Středa 21. dubna 1993

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane místopředsedo, vážené kolegyně a vážení kolegové, já když vystoupím, to už musím mít velký vztek (s výjimkou povinností vyplývajících z funkce, omlouvám se za to). Když jsem se rozhodoval, jako jeden z těch, kteří k tomu mají mandát, o tom, zda zařadit tento bod na program, tak jsem byl úplně bez diskuse mezi prvními, kteří zvedli ruku. Protože se domnívám, že to tak má být. Na konci své řeči budu mluvit úplně jinak.

Uvažoval jsem o tom, že pro mě, a pro vládu především, musí být lakmusovým papírkem to, co říká opozice. Dokonce si myslím, že všem těm, kteří tady řekli podnětný návrh a kteří upozornili na chyby vlády, na chyby jejich jednotlivých členů, ať jsou. Proč by neměly být? Vždyť by to bylo nenormální. Tak jim za to děkuji. Dokonce mám radost, když se tady ministři musejí před parlamentem trochu potit a vysvětlovat svoje chyby, ale to přece patří do parlamentu!

Já budu jen chvilku meditovat, Omlouvám se za to. Já jsem očekával útok na vládu z opozice. Myslím si, že je to správné. Protože zkrátka od toho opozice je. Samozřejmě jsem také neočekával, že bude moc velký souzvuk. Máme pochopitelně každý jiný názor na základy ekonomiky. Neočekával jsem ale, že tady budeme filozofovat nad tím, co je to ekonomika. Z toho jsem zděšen. Vystoupil jsem jen z jednoho prozaického důvodu - já nesnáším, když se někde říká nepravda, skutečná nepravda. Když se říká, že jsme "banánovou republikou", to mně úplně bere vztek. Kdo má tu drzost postavit se a podívat se do očí těm, kteří v roce 1989 začali podnikat, když ani nevěděli, jaké budou mít daně. To mne děsí. Tento národ skutečně stojí za to, abychom se mu my všichni klaněli. Já vždy před toto řečniště přicházím s pokorou, že nic neumím. Jestli něco cítím, pak je to to, že ti lidé začali podnikat a začali věřit.

Podívejte se na průzkum veřejného mínění, jestli lidé věří nebo nevěří. To je indikátor. říkalo se tady, že mnohé komunity trpí. Ano, kdo říkal nebo říká, že transformace z neekonomiky v ekonomiku bude bezbolestná, je bloud. Odneseme to všichni, samozřejmě my nejméně. Měli bychom ale s pokorou se dívat na ty, kteří to odnášejí více, na občany.

Dokonce bych řekl, že velice souhlasím s panem kolegou Trnkou. Ano, nejvyšší arbitr za tři roky rozhodne o tom, zdali hospodářská politika byla nebo nebyla dobrá. V tom naprosto souhlasím.

Abych nepatřil k těm, kteří tady pouze filozofují, chtěl bych říci něco k tomu, co by měli vědět všichni ti, kteří nás zařazují do "banánových republik". Já si dokonce myslím, že povinností každého poslance je to vědět.

9. března letošního roku určila nejrenomovanější světová firma Moodys v souvislosti s emisí obligací České národní banky na eurodolarovém trhu své hodnocení úvěryschopnosti České republiky. Na šestnáctistupňové stupnici o třech třídách přeřadila tato firma Českou republiku ze třídy Ba 1 do vyšší třídy Baa 3, tedy o jednu kategorii výše než dosud. Předchozí zařazení bylo zatím ve třídě "spekulativní investice", nově je Česká republika vedena v investiční třídě, tedy ve třídě investic bez spekulativních momentů, tzn. s důvěrou vnitřního i cizího podnikatelského subjektu. Nejde jen o jeden stupínek výše na členité cestě, kterou taková renomovaná firma má, ale o významný signál celému světu, který tato firma vyslala potenciálním (věřím, že i skutečným) investorům, že úvěryschopnost naší země je o třídu vyšší než dosud. Jen pro zajímavost, srovnání bylo uděláno se sedmi zeměmi, které byly ve stupnici výše než my. Upozorňuji, že tam nebyly žádné "banánové republiky", že tam byly země, o kterých tady bylo hovořeno jako o zemích vyspělých. A my jsme od 9. 3. zařazeni mezi ně.

Mrzí mě, že jsem tady slyšel mnoho kritiky a mnoho dosti kategorických pozic z obou stran.

Dovolte mi s pokorou navrhnout tomuto slovutnému shromáždění. Abychom zprávu vlády vzali na vědomí, abychom ji nechválili, neboť odmítám poděkovat vládě, protože každý máme své povinnosti a musíme je plnit, Prostě zprávu vzít na vědomí a soustředit se na schválení státního závěrečného účtu za rok 1992. Ne takovýmto způsobem jako dnes, ale skutečně v odborných výborech. Posoudit všechny aspekty, všechny perfektní nápady, které jsme tu slyšeli a projednat je v odborných výborech.

Děkuji vám. Omlouvám se, že jsem mluvil dlouho. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi Ledvinkovi. Prosím, aby se ujal slova pan poslanec Sochor, připraví se pan poslanec Janeček.

Poslanec Vítězslav Sochor: Vážený pane předsedající, vážení zástupci vlády, kolegyně a kolegové, zazněla zde velmi vážná slova v závěru vystoupení pana profesora Trnky o využívání kritiky. Kritika pro každého je nepříjemná, ale bez ní se mohu dopustit chyb, které jen těžko následně odstraním.

Těch, kteří se dostanou do problémů v důsledku transformace, je čím dále tím více. Často připisují důvody vládě a obracejí se o pomoc na opozici. Nepatřím k té části opozice, která se raduje z každého neúspěchu vlády, ale právě proto bych chtěl, aby vláda každou naši připomínku a kritiku brala vážně.

Jelikož jsem 35 let pracoval v investiční výstavbě a ne na jednom místě, ale po celé republice, jsem přesvědčen, že dědictví minulosti v technologii není takové, aby se všechny neúspěchy sváděly na tento stav. Zdědili jsme pro nás velmi nepříjemnou strukturu národního hospodářství, zanedbanou ekologii, nefunkční státní správu, rozpad zahraničních trhů atd. Vznikla pro nás nepříjemná atmosféra sebeuspokojení nad pádem totalitního systému a vládní politikové se samou radostí nad sametovým úspěchem vnitřně přesvědčili, že celý svět je unesen naším probuzením a že bude dělat všechno pro to, aby se nám vedlo lépe a radostněji, i když jim to nic nepřinese. Varovné upozornění nám dali naši sousedé při řešení vývozu oceli a o něco později masa.

Nebuďme naivní, nikdo nám nic nedá zadarmo. Bude nám třeba pomáhat, ale postavit se na nohy musíme sami. Naše vláda si musí uvědomit, že musí rychle reagovat na důsledky své politiky. Není přesný recept, jak postupovat, a proto reakce na důsledky rozhodnutí provedených s nejlepšími úmysly musí být velmi rychlá. Ať na to upozorní opozice nebo koalice, pro odstranění nedobrých následků to má rozhodující význam.

Proto bych byl rád, aby vláda urychleně hledala východisko z platební neschopnosti, která se již dnes velmi vážně dotýká drobných a středních podnikatelů. Je třeba dokončit první vlnu velké privatizace.

Privatizace zemědělství je takřka zastavena, veškeré projekty pod nějakou fintou nedokonalosti zpracování, že nebyly dopracovány ekologické audity, byly většinou vráceny. Prodlužuje se tento stav a může to mít velmi neblahé důsledky. Problematika Slovenska není jen věcí vládní koalice, ale i opozice, a proto by měla být velmi důsledně řešena i s opozicí. Řada věcí kritických, které zde zazněly, by měly být vládou hodnoceny a vyhodnoceny. Je to rozum zadarmo. Jak jste se dozvěděli od pana prof. Trnky. A je to velká pravda. Sebevědomí je velmi důležité pro vládu, ale mnohdy velice zrádné. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Sochorovi. Jako poslední z přihlášených je pan poslanec Janeček.

Poslanec Josef Janeček: Teď možná došlo trochu k nedorozumění, protože to, o co jsem chtěl požádat, bylo požádat kolegy z opozice, zda by nebyli ochotni ukončit diskusi a eventuální nejasnosti si ponechat třeba na odborný seminář, protože by to bylo nejen sociální, ale i ekonomické. Děkuji. V tom případě ale, jestli tomu tak je, tak to byla bezvadná shoda náhod. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Janečkovi. Protože do rozpravy už nikdo přihlášen není, rozpravu končím a ptám se členů vlády, zdali hodlají vystoupit. Nepochybně ano, a v jakém pořadí. Pan ministr Skalický zahájí sérii stanovisek vlády k diskusi.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický: Vážený pane předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, dovolte mi, abych začal vyjádření členů vlády několika poznámkami k výtkám, které zde odezněly na adresu privatizačního procesu.

Když jsem přicházel dnes do sněmovny, tak zrovna pan poslanec Trnka se plamenně dotazoval vlády, proč státní statky nebyly zprivatizovány již před rokem. Analogicky se speciálně k privatizaci státních statků vyjadřovaly i další příspěvky. Chtěl bych říci, že vláda neskrývá potíže, kterým při transformaci zemědělské prvovýroby čelí. Schválení mnohých projektů brání špatný stav evidence majetkových vztahů, nedostatečné zpracování ekologických auditů. Zde bych na adresu pana poslance Sochora poznamenal, že to není žádná finta, ale povinnost ze zákona od doby, kdy platí novela č. 92/1992 Sb., aby privatizační projekt povinně obsahoval ekologický audit. A dále musím samozřejmě zmínit okolnost, že za splnění této povinnosti odpovídají předkladatelé projektu. Samozřejmě, že privatizace zemědělské prvovýroby naráží na mnohé další obtíže, a to nikterak nezakrýváme.

Klíčovým problémem ovšem je vypořádání restitučních nároků, které bylo možno uplatnit ještě počátkem letošního roku. Pokud tedy pan poslanec Trnka klade citovanou otázku, proč nebyly státní statky privatizovány již před rokem, pak musím s lítostí konstatovat, že buď demonstruje lacinou demagogii, anebo neznalost platného právního řádu.

Pan poslanec Hájek a mnozí další si stěžovali na pomalý postup privatizace. Musím říci, že je samozřejmě dojemné, když se takové stížnosti ozývají od levicové opozice. Chtěl bych upozornit, že by nebylo na škodu porovnat náš postup s postupem, který se aplikuje po minulých volbách na Slovensku. Současná vládnoucí politická reprezentace ve Slovenské republice používala a používá vůči naší reformní strategii podobné rétoriky jako naši ctění kolegové z opozice zde a dnes. Můžeme z tohoto srovnání odhadnout, jakým tempem a jakým stylem by privatizace probíhala, kdyby opozice měla možnost ji řídit. Statistické údaje z postupu slovenské privatizace jsou - soudím - více než výmluvné.

Co se týče výtek, které zde zazněly a které se týkaly např. toho, že Fond národního majetku je špatný hospodář, kritika vůči kupónové privatizaci, apely na to, aby se podstatně více používalo privatizační metody, při které by byly uplatňovány především zaměstnanecké akcie - všechny tyto výtky mi jako poslanci bývalého Federálního shromáždění připomínají velmi dokonale diskusi, která se vedla při přijímání privatizačních zákonů. Chci připomenout, že Federální shromáždění v roce 1991 odmítlo návrh transformačního zákona, který předložila komunistická strana jako alternativní návrh transformačního zákona, a podle kterého měla vzniknout nová instituce Fond národního majetku v takovém pojetí, ve kterém by skutečně převzal řízení státních podniků, odstátnil by je a nahradil v podstatě dnešní resortní ministerstva. Tato verze byla odmítnuta, protože to není skutečná privatizace, ale pouhé odstátnění, kde by zůstaly státu nebo jím pověřené instituci v rukou všechny nástroje k pokračujícímu dirigistickému řízení.

Tyto všechny výtky musím označit za výtky toho druhu, že vláda nerealizuje ekonomické programy stran, které jsou v opozici. A musím konstatovat, že tak vláda činí právem a vědomě.

Pan poslanec Hájek zde údajně vyslovil výrok, že první vlna privatizace končí v nepřehledné křeči. Omlouvám se, jelikož jsem nebyl zrovna přítomen, jestli tento výrok vytrhávám z kontextu. Ale přesto bych na něj rád reagoval. Nevím, co měl pan poslanec přesně na mysli onou nepřehlednou křečí. První vlna privatizace byla, až na drobné výjimky, na úrovni ministerstva privatizace a vlády již ukončena a zbývá pochopitelně ještě dokončit mnoho závěrečných transakcí ve Fondu národního majetku. Postupné projednávání privatizace podniků, které byly zařazeny do druhé vlny, je v plném proudu. Pokud tedy vidím nějakou křeč a nějakou nepřehlednost, pak je to pouze křeč zanikajícího státního dirigismu a rychle se množící a vskutku nepřehledná houšť podniků v soukromém sektoru.

Chci upozornit a připomenout, že privatizace v České republice přes všechny obtíže, které nezakrýváme, a přes zdržení, které způsobil rozpad Československa, probíhá suverénně nejrychlejším tempem ze všech postkomunistických zemí. Myslím, že zde nepadla pregnantnější formulace, která by vyjádřila zásadní a podle mého soudu téměř metafyzický rozdíl mezi ekonomickým myšlením vládní koalice a naší ctihodné opozice, než ta, kterou prezentoval pan poslanec Vorlíček, když říkal, že opozice je pro tržní hospodářství, ale je proti tomu, aby ekonomika a hospodářská politika byla v pasívním vleku trhu.

Tím bych skončil. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Skalickému a prosím, aby se slova ujal ministr zemědělství pan Josef Lux.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pod heslem dosažení soběstačnosti našeho zemědělství ozdobené gloriolou úspěšnosti intenzifikovalo výrobu za cenu obrovských nákladů s obrovskou podporou státu a velmi mnohde s nevídanou neefektivností. Tento dlouhodobě neudržitelný stav byl zahalen mlhou deformovaných cen, vztahů, podpor a zmatků, z něhož těžili ne dobří hospodáři, ale především ti, kteří si opatřili známé, výhody a samozřejmě peníze. Stačilo vědět, kde byly správné dveře, a tak se vytvořil také mýtus mnoha tzv. úspěšných podniků, které ve svém předpokladu úspěšné hospodářsky nebyly.

Předpoklad budoucí prosperity našeho zemědělství já osobně vidím - a vláda taktéž - v narovnání majetkových vztahů. Myslíme si, že doba, kdy dříve všechno patřilo všem a zároveň nikomu, musí skončit, a toto narovnání majetkových vztahů chápeme jako důležitý motivační faktor. K tomu vedou beze sporu tři cesty - restituce, privatizace a transformace.

Rozsah restitucí je skutečně obrovský v zemědělství. Jestliže bylo podáno asi 405 tisíc žádostí, které v sobě reprezentují 245 tisíc restitučních případů, je pravda, že bylo rozhodnuto 56 tisíc, což bezesporu je obrovské množství práce s tím, že upřednostňujeme konkrétní podnikatelské aktivity, nebrání to tvorbě nových subjektů, ale je evidentní, že toto zúřadování je práce na tento a bezesporu ještě na příští rok.

Do privatizace v zemědělství vstoupilo více než 1 tisíc podnikatelských subjektů, podniků v hodnotě téměř 400 mld. korun. To nemá ve světě obdoby. Co se týká transformace zemědělských družstev, hlavní brzdou jsou často členové těch stran, kteří tuto transformaci, resp. jejich rychlost či pomalost kritizují.

Jestliže pan Vačkář se mě ptal, že má být do 30. 4. ukončena privatizace státních statků, rád bych vysvětlil, že jsem nikdy tuto větu neřekl. Ale zcela jednoznačně vyvíjíme maximální aktivitu v tom smyslu, aby do konce dubna nebo v co nejkratší době byla podstatná část těchto státních statků pronajata. Jsem přesvědčen, že nájemce, budoucí hospodář, budoucí vlastník, ten, který má třeba již schválen privatizační projekt, ale není ještě zúřadován, by se měl svého majetku bezesporu ujmout.

U státních statků je velké množství problémů, které vyplývají z nezkolaudovaných staveb, kterých máme evidováno asi 7 tisíc, problém, který je s ekologickými audity atd.

Co jsme učinili my jako ministerstvo? Převzali jsme povinnost aktualizace všech těchto projektů, uzavřeli jsme čtyřdohodu, vytvořili jsme podmínky k tomu, aby ti, kteří tento majetek zprivatizují, se mohli stát životaschopnými podnikatelskými subjekty - tento předpoklad je dán možností tento majetek splácet ve dvacetiletých bezúročných plátkách - usilujeme o to, aby tento majetek v maximálně možné míře byl pronajat do doby, než nalezne svého vlastníka, usilujeme o to, aby převod závazků, který je vázán především k restitučnímu majetku, byl převeden na pozemkový fond, a velmi intenzivně řešíme problém nezkolaudovaných staveb.

Jsem přesvědčen, že narovnání majetkových vztahů je skutečně předpokladem budoucí ekonomické prosperity. Tento rozsah práce nemá srovnání ani s reformou zemědělství v Polsku, v Maďarsku, u našich sousedních států. Výsledkem bezesporu je soukromý vlastník. Ctíme jeho svobodnou volbu, aby se rozhodl, jak s tímto majetkem naloží, To znamená, jestli bude sám hospodařit, prodá ho, pronajme, či se stane podílníkem v nějaké společnosti či zemědělském družstvu. Tato svobodná volba je bezesporu důležitá.

V současné době hospodaří na zemědělské půdě, které máme přes 4 mil. hektarů v České republice, 10% soukromých zemědělců. Zhruba na dvou třetinách výměry převažují zemědělská družstva, ale letošní rok proběhne realizace privatizace státních statků, což je více než 1 mil. hektarů. Tento poměr se bezesporu bude měnit ve prospěch rodinných farem, ve prospěch privátních hospodářství. Jsem přesvědčen, že u nás budou existovat vedle těchto privátních hospodářství i zemědělská družstva tam, kde budou dobří hospodáři, naopak špatní hospodáři v zemědělských družstvech či na svých privátních farmách bezesporu budou bankrotovat.

Padlo zde - že vláda či ministerstvo nepodporuje nově vzniklé subjekty, že pro ně nemá program či podporu. Chtěl bych říci, že si uvědomujeme, že tyto, které nově vznikají, nemají bezesporu stejnou startovní čáru, proto jsme dali možnost dvacetiletých splátek při privatizaci státního majetku v zemědělství, proto jsou úlevy při placení daní, kdy u daně z nemovitosti ten, kdo hospodaří na své půdě, po dobu 5 let neplatí daň z nemovitosti, umožnili jsme určité výhody při řešení časového problému při placení daně z přidané hodnoty. Realizujeme tuto podporu i v dotační politice, ochránili jsme soukromé zemědělce do konce roku 1994 v celé realizaci zákona o bankrotu, konkursu a vyrovnání. Velmi usilujeme o vytvoření velmi efektivního poradenského systému.

Ekonomický rámec, který zde v různých souvislostech byl kritizován, je dán daněmi, dotací, ochranou trhu, jeho regulací a samozřejmě ovlivní podstatnou měrou bankroty. Velmi často je vyslovováno slovo ztráta v porovnání rok s rokem. Chtěl bych upozornit především na strukturu této tzv. ztráty. My ji nepovažujeme za ztrátu absolutní, ale jsme přesvědčeni, že v sobě zahrnuje pokles nadvýroby, který u nás je, že v sobě zahrnuje také změnu chování jednotlivých subjektů, které vzcházejí z privatizace a transformace, a které se prostě vzdávají neefektivních zásob, neefektivních aktivit. Tato čísla samozřejmě lze populisticky nazývat také slovem ztráta.

Co se týká daní - u daní z nemovitosti soukromí zemědělci - jak jsem řekl - jsou po dobu 5 let osvobozeni. Také jsme se dohodli na tom, že při strukturální změně chceme ty podnikatelské subjekty, které především v horských a podhorských oblastech chtějí převést svoji ornou půdu na drn, to znamená zatravnit ji a zalesnit, budou osvobozeni od placení daní z nemovitosti.

Vláda se shodla na tom, že přeřadí podstatnou část položek, které ovlivňují zemědělskou prvovýrobu při placení daně z přidané hodnoty, z režimu 23 do pětiprocentního jedná se především o krmiva, následně krmné směsi atd. a zkrácení časového horizontu ze 75 na 45 dnů při placení je velmi významné především pro zemědělskou prvovýrobu. Skutečnost, že při placení silniční daně zemědělci jsou ušetřeni zhruba v hodnotě 1,5 mld., je taktéž velmi významná.

Srovnání nového daňového systému s minulým je ve prospěch zemědělství plus 2 až 3 miliardy velmi hrubým odhadem. Velmi často se hovoří o dotacích - zda dotujeme hodně nebo málo. Dotujeme tolik, kolik si můžeme dovolit. Jestliže ještě v roce 1989 jsme dotovali zemědělská družstva 7,8 mld. a státní statky 6,9 mld., musím prostě říci, že Beneš, Baťa a další nahospodařili pouze na 42 let. Na víc prostě nenahospodařili. Naše dotační politika není zaměřena k podpoře výroby, ale především ke strukturální změně.

Domnívám se, že tato strukturální změna je velmi významná. Z našeho rozpočtu na zemědělství vydáváme 2,7 %. Souhlasím s těmi, kteří se vyjadřovali ve smyslu absolutní výše, že v jiných státech dávají dotacemi do zemědělství více. Ale procenticky vyjádřeno - ve Spolkové republice je to 2,1%, v Rakousku kolem 2% tohoto rozpočtu. Jinými slovy, až budeme mít více prostředků, až v úvaze, kolik do školství, zdravotnictví či zemědělství budeme moci rozdělit více prostředků, oněch 2,7% pro zemědělství bude bezesporu více. Ale o to se musíme přičinit bezesporu všichni.

Ochrana našeho trhu je srovnatelná s našimi sousedy. Mohl bych zde uvádět konkrétní čísla, ale ti, kteří ji kritizují, tato čísla velmi dobře znají. Chtěl bych říci zcela jednoznačně, že jsme připraveni míru ochrany našeho trhu postupně snižovat, ale tuto ochranu můžeme snižovat pouze tehdy, jestliže trend změny agrární politiky v Evropském společenství či ve světovém kontextu dojde skutečně naplnění, to znamená ve smyslu snižování ochrany tohoto trhu. To znamená - trend je jednoznačný, ale pouze v kontextu našich sousedů.

Jestliže pan poslanec Trnka zde uvedl brambory a další položky, velmi dobře ví, že již v únoru rozhodl Fond tržní regulace a zvýšil vyrovnávací dávky při ochraně brambor na 56%. To znamená, že tyto údaje jsou zavádějící. Též jsme předložili časovou ochranu trhu u zeleniny, raných brambor, ovoce, vinných hroznů atd. Tato časová ochrana trhu zasáhne sklizeň letošního roku zcela jednoznačně. Nepřijali jsme také požadavky některých lobystických skupin na zvýšení ochrany trhu u drůbeže, u ostatních komodit hlavně proto, že zde není faktické ohrožení. Velmi pečlivě týdně sledujeme dovozy jednotlivých komodit. V případě, že by toto ohrožení trhu bylo, jsme připraveni na něj reagovat.

Velmi pečlivě hledáme hranici ochrany, ale zároveň také tlaku na naše zemědělce, která bezesporu musí být stimulující, ale nemůže být likvidační. Této citlivé hranice jsme si vědomi.

Ministerstvo zemědělství má zpracovány a aktualizuje pravidelně komoditní studie. Často slyšíme otázku, kolik má kdo osít, komu to prodá a za jakou cenu to prodá.

Na tyto otázky ministerstvo zemědělství ani vláda neodpoví. Na tuto otázku si musí odpovědět každý hospodář. My ale máme zodpovědnost v rámci komoditních struktur zpracovat trendy vývoje jednotlivých komodit, jejich ekonomický rámec, a tyto komoditní studie jsou k dispozici. Při jednání jednotlivých zainteresovaných stran, prvovýrobců, zpracovatelů, ale i agrární hospodářské komory v rámci komoditních rad jsme připraveni diskutovat o časové ochraně trhu, o množství atd., ale to základní podnikatelské rozhodnutí musí bezesporu učinit každý podnikatel.

Několik slov k bankrotům. Myslím, že je velmi významné, že jsme se rozhodli a Poslanecká sněmovna rozhodla o ochraně soukromých zemědělců i ochraně sklizně. Velmi důležitá je bezesporu otázku poradenství. Chtěl bych informovat tuto sněmovnu, že ministerstvo, můj předchůdce věnoval 8,5 miliónu podpory Českomoravské agrární unii při budování poradenského systému a my jsme věnovali 6 miliónů podpory při budování poradenských aktivit podnikatelských svazů. Tyto peníze, které stát věnoval jednotlivým podnikatelským aktivitám, musejí přinést svůj efekt v tom, aby bylo skutečně poraděno. Myslím, že naši hospodáři nepotřebují radit, jak hospodařit. Jsem přesvědčen, že většina našich zemědělců jsou dobří hospodáři, ale bezesporu potřebují pomoci se orientovat v novém prostředí ve vztahu k bankám, ve vztahu k daním atd.

Ministerstvo má zpracovány také jednotlivé regionální programy, např. pro okresy Bruntál, Šumperk, Klatovy, Strakonice, Náchod, Broumovský výběžek atd. Jsem připraven samozřejmě podat jednoznačnou zprávu.

Za velmi vážnou situaci považujeme důchodovou situaci jednotlivých podnikatelských aktivit a v tomto smyslu velmi intenzívně pracujeme na vytvoření zemědělského záručního fondu, který by měl soustředit jednak podporu, kterou stát dává skrze dotace, peníze, prostředky Fondu tržní regulace do zemědělství, a také skrze hodnotu, kterou představují akcie, rezervovanou pro zemědělskou prvovýrobu s jediným cílem - vytvořit předpoklady, které by umožnily poskytnutí dlouhodobého úvěru pro zemědělství. Tuto nutnost si uvědomujeme a pracujeme velmi intenzívně na tom, aby již tento rok, ve druhé polovině, toto bylo možné.

Cíle zemědělské politiky mají bezesporu dva časové horizonty: horizont krátkodobý, transformační, který já vidím v letošním a příštím roce, a pohled dlouhodobý. V dlouhodobém pohledu budou převažovat a budou stále mít větší význam mimoprodukční funkce, o kterých tady bylo hovořeno, jako je funkce krajinotvorná, ekologická, sociální, regionální, Nyní ale bezesporu převažuje otázka narovnání majetku jako důležitý motivační faktor, podpora strukturálních změn, především zracionálnění vztahu poptávky a nabídky, extenzifikace výroby v horských a podhorských oblastech či chráněných krajinných oblastech. Dotace jsou zaměřeny nejen jako podpora výroby, ale jako podpora této strukturální změny, ochrana trhu ve smyslu jejich snižování, ale pouze v kontextu změny agrární politiky. Jsme připraveni stimulovat podnikatelské subjekty, které mají program, a samozřejmě ochranu sezónnosti.

Naše zemědělská politika není politikou likvidace zemědělství ani jeho obětování, ale chce napomoci této strukturální změně, chce tlumit její dopady na zemědělské subjekty, ať už privátní, či družstevní, či jiné, a především dopady na zemědělce, kteří pracují v zemědělství nebo i na ty, kteří odcházejí. Kdo chce, bezesporu vidí, kdo nechce, nevidí.

Velmi si vážím, že se podařilo během několika měsíců obnovit dialog mezi vládou a zemědělskou veřejností. Tento dialog tady bezesporu absentoval. Jestli našemu zemědělství něco škodí, tak je to populismus a zpolitizování problémů, které v zemědělství bezesporu jsou. Řeči o nějakých dohodách z Evropských společenství, o likvidaci našeho zemědělství, jsou prostě nesmyslem. Jestliže naši zemědělci se vypravili - neříkám naši zemědělci, ale několik lidí jestliže se vypravilo na dálnice, tak z tohoto pohledu už jsou v Evropě, ale nejsou tam ještě z pohledu spotřeby energie, spotřeby surovin a spotřeby lidské práce. Ony slovní hříčky, kolik nafty si koupí za litr mléka bavorský či jiný zemědělec, se dají stejně nesmyslně otočit opačně, kolik litrů nafty na litr mléka spotřebuje bavorský či jiný zemědělec. Je to stejný populismus, došli bychom ke stejnému závěru. Ony krávy na čokoládě Nestlé nejsou romantikou švýcarských zemědělců, ale jsou tvrdou ekonomickou realitou.

Dokud my na horách budeme denně vozit kravám do žlabu a vyvážet hnůj zpoza krav, je to pouze akademická debata. Ve světě každý zemědělec má minimální stavy lidí a na sezónu si je najímá. U nás ještě mnoho těch, kteří kritizují tento stav, má maximální počet lidí a mimo sezónu hledá, kam je schovat, za nutné kritiky všech ostatních. Všichni u nás vědí, co by měl dělat ministr, prezident, či další, ale málokdo ví, co by měl dělat sám v situaci, kde se nachází. To je obecný syndrom.

Musíme velmi mnoho změnit, musí změnit vláda, musí změnit ministerstvo, ale musí k tomu také přispět zemědělská samospráva a konkrétní podnikatelské subjekty. Domnívám se, že nežijeme v katastrofální situaci, ale žijeme v transformačním období, a to se týká též zemědělských podniků a též zemědělců. Jsem přesvědčen, že naše zemědělství má ve své koncentraci výroby a koncentraci pozemků, za předpokladu narovnání majetkových vztahů, šanci stát se konkurenceschopné a životaschopné.

Oceňuji dialog s těmi, kteří hledají konstruktivní řešení, ale odmítám lacinou demagogii a kritiku obzvlášť z úst těch, kteří podmínky této, jak sami, říkají krize léta připravovali. Ano pane Trnko, kritika je rozum zadarmo, ale pouze v případě, že ho obsahuje. (Potlesk.) Já si vážím spolupráce s každým, který tuto kritiku myslí konstruktivně. Těším se na spolupráci s vyspělou stavovsky hrdou reprezentací zemědělské veřejnosti, která se spíš, dle mého soudu, než v politických stranách profiluje v agrární komoře a jiných odborných svazech, tak jak je tomu ostatně všude ve světě. Tolik bych chtěl říci a jsem připraven se všemi politickými kluby i s klubem pana Trnky vést věcnou diskusi o konkrétních věcech. Děkuji. (Potlesk.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP