Úterý 20. dubna 1993

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

20. dubna 1993 v 13.10 hodin

Přítomni:

Místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 189 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr obrany A. Baudyš, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr kultury J. Kabát, ministr zdravotnictví P. Lom, ministr státní kontroly I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Piťha, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr dopravy J. Stráský, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec a prezident Nejvyššího kontrolního úřadu P. Hussar.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím, abyste se dostavili do sněmovní síně tak, abychom mohli zahájit jednání osmé schůze Poslanecké sněmovny.

Prosím, abyste zaujali svá místa.

Obdržel jsem informaci o tom, že dle prezenční listiny je přítomno 149 poslanců.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení hosté, zahajuji osmou schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám. Vítám také vládu České republiky, včetně místopředsedů vlády.

Dámy a pánové, předseda izraelského parlamentu se obrátil dopisem na Poslaneckou sněmovnu se žádostí, aby vzpomněla židovského povstání ve Varšavském ghettu, které vypuklo 19. dubna 1943 a vyjádřila tímto svůj protest proti xenofobii, rasismu a antisemitismu.

Dovolte krátké připomenutí této nedávné historie. Při sčítání lidu v roce 1925 obývalo milionovou Varšavu 400 tisíc příslušníků židovského původu. Po obsazení Polska Hitlerem nastalo přesídlování Židů z celé metropole do historického starého židovského ghetta, v roce 1940 sem bylo přesídleno prakticky veškeré židovstvo z Varšavy.

Ghetto, které tvořilo jen necelou dvacetinu rozlohy města, bylo uzavřeno a obehnáno zdí, při pokusu o útěk byl přistižený zastřelen. V průběhu roku 1942 začali nacisté s fyzickou likvidací obyvatel ghetta, 312 tisíc Židů bylo transportováno do vyhlazovacích nacistických táborů.

Zbývajících 870 tisíc bylo odsouzeno k smrti hladem a na následky nemocí. Odhaduje se, že před začátkem povstání zde žilo kolem 60 tisíc polských Židů.

Likvidace měla být ukončena k Hitlerových narozeninám 20. dubna 1943. V předvečer plánovaných deportací vypuklo povstání známé jako "Povstání ve Varšavském ghettu".

Bylo organizováno židovskou odbojovou organizací ve spolupráci s polským politickým odbojem. Povstalci vydrželi bojovat až do počátku června 1943. Části židovských bojovníků se podařilo opustit ghetto a spojit se s polským protinacistickým odbojem.

Předpokládá se, že při povstání padlo kolem 7 tisíc obyvatel ghetta, zbytek byl po porážce zavražděn v koncentračním táboře Treblinka.

Prosím nyní, abychom na doporučení politického grémia minutou ticha uctili památku těchto i všech ostatních obětí nacismu a připojili tak svůj hlas k protestům proti xenofobii, rasismu a antisemitismu.

(Poslanecká sněmovna uctila památku obětí nacismu minutou ticha.)

Děkuji vám. Dámy a pánové, nyní přistoupíme k projednávání pořadu schůze. Obdrželi jste dva návrhy pořadu, prvním byl návrh skupiny 74 poslanců, který byl přiložen k pozvánce. Dále jste obdrželi upřesněný návrh organizačního výboru z 8. dubna. Na své další schůzi dne 15. dubna organizační výbor návrh pořadu ještě rozšířil o dalších 8 bodů a jeden bod vyřadil. Tento konečný návrh pořadu vám byl rozdán na lavice a prosím, abyste si ho vzali k ruce.

Z tohoto návrhu pořadu si laskavě škrtněte poslední bod tj. "Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny", neboť od poslední podané zprávy vlastně by obsah této zprávy se rovnal nule.

Nyní se táži, zda si někdo z vás přeje navrhnout změnu nebo doplnění pořadu 8. schůze?

Otevírám rozpravu, pan poslanec Bečvář se hlásí.

Poslanec Ivan Bečvář: Pane premiére, vážená vládo, vážení kolegové a kolegyně, žádám přesunout bod číslo 10, Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání za bod 26, to znamená za Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 18 o civilní službě. Ostatní body přečíslovat. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, máte šanci to odůvodnit, dále se hlásí pan poslanec Výborný. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, navrhovaným šestým bodem pořadu této schůze Poslanecké sněmovny je Zpráva o činnosti Generální prokuratury České republiky. Konstatuji, že tato obsáhlá zpráva byla poslancům rozdána dnes dopoledne a že ji neměl možnost projednat žádný z výborů Poslanecké sněmovny. Za této situace zastávám také stanovisko, že je nezbytné tento bod pořadu z dnešní a v následujících dnech probíhající schůze Poslanecké sněmovny vypustit a zprávu o činnosti generálního prokurátora projednat až při květnové schůzi sněmovny. Navrhuji tedy 6. bod vypustit.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, dále se přihlásil pan poslanec Vrcha, připraví se kolegyně Röschová a potom pan kolega Koháček.

Poslanec Oldřich Vrcha: Vážené dámy a pánové, vážený pane předsedající, vážená vládo, navrhuji, aby za bod 29 byl zařazen bod návrhu na revokaci usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a to změnou zastoupení stálé delegace v Evropském parlamentu, zastoupení naší SPR-RSČ, tak, jak bylo uvedeno v původním návrhu zastoupení poslancem Jiřím Šolerem.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vrchovi, prosím paní kolegyně Röschovou, aby se ujala slova, připraví se pan kolega Koháček.

Poslankyně Anna Röschová: Pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhla přesunutí bodu 17, Návrh poslance Mandelíka a dalších na vydání zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, za bod 26, to je bod, který navrhnul přesunout poslanec Bečvář, takže by byl jako první Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, pak zákon na ochranu zvířat proti týrání a za tím zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu. Je to z toho důvodu, že ústavně právní výbor a kontrolní výbor budou dnes večer tento zákon projednávat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pokud tomu dobře rozumím, tak přesnější formulace je - před interpelace.

Slovo má poslanec Koháček, připraví se poslanec Seifer.

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy a pánové, doporučuji sloučit body, které jsou označeny jako 22 a 23, to je Výroční zpráva Rady České televize za rok 1992 a Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu vysílání České televize pokračování přerušeného jednání ze 3. a 6. schůze Poslanecké sněmovny. Vzhledem k tomu, že pro většinu z nás jde o problematiku naprosto stejnou, obdobnou, nuance nejsou velké, předpokládám, že tím ušetříme čas, neboť rozpravu, která by k těmto dvěma bodům byla vedena samostatně, lze vést v jednom bodě. Domnívám se, že tento návrh nám zkrátí práci a sloučení bude z tohoto hlediska i z jiných hledisek užitečné. Proto to doporučuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji poslanci Koháčkovi, prosím poslance Seifera, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Kužílek.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji sloučit bod 1 s bodem 28, které jsou identické. Myslím, že by to urychlilo naše jednání. Bylo by vhodné využít toho, že nyní zde vláda je přítomna.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: V případě, že by váš návrh byl přijat, navrhujete, aby sloučené body byly projednány na začátku schůze? (Ano.) Slovo má poslanec Kužílek, připraví se pan poslanec Hrdý.

Poslanec Oldřich Kužílek: Dámy a pánové, dovolte mi navrhnout jednu technickou změnu. Pokud jde o bod 29, náš klub se domnívá (a možná i jiné kluby), že sněmovna by neměla hlasovat přímo o jakési konkrétní firmě. To by mělo být věcí jiných orgánů. Jde o schválení hlasovacího zařízení jako konkrétní zakázky ke konkrétní firmě. Proto navrhuji, aby se tento bod jmenoval "Návrh na schválení zřízení hlasovacího zařízení pro hlasování poslanců na schůzích Poslanecké sněmovny". Jde o to, aby se sněmovna rozhodla, že chce mít hlasovací zařízení. Která firma to provede, má asi řešit jiný orgán.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, to je velice logické. Slovo má pan poslanec Hrdý, připraví se poslanec Kačenka.

Poslanec Karel Hrdý: Dovolím si přednést dva návrhy k předloženému programu, tedy bod 6, Zpráva o činnosti Generální prokuratury České republiky (ze stejných důvodů, pro které požadoval kolega Výborný odložení na příště), doporučuji zařadit před druhý bod interpelací, to je před stávající bod 27 a jestli se nemýlím, aktuální znovuzařazený bod předtím je bod 17.

Domnívám se, že by nebylo dobré směšovat dluhy z minula. V podstatě nás tady možná čekají dluhy do příští schůze. Doporučuji ponechat původní stav pokud jde o interpelace, nesměšovat tedy dluhy z minulé schůze s dneškem.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Tam jsem asi měl trochu zasáhnout, to už byl náznak rozpravy a právo odůvodnit má pouze navrhovatel. Slovo má kolega Kačenka.

Poslanec František Kačenka: Já bych krátce navázal na kolegyni Röschovou. Domnívám se, že nemáme ještě k dispozici usnesení vlády České republiky k zákonu o Nejvyšším kontrolním úřadě. Bude doručeno ve středu a časový termín k projednání řady připomínek, které zřejmě tento návrh bude obsahovat, nebude dostatečný. Proto navrhuji sněmovně, aby bod č. 17 byl z dnešní schůze vypuštěn a zařazen k projednání až v květnu. Dalším důvodem k tomu je, že je předložen další poslanecký návrh, kterým se má novelizovat zákon č. 61/1992 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadě. Domnívám se, že by bylo vhodné oba návrhy projednat současně tak, aby z toho skutečně vzešel zákon, který bude dlouhodobějšího charakteru.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Slovo má poslanec Kozák.

Poslanec Stanislav Kozák: Pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dávám návrh na vypuštění bodu 29 en bloc. Zdůvodnění: domnívám se, že Poslanecké sněmovně nepřísluší, aby schvalovala zakázku pro konkrétní firmu. Pokud jde o hlasovací zařízení, jestli mě paměť neklame, už jsme si jednou odhlasovali, že sem hlasovací zařízení bude namontováno, takže bych tento bod stáhl.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo se dále hlásí o slovo? Poslanec Valach.

Poslanec Vítězslav Valach: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ze stejných důvodů, kterými byl zdůvodněn návrh přesunutí bodu č. 6, Zpráva o činnosti Generální prokuratury České republiky, navrhuji přesunout dosavadní bod č. 3, Zprávu o stavu národního hospodářství České republiky na konec našeho programu, tedy před bod č. 27. Zprávu jsme obdrželi na lavice kolem 10. hodiny, takže nebyla možnost ji ani prostudovat, ani projednat v klubech.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji poslanci Valachovi, který navrhuje přesunutí bodu 3 před bod 27. Kdo se dále hlásí do rozpravy k tomuto bodu? Poslanec Ortman.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedající, jako předseda klubu se mohu vyjádřit ke všem věcem, které se týkají jiných otázek. Chtěl bych proto upřednostnit variantu jinou - projednávat body tak, jak byly navrženy organizačním výborem a pokud dojdeme k závěru u bodu 6 (Generální prokuratura), že si vyžaduje způsob projednání přerušení po úvodním slově, případně u jiných bodů, pak si to sněmovna může odhlasovat. Jsem pro to, abychom projednávali body tak, jak byly zařazeny na organizačním výboru.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji poslanci Ortmanovi. Vzhledem k tomu, že se do rozpravy nikdo dále nehlásí, uzavírám rozpravu k návrhu pořadu 8. schůze Poslanecké sněmovny. Nyní rozhodneme o jednotlivých pozměňovacích návrzích tak, jak padly za sebou. Pan ministr má právo vystoupit kdykoliv. V souladu s jednacím řádem předávám slovo panu ministru Dybovi, který se přihlásil.

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba: Děkuji pěkně, pane předsedo, vážená sněmovno, v případě, že by došlo k posunu bodu 3, prosil bych, aby se dostal do programu nejpozději zítra. Ve čtvrtek odjíždím na schůzku ekonomických ministrů zemí G7 a některých zemí SVE do Tokia. Byl bych vám velice vděčen, kdyby se to dalo takhle udělat. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji za tuto poznámku. A nyní přistoupíme k rozhodnutí o jednotlivých návrzích na změny. Pan poslanec Bečvář navrhl přesunout bod 10, tedy vládní návrh zákona, který se týká - zkráceně řečeno - ochrany zvířat, za bod 26.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvednu ruku. 143.

Děkuji.

Kdo je proti? 1.

Tento návrh byl přijat. A bod původně označený jako 10 se projedná po skončení bodu v tomto okamžiku označeném jako bod 26.

Další návrh přednesl pan poslanec Výborný. Byl to návrh na vypuštění bodu 6, vzhledem k potřebě projednat obsáhlou zprávu.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku!

Dámy a pánové, velmi se omlouvám, vzhledem k tomu, že jsem asi 30krát z pléna zaslechl "co to je?", přerušuji toto hlasování a budu dál pokračovat s tím, že vždy přečtu návrh bodu, abychom věděli, o čem hlasujeme. Předpokládal jsem, že sledujete, že máte program před sebou - to bych vás velmi žádal - a že by stačilo říci, že hlasujeme o bodu 6. Velmi se omlouvám, nicméně vzhledem k tomu, že se zvedaly ruce v průběhu projednávání, rád bych ještě jednou zopakoval, že jako druhý z návrhů na změnu mezi jedenácti návrhy, které zazněly, vystoupil pan poslanec Výborný a navrhl vypustit bod 6, který je v návrhu pořadu s názvem "Zpráva o činnosti Generální prokuratury ČR" s tím, že tento bod, tuto obsáhlou zprávu, kterou jste obdrželi, je třeba projednat ve výboru nebo ve výborech - o tom se nyní dohodneme. Jak zněla jeho formulace, navrhuje tedy vypustit tento bod.

Kdo je pro přijetí návrhu pana poslance Výborného, ať zvedne ruku. 90. Děkuji.

Kdo je proti? 62. Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? 16.

Tento návrh byl přijat.

Další návrh na doplnění zazněl od pana poslance Vrchy, který navrhl za bod 29 zařadit nový bod "Revokace usnesení k zastoupení poslanců v orgánech Rady Evropy".

Kdo je pro zařazení tohoto bodu, ať zvedne ruku. 61. Děkuji.

Kdo je proti? 4.

Konstatuji, že tento návrh v tomto okamžiku nebyl přijat.

Další návrh přednesla paní poslankyně Röschová. Navrhovala bod, který je označen v návrhu pořadu jako bod 17, zařadit před projednávání interpelací, tedy před bod 27.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 92.

Kdo je proti? Nikdo.

Děkuji, tento návrh byl přijat.

Domnívám se, že jednací řád nám nedovoluje jinou interpretaci než takovou, že už nebudeme hlasovat o návrhu pana poslance Kačenky, když jsme odsouhlasili tento návrh na změnu.

Jako další návrh zazněl návrh pana poslance Koháčka - sloučit bod 22 a 23 s tím, že vlastně rozpravy na obě dvě tato témata budou mít podobný obsah.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 95. Děkuji.

Kdo je proti? 8.

Děkuji, tento návrh byl přijat.

Dále pan poslanec Seifer navrhoval sloučit bod 1 s bodem 28. Upozorňuji, k tomu, že bod 1 se týká odpovědí na 15 interpelací, bod 28 odpovědí na více než 30 interpelací, Cituji presidiální zprávu, přičemž pan poslanec Seifer navrhoval, aby v případě schválení tohoto návrhu oba dva body byly projednány hned, vlastně jako nově se rozšířivší bod 1.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 27.

Kdo je proti? 13.

Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat.

Přistoupíme k rozhodnutí o návrhu pana poslance Kužílka. Pan poslanec Kužílek navrhuje, aby se název bodu 29 změnil a zněl nově tak, aby byl vypuštěn název firmy a aby tento bod se nově jmenoval "Návrh na schválení zřízení hlasovacího zařízení pro hlasování poslanců na schůzích Poslanecké sněmovny". Tento návrh souvisí s návrhem pana poslance Kozáka, o kterém rozhodneme za chvíli. (Připomínka z pléna.) Říkám, že souvisí obsahem, ale hlasování nebo schválení jednoho návrhu ještě nevylučuje hlasování o druhém. Aspoň tak bych to chápal.

Kdo je tedy pro přijetí návrhu pana poslance Kužílka, ať zvedne ruku. 96.

Kdo je proti? 3.

Děkuji, tento návrh byl přijat.

Další návrh je návrh pana poslance Hrdého. Ten je ovšem vyloučen jedním z našich předešlých rozhodnutí. Pan poslanec Kozák navrhuje vypustit bod 21, jehož název jsme právě upravili, s tím, že už sněmovna jednou v této věci rozhodla.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať prosím zvedne ruku. 115. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh na vypuštění byl schválen.

Domnívám se, že ta věc se měla tak, že sněmovna vzala na vědomí zprávu o činnosti organizačního výboru, kde tato věc byla zařazena. To znamená, na plénu jsme se speciálně touto věcí nezabývali, ale vlastně to bylo v těchto krocích, takže je to sněmovnou odsouhlaseno. Alespoň tak tomu já rozumím.

Pan poslanec Valach navrhl přesunout bod 3 - prosím, pan poslanec Valach má upřesnění.

Poslanec Vítězslav Valach: Pane předsedající, po vystoupení pana ministra Dyby bych chtěl svůj návrh zpřesnit v tom smyslu, aby dosavadní bod 3 byl zařazen zítra jako první bod zítřejšího programu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Není námitek proti tomu, že navrhovatel takto upřesnil nebo pozměnil svůj návrh? Není námitek, děkuji vám. Rozhodneme tedy hlasováním o tomto pozměněném návrhu.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku. 25.

Kdo je proti? 4. Děkuji. Tento návrh nebyl přijat.

Dámy a pánové, přistoupíme tedy k prvnímu bodu pořadu, jímž jsou "Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty - omlouvám se, musíme dát hlasovat o návrhu pořadu jako celku včetně právě schválených změn.

Kdo je tedy pro to, abychom se řídili tímto upraveným a doplněným pořadem, ať zvedne ruku. 129.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že jsme schválili tento návrh pořadu.

Předpokládám, že jako u minulé schůze bude v průběhu jednání poslancům rozdán upravený aktualizovaný pořad, podle kterého budeme jednat.

Dámy a pánové, nyní tedy už k prvnímu bodu, kterým jsou

I.

Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Je to pokračování přerušeného jednání ze 7. schůze Poslanecké sněmovny. Poslanecká sněmovna tehdy rozhodla, že projednáním tohoto bodu budeme pokračovat na začátku 8. schůze. Budeme se zabývat odpověďmi na interpelace těchto poslanců: Václav Grulich, Eva Fischerová, František Kačenka, Jaroslav Melichar a další členové výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, Marie Stiborová, Ladislav Body, Miroslav Raška, Jaroslav Vlček, Pavel Seifer, Vlastislav Kuchař, Hana Orgoníková, Tomáš Štěrba, František Trnka, Michal Kraus, Pavel Hirš, Gerta Mazalová a Zdeněk Vorlíček.

Místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci poslance Václava Grulicha ve věci žádosti o přezkoumání opatření v oblasti daní a odvodů charitativních sdružení, organizací a nadací - tisk 41.

Odpověď se předkládá jako tisk 41 A. Její projednávání bylo na 7. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost pana poslance Grulicha. Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou? Prosím ho o vyjádření.

Poslanec Václav Grulich: Pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, nemyslím, že by se záležitost charitativních organizací a zařízení měla stát slovním soubojem mezi poslancem a členem vlády. Jsou to zařízení, které tato společnost v nově se vyvíjející struktuře a organizaci nepochybně potřebuje. Potřebuje, aby dobře fungovaly. Protože došlo i přepisem k číselné chybě v mé interpelaci, došlo možná i k mírnému nepochopení. Proto bych doporučil, aby pan ministr Kočárník jmenoval příslušného vedoucího odboru po vzájemné dohodě, který by sporné otázky a nebo nedořešené otázky projednal, nebo kterému bychom nedořešené otázky v těchto záležitostech mohli jako iniciativní podněty přednést.

Docházelo v nedávno minulé době i k takovým případům, že například na součástku "gama nože", která byla dovezena ze Švédska a na kterou sbírali naši občané a naše děti peníze, byla při dovozu do republiky vyhozena daň kolem 120 tisíc. To všechno jsou věci, které činnost podvazují, ale kterým pochopitelně nebudeme přikládat žádný zlý úmysl, a které zcela logicky vyplývají ze zatím nedořešených opatření k těmto novým iniciativám, které se postupně zákonně budou muset řešit, Tedy nejde o zásadní výhrady k odpovědi pana ministra. Jde spíš o to, aby tyto záležitosti nebyly touto odpovědí uzavřeny, protože skutečně problémy, které kolem charitativních organizací vznikly a vznikají, vyřešeny a dořešeny nejsou a zřejmě určité úpravy budeme muset postupně ještě řešit. Byl bych rád, aby takto byla chápána moje interpelace i reakce na odpověď pana ministra. Děkuji.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP