Čtvrtek 25. února 1993

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu premiérovi.

Vážené dámy a pánové, při schvalování zařazení tohoto bodu jsme současně schválili návrh na způsob jeho projednání. Připomínám, že jsme souhlasili s tím, aby po přednesené informaci bylo jednání o tomto bodu přerušeno do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny a rozprava aby byla vedena rovněž až na příští schůzi, od 23. března s tím, kdy také bude k dispozici všem poslancům písemná informace přednesená nyní panem premiérem.

Navrhuji proto na základě těchto skutečností přijmout toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna přerušuje projednávání tohoto bodu do březnové schůze od 23. 3. 1993 Poslanecké sněmovny."

Má k tomuto návrhu, který jsem přednesl, někdo připomínku?

Není-li tomu tak, pak se ptám Poslanecké sněmovny, kdo s návrhem usnesení souhlasí, ať zvedne ruku. 116.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že toto usnesení jsme schválili.

Doporučuji nyní, abychom nejdříve vyslechli výsledky tajného hlasování při volbě členů Rady České tiskové kanceláře a členů dozorčí rady Grantové agentury. Prosím pověřeného ověřovatele Poslanecké sněmovny pana kolegu Koláře, aby nás seznámil s výsledky tajného hlasování.

IX.

Volba členů Rady České tiskové kanceláře

X.

Volba dozorčí rady Grantové agentury

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové!

Dovolte, abych vás seznámil s výsledky třetího kola tajného hlasování při volbě členů Rady České tiskové kanceláře a výsledky třetího kola tajného hlasování při volbě členů dozorčí rady Grantové agentury.

K třetímu kolu tajného hlasování při volbě členů Rady České tiskové kanceláře bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků. Z toho bylo vydáno 160 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 133 platných lístků, 20 neplatných lístků. 7 hlasovacích lístků bylo neodevzdáno.

Hlasy byly odevzdány takto:

Pro pana Bohdana Dvořáka bylo odevzdáno 46 platných hlasů, nebyl zvolen.

Pro pana Jaroslava Knoba bylo odevzdáno 11 platných hlasů, nebyl zvolen.

Pro pana Vladimíra Kolaju bylo odevzdáno 47 platných hlasů, nebyl zvolen.

Pro pana Jana Urbana bylo odevzdáno 42 platných hlasů, nebyl zvolen.

K třetímu kolu tajného hlasování při volbě členů dozorčí rady Grantové agentury bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků. Z toho bylo vydáno 160 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 140 platných lístků a 13 neplatných lístků. 7 hlasovacích lístků bylo neodevzdáno.

Hlasy byly odevzdány takto:

Pro pana Vladislava Bízka bylo odevzdáno 73 platných hlasů, nebyl zvolen.

Pro pana Miroslava Grégra bylo odevzdáno 51 platných hlasů, nebyl zvolen.

Pro Josefa Hlaváče bylo odevzdáno 35 platných hlasů, nebyl zvolen.

Pro pana Petra Konečného bylo odevzdáno 28 platných hlasů, nebyl zvolen.

Pro pana Františka Rypáčka bylo odevzdáno 77 platných hlasů, nebyl zvolen.

Pro pana Zdeňka Smetánku bylo odevzdáno 64 platných hlasů, nebyl zvolen.

Pro pana Jiřího Tesaře bylo odevzdáno 48 platných hlasů, nebyl zvolen.

Pro pana Stanislava Žáka bylo odevzdáno 77 platných hlasů, taktéž nebyl zvolen.

Třetím kolem jsme vyčerpali veškeré možnosti při volbě těchto dvou orgánů, které nám umožňoval námi schválený volební řád, a proto tímto třetím kolem první volba končí. Ve volbách se bude pokračovat při druhé volbě na základě nově sestavených kandidátních listin při příští schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Konstatuji, že členy Rady České tiskové kanceláře byli zvoleni Josef Vohryzek, Zdeňka Hůlová, Jiří Jež, Přemysl Vízner a Přemysl Zukal. Dále konstatuji, že členy dozorčí rady Grantové agentury byli zvoleni Rostislav Mach, Vladimír Svatoň, Jana Kadeřábková, Jan Koucký, Petr Rybář, Rudolf Žáček. Konstatuji, že volba dalších členů těchto institucí proběhne na 7. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, organizační výbor dále navrhuje rozšířit pořad 6. schůze o další body. Jde o "Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů ". Tento bod doporučujeme zařadit jako první bod dnešního jednání. "Návrh organizačního výboru za zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu zákona." Následně tento bod doporučujeme zařadit. Posledním je "Návrh poslance Pavla Tollnera a dalších na vydání ústavního zákona České národní rady o ustavení Prozatímního senátu Parlamentu podle sněmovního tisku 2, původně tisk 300 ČNR, a tisku 122". Tento bod navrhuje organizační výbor zařadit jako poslední bod pořadu 6. schůze.

Podotýkám, že o návrhu se hlasuje bez rozpravy. S faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, není zkracování jako zkracování. Zde jsou důležité momenty. Chtěl bych poprosit, byť jsem představitelem toho nejmenšího klubu, ale je určitá uzance, že když kterýkoliv představitel jakéhokoliv klubu - i toho nejmenšího - požádá o procedurální přerušení na 5 minut, abychom se k této otázce mohli poradit, aby tato schůze byla přerušena na 5 minut.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí kolega Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Přestože se osobně domnívám, že bychom k hlasování mohli přistoupit ihned, jsem pro to, abychom korektně respektovali a zvykli si respektovat návrh kteréhokoliv klubu. Přimlouvám se za to, abychom návrhu pana kolegy Vyvadila vyhověli - s jedním rozdílem, snad aby kolega Vyvadil zvážil, protože se nám ještě nikdy nepovedlo vrátit se za 5 minut, aby přestávka byla patnáct, nikoliv pět minut.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kolega Vyvadil souhlasí. Dovolte mi, abych tedy nechal hlasoval o procedurálním návrhu kolegy Vyvadila.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. Myslím, že není třeba sčítat, je to jednoznačné. Prosím, abychom se sešli v 10.20 hod. Děkuji.

(Jednání přerušeno v 10.05 hod.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat v přerušeném jednání. Přerušili jsme bod jednání, kterým organizační výbor navrhl rozšířit pořad schůze o další body. Ptám se sněmovny, kdo tedy souhlasí s návrhem organizačního výboru na rozšíření pořadu 6. schůze o uvedené body, ať zvedne ruku. 94.

Kdo je proti? Jeden.

Tento návrh byl přijat.

Budeme tedy postupovat podle toho, co jsme teď schválili. Dalším bodem je tedy

XXI.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů

K tomuto bodu vám byl rozdán sněmovní tisk 131. Táži se, zda má někdo připomínku k předloženému návrhu? Není-li tomu tak, budeme o návrhu hlasovat.

Kdo souhlasí s návrhem usnesení podle sněmovního tisku 131, ať zvedne ruku. 98.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Dalším bodem je

XXII.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné 60denní lhůty k projednání návrhů zákonů

Organizační výbor svým usnesením z dnešního dne rozhodl navrhnout, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí, aby návrh poslance Pavla Tollnera a dalších na vydání ústavního zákona České národní rady o ustavení Prozatímního senátu Parlamentu byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům, s tím, že bude dodržena lhůta 55 dnů."

Protože podle § 75 jednacího řádu ČNR se o takovém návrhu rozhoduje bez rozpravy, přejdeme ihned k hlasování.

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať zvedne ruku. 97.

Kdo je proti? 23.

Konstatuji, že tento návrh byl přijat. Podotýkám, že organizační výbor navrhl zařadit tento bod jako poslední bod pořadu 6. schůze.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 91.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že i tento návrh byl přijat.

Dalším bodem podle schváleného programu je

XXIII.

Vládní návrh zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv

Návrh zákona jste obdrželi jako sněmovní tisk 4 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 96. Z pověření vlády předložený návrh zákona odůvodní ministr hospodářství pan Karel Dyba. Prosím ho, aby se ujal slova.

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba: Pane předsedající, vážená sněmovno, vážené poslankyně, vážení poslanci, zákonem České národní rady z 21. prosince 1992 č. 21/1993 Sb. byl upraven, jak víte, kompetenční zákon. Kromě jiných ustanovení jím byla v soustavě ústředních orgánů zřízena Správa státních hmotných rezerv. Ve smyslu zákona o dělení majetku československé federace tato Správa převzala působnost, majetek, úkoly, práva a závazky zaniklé Správy federálních hmotných rezerv ve vztahu k České republice. Působnost takového ústředního orgánu státní správy je nezbytné upravit samostatným zákonem. Nelze totiž v případě této správy nadále prodlužovat platnost zákonného opatření předsednictva národního shromáždění č. 65/1964 Sb., které upravovalo oblast státních hmotných rezerv a které bylo recepčním zákonem převzato z federace do soustavy zákonů České republiky.

Jde totiž o to, že toto ustanovení z roku 1964, toto zákonné opatření, obsahuje řadu ustanovení, která jsou v rozporu se současným právním řádem a pozbyla reálného smyslu opuštěním plánovaného hospodářství v roce 1990.

Všechny další normy upravující danou oblast nemají charakter obecně závazných právních předpisů, ale pouze formu usnesení vlády, což způsobuje značné problémy v systému státních mobilizačních rezerv a v hospodaření s těmito rezervami. Přitom se jedná o nakládání s nemovitým a movitým majetkem v miliardových hodnotách.

Z těchto důvodů předkládám Poslanecké sněmovně ke schválení návrh nového zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv. Ve srovnání s postupy uplatňovanými v minulosti dojde nabytím účinnosti tohoto zákona ke změnám, hlavně v oblasti tvorby rezerv. Zrušením tzv. rozpočtového plánu, na jehož základě byla vytvořena velká část hmotných a mobilizačních rezerv, a zavedením obvyklého krizového plánování dojde k zásadnímu přehodnocení všech stávajících položek rezerv, a to bude mít také dopad na hospodaření s těmito rezervami.

Tyto tzv. krizové plány budou sestavovat vybrané důležité podnikatelské subjekty, dále všechny okresní úřady i ústřední orgány státní správy a po sestavení a schválení těchto plánů budou nadále v rezervách schvalovány ty položky, které budou jednoznačně zdůvodněny, a jak skladba položek, tak i jejich množství budou každoročně přehodnocovány.

Správa rezerv zabezpečí ve spolupráci s dalšími zainteresovanými resorty odprodej těch rezerv, které nebudou zahrnuty do nových krizových plánů, a všechny vztahy v oblasti státních hmotných rezerv budou nadále smluvními vztahy. V konečném důsledku povedou tyto změny ke zpružnění a zefektivnění uvedených aktivit, povedou k úsporám rozpočtových výdajů a po určitou dobu lze očekávat i příjem do státního rozpočtu. Připomínám, že zásady a postup pro přípravu krizových plánů schválila vláda v tomto měsíci.

Návrh zákona upravuje rovněž principy financování státních hmotných rezerv, které vzhledem k charakteru a rozsahu prováděných operací mají některé odlišnosti od obecně platných principů rozpočtového hospodaření.

V zájmu dobré činnosti Správy státních hmotných rezerv České republiky, nezbytné ochrany značných materiálových hodnot a zvýšením efektivnosti s jejich hospodařením, žádám vás, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, o schválení předloženého návrhu zákona.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu ministrovi. Nyní prosím, aby se ujal slova společný zpravodaj výborů Poslanecké sněmovny pan poslanec Vlastimil Vlček.

Poslanec Vlastimil Vlček: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl společnou zprávu všech výborů, které projednávaly návrhy tohoto zákona - tisk č. 96. Nebudu ve svém úvodu příliš dlouho hovořit o potřebnosti tohoto návrhu, protože si myslím, že pan navrhovatel takto učinil a podrobně jsme to také projednávali v příslušných výborech.

Shrnu tedy jednání výborů: Branný a bezpečnostní výbor, výbor petiční, pro lidská práva a národnosti, rozpočtový výbor a hospodářský výbor jako garanční, projednaly na svých schůzích v lednu a v únoru 1993 vládní návrh zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv - tisk č. 4, původní tisk č. 296 České národní rady.

Branný a bezpečnostní výbor nedoporučuje Poslanecké sněmovně návrh zákona k projednání. Všechny ostatní výbory, což je výbor hospodářský, rozpočtový a výbor petiční, pro lidská práva a národnosti doporučují Poslanecké sněmovně, aby vyslovila s předloženým návrhem zákona souhlas s těmito úpravami:

Za prvé k § 2 odst. 2 na konec připojit větu, která zní: "Statut schvaluje vláda." Zde se jedná o konkrétní určení zodpovědnosti.

Za druhé k § 5 odst. 1 písmeno b) slovo "uvolnění" nahradit slovem "uvolňování". Zde Ústav pro jazyk český povoluje, obojí je možné.

Za třetí k § 5 odst. 2 na konec připojit větu, která zní "O těchto svých rozhodnutích informuje vláda parlament." Jde o zvýraznění kontrolní funkce parlamentu, je možné.

Nezařazenou připomínkou výboru petičního, pro lidská práva a národnosti je toto: ve vládním návrhu zákona bez náhrady vypustit celý § 7. Jde o tzv. sankční paragraf, § 7, je to nezařazená připomínka. Já se domnívám, že je to významný paragraf, je zde určeno, čím se sankce řídí, jakým režimem, kam pokuta poplyne atd. Určité pochybnosti o souladu uvedeného paragrafu s právem rozptyluje novela Občanského soudního řádu, která nově upravuje, že každé rozhodnutí, vydané ve správním řízení, je přezkoumatelné nezávislými institucemi - soudy. Konkrétně v § 244 a následující.

Takže závěrem chci konstatovat, že přece jen už rozdílné pohledy některých výborů se po jednání všech zpravodajů příslušných výborů sblížily, respektive ztotožnily. Dá se říci, že výsledkem je souhlas s návrhem tohoto vládního zákona s pozměňujícími návrhy ve společné zprávě. To je úvodem stručně vše. Pane předsedající, prosím o otevření rozpravy.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu společnému zpravodaji a otevírám rozpravu, do níž se nikdo nepřihlásil. Vidím, že se do ní také skutečně nikdo nehlásí. Poprosím pana kolegu Vlčka, který se hlásí do rozpravy.

Poslanec Vlastimil Vlček: Já bych si po konzultaci s předkladateli, která proběhla ještě dnes, dovolil vyslovit dva pozměňovací návrhy, ten první zní:

§ 5 odst. 1 by zněl takto - slovo "uvolnění" nahradit sloven "uvolňování", to jsem se již zmiňoval ve společné zprávě, ale tam je současně slovo "provedení" a toto slovo provedení nahradit sloven "provádění".

Dalším pozměňovacím návrhem je to, že ve vládním návrhu není tzv. paragraf zrušovací. Takže za § 7 vložit § 8, který by zněl: "Zrušuje se zákonné opatření číslo 69/1964 Sb., o Správě státních hmotných rezerv", a pak by následoval § 9: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, To je vše.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji kolegovi Vlčkovi. Kdo se dál hlásí do rozpravy. Není-li tomu tak, rozpravu končím. Táži se pana ministra, zda se chce ještě vyjádřit? Není tomu tak. Poprosím, aby se slova ujal společný zpravodaj a abychom hlasovali postupně o pozměňovacích návrzích a zákonu.

Poslanec Vlastimil Vlček: Prvním pozměňovacím návrhem je toto: § 5 odst. 1 slovo "uvolnění" nahradit slovem "uvolňování" a slovo "provedení" nahradit slovem "provádění".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jen chci upozornit na to, že je to v § 5 odst. 1 písmeno b). Kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem, ať zvedne ruku. 102.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Prosím pane společný zpravodaji.

Poslanec Vlastimil Vlček: Druhý pozměňovací návrh, který jsem vyslovil byl začlenit § 8, kde je: "Zrušuje se zákonné opatření číslo 69/1964 Sb., o Správě státních hmotných rezerv."

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano a § 8 přečíslovat na § 9.

Poslanec Vlastimil Vlček: A přečíslováním na § 9, který by zněl: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení."

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, Kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem, ať zvedne ruku. 111.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Prosím pana společného zpravodaje.

Poslanec Vlastimil Vlček: To jsou všechny pozměňovací návrhy, pane předsedající, takže doporučuji hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kdo souhlasí s vládním návrhem zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv podle sněmovního tisku 4 ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 96 a schválených pozměňovacích návrhů, ať zvedne ruku. 119.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento zákon byl schválen.

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu společnému zpravodaji. Pan ministr se chce vyjádřit.

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba: Děkuji sněmovně.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ještě jednou děkuji.

Dalším bodem je

XII.

Návrh poslance Josefa Holuba a dalších na vydání zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření podle sněmovního tisku 19 (původně tisk 174 ČNR) a 45

Tento bod jsme začali projednávat včera, vedli jsme rozpravu a tu jsme ukončili. Projednávání jsme přerušili do dnešního dne, abychom mohli dostat všechny přednesené pozměňovací návrhy v písemné formě. Nyní můžeme přistoupit k závěrečným slovům a prosím proto o závěrečné slovo zástupce navrhovatelů pana poslance Josefa Holuba.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP