Čtvrtek 25. února 1993

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážení přítomní, k jednotlivým pozměňovacím návrhům mám následující připomínky:

Paní poslankyně Röschová navrhuje zařadit nový § 10. Předkladatelé se shodují na tom, že je vhodné tento paragraf zařadit, jenom upozorňuji na to, že v odst. 3 tak, jak máte předloženy připomínky, je v předposledním řádku to druhé písmenko a) samostatné, tam nadbytečné, je potřeba ho vypustit. Je to jenom textová úprava.

K druhé připomínce: § 5, odst. 9 doplnit "... nebo uplynutím pětileté lhůty". Předkladatelé nedoporučují toto zařadit, protože by to vlastně omezovalo práva těch účastníků, kteří chtějí spořit delší dobu, museli by zbytečně administrativně zasahovat a považujeme to za nadbytečné.

Pan poslanec Pěnička předložil komplex návrhů, předkladatelé se všemi souhlasí.

Pan poslanec Mandelík předložil tři návrhy. Předkladatelé souhlasí s prvními dvěma, ovšem většinou hlasů se dohodli na tom, že nedoporučují vypustit část III.

Pan poslanec Maryt neměl návrh, pouze se přimlouval za to, aby tato část nebyla vypuštěna.

Pani poslankyně Marvanová měla tři připomínky, z nichž první váže na to, jestli bude akceptován návrh pana poslance Mandelíka. Pokud by nebyl akceptován, tak potom všechny tři připomínky včetně té první doporučí předkladatelé přímo. Pan poslanec Matulka měl pouze procedurální návrh, abychom odložili projednávání tohoto bodu.

Takže tím jsou vyčerpány všechny připomínky. Děkuji za udělení práva závěrečného slova.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji a prosím, aby se ujal slova společný zpravodaj pan poslanec Richard Mandelík.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, v rozpravě bylo předneseno mnoho pozměňovacích návrhů, máte je k dispozici před sebou a já bych si dovolil vám navrhnout postup, jak bychom o nich hlasovali.

O návrzích paní poslankyně Röschové bychom hlasovali zvlášť. O návrzích poslance Stanislava Pěničky, tak jak máte vyznačeno o prvních čtyřech najednou, neboť je to ucelený návrh, a posléze o dalších jeho návrzích zvlášť. O návrzích poslance Mandelíka zvlášť a o návrzích paní poslankyně Hany Marvanové zvlášť u § 6, pokud k hlasování vůbec dojde, neboť je to vázáno na hlasování o § 6 v mém případě a o dalších třech návrzích potom zase hlasovat najednou.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji a ptám se sněmovny, jestli má někdo výhrady k postupu hlasování, jak navrhl společný zpravodaj.

Poslanec Václav Čundrle: (Z místa) Myslím, že návrhy paní Röschové jsou komplexní návrhy a že by se mělo o nich hlasovat dohromady.

Poslanec Richard Mandelík: Nikoliv, nikoliv, abychom si rozuměli. Zařadit nový § 10 je samozřejmě ucelený návrh, čili hlasovat o všech třech odstavcích v § 10 najednou, o celém § 10. Ale § 5, odst. 9 je jiný návrh.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, poprosil bych, aby se paní kolegyně Röschová ke způsobu projednávání...

Poslankyně Anna Röschová: Samozřejmě, že je potřeba hlasovat o celém § 10 najednou. Abych usnadnila další způsob hlasování, po poradě s navrhovateli, stahuji svůj pozměňovací návrh, tj. odst. 9 v § 5.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane poslanče, souhlasíte s tímto postupem? (Ano.) V tom případě prosím, abyste se ujal návrhů.

Poslanec Richard Mandelík: Návrh paní poslankyně Röschové zařadit nový § 10, který se nazývá "Úmrtí účastníka stavebního spoření" a zní.

"Odst. 1. V případě úmrtí účastníka přecházejí práva a povinnosti, vyplývající ze stavebního spoření, na pozůstalého manžela. K tomu soud přihlédne v řízení o dědictví.

Odst. 2. Není-li pozůstalý manžel, jsou práva a povinnosti vyplývající ze stavebního spoření předmětem dědění jen, dohodnou-li se dědicové v dohodě o vypořádání dědictví, že práva a povinnosti ze stavebního spoření převezme jeden dědic.

Odst. 3. Nedojde-li mezi dědici k dohodě odst. 2, smlouva o stavebním spoření zaniká dnem úmrtí zůstavitele a v dědickém řízení se vypořádává pouze naspořená částka, včetně úroků a poměrné částky státní podpory ke dni úmrtí účastníka stavebního spoření."

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem, ať zvedne ruku. 128.

Kdo je proti? 1.

Tento pozměňovací návrh byl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji! Další pozměňovací návrh paní poslankyně Röschové je stažen. Nyní tedy návrhy pana poslance Pěničky.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane kolego, promiňte!

Kdo souhlasí se stažením pozměňovacího návrhu kolegyně Röschové, ať zvedne ruku. 121.

Kdo je proti? Nikdo.

Prosím pana společného zpravodaje o další pozměňovací návrhy.

Poslanec Richard Mandelík: Další pozměňující návrh je ucelený - z § 5, odst. 1 vypustit slova: "o sjednanou dobu", v § 5 odst. 2 vypustit slova: "po určité době", z § 5, odst. 4 vypustit slova: "a je stanovena ve smlouvě", z § 8, odst. 1, písm. b) vypustit slova: "délku čekacích lhůt na úvěr".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem, ať zvedne ruku. 89.

Kdo je proti? 1.

Tento návrh byl přijat. Prosím o další.

Poslanec Richard Mandelík: V § 10, odst. 2 místo 30% uvést 40%.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem, ať zvedne ruku. 80.

Kdo je proti? 22.

Kdo se zdržel hlasování? 32.

Tento návrh byl přijat.

Poslanec Richard Mandelík: V § 14, odst. 2 vypustit slova: "ukládání sjednané úložky a".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Nechám hlasovat o pozměňovacím návrhu.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 117.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Richard Mandelík: Paragraf 5, odst. 5 zní nově: "Smlouva o stavebním spoření musí obsahovat úrokovou sazbu z vkladů a úrokovou sazbu z úvěrů. Rozdíl mezi úrokovou sazbou z vkladu a úrokovou sazbou z úvěru může činit nejvýše 3 procentní body."

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 128.

Kdo je proti? Nikdo.

I tento návrh byl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Richard Mandelík: Paragraf 6 se navrhuje vypustit.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 73.

Kdo je proti? 5.

I tento návrh byl přijat.

Prosím o další pozměňovací návrh.

Poslanec Richard Mandelík: Vypustit celou část tři.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 60.

Kdo je proti? 53.

Kdo se zdržel hlasování? 24.

Tento návrh nebyl přijat.

Prosím o další návrh.

Poslanec Richard Mandelík: Další návrh na nové znění § 6 poslankyně Marvanové je bezpředmětný, neboť bylo přijato, že § 6 se vypouští. Budeme hlasovat o uceleném návrhu, který sestává ze tří změn, a to § 9 vypustit, § 10, odst. 8 vypustit, do § 19 zařadit nový odstavec 1 tohoto znění: "Za nedostatky v činnosti ve smyslu ustanovení § 26 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách se považuje i porušení tohoto zákona". - Původní text § 19 potom označit jako odstavec 2.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem, ať zvedne ruku. 76.

Kdo je proti? 7.

Tento návrh byl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Richard Mandelík: Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a můžeme nyní hlasovat o celé předloze.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji.

Kdo tedy souhlasí s návrhem poslance Josefa Holuba a dalších na vydání zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření, podle sněmovního tisku 19 (původně tisk ČNR 174) ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 45 a schválených pozměňovacích návrhů, ať zvedne ruku. 141.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že jsme schválili zákon o stavebním spoření. Děkuji předkladateli a společnému zpravodaji.

A přistoupíme k dalšímu bodu, kterým jsou

XXIV.

Interpelace, otázky a podněty poslanců poslanecké sněmovny na členy vlády

Do rozpravy zatím není nikdo přihlášen. V této chvíli to už neplatí, prvním je pan poslanec Vorlíček. Prosím, aby se ujal slova. Připraví se pan kolega Kuchař.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Vážený pane předsedající, vážení členové české vlády, dámy a pánové.

Chtěl bych se ve své interpelaci zabývat záležitostí, která podle mého mínění vyvolává dojem, že česká vláda obchází v části své činnosti po 1. 1. 1993 Poslaneckou sněmovnu a porušuje zásady, zakotvené v nové Ústavě České republiky.

Problém má dva aspekty: Aspekt legislativní a druhý věcný.

Nejprve krátké shrnutí ke stránce legislativní.

Na základě ústavního zákona č. 4/1993 Sb. převzala působnost bývalého Federálního shromáždění Čeká národní rada a působnost federální vlády, vyjádřenou tehdy platnými ústavními zákony, převzala vláda České republiky.

Podle Ústavy České republiky se Česká národní rada stala Poslaneckou sněmovnou a česká vláda, jmenovaná po volbách roku 1992, se považuje za vládu jmenovanou podle nové ústavy.

Takže působnost vlády České republiky a Poslanecké sněmovny od 1. 1. 1993 zahrnuje všechny funkce jednotného českého státu, tj. jak funkce bývalé federace, tak funkce bývalé České republiky, která bývala jejím členem.

Po volbách v roce 1992, kdy se rozhodovalo výlučně o složení zákonodárných sborů v existujícím federálním svazku České republiky se Slovenskou republikou, dne 14. července 1992 tehdejší Česká národní rada schválila Programové prohlášení vlády České republiky. Prohlášení odpovídá obsahem tehdejšímu stavu a zahrnuje jednak úkoly patřící do tzv. výlučné působnosti republiky zdravotnictví, školství, kulturu aj. - jednak úkoly, tzv. dělené působnosti - zahraniční politiku, národní hospodářství. Za dva dny na to Federální shromáždění schválilo Programové prohlášení vlády ČSFR. V tomto dokumentu jsou obsaženy úkoly, patřící do působnosti federace a odpovídající na specifické potřeby federace v oblasti zahraniční politiky, bezpečnosti a obrany, jakož i oblasti hospodářské, finanční, měnové, cenové a mzdové politiky.

Převzetí federální působnosti po 1. 1. 1993 českou vládou každý pochopí. Ale převzetí federálního Programového prohlášení vzhledem k jeho specifičnosti je podle mne těžko myslitelné. Čekal jsem proto, že česká vláda poté, co převzala federální působnosti, předstoupí před sněmovnu a bude ji informovat, jak hodlá dále postupovat, aby získala od ní mandát i tam, kde v červenci 1992 v důsledku existence federace její prohlášení nereagovalo vůbec, reagovalo při dělené působnosti jen částečně, či reagovalo způsobem, který neodpovídá současné situaci samostatné České republiky. Čekal jsem 30 dnů, ale marně.

Ptám se tedy české vlády, jakým způsobem hodlá získat důvěru sněmovny k řešení problémů v oblastech působností převzatých od federace?

Ústava v čl. 68 bod 1 praví, že vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně. Čím je však vláda odpovědna sněmovně v oblasti obranné politiky státu, když ve starém Programovém prohlášení české vlády z pochopitelných důvodů nic nenajdeme a vláda své představy o obranné doktrině samostatného českého státu po 1. 1. t. r. sněmovně nepředložila? Doufám, že si česká vláda nepředstavuje, že tuto oblast bude řešit po svém, bez toho, že by sněmovna mohla svůj postoj k obraně České republiky vyjádřit!

Kapitola českého vládního prohlášení o zahraniční politice také zcela odpovídá existenci federace. Opět musím konstatovat, že v současné době nemá sněmovna od vlády předloženu jasnou koncepci zahraniční politiky samostatného českého státu, reflektující novou situaci po rozdělení Československa. Tomu odpovídají i výroky členů vlády, které např. ukazují ne zcela se kryjící představy o poměru k Višegradskému uskupení apod.

Ekonomické kapitoly starého vládního prohlášení samozřejmě nemohou reagovat na rozdělení státu, na vznik celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, na oddělení jejich jmen, problémy clearingu atd. Není tedy jasná ani strategie vlády, jak se s pravděpodobnými problémy těchto opatření chce v hospodářské politice státu vyrovnat.

Neexistuje strategie rozvoje české ekonomiky. Chybí formulace proexportní politiky státu, která by zároveň zabraňovala růstu podílu paliv, surovin a výrobků hutní prvovýroby v exportu, energeticky a ekologicky zatěžujících Českou republiku.

Neexistující vládní koncepci řešení problémů zadlužení klíčových českých podniků suplují subjektivní názory a zásahy pana ministra Dlouhého - viz tzv. rozbíjení holdingů.

Sněmovna nedostala příležitost vyslovit se k dalšímu postupu privatizace, např. zda si můžeme dovolit luxus další bezplatné kupónové privatizace ve druhé vlně, byť již v omezeném rozsahu.

Není jasná a Parlamentem schválená energetická politika České republiky. Tuto slabinu vlády pak využívají i různé podivné nátlakové skupiny, v některých případech s ještě podivnějším mezinárodním pozadí.

Neexistuje koncepce vědní politiky, o školské ani nemluvě - viz rozpočet na školství.

Musí přijít smogová kalamita na severu a poslanci musí přehlasovat zdráhajícího se premiéra, aby se ve sněmovně vláda vůbec vyjádřila k ekologickým problémům České republiky a možné koncepci řešení.

A tak bych mohl pokračovat dále, ale to snad už není zapotřebí!

Je zcela evidentní, že programové cíle vlády České republiky od července 1992 mají řadu mezer a z věcných důvodů, o nichž jsem se zmínil, nelze mlčky převzít programové cíle bývalé federální vlády.

Schválená česká ústava, pokud jde o úpravu postavení vlády a její působnost, je velmi skoupá a neobsahuje např. ustanovení o vládním programovém prohlášení a o povinnosti vlády podávat Poslanecké sněmovně zprávy o jeho plnění. Obsahuje však ustanovení o odpovědnosti vlády Poslanecké sněmovně a o aktu vyslovení důvěry vládě sněmovnou.

Nedovedu si představit, že by v demokratickém systému mohla nějaká vláda získat důvěru sněmovny, jestliže jí nesdělí své programové cíle. A nedovedu si představit, za co by vláda byla Poslanecké sněmovně zodpovědna, když ne za sněmovnou schválené záměry v jednotlivých oblastech.

Žádám proto pana předsedu vlády, aby ve lhůtě pokud možno kratší než 30 dnů podal Poslanecké sněmovně zprávu o úkolech vlády České republiky, zejména v oblastech, které do 31. 12. 1992 zabezpečovala federální vláda a které od 1. 1. 1993 patří do působnosti vlády české.

Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu kolegovi Vorlíčkovi, prosím, aby se slova ujal pan kolega Kuchař, připraví se kolega Opatřil.

Poslanec Vlastislav Kuchař: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové!

Ve svém stávajícím programovém prohlášení definovala vláda svůj vztah k zásadám strukturální hospodářské politiky takto:

"Vláda bude důsledně dbát o upevnění makroekonomické stability, která je nezbytnou podmínkou pro podnikatelskou iniciativu, investiční aktivitu a efektivní umísťování ekonomických zdrojů. V tomto zdravém, makroekonomicky stabilním a maximálně liberalizovaném ekonomickém rámci bude vláda na mikroúrovni přispívat k oživení hospodářství jak ze strany nabídky, tak ze strany poptávky a bude přispívat k urychlení efektivních strukturálních přeměn."

V listopadu uplynulého roku pak obdrželi poslanci usnesení vlády k zásadám regionální politiky jako jednoho z nástrojů realizace cílů jmenovaných ve zmíněném citátu. Usnesení stanoví zásady regionální politiky vlády a vymezuje hospodářsky problémové oblasti ve své příloze.

Nehodlám přes věcné výhrady k těmto zásadám s nimi polemizovat. Kladu však v souladu s § 90 jednacího řádu premiérovi vlády a ministru hospodářství jako předkladateli materiálu následující otázky:

Za prvé - v souladu s bodem II/1 usnesení měla vláda České republiky vyhlásit k 31. lednu 1993 v návaznosti na státní rozpočet program podpory hospodářsky problémových oblastí České republiky. Proč se tak dosud nestalo a kdy bude program vyhlášen?

Za druhé - v bodu II/3 se ukládá ministrům hospodářství a životního prostředí k 30. červnu 1993 v rámci státního informačního systému vyhlásit systém územní identifikace. V jakém stádiu jsou práce na tomto projektu, které údaje a kriteria budou voleny pro klasifikaci oblasti?

Za třetí - v bodu II/5 se ukládá příslušným ministrům jmenovat zástupce do Rady pro podporu regionálního rozvoje při ministerstvu hospodářství. Termín není stanoven. V jakém stádiu je ustavení tohoto orgánu, jaký bude jeho statut a případný vztah k tvořícím se regionálním tripartitám?

Založení procesu reálných strukturálních změn a odpovídajících rekvalifikací umožňuje aktivní řešení problému zaměstnanosti z pozice vlády, místních orgánů i podnikatelských aktivit v součinnosti s odbory. Moje současné poznatky ze Severomoravského regionu však ničemu takovému nenasvědčují. Výhled v resortech hornictví a hutnictví signalizuje rychlý úbytek pracovních míst s tím, že jejich současná nabídka neskýtá záruku efektivního umístění uvolňovaných zaměstnanců. Prudší vývoj tohoto procesu by mohl narušit sociální smír. Právě z tohoto důvodu požaduji od premiéra vlády a ministra hospodářství písemnou odpověď na položené otázky ve stanovené lhůtě 30 dnů. Děkuji za pozornost.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP