Čtvrtek 25. února 1993

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. To byl pan kolega Kuchař. Prosím pana kolegu Opatřila, připraví se paní kolegyně Váchalová.

Poslanec Rudolf Opatřil: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, ve své interpelaci se soustředím na střední školství, přesněji na gymnázia. Nebudu-li se zmiňovat o ostatních aspektech, neznamená to, že jsou v pořádku. V podstatě celý systém školství je v rozvratu, chybí mu koncepce i prostředky a prestiž našich škol upadá. Investice do vzdělání je jednoznačně investicí do budoucnosti. Elitní školou, která připravuje budoucí inteligenci, jsou gymnázia, zajišťující komplexní všeobecné středoškolské vzdělání. Pokud toto tvrzení vezmeme jako základ, o kterém nikdo z nás nepochybuje, žádám pana ministra o vysvětlení a event. opatření v následujících záležitostech.

V rámci úsporných opatření v minulém roce byl snížen počet dělených hodin a rozsah povinně volitelných předmětů na minimum. Nepovinné předměty byly zrušeny. Na gymnáziích tak klesl celkový počet hodin v rozmezí 120 - 180 hod. oproti počtu hodin, na které gymnázia měla nárok podle tabulky koeficientu dělení.

Další úsporná opatření v této oblasti jsou naprosto vyloučena a v této souvislosti působí spíš směšně prohlášení, že je třeba hledat další rezervy v této oblasti.

Zařazování učitelů do desáté platové třídy je klíčovým problémem pro udržení kvalitních a nejlepších učitelů na gymnáziích. Jejich práce je velice zodpovědná, žádá nejvyšší míru kvality a profesionality. V podstatě se dá říci, že se blíží podmínkám výuky na vysokých školách. Přitom např. v okrese Karviná je do desáté platové třídy zařazeno v rámci úsporných opatření pouhých 30% učitelů. Na soukromých školách - díky dotaci státu a výběru školného - jsou do této desáté třídy zařazeni všichni vyučující, nehledě na výšku osobních příplatků. Čímž máme nežádoucí disproporce v rozmezí prakticky 1000 - 1800 korun, a to bez ohledu na kvalitu práce.

Přesto, že v tisku byly zveřejněny zprávy o zajištění finančních prostředků na osobní platy učitelů ve výši 10%, realizace v praxi je úplně jiná. Finanční prostředky stačí na pokrytí osobních platů maximálně do 5%.

Před realizací všech uvedených úsporných opatření už v minulém roce bude při stanovených normativech na rok 1993 na školách chybět jen pro gymnázia v okrese Karviná 3,5 mil. korun, v průměru na jedno gymnázium 500 - 700 tis. korun. Výše uvedené problémy jsou dále rozpracovány v příloze, se kterou vás nyní nebudu zdržovat, ale samozřejmě přiložím a budu žádat na ně odpověď.

Na základě uvedených skutečností žádám pana ministra školství o vysvětlení: za prvé - podle jaké filozofie a podle jakých rozborů byly stanoveny normativy jednotlivých typů středních škol? Za druhé - proč bylo přijato rozhodnutí o odebrání osobních příplatků všem ředitelům gymnázií? Dále žádám o projednání požadavků Rady ředitelů gymnázií a sdělení závěrů z tohoto jednání.

Dámy a pánové, plně chápu napjatost rozpočtu i obtížnou situaci ministerstva školství. Nicméně jsem přesvědčen, že je třeba se těmito problémy zodpovědně zabývat a zabývat fundovaně, což si nemyslím, že je naplněno. Když porovnáme mzdové normativy, které v podstatě další komentář nevyžadovaly, jen pro ukázku: gymnázia tvoří pouhých 90% normativu obchodních akademií, 84% normativu pedagogických a knihovnických škol, pouhých 78% theologických škol, pouhých 77% průmyslových škol a pouhých 56% zemědělských, lesnických, zahrádkářských a rybářských škol. To považuji přinejmenším za skandální.

Z těchto uvedených údajů se nabízejí v podstatě tyto závěry: za prvé - stanovení normativu bylo provedeno nezodpovědně, za druhé - schází objektivní skutečný rozbor, který se zakládá na objektivně zjištěných faktech, na základě kterého byly normativy stanoveny, za třetí normativy nebyly konzultovány s právními subjekty, kterých se to týká.

Na závěr bych shrnul interpelaci, kterou samozřejmě odevzdám písemně, aby bylo možné se k ní vyjádřit komplexně. Závěrem mi dovolte pouze vyjádření politování nad faktem, že tak důležitý bod, který - myslím si - mohl být zařazen i do projednání před touto sněmovnou, jakožto projednání celé školské koncepce, nebyl touto sněmovnou schválen. Myslím si, že to vrhá poněkud špatné světlo na nás. Myslím si, že v nejbližší době bychom se touto palčivou a tristní otázkou co nejdůkladněji měli zabývat. Za poslance HSD-SMS mohu říci, že se budeme snažit připravit koncepci. která by snad mohla nějakým způsobem sanovat nedostatky, které jsou zřejmé. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji kolegovi Opatřilovi. Prosím paní kolegyni Váchalovou, připraví se pan kolega Klučka.

Poslankyně Anna Váchalová: Interpelaci podává skupina poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ministru práce a sociálních věcí ČR ing. Jindřichu Vodičkovi. Interpelaci předkládají poslanci Anna Váchalová, Eva Fišerová, Robert Dostál, Ladislav Rymeš, Jaroslav Palas, Hana Lagová, Stanislava Bumbová, Jaroslav Ortman, Květa Čelišová a Gerta Mazalová.

Vážený pane ministře, ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo dne 9. 2. 1993 výklad k ustanovení § 36 vyhlášky č. 182/92 Sb. S tímto výkladem se omezuje okruh oprávněných osob, kterým dosud dle uvedené vyhlášky byl příspěvek na provoz motorového vozidla a příspěvek na úhradu pojištěného poskytován. Protože podle našeho názoru výklad překračuje obecně uznávaná pravidla výkladu a oproti obecně uznávaným pravidlům mění smysl ustanovení a rozsah práv a povinností, obracíme se na vás se žádostí o jeho změnu.

Potřeba takové změny vyplývá z dopadu, který má tento výklad na rozsah práv a povinností zdravotně postižených občanů. Důvody našeho stanoviska jsou následující:

1. Výklad vychází z naprosté závislosti a samostatnosti ustanovení § 36 odst. 1 a § 36 odst. 2. Ačkoliv obě ustanovení spolu souvisí - viz níže uvedená citace. "1. Těžce zdravotně postiženým občanům uvedeným v příloze č. 2, která je součástí této vyhlášky, kterým byly přiznány mimořádné výhody 2. stupně, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo 3. stupně, kteří jsou držiteli motorových vozidel, poskytují okresní úřady příspěvek na provoz motorového vozidla a příspěvek na úhradu pojistného zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel, používá-li motorové vozidlo jeho držitel pro svou pravidelnou dopravu nebo dopravu manžela (manželky), dítěte nebo jiné blízké osoby, kterým byly přiznány mimořádné výhody 2. stupně s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo 3. stupně. 2. Pokud byly přiznány mimořádné výhody 2. nebo 3. stupně oběma manželům, rodiči a dětem nebo dětem, je možné poskytnout příspěvek na provoz motorového vozidla každému z nich, pokud se motorové vozidlo používá na jejich dopravu."

Z ustanovení odst. 2 vyplývá, že právo na přiznání na příspěvku není podmíněno držitelstvím motorového vozidla, ale přiznáním mimořádných výhod 2. nebo 3. stupně a používáním motorového vozidla k dopravě těchto osob. Z dikce tohoto ustanovení, cituji "pokud byly přiznány mimořádné výhody 2. nebo 3. stupně oběma manželům, rodičům a nezaopatřeným dětem nebo nezaopatřeným dětem, je možné poskytnout příspěvek na provoz motorového vozidla každému z nich", vyplývá, že pokud byly přiznány tyto výhody pouze jedné z těchto osob, náleží příspěvek pouze této osobě, a to nezávisle na tom, zda je či není držitelem motorového vozidla. Z podmíněnosti nároku této osoby pouze přiznáním mimořádných výhod 2. nebo 3. stupně a používáním vozidla pro její dopravu jasně vyplývá, že jde o nárok samostatný, nepodmíněný držitelstvím motorového vozidla.

2. V ustanovení § 36 odst. 1 se mezi oprávněnými osobami vyskytují i blízké osoby, kterým byly přiznány mimořádné výhody 2. stupně s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo 3. stupně. Uvedeným výkladem dochází k tomu, že například velká skupina osob mentálně postižených by nemohla nadále příspěvek na provoz motorového vozidla obdržet, protože nesplňuje kritérium nezaopatřené dítě a nemůže se stát držitelem motorového vozidla. U těchto osob nepřichází v úvahu ani možnost získání příspěvku na individuální dopravu, neboť dle ustanovení § 37 je tento příspěvek určen výhradně občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí a občanům nevidomým.

Příspěvek na individuální dopravu nemůže obdržet ani skupina těžce zrakově postižených občanů, kteří ještě nejsou zcela nevidomí.

Vzhledem k těmto skutečnostem se na vás, vážený pane ministře, obracíme s dotazem, jak bude vaše ministerstvo problematiku těchto osob, jsou-li osobami blízkými, za existence výše uvedeného výkladu řešit, aby nedošlo k jejich diskriminaci oproti jiným skupinám těžce zdravotně postižených občanů.

Dále výše uvedený výklad má i další finanční a sociální dopad na těžce zdravotně postižené osoby, které se sice mohou stát držiteli motorového vozidla, avšak nejsou vzhledem k typu a rozsahu svého postižení schopny motorová vozidla samy řídit. Podmíněnost přiznání příspěvku držitelstvím vozidla by vedlo k nutnosti velkého počtu změn v osobě držitele s dalším finančním zatížením celé rodiny postiženého - převodní poplatky, ztráta bonusu na havarijní pojištění, případně nutnost uzavřít nové, podstatně dražší havarijní pojištění apod. Přitom jde o opatření ryze administrativního charakteru vyhláškou nevyžadované.

Ptáme se proto, zda si ministerstvo při tvorbě výkladu uvědomilo i tuto skutečnost a považuje výklad, který v rozporu s vyhláškou de facto provedením takového převodu podmiňuje přiznání příspěvku, za legální a smysluplný? Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji paní kolegyni Váchalové, prosím, aby se ujal slova kolega Klučka, připraví se kolega Šoler.

Poslanec Václav Klučka: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové. V souladu s § 90 odst. 1 jednacího řádu Poslanecké sněmovny si dovoluji položit několik otázek ministru vnitra České republiky panu Janu Rumlovi ve věci uzavření vzájemné dohody mezi ministerstvem vnitra a Generální prokuraturou České republiky o zřízení koordinačního centra pro dokumentaci a vyšetřování násilí proti českému národu od 8. května 1945 do 31. prosince 1989.

Jako člen branného a bezpečnostního výboru jsem se seznámil s textem podepsané dohody. Především chci sdělit, že respektuji nutnost objasnění a odsouzení jakýchkoliv skutečně spáchaných trestných činů, je-li naplněna a prokázána jejich skutková podstata, je-li obsah skutkové podstaty identický se zněním zákona platného v příslušném sledovaném čase. Samotná dohoda svým předmětem a obsahem ovšem vyčleňuje specifickou část trestné činnosti sledovaného období s cílem zdynamizovat jejich dokumentaci a objasňování.

V této souvislosti se tedy pana ministra ptám:

1. Je zřízení koordinačního centra skutečně tím jediným a nutným východiskem a nástrojem vyrovnání se s neblahým dědictvím minulosti? Je jeho zřízení v souladu se současně platnými právními normami včetně ústavy?

2. Jak početný útvar ministerstva vnitra ČR a v jaké struktuře bude zabezpečovat úzkou součinnost s koordinačním centrem tak, jak je uvedeno v článku V. odst. b) příslušné dohody?

3. Proč dochází v textu dohody ke specifikaci potřeby urychlení vyřizování požadavků koordinačního centra pracovníky příslušných složek ministerstva vnitra ČR a Policie ČR, když je všeobecně známa jejich dosavadní zátěž související s nárůstem kriminality?

4. Proč se při tvorbě dohody nezvažovala možnost parlamentní kontroly nad činností koordinačního centra?

Se znalostí obsahu § 91 odst. 1 a 2 a s vědomím, že nepodávám ani podnět ani připomínku, prosím tímto i generálního prokurátora ČR o jeho vyjádření k následujícím bodům:

1) Není pojetí obsahu a postavení koordinačního centra nad rámcem ustanovení článku 80 Ústavy ČR a zákona 60/1965 Sb., o prokuratuře, včetně přijatých dodatků, případně nad rámcem článku 2 Ústavy ČR a článku 2 Listiny základních práv a svobod? Zdá se, že úkoly koordinačního centra jsou širší než jsou zákonem vymezené úkoly prokuratury. Centrum si klade za cíl zabezpečovat objasňování, dokumentaci, vyšetřování a analýzu činů proti lidskosti a dalších mimořádně závažných činů osobami, které postupovaly protiprávně, daly k takovému postupu podnět nebo pokyn nebo s takovým postupem vyslovily souhlas nebo takový postup řídily.

2) Odpovídá nově definovaná kategorie činu proti lidskosti, tak jak je uvedeno v čl. I odst. 3 dohody, současně platným normám, nebo jde o cílené rozšíření manévrovacího prostoru?

3) Jaká bude základní struktura koordinačního centra, kolik pracovníků z generální prokuratury a kolik pracovníků jiných bude koordinační centrum tvořit?

4) Proč není statut koordinačního centra součástí, nebo přinejmenším přílohou dohody, když řeší rovněž vztah k jiným institucím?

5) Proč při hodnocení činnosti koordinačního centra dle čl. VIII dohody se neuvažovalo o možnosti projednání hodnotící zprávy v Parlamentu České republiky? Jistě by to odpovídalo významu uvedené problematiky.

Dámy a pánové, nechci v žádném případě znevažovat úsilí ministerstva vnitra ČR a generální prokuratury o vyrovnání se s neblahým dědictvím nedávné minulosti v oblasti porušování práv a svobod občanů. Ovšem cíle, jenž chtějí obě složky dosáhnout, je reálné dosáhnout i bez nutnosti uzavření jakékoli dohody, neb úzce souvisí s jejich právním postavením a posláním. Nemyslím si, že by jakékoliv zvýraznění této problematiky, jejichž obsahem dohoda je, pomohlo se s minulostí vyrovnat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu poslanci Klučkovi. Prosím, aby se ujal slova kolega Šoler.

Poslanec Jiří Šoler: Vážené předsednictvo, vážená vládo, vážení poslanci, dovoluji si přednést interpelaci na ministra zahraničních věcí pana Josefa Zieleniece a premiéra vlády pana dr. Václava Klause, a to ve věci znevažování Československé republiky v zahraničí pomocí placené reklamy.

Zde v Parlamentě byla nedávno diskuse o tom, že poslanci u příležitosti jmenování delegace do evropských struktur by měli důstojně reprezentovat Československo, možná dokonce skládat jazykové zkoušky. Přiznám se, že moje angličtina osobně není nejlepší a díky tomu nejsem pravidelným čtenářem anglického tisku např. Financial Times.

Byl jsem přáteli upozorněn na časopis Financial Times z 11. ledna 1993, kde byla publikována šestistránková příloha světového formátu jako reklama na Českou republiku. Prostudoval jsem si tuto přílohu a docházím k názoru, že se jedná o placenou reklamu, která obsahuje v celé nahotě určitý primitivistický způsob pouze některých částí této společnosti.

Domnívám se, že pokud reprezentujeme Československo jako stát, musíme ho reprezentovat v celé šíři jeho zájmů a ne jen v úzkém doktrinálním pohledu např. některých politických stran.

Jedná se skutečně o rozsáhlou reklamu, toto jsou kopie, v originálu jsou fotografie barevné, takže nedokážu odhadnout, kolik taková reklama stojí.

Zde je spousta částí, které upozorňují na některé věci. Například fotografie pana premiéra tady je poněkud nedokonalá, protože xerox dobře barevnou fotografii nevzal. Věta o tom, že "Nemyslím, že je lepší sociální politika, než silná a funkční tržní ekonomika." V Československu ale nemáme ekonomiku ani silnou, ani tržní.

Navštívil jsem včera mítink v Teplicích, kde jsem hovořil se studenty teplických gymnázií, která se chystají ke stávce, a musím říci, že jejich dojem z naší situace byl jiný, než odpovídá této reklamě.

V této reklamě se líčí způsob českého života - v podstatě se tam líčí život českých pasáků, kteří se válí po barech, ale o lidech, kteří vytvářejí skutečné hodnoty, je tady velice málo.

Chtěl bych se zmínit o tom, jakým způsobem je reprezentována Česká republika v této reklamě. Tady se hovoří o příspěvku České republiky do světové kultury. Dovolím si poněkud lámanou češtinou to přímo z originálu přeložit:

Odkaz starého českého království a dědictví české kultury vložilo nesmírnou roli do historie evropských národů. Např. dobrý svatý Václav, král český, vešel do anglického vánočního folklóru a dánské děti zpívají o české princezně, královně dánské. Francouzi a Angličané znají historii hrdinné smrti českého krále Jana z bitvy u Kresčaku. Myslím, že toto je reklama vhodná pro mateřské školky, ale propagovat tímto způsobem Českou republiku u západních obchodníků, není to úplně nejlepším způsobem.

Vážený pane premiére, já jsem se kdysi dávno cítil vědcem a než mi v tom komunističtí kádrováci zabránili, publikoval jsem i v zahraničním tisku. Moje ambice byly velice uspokojeny, když se mi podařilo dostat vlastní myšlenky do nějakého lepšího světového časopisu. Přiznám se, že to nebyly časopisy světového formátu. Nebyl jsem nejsilnější v angličtině. Přiznám se, když mi přišla od pana prof. Guiniera z redakce časopisu J. Appl. Cryst. korektura mého vlastního článku, s provedenou jazykovou redakcí jsem ho skoro nepoznal. Výsledek, který byl publikován v tisku, mohl tenkrát dost hrdě nést název Československo. Tenkrát to nebyla Česká republika. Přesto jsem se nikdy nesnížil k tomu, abych publikoval vlastní ideje formou placené reklamy, jako je to zde.

Bohužel, zde nikde není uveden autor, pouze na poslední stránce je citována nějaká reklamní agentura a pod tím je - copyright ministerstvo zahraničních věcí a Bohemiae Foundation. Nevím, kdo to vydal, a proto se chci zeptat:

1) Zdali byla tato stranická propaganda ODS a koaličních stran financována z peněz daňových poplatníků. Pokud ano - kolik stála a zda pokládáte tento způsob vynakládání prostředků daňových poplatníků za účelný.

2) V záhlaví tohoto dokumentu je uveden státní znak. Chci se zeptat, zda tento způsob používání státního znaku v placené reklamě je v souladu se zákonem.

3) Domnívám se, že nedokonalá znalost cizího jazyka je spíše tolerovatelná u poslanců, kteří jsou voleni, než u placených profesionálních zaměstnanců ministerstva zahraničí. Chci se zeptat, co uděláte pro zlepšení jejich jazykových znalostí.

Jako doklad reakce světové veřejnosti na tuto reklamu

přikládám článek jednoho z předních světových ekonomů profesora Milana Zeleného z USA.

Předám celou tuto interpelaci a přílohu Kanceláři Parlamentu České republiky. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji kolegovi Šolerovi a prosím paní poslankyni Orgoníkovou, aby se ujala slova.

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, podávám interpelaci na pana ministra Skalického a na pana ministra Němce.

Fond národního majetku založil 30. 4. 1992 akciovou společnost SALMA Hradec Králové, čímž byl zprivatizován masokombinát Březhrad, se základním jměním přes 243 mil. Kč. Privatizační projekt a. s. SALMA Hradec Králové byl schválen v tomto rozdělení majetku:

3% restituce - drží Fond národního majetku, 35% kupónová privatizace, 31% společnost s. r. o. ROZKVĚT, 31% Fond národního majetku s určením pro budoucí vlastníky půdy, to jest pro zájemce ze zemědělské prvovýroby.

S tímto členěním akcií byla SALMA veřejně nabídnuta i DIKům. V souladu s privatizačním projektem bylo firmě ROZKVĚT prodáno 78 tisíc akcií v nominální hodnotě tisíc korun přímým prodejem. Ovšem dalších 78 tisíc akcií v téže nominální hodnotě bylo Fondem národního majetku odprodáno firmě PUM s. r. o., která nebyla vůbec uvedena ve schváleném privatizačním projektu. Odprodány jí byly akcie, určené pro zájemce z řad zemědělské prvovýroby. Firma ROZKVĚT a PUM dnes vlastní 62% akcií a Fond národního majetku nyní pouze drží 38% akcií akciové společnosti SALMA. Firma PUM byla založena 27. prosince 1991 a firma ROZKVĚT byla založena 28. ledna 1992. Obě společnosti PUM i ROZKVĚT jsou personálně i kapitálově propojeny v představenstvo a. s. SALMA. O výhodách společnosti PUM na úkor společnosti SALMA vypovídá nájemní smlouva uzavřená mezi SALMOU a PUM dne 12. října 1992, kterou došlo k pronájmu celé činnosti akciové společnosti SALMA na společnost s ručením omezením PUM. Společným jmenovatelem obou společností PUM a ROZKVĚT jsou oba náměstci a ředitel SALMY.

Představenstvo akciové společnosti SALMA je tvořeno již výše zmíněnými náměstky a ředitelem SALMY, který je současně předsedou představenstva a dále přistupují společník firmy ROZKVĚT a ředitel Agrobanky v Pardubicích. Na jedné z předchozích schůzí Poslanecké sněmovny bylo nám, poslancům, naznačeno, že interpelovat je vhodné pouze tehdy, když vyčerpáme vlastní možnosti ke zjištění věci. K tomu uvádím:

Na nezákonný postup při uzavírání nájemní smlouvy mezi SALMOU a PUM dne 12. října 1992 jsme upozornila fond národního majetku dopisem ze dne 6. ledna 1993 s tím, že prekluzivní doba tří měsíců uplyne 12. ledna 1993. Současně jsem v dopisu uvedla, že veškeré podklady byly zaslány doktorem Jiřím Novotným jak na fond národního majetku, tak ing. Skalickému a ing. Němcovi dopisem ze dne 26. prosince 1992. Dne 13. ledna 1993 pod čj. 10/93 mi bylo z fondu národního majetku odpovězeno v tom smyslu, že rozhodnutí o pronájmu nemovitostí akciové společnosti je podle jejích stanov v kompetenci valné hromady. Protože fond národního majetku České republiky drží již pouze 38% akcií akciové společnosti SALMA, byl v této věci přehlasován ostatními akcionáři - PUM a ROZKVĚT, kteří jsou vlastníky 62% akcií.

Dále chci uvést, že předseda odborů akciové společnosti SALMA dostal na dopis, který odeslal 16. října 1992 a který se týkal nedodržování postupu privatizace akciové společnosti SALMA podle schváleného privatizačního projektu a odprodeje 31% majetku SALMY firmě PUM, panu premierovi, odpověď Kanceláře předsedy vlády ČR ing. Kocourka dne 26. října 1992, která zněla v tom smyslu, že tímto způsobem privatizace nebyl porušen zákon neboť při schválení privatizačního projektu bylo sice 31% akcií vyčleněno pro ponechání ve fondu národního majetku s určením pro budoucí vlastníky půdy, ale s nijak přesně vymezeným budoucím vlastníkem. Rovněž se v dopise uvádí, že vyčleňování akcií pro propojení zpracovatelského průmyslu a prvovýroby, k čemuž část privatizačního projektu směřovala, se neshoduje se současnou koncepcí zemědělské politiky vlády.

Proč se vlastně zabývat touto podivnou privatizací akciové společnosti SALMA. Taková počínání totiž podrývají privatizační proces v samotných jeho základech a v tomto případě vážně diskreditují kupónovou privatizaci u veřejnosti. Akcionáři, DIKové jsou zbavováni svých podnikatelských práv a kráceni ve svých majetkových právech ještě před skončením kupónové privatizace.

Proto ve smyslu platného znění zákona o jednacím řádu České národní rady se na vás obracím s touto interpelací a žádám odpověď na tyto dotazy:

1. Kdo a proč odprodal firmě PUM 31% akcií akciové společnosti SALMA, ačkoliv firma PUM nebyla uvedena ve schváleném privatizačním projektu?

2. Zda dochází k porušování paragrafů 194, 196, 197, a 265 obchodního zákoníku.

3. Proč fond národního majetku nepožádal příslušný soud dle § 131 a 183 obchodního zákoníku o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady akciové společnosti SALMA ze dne 12. 10. 1992, podle něhož došlo k pronájmu veškeré činnosti akciové společnosti SALMA společnosti PUM, proč neprotestoval ani proti složení představenstva akciové společnosti SALMA, proč nenamítal, že dozorčí rada akciové společnosti není v pořádku?

4. Jaké jsou možnosti pro

a) likvidaci současného neprávního stavu celé záležitosti

b) eventuální trestní postih uvedených protiprávních kroků, které mají podle mého názoru oporu v § 128 trestního zákoníku v platném znění. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji paní kolegyni Orgoníkové, prosím pana kolegu Trnku, připraví se kolega Vačkář.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP