Čtvrtek 25. února 1993

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

25. února 1993 v 9.15 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředsedové PSP J. Kasal, K. Ledvinka a 181 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr obrany A. Baudyš, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr kultury J. Kabát, ministr zdravotnictví P. Lom, ministr státní kontroly I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Piťha, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, vážení hosté, z pověření předsedy Poslanecké sněmovny zahajuji přerušené jednání 6. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Ze schváleného pořadu 6. schůze nám zbývají k projednání body 15, 16, 17 a 18 - podle schváleného pořadu 6. schůze. Osmý a devátý bod jsme přerušili pro konání 3. kola voleb a dnes vyslechneme výsledky tajného hlasování.

Dále jsme přerušili projednávání 11. bodu a souhlasili jsme s tím, že v jeho projednávání budeme pokračovat před interpelacemi.

Nyní se hlásí pan kolega Zdeněk Vlček, prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Zdeněk Vlček: Pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, žádám o doplnění dnešního programu o bod "Zřízení kontrolní poslanecké komise ze všech politických subjektů, která by dohlížela nad výběrem firem pro bývalé vojenské prostory Mladá - Milovice".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slyšeli jste návrh na rozšíření programu 6. schůze. Poprosil bych ještě pana poslance, aby mi sdělil, kam by chtěl zařadit tento bod. Předpokládám, že do té doby by vypracoval návrh na usnesení.

Poslanec Zdeněk Vlček: Žádám, zdali by se o tom mohlo bez rozpravy hlasovat a doporučuji toto zařadit jako první bod, tedy hned.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Slyšeli jste návrh na rozšíření programu dnešní schůze. S faktickou poznámkou se hlásí kolega Holub.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážení přítomní, myslím, že nemůžeme tento bod zařadit do probíhajícího bodu volby.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Můžeme, protože tento bod je přerušen, to odpovídá jednacímu řádu. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Chudoba.

Poslanec Martin Chudoba: Pane předsedající, dámy a pánové, pokud bude zřízena tato poslanecká komise v prostoru Milovice a Mladá, žádám, aby byla ještě doplněna o prostor Ralsko.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, dále se hlásí pan poslanec Šuman.

Poslanec Vladimír Šuman: Dámy a pánové, považuji za svoji povinnost v této situaci sněmovně sdělit, že náš výbor se rozhodl zařadit tuto problematiku na jednání v prvním příštím výborovém týdnu. Nechť se každý podle toho zachová.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Nechám tedy hlasovat o rozšíření programu o bod, který jste slyšeli a jak ho navrhl kolega Vlček. Nyní mě informoval o zařazení tohoto bodu před interpelace.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku? 55.

Kdo je proti? 27.

Kdo se zdržel hlasování? 46.

Tento návrh nebyl přijat.

Dále se přihlásil s žádostí o návrh na rozšíření programu kolega Čechák. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Vojtěch Čechák: Vážený pane předsedající, pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, můj návrh spočívá v rozšíření programu týkající se školských zařízení, tedy materiálu, který jsme včera projednávali pod tiskem č. 18.

Zároveň dovolte, abych přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane kolego, prosím vás, zdali byste jen přednesl procedurální návrh na zařazení do programu a jeho krátké odůvodnění. Text až při projednávání bodu.

Poslanec Vojtěch Čechák: Včera jsme projednávali a zamítli návrh na vydání zákona ČNR na doplnění zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních. Jsem jedním z předkladatelů a uvědomuji si, že celý problém je třeba řešit systémově. Proto předkládám návrh usnesení, který by tomuto řešení vyhovoval.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji kolegovi Čechákovi. Prosím, aby sněmovna hlasováním rozhodla o zařazení tohoto bodu a pana kolegu prosím, kam by si přál tento bod zařadit.

Poslanec Vojtěch Čechák: Prosím o zařazení hned.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s návrhem kolegy Čecháka na zařazení bodu, který právě přednesl, ať zvedne ruku. 65.

Kdo je proti? 36.

Zdržel se hlasování? 36.

Tento návrh nebyl přijat.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, při schvalování programu jsme si odsouhlasili, že prvním bodem čtvrtečního jednání dnešního bude

XX.

Informace vlády o opatřeních, která byla učiněna v oblasti životního prostředí, zejména v Severočeském kraji v posledních třech letech, a opatření, která vláda hodlá realizovat v příštím období

Poprosil bych pana premiéra docenta Klause, aby se ujal slova.

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Vážená Poslanecká sněmovno, dovolte mi, abych vás seznámil se zprávou, kterou vláda byla schopna za poslední den připravit pro toto vaše zasedání, zprávou, kterou samozřejmě musím hodnotit jako nárys, jako takový spíše letecký pohled na celou problematiku, nikoliv detailní všezahrnující studii, která by mohla postihnout všechny části této velmi, velmi složité a komplikované problematiky. Bude tedy zúžena na problematiku více méně severních Čech, i když řada věcí má obecnější platnost.

Kritická ekologická situace v severních Čechách, k níž v minulých týdnech došlo vlivem teplotní inverze, naléhavě ukázala nám všem, naléhavě ukázala celé české veřejnosti a zejména obyvatelům této části naší země míru devastace životního prostředí v tomto regionu a zdůraznila nebo podtrhla nezbytnost všech kroků, jež je třeba udělat, aby došlo ke zlepšení této situace.

Ekologické problémy severních Čech nevznikly dnes. Na jejich obyvatele dnes dopadají důsledky průmyslové struktury regionu, založené na zpracování a spalování nekvalitního hnědého uhlí a na energetice, která na ně navazuje. Tato struktura průmyslu už minimálně od počátku tohoto století negativně poznamenávala životní prostředí tohoto regionu, avšak rozhodující díl devastace severních Čech přidalo uplynulých 40 let tzv. socialistické ekonomiky. Neracionální systém založený na plýtvání a výrobě pro výrobu, systém, který rozvrátil všechna hodnotová kritéria hospodářství i celé společnosti, takže problém ekologických důsledků svého hospodaření zcela ignoroval.

Ekologická krize dnešních dnů proto není krátkodobou katastrofou, kterou je možno napravit jednorázovou, stejně krátkodobou akcí, kterou je možno napravit usnesením či zákonem. Ekologii severních Čech je možno rehabilitovat nebo životní prostředí severních Čech je možno rehabilitovat pouze dlouhodobou aktivitou všech subjektů, které zde fungují - vlády, obcí, podnikatelské sféry i každého z obyvatel, žijících v této části země. Pouze dlouhodobé společné úsilí v racionálně uspořádaném a demokratickém společenském prostředí může po delší době částečně napravit to, co minulost zanedbala.

Zásadním krokem ve směru nápravy je sama tržní ekonomika s racionální cenovou strukturou, která činí plýtvání zdroji a znečišťování drahým, nákladným a finančně neúnosným postojem a která přirozeně vede k úsporám. Smyslem ekonomické reformy je navíc obnovit prosperitu země, tj. mimo jiné vytvořit hospodářství, které na jedné straně bude životní prostředí zatěžovat pouze v rozumné míře a na druhé straně konečně vytvoří zdroje, umožňující škody minulosti ve větším rozsahu napravit. Zatím se nacházíme pouze na počátku této cesty, ale přesto po roce 1989 minulé vlády i současná vláda České republiky byly a jsou tím účastníkem nezbytné celospolečenské aktivity, která pokládá ekologickou problematiku severních Cech za svou prioritu a který se snaží její řešení maximálně urychlit.

Dovolte mi, abych vás v této souvislosti seznámil s hlavními aktivitami, které vlády, leckdy kombinovaně, česká i federální, v uplynulých dvou letech v oblasti životního prostředí severních Čech podnikly, a seznámit vás také s hlavními směry činnosti, které vláda v této oblasti plánuje pro letošní rok či pro roky následující.

Pokusím se uvést základní charakteristiky opatření tohoto typu. Přijatá opatření lze rozčlenit do čtyř základních oblastí. Je to oblast přímého vynakládání finančních prostředků v tomto směru. Za druhé je to oblast opatření a změn v oblasti energetiky. Za třetí je to oblast sociální a zdravotní péče a konečně za čtvrté je to oblast legislativy jako takové. Čili budu pokračovat v rámci této základní strukturace celého problému. Nejdříve se pozastavme v oblasti vynakládání finančních prostředků.

V roce 1991 bylo na ekologická opatření v severočeském regionu vynaloženo celkem 2,5 miliardy korun. Tato částka tvoří 47% z celkové výše finančních prostředků 5,2 miliardy korun, směřovaných na ekologické problémy v celé České republice, čili do severních Čech 47% v roce 1991.

V průběhu roku byla tato částka operativně posílena, a to celkem třikrát o dalších 625 miliónů korun, což představovalo 3/4 dodatečně vynaložených prostředků za celou Českou republiku.

Přímo do pánevních oblastí bylo uvolněno 1,4 miliardy korun, což znamená, že na přímá akutní opatření bylo vynaloženo přes 1/4 prostředků na ekologické programy.

V roce 1992 bylo na ekologické programy v rámci severočeského regionu uvolněno celkem 1 a 3/4 miliardy korun, do pánevních oblastí 3/4 miliardy korun. Určitý pokles uvolněných prostředků, směřovaných v roce 1992 oproti roku 1991 do severočeského regionu, není možné chápat jako snížení toku prostředků, směřovaných do tohoto regionu, ale jako reálné proinvestovatelné využitelné prostředky směřující do rozpracovaných ekologických programů a opatření. Čili domníváme se, že vláda přihlíží k akutním potřebám tohoto regionu a že zahájila programy a opatření ekologického typu právě v tomto regionu i za cenu určitého pozdržení podobných opatření v regionech a oblastech jiných.

Velmi důležité jsou přímé investiční dotace ze státního rozpočtu. V roce 1991 byla na investiční akce přidělena 1 miliarda korun, a to uvolněním prostředků z účelové rezervy státního rozpočtu. Při rozdělení těchto investičních prostředků byly respektovány připomínky a návrhy okresních úřadů a občanských a společenských sdružení. Z této 1 miliardy 900 miliónů bylo přiděleno přímo pánevním oblastem a prioritně byly financovány takové stavby, které znečištění ovzduší omezovaly jak přímo v oblasti elektráren a tepláren, tak u zdrojů znečištění ve městech v pánevních oblastech.

V roce 1992 byla na tato aktivní investiční opatření vyčleněna částka 1,6 miliardy korun a pro rok 1993 je plánováno kolem 2 miliard korun na pokračování těchto aktivních ekologických programů.

Kromě investičních dotací jsou ze státního rozpočtu financována i další - nazveme to - pasívní ekologická opatření. Jedná se zejména o úhradu opatření k odstranění škod způsobených exhalacemi v lesním hospodářství a v zemědělství.

Na vědeckovýzkumné projekty řešení situace severočeského regionu bylo v roce 1992 vynaloženo kolem 53 miliónů korun, v roce 1993 se předpokládá nárůst na 140 miliónů korun. Je nutné si uvědomit, že převážná část těchto prostředků byla vynaložena na dlouhodobé ekologické programy a opatření, z nichž ne všechna se mohla dostatečně viditelně projevit zejména v pánevních oblastech při takové teplotní inverzi, jaká byla právě v minulých týdnech.

Rád bych se ještě zmínil o dalších přímých opatřeních vlády, a to o státních garancích poskytnutých vládou na zásadní ekologická opatření na odsíření severočeských elektráren. Tyto státní garance činí 13,4 miliardy korun.

V daňové oblasti je umožněno poskytovat úlevy na odvod ze zisku pro obnovitelné zdroje energie a začínající podnikatele v oblasti životního prostředí, je možné podnikatelským subjektům odpouštět část odvodů, pokud jejich výše bude profinancována do proekologických opatření.

Čili tím jsem stručně nastínil základní obrázek přijatých a realizovaných opatření v oblasti finanční podpory zlepšení životního prostředí v severočeském regionu. Nyní k oblasti druhé. Touto oblastí je energetika. Všichni dobře víme, že rozhodujícím znečišťovatelem životního prostředí v severních Čechách, a ne pouze v severních Čechách, je energetika založená na spalování nekvalitního hnědého uhlí. Životní prostředí přitom devastuje jak samotná povrchová těžba, tak emise z tepelných elektráren. V uplynulém období byla pro zlepšení situace v této oblasti realizována následující opatření:

Byly zrekonstruovány elektrofiltry prakticky u všech elektráren, čímž se zvýšila jejich účinnost na 99%, emise popílku tak byly proti roku 1980 sníženy o 80%, emise oxidu siřičitého poklesly na 60% maxima roku 1980.

Usnesením vlády ČSFR č. 828 z 22. listopadu 1990 byl schválen útlumový program uhelných elektráren severozápadních Čech, jehož cílem je odstavit do roku 1995 minimálně 1200 megawattů elektrických výkonů. Do dnešních dnů bylo trvale vyřazeno z provozu 6 uhelných bloků o celkovém výkonu 650 megawattů, to je zhruba jedna desetina instalovaných energetických zdrojů oblasti.

Uvedení do provozu jaderné elektrárny Dukovany umožňuje další snížení výroby elektřiny v elektrárnách pánevní oblasti severních Čech. Příznivě v tomto směru působí i určitý pokles spotřeby elektřiny v posledních letech a samostatný efekt přinese dostavba Temelína, o které zde jistě budeme dále diskutovat.

Přijatá opatření umožnila dále snížit emise oxidu síry v roce 1992 zhruba o 20% ve srovnání s rokem 1990 a o 40% ve srovnání s rokem 1984.

V období smogových situací je důsledně operativně dodržován princip, zásada, povinnost přechodu na spalování nízkosirnatého paliva. Dalším operativním opatřením je využívání ekologického regulačního stupně stanoveného usnesením vlády ČR č. 341 ze září 1991, který minimalizuje výrobu elektřiny v parních elektrárnách severních Čech i za cenu regulace spotřeby. Výkon elektrárny v této oblasti se v tomto případě při vyhlášení ekologického regulačního stupně snižuje minimálně o 1100 megawattů a myslím, že víte, že při poslední inverzi bylo odstaveno více - mezi 1300 až 1500 megawatt.

Na plynofikaci a teplofikaci, protože víme, že hlavním znečišťovatelem jsou lokální topeniště, jsou poskytovány státní dotace - 243 miliónů v roce 1990, 394 miliónů v roce 1991 a 116 miliónů v roce 1992.

Důležité je i to, že byla poskytnuta státní garance na půjčku Světové banky na odsíření elektrárny Prunéřov a na modernizace dalších elektráren. Program odsíření, velmi nákladný program, zahrnuje všechny elektrárny, opakuji: všechny elektrárny, které budou schopny zajišťovat kombinovanou výrobu elektřiny a tepla i po roce 2000.

Do počátku letošního roku byly zahájeny práce na odsíření šesti uhelných bloků o celkovém výkonu 840 MW. V roce 1993 bude možné využívat efekt propojení české elektrizační soustavy s Bavorskem, což umožní při vzniku smogové situace výpomoc ve výši 200 MW, což je další objem výkonu severočeských elektráren, který může být operativně snížen v případě potřeby. V roce 1993 budou trvale vyřazeny z provozu další 2 bloky o celkovém výkonu 160 MW. V letošním roce budou zisky severočeských uhelných společností směrovány zpět do severočeského regionu k řešení ekologických problémů, především na rekultivaci.

Hlavními perspektivními oblastmi, které vláda hodlá v oblasti energetiky realizovat, budou následující: Pokračování realizace programu odsíření, které bude provedeno u 21 bloků elektráren s nákladem 70 mld. Kč do roku 1998. Prosím vás - jenom, abych naznačil čísla, neboť já to považuji za důležité, jsem teď řekl - nákladem 70 mld. Kč. Prohlašuji, že např. náklady na dostavbu Temelína činí proti tomu, co už je profinancováno a co je rozestavěno, tedy zbývající náklady činí třetinu této položky, abychom doceňovali rozměr některých částek, o kterých hovoříme. Čili odsíření 21 bloků s náklady 70 mld. do roku 1998.

Dalším opatřením je zahájení programu denitrifikace parních elektráren. Plánuje se výstavba 3 nových energetických bloků s technologií ekologického půdního spalování, samozřejmě útlumový program bude prohlouben dostavbou elektrárny Temelín, a omezování výroby elektřiny v parních elektrárnách ovlivní i povrchovou těžbu uhlí v této oblasti, která bude postupně utlumována. Následná rekultivace bude dalším prostředkem, a to významným prostředkem ekologické rehabilitace tohoto regionu. Čili to byla oblast dvě, oblast energetiky.

Velmi důležitou součástí zmírnění důsledků složité situace v oblasti životních podmínek je oblast sociální a zdravotní. V této oblasti přechází vláda od pasívního plošného přerozdělování prostředků na kompenzaci zhoršených pracovních podmínek v těchto oblastech, které činily kolem 750 mil. korun ročně, k cílenějšímu rozdělování těchto prostředků, jejich přidělením do účelových fondů obcí, které mohou tyto prostředky využívat dle svých konkrétních potřeb. Mohu tedy říci, že třeba těchto 700 mil. korun v loňském roce bylo vládním usnesením č. 315 rozděleno takto: okres Chomutov 106,6 mil., okres Most 103,3, okres Teplice 109,8, Ústí nad Labem 101,6, méně už dalším okresům: Litoměřice 73 mil., Louny 49 mil., Sokolov 63 mil., Liberec 33 mil. korun. Předpokládá se, že i v dalších letech budou tyto prostředky poskytovány ze státního rozpočtu tímto způsobem a o jejich použití budou rozhodovat jednotlivé obce.

V souvislosti s útlumovými programy v hnědouhelných oblastech je velká pozornost věnována také oblasti politiky zaměstnanosti, a to jejímu aktivnímu a nikoliv pasivnímu pojetí. To je rekvalifikaci, podpoře samostatného podnikání, tvorbě pracovních míst v oblasti veřejných prací. O aktivním přístupu vlády v této oblasti svědčí jednak výše vynaložených prostředků, které dosáhly hodnoty téměř 190 mil., jednak poměr těchto prostředků do této oblasti k celkové výši vynaložených prostředků na tuto oblast, tady činil severočeský region 55%. Považuji za nutné vyzvednout i opatření vykonaná a připravovaná v oblasti zvýšené péče o zdraví dětí a mládeže, v oblasti zdravotní a rehabilitační péče apod., protože ve všech těchto oblastech severočeský region ve všech ohledech zaujímá první místo v rámci celé České republiky. Uvedu takováto čísla - třeba ústavy sociální péče nad 1000 osob starších 65 let: průměr ČR 29 lůžek nad 1000 obyvatel, Severočeský kraj 35, z toho Chomutov 43, Teplice 46, Ústí nad Labem 47, Most 53 (proti průměru 29 v celé ČR) apod. S ohledem na nepříznivé životní podmínky je Severočeský kraj preferován v počtu poukazů na lázeňskou péči atd. Mohl bych tady uvést částky o výjezdu dětí do škol v přírodě, o provozu stálých škol v přírodě, o bezplatných přesnídávkách atd. Domnívám se, že i v této oblasti je zřetelný výrazně nadprůměrný posun finančních prostředků a dalších aktivit ve směru severních Čech.

Oblastí čtvrtou je oblast legislativy. Chtěl bych připomenout, že byly přijaty významné zákony, týkající se těchto věcí, což je za prvé zákon o ochraně ovzduší, zákon o ochraně přírody, zákon o posuzování vlivu staveb a činností na životní prostředí. V podobné logice musím považovat určení z roku 1991, které definuje nepřekročitelné linie těžby hnědého uhlí, což je další klíčový zásah v této víceméně legislativní oblasti do životního prostředí severních Čech. Česká vláda v roce 1993 v oblasti legislativy připravuje a předpokládá předložení návrhu atomového zákona, energetických zákonů, zákona elektrizačního, plynárenského a teplárenského, návrhu zásad zákona o prevenci a likvidaci průmyslových havárií, návrhu zásad zákona o povinném pojištění odpovědnosti za škody v životním prostředí, návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, ochrana ozónové vrstvy a novela zákona o státní správě v oblasti ovzduší, návrhu zásad zákona o státní geologické službě a o ochraně horninového prostředí.

Všechny tyto zákony budou projednávány vámi, budete mít - myslím - naprostou možnost vnést do nich všechny potřebné podněty, nápady, pohledy Poslanecké sněmovny.

Závěrem mohu říci pouze toto.

Situace v životním prostředí v severních Čechách je pro nás prioritou. Ale musím říci, že musí být prioritou pro nás pro všechny, nejen pro vládu, ale i pro obce a všechny místní regionální, lokální útvary a samozřejmě musí být zejména prioritou pro každého občana. Protože bez aktivní účasti každého z nás to řešitelné není, a každý z nás to musí pocítit na sobě samém.

Nemohu si odpustit osobní, svým způsobem bezprostředně ekologický zážitek, který mě čekal včera večer doma, když včera v 9 hodin večer byly do našeho domu namontovány měřiče spotřeby vody a musím říci, že celá rodina sledovala celý večer, kolik vody spotřebovalo vyčištění zubů, kolik vody spotřebovalo to či ono a najednou se celá rodina zděsila, jestli jsme vůbec schopni tyto náklady zaplatit. (Smích.)

Tím chci říci, že je to ideální, klasická, modelová ukázka toho, jak životní prostředí - a v tom jistě budu stát na stejné straně barikády se stranami zelených - není řešitelné pouze usneseními, zákony nebo vydělenými milióny či miliardami korun, ale aktivitou, osobní aktivitou každého z nás a samozřejmě k této aktivitě musíme být postrčeni, popohnáni prostředím, podmínkami, principy, které pro nás budou platit.

Vláda v této společné odpovědnosti a zodpovědnosti nás všech nemůže udělat nic jiného než pokračovat zhruba ve stylu a způsobu, jak pokračovala dodnes. My si uděláme pro sebe i na základě tohoto rychle vytvořeného a - řekl bych - za noc se rodícího shrnujícího materiálu, který jistě na něco zapomněl, svým standardním způsobem a v standardním časovém okamžiku nový koncepční, shrnující základní vládní dokument k této problematice, ministr životního prostředí to má již za úkol a mohu vás ubezpečit, že vláda se tím bude nadále velmi intenzívně zabývat,

Chtěl bych ovšem říci to, že řešení životního prostředí má v sobě dvě doplňující adjektiva, která je třeba, abychom všichni znali, a tato adjektiva jsou, že jde o řešení dlouhodobé a že jde o řešení nákladné. Kdokoli chce přistoupit užitečným, konstruktivním způsobem k pomoci tuto problematiku řešit, musí vědět, že tato dvě adjektiva jsou bohužel neodstranitelná a neodmyslitelná a je jasné, že jednorázové akce a navíc akce, které by byly na úkor něčeho nebo někoho jiného, v žádném, ale v žádném případě nejsou možné.

Proto je třeba vždycky s tím trade off, něco za něco, kolik za kolik a kdy kolik za kolik, počítat, zvažovat to a věřte tomu, že vláda toto zvažuje.

Není důvod k pesimismu, ze světa známe velmi úspěšné případy, kdy se v tržním prostředí takováto rehabilitace životního prostředí zdařila - mohu jmenovat Londýn, Pittsburg, Porúří a podobná místa. A to je zdrojem našeho optimismu.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP