Středa 24. února 1993

Poslanec Jiří Machalík: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, možná, že mám štěstí, že jsem osvobozen od možnosti dívat se na Českou i Československou televizi, protože na Košíku - když přijedeme - se skoro už nic nevysílá. Nemám tedy ani osobní zájem na tom, kdo je v čele televize, ani osobní zájem na tom, kdo tam není.

Sám bych si ale přál, aby televizní vysílání bylo objektivní, vyvážené atd. Tedy dalo by se říci, že usnesení směřuje k tomu, aby se práce televize zkvalitnila. Na druhé straně se ale musím přiznat k jedné věci. Mně vystoupení kolegy Koháčka o jednom jeho názoru rozhodně neskýtá představu o tom, že je to objektivní posouzení celého zpravodajství. Zrovna tak nemohu přijmout myšlenku, že jeden thriller, jedna reklama je morálním narušením vývoje dětí a mladistvých. Myslím si, že to jsou argumenty, které nejsou ve své podstatě objektivními argumenty hodnotící práci televize.

Chceme-li hodnotit práce zpravodajství, mně se zde líbila myšlenka, která byla bohužel okamžitě odmítnuta. Věnujme tomu nejenom jeden výbor, věnujme tomu, že si necháme promítnout zpravodajství, která jsou podle názoru některých poslanců - možná i ministrů - pro ně nepřijatelná. Zkusme se tedy objektivně podívat a objektivně zhodnotit, zda televize porušuje tyto principy, které má respektovat. Pak přijímejme usnesení.

Chtít ale prosadit většinou jedné vládní koalice návrh bez možností poskytnout objektivní důkazy vede - podle mého názoru - ne k tomu, že televize má být objektivnější, ale vede k velmi nebezpečnému závěru, že televize začíná plnit svou funkci objektivního zpravodajství, a že se to vládní koalici nehodí.

Proto bych doporučoval před přijetím takovéhoto usnesení, abychom si na výborech promítli zpravodajství, která jsou kritizována, a pak přijměme usnesení. Jinak nechť si vládní koalice přijímá usnesení, protože k tomu má dostatečný počet členů. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji poslanci Machalíkovi. Nyní prosím, aby se slova ujal pan poslanec Seifer, připraví se pan poslanec Holub.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane místopředsedo, pane předsedo, dámy a pánové, já na rozdíl od většiny z vás jsem měl možnost pracovat ve zpravodajství, sice ne televizním, rozhlasovém, znám problematiku, vím, kde je hranice mezi zpravodajstvím a vlastním názorem.

Za prvé bych chtěl konstatovat, že kvalita televizního zpravodajství - a s tím souhlasím - poklesla. Poklesla proto, že dnes má monopol na zpravodajství jedno centrum, že vlastně je stejné zpravodajství na ČT 1, ČT 2 a ČT 3. To je v podstatě totožné. Je to problém, který se zřejmě vyřeší časem, až vznikne subjekt, který bude vstupovat do konkurence.

Jen mne překvapuje diskuse zde. Máme orgán - Radu pro Českou televizi - který je přímo odpovědný nám ze způsobu, jak televize se provozuje, jakým způsobem vysílá. My se zde bavíme obecně o tématu, který by měli oni předvést, Co si představují a jak to plní. My bychom jim měli říci ze zákona - děláte to buď dobře, nebo špatně. Navrhuji, aby před minimálně jeden výbor - a to garanční výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, ale možná i před další výbory - byli pozváni představitelé této Rady, aby s nimi byla tato otázka projednána a následně, aby představitel Rady předstoupil před sněmovnu a tyto své výsledky nějakým způsobem ventiloval před plénem a odpověděl přímo na otázky, přímo aby se zodpovídal z toho, co případně dělají špatně.

Berte to jako návrh na doplnění usnesení.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Seiferovi, věřím, že pan poslanec Kozel zachytil podstatu návrhu na doplnění usnesení a nyní je na řadě pan poslanec Holub, takže ho prosím, aby se ujal slova a připraví se pan poslanec Grulich.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážení přítomní, žádají se zde důkazy o neprofesionalitě České televize. Chtěl bych upozornit, že na jedné z předchozích schůzí této sněmovny na přelomu ledna a února jsem zde předložil důkaz, jak Česká televize nedodržela platné smlouvy vůči partnerům, kteří připravovali regionální vysílání na bývalém OK 3, teď se to jmenuje ČT 3. Dokumenty mám na hotelu Sandra a jsem je kdykoli a komukoli ochoten předložit k nahlédnutí. Pochopitelně, že každý jednotlivý argument sám o sobě nemůže být důvodem k přijetí tohoto usnesení, ale zde se jedná o to tak známé, že stokrát nic umořilo i osla, tak se nedivte, že umořilo i tuto koalici. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Holubovi, a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Grulich, připraví se pan poslanec Soural.

Poslanec Václav Grulich: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, zajisté jste zaregistrovali, že za prvé nejsem žádnou frekventovanou televizní hvězdou, takže nemám žádný důvod osobně se zastávat televize, za druhé, že jsem položil otázku zcela věcnou, bez nejmenšího náznaku nebo snahy o její zpolitizování.

S politováním ovšem musím konstatovat, že na svou otázku jsem dostal prachbídnou odpověď. Pan kolega Koháček neuvedl jeden příklad, ale uvedl dva. Za prvé byli uvedeni ve zmatek důchodci a za druhé je zabírán obličej a komentář je jiný. Jestli toto je doklad o činnosti televize za dva měsíce, protože se hovoří o dvou měsících, nevím kolik denně je vysílacích hodin, ani na kolika kanálech, zřejmě na třech, ale i tak je to trochu málo. Pan kolega Koronthály tady vyprávěl něco na způsob povídek Boženy Němcové. "Zajisté se každý díváme nebo vidíme a podobně."

Za takové důvody, vážení, nemůžete propustit ani uklízečku. Pan kolega Výborný, kterého si velice považuji, který je precizním právníkem, říká, že každý se mohl zúčastnit jednání v komisi. Snad komise této sněmovny neděláme proto, aby všichni poslanci tam napochodovali, chtějí-li být informováni o tom, co se v komisi děje.

Nechtěl jsem nic jiného a také nechci, než jestliže bylo v komisi věcně a odborně jednáno a došlo se k věcným závěrům, konkrétním, aby tyto závěry této sněmovně byly předloženy. Nemůže mně uspokojit konstatování pana kolegy Kozla, že s Radou bylo jednáno. Jak s ní bylo jednáno, o jakých případech a k jakým výsledkům se dospělo. Jestli tato sněmovna má rozhodovat na základě tak pofiderních a lehkých důvodů, jako jsou nám tady předkládány, a jestli takto budeme pokračovat vždy, tak musíme nutně ztratit důvěru. Nejde o politizaci problému. Jde o to, abychom o každém případu, o kterém chceme jednat a o kterém chceme zodpovědně jako poslanci rozhodovat, abychom rozhodovali kvalifikovaně, to znamená, abychom k němu dostávali solidní argumenty a odborné podklady a ty podklady nám musí dodat příslušný výbor a jeho příslušná komise.

Proto bych doporučil, aby usnesení, které navrhoval kolega Faifr, bylo rozšířeno o zadání úkolů příslušnému výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a jeho příslušné komisi, aby předložily sněmovně důkladně zpracovaný rozbor, protože když tady někdo uvede dva pofiderní důvody, neslučitelné nota bene v čase, věcně a osobně, tak to nemůže být podklad, podle kterého by tato sněmovna mohla přijímat jakékoli usnesení. O nic jiného mně nešlo a nejde. Myslím, že skutečně tato záležitost patří do těch problémů, které by se politizovat a partajničnit neměly. Vřele bych doporučil, abychom se na problém dívali skutečně věcně a odborně. Děkuji za pozornost. (Potlesk).

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Grulichovi a prosím, aby se ujal slova pan poslanec Soural a připraví se pan poslanec Koháček.

Poslanec Jaroslav Soural: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, pan kolega Grulich mně významně usnadnil situaci, proto mohu být maximálně stručný.

Za prvé, skutečně se domnívám, a to reaguji na kolegu Koronthályho, že Rada České televize předloží zprávu o činnosti za rok 1992. Nicméně bude to příležitost, a to byla také ta motivace, zamyslet se seriózně nad činností České televize a nad činností Rady. To byl ten důvod.

Druhý důvod - komise při vší úctě ke složení tohoto orgánu není složena na principu poměrného zastoupení. Tam ten poměr politických sil je prostě dán jinak. Nemá skutečně tu závažnost, ten závěr z komise, jak říkal pan kolega Grulich, pokud není doložen seriózní analýzou toho závěru, který komise předložila. A to nemáme. Garanční výbor s Radou doposud nekomunikoval a platnost zákona je, jak všichni víte, již řadu měsíců za námi. To všechno jsou vážné problémy, svým způsobem tady nastává okamžik, kdy je třeba se zamyslet nad prací těch orgánů, které za tento problém nesou odpovědnost.

Znovu opakuji, to, co zde zaznělo, je ze strany kolegy Grulicha věcná argumentace a zaslouží si vaši pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Souralovi, prosím aby se slova ujal pan poslanec Koháček, připraví se pan poslanec Koronthály.

Poslanec Petr Koháček: Dámy a pánové, já bych nerad, abychom tu diskusi rozvinuli do nějaké naprosto detailní záležitosti, bylo by to nemístné a nebylo by to k věci.

Řekl jsem, že uvádím dva příklady, těch příkladů bych mohl jmenovat více, ale nevidím důvod, proč bych to měl dělat, protože až na výjimku, kterou tady jeden kolega řekl, většina z nás televizní zpravodajství sleduje.

Pokud jde o soudné lidi, tak myslím, že si názory udělají sami. Nicméně nezlobte se na mě, nemohu nereagovat na některé výroky, které zde byly řečeny.

Jednak pan kolega Seifer řekl, že Rada nebyla přizvána. Rada České televize byla přizvána na komisi, kterou zřídil garanční výbor, bylo tam s ní několik hodin jednáno o této problematice. To je jedna věc.

Druhá věc, pan kolega Grulich znovu řekl, že dva příklady jsou málo, jednak že by chtěl důsledné podklady a že dva nedoložené příklady, které jsem uvedl já, mu nestačí k tomu, aby se mohl rozhodnout a zároveň řekl, že by bylo velkou chybou, kdyby se tato záležitost zpolitizovala. S tím posledním naprosto souhlasím. Televize by měla být v této věci nepolitická, měla by sloužit všem občanům bez ohledu na to, k čemu se hlásí. To je naprostá pravda. Nicméně jsem přesvědčen, že Česká televize to tak nedělá. Proto bylo navrženo určité usnesení, které by na to mělo upozornit a je to naší povinností, protože nám to ukládá i zákon, který tento parlament schválil.

A na závěr bych se chtěl zmínit o poznámce kolegy Sourala, že komise není složena odpovídajícně k poměrnému zastoupení v této sněmovně. Do této komise byly vyzvány všechny politické kluby, aby vyslaly své zástupce. Pokud některé politické kluby vyslaly své zástupce tak, že jim nedaly žádnou důvěru a jestliže tito zástupci je pak neinformují o tom, co tato komise po mnohahodinovém jednání projednala a k čemu dospěla, pak to není problém této komise, to není problém výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, ale je to problém těch lidí, které tam jednotlivé politické kluby poslaly a kteří nejsou s to své vlastní kluby informovat o tom, k čemu tato komise dospěla.

Domnívám se, že pokud každá komise bude předkládat podrobné podklady, tak budeme všichni zavaleni obrovským množstvím materiálů, které nestačíme přečíst. Domníval jsem se, že politické strany vyslaly do této komise odpovědné zástupce, kteří jsou s to je zastupovat, domníval jsem se, že v komisi hlasují i jménem své strany a pokud tomu tak není, omlouvám se, ale je to ještě nedostatek naší politické kultury.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Koháčkovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Koronthály.

Poslanec Vladimír Koronthály: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, většinu z toho, co jsem chtěl říci, řekl již pan kolega Koháček, takže se omezím na pár poznámek, protože cítím povinnost uvést na pravou míru některé úvahy, které nepovažuji za úplně korektní.

Je to otázka poměrného zastoupení v komisi - doplnil bych jen pana kolegu Koháčka, že komise byla ustavena jako komise, v níž poslanci budou na principu poměrného zastoupení a dosud jsou tam volná, neobsazená místa, neboť opozice zřejmě nepovažuje brát tuto komisi za příliš významnou. Některé opoziční kluby tam nemají žádného zástupce, ale není to vinou výboru, neboť nikdo nebyl do komise navržen a tudíž nemohl být ani zvolen. Tam by se bývaly daly všechny ty konkrétní případy řešit.

Souhlasím s tím, co řekl pan kolega Koháček, pokud máme zde na plénu probírat všechny argumentace u všech předloh zákonů a u všech usnesení, tak potom komise vůbec nemusíme ustavovat. Můžeme zasedat nepřetržitě, od rána do večera, sedm dní v týdnu. A navíc, mimochodem, toto usnesení prošlo i na výboru, o němž, jak všichni, zejména členové opozice, vědí, že to není výbor, ve kterém by měla koalice většinu.

Ještě jednu poznámku. Mluví se zde o jakémsi odvolávání - slyšel jsem to z úst pana poslance Grulicha. Domnívám se, že se pan poslanec Grulich mýlí - usnesení nehovoří o žádných personálních změnách, ani k nim nenabádá, ani je nenavrhuje, a jediný, kdo se zmínil o personálních změnách a vůbec kdo se pokusil tuto otázku personalizovat nebo naznačit její personalizaci, bylo několik hlasů z levé strany sněmovny. My na pravé straně sněmovny toto takto necítíme, a nepotřebujeme potřebu to takto cítit, nám nejde o to, kdo je kde za co placen a kdo kde jakou práci má vykonávat, ale jak ji vykonává. Nám jde pouze o odstranění chyb.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Koronthálymu. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Novák - ten se slova vzdává - dále je tedy do rozpravy přihlášena paní poslankyně Mazalová, dále pan poslanec Benda a Gjurič. Ještě se hlásí pan poslanec Řezníček. Dávám slovo paní poslankyni Mazalové.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážený Parlamente, televize vysílá tak, jak vysílá. Zaplať pán Bůh konečně jakž takž objektivně, konečně nevysílá podle rozkazu jedné strany, ani té minulé, ani té nynější. Začíná se rozjasňovat, občas je vidět v televizním zpravodajství i takové politiky, kteří by dříve nikdy nemohli a nesměli promluvit. Je to sice zřídka, ale je.

Posláním televize není dělat zpravodajské zprávy dle přání vládní koalice, ale objektivně. Může se dopustit chyby, ale ta se dá přece lehce napravit vystoupením dotyčného politika, jeho slova jsou zkreslena nebo nepochopena. Mně se také zdálo, že v televizi by měli častěji vystupovat i jiní politici, nemusím říkat kteří (mpř. Kasal: To by bylo zajímavé, kteří). Já si myslím, že to každý ví. Nemusím říkat kteří, ale někteří již vystupují, ale pro to nebudu žádat usnesení.

Televize má mít určitou svobodu. Budeme moci diktovat i soukromým televizním společnostem? Asi těžko. Neřekla bych také, že televize neplní své poslání, jak je v usnesení napsáno.

Druhá věc, která mě zaráží, je věta z usnesení: "Pořady ohrožující psychický nebo morální vývoj dětí a mladistvých..."

V době zřizování sexuálních masážních salonů ve čtvrtích měst, kde jsou samozřejmě bez povolení zřízeny přímo proti mateřským školkám, proti základním školám, zdravotnickým zařízením, v době prodeje volné lásky na ulicích, kde toto zboží - lásku - nabízejí jedenáct- až patnáctileté děti, my se pohoršujeme nad obsahem filmů v televizi. Chceme snad opět filmy typu "Sovětská žena náš vzor"? Udělejme správnou legislativní úpravu a dobrými zákony vše pro to, aby děti a mládež se nemusely pohoršovat a brát mravní újmu pohledem na skutečnosti, které jsou venku přímo na ulicích.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Mazalové, vzhledem k tomu, že pan poslanec Benda v tuto chvíli nechce hovořit, prosím pana poslance Gjuriče, připraví se pan poslanec Řezníček.

Poslanec Andrej Gjurič: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, skutečně nechápu, proč se tato věc jeví tak složitá. Když si přečtete jenom to, co je v záhlaví a co je v prvních odstavečcích, tak zjistíte, že je to zpráva výboru - výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu - a ten paritně složen podle jednotlivých politických stran je.

Zatímco komise bývalé, pokud mne paměť neklame, z minulého volebního období byly svým způsobem volné, tzn. šel tam ten, kdo se o tuto problematiku zajímal. Výbory jsou tedy paritně složeny a toto je zpráva výboru.

Za druhé: tento výbor nám toto předkládá, jak zde přesně zní dikce, "po zprávě předsedy výboru a po rozpravě". Tzn. že výbor dostál zřejmě tomu, po čem vy voláte. Výbor dostal určitou analýzu situace a vedl k tomu kvalifikovanou rozpravu. Po té nám tento výbor navrhuje, abychom přijali určité usnesení. Nic víc a nic méně. Čili já si skutečně myslím, že stačí to, co nám tento výbor navrhuje, buď přijmout nebo nepřijmout, protože je paritně složený a kompetentní a nemůžeme tedy udělat nic jiného než hlasovat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Gjuričovi. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Grulich.

Poslanec Václav Grulich: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych upozornit pana kolegu Gjuriče, že čím tady mával a co já třímám teď v ruce, není zpráva výboru, ale je to návrh usnesení, který nám výbor předkládá. Zprávu výboru, případně doloženou podrobnou zprávou komise, to je to, co jsem postrádal a postrádám. Bude-li předložena a bude-li kvalitně doložena, budu mezi těmi, kteří pro toto usnesení zvednou ruku. Ale to je právě to, co, bohužel, chybí a je nám předkládán návrh usnesení, který není doložen.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Grulichovi. Pan poslanec Gjurič s faktickou poznámkou chce reagovat na tuto výtku.

Poslanec Andrej Gjurič: Jestliže jsem skutečně řekl zpráva výboru, což by se dalo v těsnopiseckém záznamu ověřit, pak jde skutečně o přeřeknutí. Toto je návrh výboru. Zprávu převážně předkládají kompetentní činitelé vlády, eventuelně jiní kompetentní činitelé - zprávu o stavu vězeňství, o stavu justice, prokuratury atd. Výbor předkládá usnesení, které něco navrhuje. Čili takto, jestliže chce tomu býti rozuměno, nechť je, pane kolego, rozuměno, a jestliže jsem se přeřekl, omlouvám se. Je to návrh kompetentního výboru, který tu rozpravu, kterou vy žádáte, vedl, i kompetentně vedl, a zprávu předsedy komise, pana Koronthályho, tam probíral. O to mně šlo.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Gjuričovi. Prosím pana poslance Řezníčka, připraví se pan poslanec Nedorost.

Poslanec Miroslav Řezníček: Pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že příklady uvedené kolegou Koronthálym a jiné příklady mě natolik přesvědčily, dovolím si navrhnout doplnění návrhu v odst. 1 o větu: "O úrovni kvality vysílání České televize rozhoduje skutečnost, zda se líbí či nelíbí vládní koalici." Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Řezníčkovi. Věřím, že pan poslanec Kozel zachytil tento podnět. Pane poslanče Řezníčku, buďte tak laskav a předejte, pokud možno v písemné podobě, návrh svého vystoupení panu poslanci Kozlovi, pořádek dělá přátele. Nyní prosím pana poslance Nedorosta, aby se ujal slova.

Poslanec Ladislav Nedorost: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, po přečtení usnesení, které nám bylo před chvílí rozdáno, jsem si řekl: Tak konečně se bude s "objektivním " vysíláním České televize něco dělat, konečně po letech zdůrazňování strany, která zrovna má většinu, se najde v televizi vysílací čas pro jiné než vládnoucí strany. Ale nazývejme věc pravými jmény. Za tímhle usnesením je vidět evidentně snahu koalice, kromě Občanské demokratické aliance, která má z hlediska svých volebních výsledků v televizi času až moc, ještě více ovlivňovat Českou televizi ve svůj prospěch. Proto bych chtěl upozornit na nebezpečí takových usnesení, která nemají snahu o zlepšení, ale chtějí ještě zvětšit zkoaličnění České televize. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Nedorostovi za jeho vystoupení. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Sochor, prosím.

Poslanec Vítězslav Sochor: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, měl bych jen takový procedurální návrh. Jestli by hlasování, které bylo doporučeno, nemohlo být přeloženo na zítřek: a to z toho důvodu, že kdyby náhodou v tom byly nějaké horší věci, protože televize je silná zbraň: by mohlo dojít na druhé únorové vítězství, tentokrát vládní koalice, nad Českou televizi. Děkuji. (Smích a potlesk.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Příznivci této myšlenky mají zřejmě potěšení z tohoto návrhu. Pane poslanče, míníte svůj návrh vážně, nebo jen jako odlehčení tíživé atmosféry? (Odpovídá z místa.) Takže je to procedurální návrh, který je míněn vážně. Do rozpravy se ještě hlásí paní poslankyně Stiborová. Ptám se pana poslance Sochora, zdali souhlasí, abych o jeho návrhu dal hlasovat po ukončení rozpravy. (Souhlasí.) Děkuji.

Poslankyně Marie Stiborová: Pane místopředsedo, dámy a pánové, domnívám se, že ve sněmovně většinou byly chvíle, že se sněmovna dohodla na určitém konsensu. Je mi jasné, že jak výbor, který má tak dlouhý název, tak i příslušná jeho komise, toto mají za závažnou otázku. Ale na druhé straně zde zase padly takové věci, že by ostatní poslanci byli rádi seznámeni, proč výbor k tomu dospěl, proč komise k tomu dospěla. Myslím si, jak bylo usneseno už na minulé schůzi, když se věc přeloží na březen, bylo by to rozumné řešení, s tím, že naopak dostanou všichni poslanci, ti, co to žádali, i ti, co to nežádali, mohou to odmítnout, že dostanou zprávu, k čemu výbor byl veden, k čemu komise byla vedena, pro to, aby toto usnesení přijala. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Stiborové. Poněkud mi uniklo, zdali něco navrhujete, paní poslankyně. (Přeložení na březen.) Čili to, o čem už jsme dnes dvakrát hlasovali, žádáte, aby o tom bylo hlasováno ještě jednou. Zhruba řečeno.

Poslankyně Marie Stiborová: Doplním to. Pane místopředsedo, vážená sněmovno, chci skutečně, aby to bylo přeloženo na březen s tím, aby dostali poslanci, třeba jen ti, co požádají, zprávu, co výbor a komisi vedlo k tomuto rozhodnutí, aby přijali toto usnesení.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Stiborové. Hlásí se paní poslankyně Buzková.

Poslankyně Petra Buzková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ráda bych se připojila ke svému kolegovi poslanci Grulichovi, který hovořil o tom, že navrhované usnesení v podstatě konstatuje nějaký stav, ovšem sněmovna a její poslanci nedostali žádné podklady, které by je přesvědčily, že něco takového konstatovat mají. Já takovéto podklady nemám a ani v diskusi jsem neslyšela od navrhovatelů skutečně takové argumenty, které by mě přesvědčily, že něco takového konstatovat mohu. Proto v podstatě nemám možnost hlasovat pro takovéto usnesení, protože musím říci, že jste mě nepřesvědčili.

Na závěr bych chtěla dodat, vážení kolegové, že pevně věřím a doufám, že tolik vehemence a energie, kolik jste projevovali při projednávání tohoto navrhovaného usnesení, projevíte i zítra dopoledne, až se bude projednávat ekologická situace v Severočeském kraji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Buzkové. Byl to poslední příspěvek do rozpravy, kterou tímto končím. Mám zde poznamenány dva procedurální návrhy. Jednak návrh pana poslance Sochora, abychom hlasování o tomto usnesení odložili na zítřek na ráno.

Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Sochora, ať zvedne ruku. 59.

Kdo je proti návrhu pana poslance Sochora, ať zvedne ruku. 53.

Kdo se zdržel hlasování? 27.

Návrh pana poslance Sochora nebyl přijat.

Druhý procedurální návrh přednesla paní poslankyně Marie Stiborová. Návrh budu volně parafrázovat. Spočívá v tom, abychom projednávání tohoto bodu přerušili a projednávali ho až na březnové schůzi. A aby těm poslancům, kteří projeví zájem, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu zprostředkoval materiály, na základě kterých dospěl k návrhu tohoto usnesení.

Kdo souhlasí s návrhem paní poslankyně Stiborové, ať zvedne ruku. 77.

Kdo je proti tomuto návrhu. 55.

Kdo se zdržel hlasování? 16.

Návrh paní poslankyně Stiborové byl přijat.

Dámy a pánové, domnívám se, že v tuto chvíli bude nejúčelnější, když se shodneme na tom, že bude provedeno třetí kolo voleb. Nemýlím-li se, volby jsou připraveny a budou zahájeny bezprostředně. Skončí v 17 hodin.

V 17.00 hodin se sejde výbor mandátový a imunitní. Nevidím paní poslankyni Röschovou, ale žádala mne, abych tento výbor v jejím zastoupení svolal.

V 18.00 hodin se v místnosti 106 sejde Komise pro přípravu zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Dámy a pánové, připomínám, že Organizační výbor se sejde zítra v 8.30.

Schůze Poslanecké sněmovny začne zítra v 9.00 hodin.

Přerušuji schůzi do zítřka do 9.00 hodin.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP