k usnesení. V jednom ze svých návrhů, které předložím vládě, je skutečně použito institutu rozvojové společnosti, ale jsou i jiné možné varianty, a proto bych nedoporučoval variantu, aby parlament svým usnesením zavazoval vládu k tomuto kroku. Nemusí to být zrovna to nejlepší řešení ve prospěch lidí, kteří tam žijí.

Pokud jde o druhý návrh, zaznělo zde mnoho slov na téma, jak to všechno spěchá, jak chceme těmto lidem pomoci atd. Doporučoval bych, aby to parlament také zvážil.

Není vyloučeno, že třeba tak nakonec rozhodnutí vlády skončí, ale předepisovat tady vládě, co má udělat, když to zase nemusí být v zájmu lidí, kteří tam žijí, není na místě. Proto bych byl v tomto směru velmi opatrný. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, o slovo se hlásí pan kolega Wagner. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pan ministr má pravdu zřejmě v tom, že by asi nebylo rozumné, abychom vládu striktně zavazovali k určitému postupu. Doporučuji proto v obou případech podmíněně formulovat naše usnesení tak, aby vláda tyto dvě možnosti uvážila. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Do rozpravy se nikdo jiný nehlásí, a proto ji končím. Prosím o hlasování.

Kdo souhlasí s prvním návrhem pana kolegy Wagnera, ať zvedne ruku! 64.

Kdo je proti? 55.

Kdo se zdržel hlasování? 23.

Tento návrh nebyl přijat.

Kdo souhlasí s druhým pozměňovacím návrhem kolegy Wagnera, ať zvedne ruku! 66.

Kdo je proti? 53.

Ani tento návrh nebyl přijat,

Prosím, pane společný zpravodaji, o další návrh.

Poslanec Josef Holub: Druhým, kdo podal návrh na usnesení, byl pan poslanec Fejfar Ota. Jeho návrh zní následovně:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí informaci vlády o výsledku soutěže na využití bývalého vojenského prostoru Ralsko-Mladá a doporučuje vládě, aby se před konečným rozhodnutím podrobně zabývala všemi podněty, které byly v průběhu projednávání tohoto bodu v Poslanecké sněmovně předneseny."

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem na usnesení, ať zvedne ruku. 121.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že byl přijat tento návrh na usnesení.

Děkuji společnému zpravodaji. Konstatuji, že jsme projednali další bod podle schváleného programu.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi dvě technické poznámky. Dovolte mi, abych, byť trochu opožděně, omluvil neúčast předsedy Poslanecké sněmovny pana Milana Uhdeho na naší schůzi, protože včera odletěl jako zástupce České republiky na státní pohřeb prezidenta Turecké republiky Turguta Özala. Předpokládá se, že se pan předseda vrátí ve čtvrtek ve večerních hodinách. Druhá technická záležitost. Na základě žádosti politického grémia a organizačního výboru Poslanecké sněmovny Kancelář Poslanecké sněmovny ve foyeru pro vás pro všechny proti podpisu připravila identifikační vložky do poslaneckých průkazů. Prosím, abyste si je během dne převzali.

Přistupujeme k dalšímu bodu. Podle schváleného programu je jím

V.

Vládní koncepce v oblasti mezinárodní politiky České republiky

Prosím ministra zahraničních věcí pana Josefa Zielence, aby se ujal slova. Zároveň vás prosím o klid.

Ministr zahraničních vztahů ČR Josef Zieleniec: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, zahraniční politika je důležitým nástrojem zajišťujícím vnější podmínky pro svobodný život občanů, bezpečnost a prosperitu státu. Dvojnásobně to platí pro zemi, která má omezené možnosti zajišťovat svými vlastními silami obranu a bezpečnost, která sama prochází rozsáhlou společenskou a ekonomickou transformací a která leží uprostřed evropského kontinentu, dnes otřásaného největšími změnami od konce první světové války. Pro zemi, která jako nový subjekt mezinárodního práva vznikla teprve před necelými čtyřmi měsíci. Česká republika si proto musí být zvlášť vědoma významu definování, zaměření i stylu své zahraniční politiky.

Jedním z hlavních úkolů zahraniční politiky nového státu musí být jasné definování politických, ekonomických a bezpečnostních zájmů. Je nutno znát zájmy jiných států a hledat oblasti shody a rozporů.

Zahraniční politika je pak konkrétním vyjádřením zájmů státu při respektování poměrů existujících v mezinárodním společenství. Nezbytným předpokladem úspěšné zahraniční politiky je proto vytvoření její ucelené koncepce, formulování české zahraničně politické doktriny, která bude vyjádřením nejen zájmů občanů českého státu, ale která zároveň přihlédne k jeho síle a možnostem.

Česká zahraniční politika nevisí ve vzduchoprázdnu. Vyplývá mimo jiné z geopolitického postavení českého státu, jeho bezpečnostních a ekonomických možností a potřeb, české identity a jejich historických tradic a současného a předpokládaného vývoje ve světě.

Ještě před vznikem samostatné České republiky vypracovalo tehdejší ministerstvo mezinárodních vztahů první koncepci zahraniční politiky pro vznikající samostatný český stát, kterou na podzim minulého roku schválily česká vláda a zahraniční výbor ČNR.

Rozdělením Československa se změnily jak geopolitické podmínky tak i vnitřní předpoklady české zahraniční politiky. Česká republika vstupuje do mezinárodního společenství jako nový stát, který se může opírat o historický odkaz československé státnosti z období masarykovské První republiky. Z geopolitického hlediska se Česká republika oddělila od té části poddunajského prostoru, která bezprostředně sousedí s nestabilními pásmy východní a jihovýchodní Evropy. Její význam se zvýší zejména poté, co se stane součástí pásma stability v západní Evropě. K tomu ji předurčuje její historie, geografická poloha, tradice politické demokracie a snaha o vytvoření občanského a právního státu dodržujícího lidská práva.

Jádrem koncepce české zahraniční politiky je definování cílů a z nich vyplývajících úkolů a priorit.

Hlavní cíle české zahraniční politiky jsou: prosazování, obhajoba a obrana životních zájmů občanů České republiky a podpora a upevňování stability, bezpečnosti a hospodářské prosperity České republiky a jejího postavení v rodině evropských demokratických zemí.

Pro zahraniční politiku z toho vyplývají pro budoucnost tyto hlavní strategické úkoly:

1) Usilovat o vyvážené, bezkonfliktní a partnerské vztahy a spolupráci se sousedními zeměmi, tedy Německem, Polskem, Rakouskem, Slovenskem a také s Maďarskem. Zvláštní péči přitom věnovat vztahům se Slovenskou republikou. Vytvářet podmínky pro stabilitu a korektnost a uplatnění řádu běžného v mezinárodních vztazích.

2) Spoluvytvářet zahraničně-politické smluvní a legislativní podmínky pro postupné zapojování a členství České republiky v hlavních evropských hospodářských, politických a obranných organizacích, jako jsou Evropské společenství, Severoatlantická aliance a Západoevropská unie.

Za tím účelem prohlubovat přátelské vztahy s USA, Německem, Francií, Velkou Británií, jakož i s dalšími evropskými státy, zejména členy Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu.

3) Sledovat vývoj ve východní a jihovýchodní Evropě, udržovat styky se zeměmi postkomunistického světa, vyhledávat v nich možnosti k obchodní a ekonomické spolupráci a přispívat k jejich celkové stabilizaci. Je totiž i v našem zájmu, aby se situace v Rusku, na Ukrajině i na Balkáně vyvíjela spořádaným a pokojným způsobem směrem k politické demokracii a tržně založené prosperitě.

Vztahy se zeměmi vně euroatlantické oblasti nepředstavují existenční zájmy ani strategickou nebo specifickou prioritu ČR na nejbližší období. Nicméně vztahy v ose Sever-Jih mohou v globálním měřítku přerůst v konfliktní problém, stejně jako některé jiné celosvětové problémy, přesahující rámec regionu nebo kontinentu.

Proto bude česká zahraniční politika věnovat trvalou pozornost jak vztahům k mimoevropským zemím, tak k problémům globálního rozsahu, jakými jsou migrace obyvatel, otázky životního prostředí, nezákonný obchod s drogami, boj proti terorismu a organizovanému zločinu.

Zahraniční politika je uskutečňována formou bilaterálních a multilaterálních vztahů.

Vztahy k sousedům patří k primárním životním zájmům každého státu. Pro Českou republiku jako nový stát to platí dvojnásob. Je nezbytné vyhledávat prvky společných zájmů a vyhýbat se krokům, které by snahy o zapojení do evropského kontextu zpochybňovaly. Česká zahraniční politika, poučena meziválečným obdobím, kdy vztahy s těmito zeměmi nebyly dobré, bude usilovat o jejich rozvoj na bázi spolupráce, partnerství a přátelství.

Zvláštní péči bude Česká republika věnovat vztahu se Slovenskem. Dobré vzájemné vztahy jsou nepochybně vkladem pro evropskou stabilitu a jistě přispějí k růstu důvěryhodnosti ČR. Každé vážnější operativní rozhodnutí v zahraniční politice, které se dotýká nebo se může dotýkat Slovenské republiky, je zapotřebí posuzovat z hlediska dlouhodobých zisků a ztrát. Zásadou musí být naprostá korektnost a věcná vstřícnost. Základním cílem je dosažení kooperativního a přátelského vztahu dvou nezávislých států, vycházejícího ze společných tradic, společně sdílených hodnot demokracie a svobody a potřeby dobrého sousedství. Česká zahraniční politika bude usilovat o spolupráci a koordinaci a bude otevřena možnostem společného postupu se Slovenskem v těch oblastech, kde to bude ku prospěchu občanů obou zemí a ne v rozporu se zájmy České republiky. Oboustranný záměr udržovat vysokou úroveň vztahů je kodifikován Smlouvou o dobrém sousedství, přátelství a spolupráci.

Je třeba počítat s tím, že osobitost vzájemného vztahu ČR a Slovenska, pramenící ze společného života ve federaci a charakterizovaná sdílenou kulturou, hustou sítí osobních a rodinných vztahů a ekonomických vazeb, ač sama pro budoucí intenzitu vzájemných vztahů výhodná, uplatnění řádu běžného v mezinárodních vztazích zpočátku spíše znesnadní. Ekonomiky obou zemí jsou stále ještě propojeny daleko silněji, než je tomu u států Evropského společenství. Očekávané snížení obratu vzájemného obchodu může mít nepříznivý dopad na ekonomiku obou republik. Je proto žádoucí tento jev minimalizovat, resp. se pokusit jeho důsledky rozložit v čase a získat tak prostor pro potřebnou adaptaci. Přinejmenším z krátkodobého hlediska je nutné počítat s další divergencí vývoje v obou republikách, vyplývající z reálného postavení a posuzování.

Významným a dnes velmi aktuálním problémem je vybudování funkční, společně obsluhované hranice mezi Českou republikou a Slovenskem. Česká republika je vystavena rostoucímu bezpečnostnímu a ekonomickému ohrožení, které je způsobováno ilegální a nekontrolovanou migrací přes její území, směřující zejména do SRN. Při neexistenci česko-slovenské státní hranice České republice hrozí v souvislosti s úpravou azylových zákonů v Německu vracení a hromadění neúspěšných žadatelů o azyl. Nezajištění východních hranic by se mohlo rovněž negativně projevit při rozhodování západoevropských států o sukcesi do bezvízových dohod ČSFR.

Hranice je důležitá i z důvodu boje proti organizovanému zločinu, terorismu, obchodu s drogami, zbraněmi apod.

Cílem České republiky je přistoupit na evropský standard migrační a bezpečnostní politiky. Ve vztahu ke Slovensku to znamená dojednat smluvně takový režim na společné hranici, který na jedné straně uchová její vysokou propustnost pro české a slovenské občany, ale který na straně druhé omezí ilegální migraci občanů třetích států do České republiky.

Úsilí o budování dobrých sousedských vztahů je zatím ohroženo nedořešenými problémy nedokončeného dělení, zejména problémem majetkového a finančního vypořádání. Jestliže před 1. lednem byly právem oddělovány procesy vedoucí k zániku federace od aktivit vedoucích k utváření nových vztahů, je nyní užitečné oddělit řešení konfliktních zbytků zániku bývalého Československa od utváření perspektivních dlouhodobých vztahů. Česká republika je poprvé v roli vyspělejšího a silnějšího partnera. K rozhodnosti při hájení státních zájmů tak přistupuje požadavek velkorysosti a pohotovosti k pomoci, úměrné jejímu postavení.

Nemohu se na tomto místě nezmínit o problému, který tak zatěžuje naše současné vztahy se Slovenskou republikou, o majetkovém vyrovnání. Na základě vývoje jednání v posledních týdnech, zejména postupu, jaký volí slovenská strana, jsem dospěl k závěru, že současná slovenská politická reprezentace nehodlá uzavřít spravedlivou dohodu. Neustálé změny postojů slovenských vyjednavačů vedou k tomu, že jednání téměř nepostupují. Vršení surrealistických požadavků, jako např. odškodné za know how federálních institucí, za vlajku či za vesnice na Spiši, posouvají jednání do neseriózní polohy.

Jsem přesvědčen, že další jednání nepovedou k cíli. Budou pouze eskalovat atmosféru napětí a nervozity. Domnívám se, že v zájmu dobrých budoucích československých vztahů bychom měli jednání přerušit, a to bez dohody. Vrátit se k tomuto problému by Česká republika mohla třeba za několik let, kdy - jak věřím - na Slovensku bude větší vůle k dohodě.

Vážená sněmovno, jedním z nejvýznamnějších partnerů České republiky je Německo. V našem zájmu je usilovat o všestranný kooperativní rozvoj vztahů s Německem na rovnoprávném základě. Oba státy mají nejdelší společnou hranici a jejich vzájemný vztah se vyvíjel po staletí. Německo po svém sjednocení se opět zařadilo mezi přední politické a hospodářské světové mocnosti. Je také jediným naším sousedem, který je členem Evropských společenství. V rámci Evropských společenství je považováno za hlavní politický, hospodářský a finanční motor evropské integrace.

Česko-německý vztah byl a zůstává asymetrický. Německo se podílí velkou měrou na českém zahraničním obchodě a na investicích do hospodářství. Pro Němce mají vztahy k České republice dílčí význam, ale přesto nabývají na důležitosti. Problémy Německa po sjednocení jsou podstatně komplikovanější, mnohostrannější a dlouhodobější, než se očekávalo. Chce-li se Německo zařadit do kontextu dnešní politiky a získat plnou důvěru, musí mít dobré a těsné vztahy zejména se svými sousedy. Pro Českou republiku je šancí Německo demokratické a prosperující, "evropské" a federalizované. Bude-li Česká republika provádět vyváženou politiku, nemusí se politické ani hospodářské síly svého souseda bát, Naopak, může jí plně využít ve svůj prospěch tak, jak to už léta činí jiné země. Česko-německé vztahy je třeba orientovat do budoucnosti a zaměřit na problémy, které nás spojují, nikoliv rozdělují.

Velký význam mají zejména hospodářské projekty napojující Českou republiku na evropské komunikační, energetické a dopravní sítě, projekty na ozdravění životního prostředí a spolupráce ve vědě a kultuře. Je žádoucí těžit ze spolupráce s jednotlivými spolkovými zeměmi i z kontaktů v příhraničních oblastech. Jsem přesvědčen, že to je ta správná cesta v našich vzájemných vztazích. Neustálé otevírání historie nic nevyřeší, pouze vyvolává strašidla minulosti. Stíny česko-německých vztahů lze překonat pouze rozsáhlou mnohavrstevnou spoluprací prospěšnou pro obě strany. Není jiné cesty, než rozředit stíny minulosti v pozitivní budoucnosti.

Ministerstvo zahraničních věcí vede v současné době jednání s německou stranou o sukcesi České republiky do Smlouvy o dobrém sousedství a přátelské spolupráci a do dalších smluv a dohod. Rovněž budou zahájena jednání, která umožní odškodnění českých občanů perzekuovaných za druhé světové války. Ve vztahu k požadavkům Sudetoněmeckého krajanského sdružení česká vláda nepřipustí posun zákonem stanovené hranice pro restituce a možnost usazování cizích státních příslušníků na území České republiky bude vázat na naše členství v Evropských společenstvích.

Česká republika rozumí důvodům, které Německo vedou ke změně vlastního azylového zákonodárství, a k německé žádosti o spolupráci v bezpečnostní a migrační politice se staví v zásadě kladně. Nezbytnou podmínkou podepsání dohody s Německem je však dohoda o společné hranici se Slovenskem a zpřísnění vízového režimu vůči zemím, které jsou hlavním zdrojem migračních proudů.

Středem zájmu české zahraniční politiky se staly i vztahy s Rakouskem. Spojují nás historické vazby, je to náš významný hospodářský a obchodní partner, druhý největší po Spolkové republice. Patří k vyspělým demokratickým státům a úspěšně kandiduje za člena Evropských společenství. Oboustranný zájem na co nejširší spolupráci potvrzují i četné oficiální a pracovní návštěvy v průběhu prvních měsíců letošního roku.

Pomineme-li některá rušivá témata, jako jsou české jaderné elektrárny či překážky vývozu našeho zboží do Rakouska, jsou naše vztahy nekonfliktní. Velké možnosti se nabízejí i v oblasti regionální a příhraniční spolupráce. Česká zahraniční politika se zaměřuje zejména na spolupráci v oblasti hospodářství a obchodu, dopravy, ekologie, turistiky, a legislativy.

Dne 1. prosince 1992 vstoupila v platnost Dohoda o zóně volného obchodu mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a státy Evropského sdružení volného obchodu, tedy i Rakouskem. S Rakouskem bylo uzavřeno více než 70 dvoustranných smluvních dokumentů a vzájemné vztahy v řadě oblastí jsou upraveny i na základě mnohostranných smluv. V prosinci 1992 se obě strany dohodly, že do doby ukončení procesu sukcese budou i nadále používat smlouvy sjednané mezi Československem a Rakouskem.

V koncepci české zahraniční politiky zaujímají i Polsko a Maďarsko významné místo. S nimi nás kromě historických tradic pojí i do jisté míry společné problémy. Obě tyto země se potýkají s analogickými těžkostmi a mají stejně jako Česká republika velkou šanci dostat se relativně rychle a úspěšně mezi země se stabilní pluralitní demokracií a efektivním tržním hospodářstvím. Tato skutečnost byla spolu se snahou vymanit se ze sféry sovětského vlivu jedním z podnětů k rozvinutí trilaterální spolupráce, která později vstoupila ve známost pod názvem "Višegradská trojka". Dne 21. prosince 1992 byla v jejím rámci podepsána dohoda o vytvoření zóny volného obchodu.

V budoucnosti chce česká zahraniční politika pokračovat v mnohostranné spolupráci ve středoevropském regionu v těch konkrétních regionech, kde existují zřetelné společné zájmy nebo kde existují společně řešitelné regionální problémy. Má-li mít spolupráce v rámci Višegradské skupiny smysl, musí se toto uskupení umět postavit čelem ke konkrétním praktickým problémům našeho regionu - k uvolňování bariér ve vzájemném obchodu, k problematice migrace apod. Nemělo by v budoucnu docházet k tomu, aby jeden stát této skupiny zavedl jednostranné omezení obchodu vůči ostatním, aniž tento krok s nimi konzultoval. Události související s embargem na obchod s dobytkem obnažily slabinu višegradské spolupráce, na kterou naše diplomacie už delší dobu upozorňovala - hypertrofii dalekosáhlých politických prohlášení a malé praktické výsledky. Budeme proto pokračovat v naší snaze, aby se tento poměr obrátil, aby se Višegrad stal tak potřebnou praktickou regionální spoluprací. O takovou spolupráci Česká republika velmi stojí.

Budeme i nadále podporovat aktivity, které přispějí k udržení politické a ekonomické stability ve střední Evropě a k další liberalizaci vzájemného obchodu. Zároveň však angažovanost České republiky v této spolupráci nesmí brzdit naplňování jejího hlavního cíle, jímž je členství v Evropských společenstvích, v NATO a v Západoevropské unii. Proto také budeme odmítat další institucionalizaci Višegradské skupiny i snahu o vytváření paralelních integračních struktur vedle Evropských společenství a NATO.

Polsko je naším významným sousedem, s nímž má český stát druhou nejdelší hranici. Spojuje nás s ním kromě jiného i společná snaha o nalezení optimálního vztahu s Německem. Jeho význam ve střední Evropě po rozdělení Československa vzrostl. Česká republika bude bilaterálnímu vztahu s Polskem věnovat trvalou pozornost i s vědomím, že na jejím území žije početná polská menšina.

V bilaterálních vztazích s Maďarskem, se kterým sice nemá český stát již společnou hranici, ale tradice vztahů je hluboká, bude česká strana brát ohled na své specifické vztahy se Slovenskem. Bude prospěšné rozvíjet přátelské a kooperativní vztahy po linii jak bilaterální, tak multilaterální.

Vážená sněmovno, pro postavení České republiky ve společenství evropských států má velký význam úroveň a intenzita vztahů s významnými mocnostmi - Velkou Británií a Francií. Tyto státy se významnou měrou podílejí spolu s Německem na formování strategie Evropských společenství a jsou členy skupiny G 7. Česká republika usiluje o další rozvoj dvoustranné spolupráce zejména v oblasti hospodářství a obchodu. Významným investorem je Francie. Značný potenciál pro rozvoj vzájemných vztahů mají ostatní západoevropské země, jako je Itálie, Španělsko, Nizozemí, Belgie, Švédsko, Švýcarsko apod.

Vztahy s USA zaujímají v české zahraniční politice velmi důležité místo. Jsme si vědomi významné role, jakou měly Spojené státy pro porážku komunismu a znovunabytí naší svobody a demokracie. Česká republika má zájem na vojenské, politické i hospodářské přítomnosti Spojených států v Evropě jako významném příspěvku ke stabilitě celého kontinentu.

Je v zájmu České republiky rozvíjet styky i s ostatními průmyslově vyspělými zeměmi, zejména s Japonskem a Kanadou. Jedním z důležitých úkolů je podnítit zájem japonských podnikatelů o investice v České republice.

Důležité místo v české zahraniční politice budou nadále zaujímat vztahy se zeměmi východní a jihovýchodní Evropy. Jejich potřeba je dána zejména hospodářskými a obchodními zájmy, ale i historickou tradicí.

Protože postkomunistický svět je dnes zmítán hlubokými politickými, etnickými a hospodářskými krizemi, budou mnohé státy této oblasti, zejména Rusko a Ukrajina, perspektivně hrát v evropských politických a hospodářských vztazích závažnou a nepřehlédnutelnou roli. Nelze ani přehlížet rizika, která jsou s krizovým vývojem na území bývalého Sovětského svazu a bývalé Jugoslávie spojena.

Česká zahraniční politika si uvědomuje zejména význam našich vztahů s Ruskou federací a Ukrajinou, naše zájmy o dobré a rovnoprávné vztahy potvrzují i návštěvy ministrů v posledních týdnech.

Základním principem je vyváženost vztahů k Rusku a Ukrajině. Ruská federace zůstává pro Českou republiku významným zdrojem strategických surovin, Ukrajina důležitým tranzitním územím. Nedořešené problémy z minulosti, zejména československé pohledávky, by neměly bránit rozvoji hospodářských, obchodních i smluvních vztahů všude tam, kde to bude oboustranně výhodné.

Česká zahraniční politika bude na mezinárodních fórech podporovat pokojný vývoj Ruska, Ukrajiny a Běloruska k demokracii a tržní ekonomice.

Česká republika má bohaté tradice vztahů s balkánskými zeměmi. Vleklý válečný konflikt, který provází rozpad bývalé Jugoslávie, se nás přímo i nepřímo dotýká a riziko jeho rozšíření je hrozbou pro celý evropský kontinent. Česká republika se aktivně podílí na řešení konfliktu. Naše vojenská jednotka je na území Chorvatska zapojena do mírové operace OSN, na úrovni pozorovatelů jsme zastoupeni v misích evropských společenství a KBSE a důsledně se řídíme příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN.

Živé kontakty a rozvoj zejména hospodářských a obchodních vztahů s nově industrializovanými a rozvojovými zeměmi jsou předpokladem pro uchování a v budoucnosti i posílení postavení České republiky ve světě. Přednostně se budeme orientovat na ty země Asie, Afriky a Latinské Ameriky, které mají v příslušném regionu vliv, jsou perspektivní z hlediska hospodářské a obchodní spolupráce, mají tradiční vztahy s naší zemí, jsou politicky stabilní a respektují lidská práva.

Česká zahraniční politika přistupuje ke vztahům s rozvojovými zeměmi s vědomím složitosti vztahů Sever - Jih. Na mezinárodních fórech chceme podporovat takové iniciativy a programy, které podpoří vědomí sounáležitosti České republiky se západoevropskou civilizací a ve spolupráci s jinými státy a s přihlédnutím k našim možnostem se zapojíme do programu technické a humanitární pomoci.

Vážená sněmovno, pro formulování celkové bezpečnostní a zahraničně politické koncepce státu jsou výchozí bází hospodářskostrategické zájmy a záměry České republiky. Pro nejbližší desetiletí se jeví jako nesporné, že hlavní bezpečnostní záruky, politicky stabilizující vliv a stimuly hospodářského rozvoje může Česká republika nalézt především v maximálním zapojení a aktivní účasti ve světové ekonomice. To je zejména v těch mezinárodních organizacích a institucích, které dnes určují směry, tvářnost, podmínky a pravidla vývoje vyspělého světa a Evropy zvlášť. Činnost těchto organizací, resp. spolupráce s nimi, je proto důležitým úkolem české zahraniční politiky, na jehož úspěšném plnění závisí míra integrace České republiky do vyspělé Evropy.

Při realizaci strategických zájmů se česká zahraniční politika zaměřuje na aktivitu hlavních světových ekonomických metropolí. V Bruselu, kde je sídlo Evropských společenství, ve Washingtonu, kde je sídlo Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, v Londýně, kde je sídlo Evropské banky pro obnovu a rozvoj, v Paříži, kde je sídlo OECD a v Ženevě, kde je sídlo GATT a Evropské hospodářské komise. Při naplňování cílů kombinujeme postup v instituční a bilaterální rovině. Česká zahraniční politika podporuje všechny aktivity, které povedou k úspěšnému završení ekonomické transformace. Z krátkodobého hlediska je rozhodující zejména podpora rychlé privatizaci, i českému exportu na platebně schopné trhy a přílivu zahraničních investic. Česká zahraniční politika se snaží také napomáhat napojení dopravních, energetických a komunikačních sítí České republiky na základní evropskou infrastrukturu.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP