Úterý 23. února 1993

Poslankyně Hana Lagová: Vysvětlím tuto otázku. Jde mi o to, aby se tou péčí o blízkou osobu rozuměla osobní celodenní a řádná péče. Ale z vládní předlohy vypadla část věty, která požaduje předpoklad, že s touto blízkou osobou ten, který pečuje o ni, žije v domácnosti. Je totiž hojnost případů takových, kdy na vesnici někdo pečuje o blízkou osobu, ale žije ve vedlejším domku. Přitom se o ni osobně celodenně a řádně stará. Nemusí ale s ní žít ve společné domácnosti. Šlo mi o tuto část.

Když už jsem tu, dovolím si malou poznámku, abyste mi dobře rozuměli. U vymezení, pokud se týká majetku, jsem se skutečně přimlouvala jen za osoby zdravotně postižené nebo osoby, které pečují o zdravotně postižené děti. U nikoho jiného ne. A tady jsem považovala za potřebné toto vymezení dát, těch věcí, které jsou pro jejich život a práci nezbytné.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: S tímto návrhem, myslím, mohu souhlasit. Tedy s tím prvním, tzn. společnou domácností.

Dalším pozměňovacím návrhem paní poslankyně Lagové bylo zvýšení příspěvků. To je sama novela zákona o sociální potřebnosti. Jde o zvýšení příspěvků z 500,- na 650,- Kč.

Tento návrh byl původně předkládán jako samostatný poslanecký návrh. Nebyl vládou doporučen ke schválení. Nyní se tento návrh dostává znovu na pořad této schůze. Uvedl bych zde několik důvodů, proč nebyl tento návrh ve vládě podpořen.

V zákoně o životním minimu jsou částky, stanovené jako potřebné na výživu a ostatní základní osobní potřeby, odstupňovány podle věku od 1 020,- do 1 470,- Kč měsíčně a částky, stanovené jako potřebné na úhradu nezbytných nákladů na domácnost, jsou odstupňovány podle počtu společně posuzovaných osob od 600,- do 1 140,- Kč měsíčně. Pro osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje dietní stravování, a osoby, které jsou držiteli průkazu ZPP/P, platí stejné částky životního minima, avšak při posuzování jejich sociální potřebnosti se u první uvedené skupiny osob zvyšuje částka předpokládaná jako potřebná na výživu a ostatní základní osobní potřeby o 500,- Kč a u druhé skupiny osob se zvyšuje částka předpokládaná jako potřebná na náklady na domácnost o 500,- Kč. To je vysvětlení stávajícího právního stavu.

Tyto částky poslankyně Lagová navrhuje zvýšit o 150,- Kč každou. Podle výsledků statistiky rodinných účtů za III. čtvrtletí 1992 činily průměrné náklady na bydlení v rodinách s dětmi cca 1 050,- Kč a v rodinách důchodců cca 780,- Kč. Zatímco průměrné náklady na výživu připadající na jednoho člena domácnosti s nízkými příjmy činily v rodinách s dětmi cca 600,- Kč a u důchodců 800,- 900,- Kč, u osob s potřebou dietního stravování zvýšení o 500,- Kč představuje i po započtení 10% nárůstu cen 50 - 80% z celkových nákladů na výživu nízkopříjmových domácností a u držitelů průkazů ZPP/P představuje zvýšení o 500,- Kč 40 - 60% průměrných nákladů na bydlení nízkopříjmových domácností.

V návaznosti na tyto skutečnosti považujeme současnou výši částek dávek odrážející rozdíl v nákladech, jak na úhradu dietního stravování, tak i na bydlení držitelů průkazů ZPP/P, za vyhovující. Je to řečeno poněkud složitě, ale základní myšlenka je v tom, že tyto dávky nemají kompenzovat zdravotní postižení. Tyto dávky kompenzují pouze zvýšené náklady na život, vyvolané tímto zdravotním postižením. A z těchto propočtů jasně vyplývá, že současná výše těchto dávek je dostačující. Tolik v závěrečném slovu k pozměňovacím návrhům paní poslankyně Lagové.

Ten první návrh tedy nedoporučím. Přimlouvám se za znění, které je navrženo. S druhým pozměňujícím návrhem vyjadřuji souhlas. Ten třetí pozměňující návrh nedoporučuji k přijetí rovněž v dnešní době. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru Vodičkovi. Prosím, aby se slova ujal společný zpravodaj výborů pan Jindřich Němčík a aby zároveň připravil pozměňovací návrhy pro hlasování.

Poslanec Jindřich Němčík: K pozměňovacím návrhům bych chtěl říci, že většina z těchto návrhů byla projednávána v garančním výboru a hlasováním nebyla zařazena do společné zprávy. Některé návrhy jsou nové.

Chtěl bych se k tomu vyjádřit jako k celku. Pan ministr zdůvodnil, proč vláda nesouhlasila se zvýšením dávek na 650,- Kč atd., jak bylo uvedeno. Chtěl bych říci, že u poslaneckého návrhu zákona nebyla zkrácena lhůta a jeho projednávání se předpokládá v garančním výboru v průběhu měsíce března.

Nyní k jednotlivým návrhům, které byly předloženy a ke kterým bychom se teď měli vyjádřit.

První pozměňovací návrh se týkal § 1 odst. 2, kde navrhované nové znění zní: "součet jejich příjmů je nižší než hranice sociální potřebnosti". A ten nový text by měl být za textem "se považují za sociálně potřebné, jestliže". A dále "součet jejich příjmů je nižší než hranice sociální potřebnosti". Tím odstavec končí.

Tento návrh jde trochu proti duchu navrhované novely, neboť nezohledňuje individuální chování jednotlivých aktérů společenské skupiny, které se dotýká, takže mění poněkud smysl zákona.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o prvním pozměňovacím návrhu paní poslankyně Lagové, jak jej komentoval pan ministr i společný zpravodaj výborů pan poslanec Němčík.

Kdo je pro přijetí pozměňovacího návrhu paní poslankyně Lagové, ať zvedne ruku. 54.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 21.

Kdo se zdržel hlasování? Táži se, abych ověřil počet přítomných a počet hlasujících. 64.

Návrh paní poslankyně Lagové nebyl přijat,

Pane společný zpravodaji, pokračujte.

Poslanec Jindřich Němčík: Druhý pozměňující návrh se týká § 1 odst. 3, kde se navrhuje ponechat původní znění zákona 482/91, kde tento odstavec má číslo 2. Pro ty, kteří nemají původní text, bych si dovolil přečíst původní znění.

"Možnost zvýšit příjem se nezkoumá při posuzování sociální potřebnosti poživatele starobního důchodu nebo invalidního důchodu, občana staršího 65 let, rodiče, osvojitele, občana, který dítě převzal do péče nahrazující péči rodičů, pěstouna, celodenně osobně řádně pečující alespoň o jedno dítě do 3 let věku nebo o dítě starší, které nemůže být umístěno v předškolním zařízení nebo o 3 a více dětí do 15 let věku nebo o dítě, které je dlouhodobě těžce zdravotně postižené a vyžaduje mimořádnou péči, d) o nezaopatřené dítě."

Jde v podstatě o problém, kdy podle předloženého návrhu by se měly zkoumat ostatní možnosti zvýšení příjmu u osob, které pečují - tak jak paní předkladatelka řekla - o určité osoby s handicapem, přesto si myslím, že to zkoumání možnosti ostatních příjmů je zde relevantní, protože se může jednat o v různém sociálním prostředí jinak hodnotitelné aspekty tohoto problému a trochu by se podle mého názoru míjel duch toho zákona s tím, co je v této změně navrhováno. Jsem pro to, aby se možnosti zvýšení příjmu zkoumaly i u těchto osob, samozřejmě s přihlédnutím k situaci - lidské situaci - v těchto rodinách.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. Budeme hlasovat o druhém pozměňovacím návrhu paní poslankyně Lagové, jak jej komentoval společný zpravodaj.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku. 65.

Kdo je proti tomuto návrhu? 7.

V sále je podle mne 132 poslanců, musím se zeptat, kdo se zdržel hlasování, abychom zjistili výsledek. 77.

Prosím pana společného zpravodaje, aby pokračoval.

Poslanec Jindřich Němčík: Třetím návrhem paní poslankyně Lagové je v § 3 zařadit nový odstavec 3, a ostatní přečíslovat, ve znění: "Na občanu nelze požadovat prodej věcí tvořících vybavení domácností, odpovídajících běžnému standardu, věcí potřebných pro výkon povolání či živnosti. U zdravotně postižených občanů nebo u rodičů zdravotně postižených dětí nelze požadovat prodej osobních automobilů, rehabilitačních, kompenzačních a jiných pomůcek, případně jiných věcí osobní povahy". Já s náplní tohoto návrhu plně souhlasím, nicméně si myslím, že dikce zákona s těmito věcmi počítá a tyto věci nemůže automaticky zahrnout do věcí, u nichž by mohl být požadován prodej při posuzování možností ostatních příjmů. Podle mého názoru je toto rozšíření novely zákona nadbytečné. Zákon tuto charakteristiku pojímá automaticky.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o třetím pozměňovacím návrhu, který podala paní poslankyně Lagová a komentoval jej společný zpravodaj.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 67.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 2.

Kdo se zdržel hlasování? 77.

Tento pozměňovací návrh nebyl přijat. Pane společný zpravodaji, pokračujte.

Poslanec Jindřich Němčík: Další návrh se týká § 7 odst. 1, kdy paní kolegyně doporučuje v poslední větě poslední část souvětí změnit takto: "Peněžitý příspěvek náleží též občanu, který za podmínek uvedených ve větě první pečuje o jinou než blízkou osobu za předpokladu, že se jedná o péči osobní, celodenní a řádnou." Já si myslím, že tento návrh naopak jde v duchu zákona, dává prostor sociálním pracovníkům, aby posoudili tuto péči, zda vyhovuje těmto kritériím. Myslím si, že toto rozšíření jde v duchu navrhované novely. Proto doporučuji její přijetí.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o čtvrtém pozměňovacím návrhu paní poslankyně Lagové. Komentář jste slyšeli.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. 149.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. Nikdo.

Tento pozměňovací návrh byl přijat. Pane společný zpravodaji, pokračujte.

Poslanec Jindřich Němčík: Další pozměňovací návrh se rovněž týká § 7, kde paní navrhovatelka doporučuje, aby bylo ponecháno původní znění odst. 4 - pro ty, kteří nemají k dispozici původní znění bych je přečetl: "Občanům uvedeným v odst. 1 a 2 náleží peněžitý příspěvek měsíčně do výše částky důchodu, který je jako jediný zdroj příjmu poskytován jednotlivci." Bod 7: "Zvýšeného o státní vyrovnávací příspěvek, 8. jestliže pečují o jednu osobu: pečují-li o 2 nebo více osob, náleží peněžitý příspěvek měsíčně do výše částky důchodu, který je jako jediný zdroj příjmu poskytován manželské dvojici zvýšeného o státní vyrovnávací příspěvek." Myslím si, že pan ministr zdůvodnil postoj k tomuto návrhu. Myslím si, že tento návrh není odůvodněný k tomu, abychom jej v souvislosti s navrhovanou novelou akceptovali.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu paní poslankyně Lagové.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku. 72.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 8.

Kdo se zdržel hlasování? 77.

Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

Poslanec Jindřich Němčík: Poslední pozměňovací návrh, pokud s tím předkladatelka bude souhlasit, bych pojal jako návrh komplexní. Byl panem ministrem zdůvodněn stanoviskem vlády k tomuto návrhu. Jedná se o poslanecký návrh, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, který byl vám předán jako sněmovní tisk č. 62. U tohoto návrhu nebyla zkrácena lhůta. Jako poslanecký návrh bude projednáván v březnu. Proto nedoporučuji, abychom jej zařadili do této novely.

Předseda PSP Milan Uhde: Návrh byl však podán a budeme o něm hlasovat.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku. 63.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 37.

Tento návrh nezískal nadpoloviční podporu.

Pane společný zpravodaji, je tomu tak, že byly probrány a prošly hlasováním všechny pozměňovací návrhy?

Poslanec Jindřich Němčík: Ano, pane předsedo. Kolega Vačkář nepřednesl pozměňovací návrh, pouze vyjádřil názor na časový stres, který vládne při projednávání jednotlivých zákonných předloh. Přál bych si mít dost času na projednání jednotlivých předloh, ale skutečnost, a to nejen sociální, se ubírá takovým tempem, že čas ne vždy můžeme zcela reálně a odpovědně požadovat. Pozměňovací návrh nebyl podán. Proto navrhuji, abychom hlasovali o zákonu jako o celku.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o celém návrhu zákona.

Táži se, kdo souhlasí s vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti a některé navazující zákony podle sněmovního tisku 92 ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 111 a schváleného pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku. 99.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Děkuji zástupci navrhovatele panu ministru Vodičkovi i společnému zpravodaji. Pokud se nikdo z nich nechystá pronést ještě několik slov, ukončíme projednávání tohoto bodu.

Přistoupíme k dalšímu bodu. Je jím

VII.

Návrh na zrušení usnesení Rady města Pardubic č. 369/16 - 8/92 ze dne 26. srpna 1992

K tomuto bodu vám byla rozdána usnesení ústavně právního výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí poslanec Jan Litomiský, aby odůvodnil návrh a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Poslanec Jan Litomiský: Vážený pane předsedo, vážení kolegové a kolegyně, okresní úřad v Pardubicích dne 10. září 1992 pozastavil výkon usnesení Rady města Pardubic č. 369/16 - 8/92 ze dne 26.8.1992. Citovaným usnesením Rada města Pardubic rozhodla, že nevyhlásí referendum o oddělení části města Senojedy od Pardubic, a to z toho důvodu, že návrh na konání referenda nepodpořil svým podpisem potřebný počet občanů městské části 6 a že z podpisových listin není zřejmé, že občané, kteří je podepisovali, vůbec byli seznámeni s obsahem návrhu na konání referenda.

Okresní úřad přezkoumal toto usnesení a zjistil, že důvody, které uvádí Rada města, odporují § 9, odst. 5 a § 11 zákona č. 298/1992 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu.

O konání referenda žádali totiž pouze občané Senojed, nikoli celé městské části 6. Podle ustanovení § 9, odst. 5 zákona č. 298/1992 Sb. rozhoduje-li se referendem o návrhu na rozdělení obce, koná se referendum jen v té části obce, která se má odloučit. Ze zákona nelze dovodit, a to ani z § 11, že návrh musí podpořit stanovený počet oprávněných občanů městské části Pardubice 6, když ve vlastním referendu budou hlasovat pouze oprávnění občané Senojed. K podpoře návrhu na konání referenda postačí tedy 30% podpisů oprávněných občanů Senojed, kterých je celkem 240.

Přes tyto důvody Rada města Pardubic setrvala na svém původním usnesení a přednostka okresního úřadu byla nucena postoupit věc k rozhodnutí tehdy ještě ČNR, což se stalo dopisem ze dne 7.10.1992. Věcí se zabývaly dva výbory Poslanecké sněmovny - výbor ústavně právní a výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Oba výbory dospěly ke shodnému usnesení a doporučily sněmovně, aby napadené usnesení Rady města Pardubic jako protizákonné zrušila.

Podávám tedy jménem obou výborů tento návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky s ohledem na § 62 odst. 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích zrušuje usnesení Rady města Pardubic č. 396/16, 8/92 ze dne 26. 8. 1992."

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Litomiskému a otevírám k tomuto bodu a k jeho výkladu rozpravu. Hlásí se pan poslanec Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že jsem byl adresátem několika dotazů, cítím se být povinován za ústavně právní výbor sdělit, že jsme tuto problematiku řešili v únoru, z hlediska dvou právních problémů - první problém: zda Poslanecká sněmovna je oprávněna zrušit usnesení rady a v druhé rovině, zda usnesení Rady města Pardubic bylo správné.

Na rozdíl od sistací, které přicházejí a přicházely do této sněmovny ve věci právních předpisů vydávaných v samostatné působnosti obcemi, kde je kompetence dána jen Ústavnímu soudu a my nemůžeme rušit tyto právní předpisy, zaujímá ústavně právní výbor názor, že toto usnesení rady může být zrušeno a posléze zaujal i názor, že by mělo být zrušeno, neboť zákonu skutečně odporuje.

Tím doplňuji zprávu zpravodaje a místopředsedy výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Výbornému. Táži se po dalších přihláškách do rozpravy. Nevidím žádnou přihlášku, ani písemnou před sebou nemám. Rozpravu tedy uzavírám.

Vzhledem k tomu, že nebyl přednesen žádný pozměňovací návrh, domnívám se, že můžeme přímo hlasovat o navrženém usnesení, které přednesl společný zpravodaj pan poslanec Litomiský. Přejete si, pane zpravodaji, ještě něco podotknout?

Poslanec Jan Litomiský: Domnívám se, že můžeme hlasovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o předloženém návrhu usnesení, jak jej předložil pan poslanec Litomiský.

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, ať zvedne ruku. 111.

Kdo je proti tomuto návrhu? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Dobrali jsme další bod našeho pořadu, bod 7, a přistupujeme k bodu

VIII.

Návrh na stanovení odměny členům Rady České tiskové kanceláře

K tomuto bodu vám bylo rozdáno usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, které obsahuje návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Žádám předsedu tohoto výboru pana poslance Františka Kozla, aby se ujal slova a odůvodnil sněmovně předložený návrh.

Poslanec František Kozel: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, moje odůvodnění bude velice stručné. Vzhledem k tomu, že na pořadu této schůze máme volbu členů Rady České tiskové kanceláře, je logické, že bychom měli stanovit odměnu členům této rady. Proto tedy náš výbor projednal tuto situaci a máte před sebou usnesení, ve kterém se navrhuje odměna člena Rady České tiskové kanceláře částkou 5 000 Kč měsíčně. Při stanovení této výše vycházel výbor z analogie s Radou České televize a s Radou Českého rozhlasu.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kozlovi za přednesení návrhu. K tomuto bodu otevírám rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Písemné přihlášky nemám.

K bodu č. 8 přichází přihláška procedurálního návrhu. Doporučoval bych panu poslanci Valachovi, abychom dokončili rozpravu k tomuto bodu, pak dostanete příležitost. Podotýkám však, že po projednání tohoto bodu se chystám přerušit naše zasedání do zítřka do 9.00 hodin.

Hlásí se k bodu 8 někdo do rozpravy? /Nikdo se nehlásil./ Rozpravu tedy uzavírám a budeme hlasovat o předloženém návrhu usnesení, jak jej vypracoval výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a jak jej předložil poslanec František Kozel.

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, ať zvedne ruku. 104.

Kdo je proti? 1.

Tento návrh byl přijat.

Ukončili jsme bod 8 a já zvu pana poslance Valacha, aby pronesl svůj procedurální návrh.

Poslanec Vítězslav Valach: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom na vysvětlenou, z časovým předstihem jsem podal přihlášku k bodu 9, čili, nechtěl jsem do projednávání bodu 8 zasahovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Pane poslanče, chci znovu opakovat své vysvětlení. Pochopil jsem, jaký smysl má váš procedurální návrh, ale vzhledem k tomu, že se nyní chystám přerušit naše dnešní zasedání a pozvat vás do sněmovny na zítřek na 9.00 hodin, kdy budeme navazovat na projednávání 8. bodu, dávám ke zvážení, zda by procedurální návrh, který se chystáte podat, neměl zaznít zítra v 9.00 hodin.

Poslanec Vítězslav Valach: Stahuji tedy svou přihlášku, kterou podám zítra.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlásí se ještě pan poslanec Budinský.

Poslanec Vladimír Budinský: Chtěl bych sdělit všem, v zastoupení nepřítomného předsedy zahraničního výboru, kteří jsou v delegaci do Evropského parlamentu ve dnech 9. a 10., že schůzka této delegace proběhne ve čtvrtek 25. půl hodiny před začátkem schůze v místnosti 108. Ti z vás, kteří chtějí dodat své životopisy, aby mohly být oficiálně předloženy do některého z jednacích jazyků, mají na této schůzce poslední šanci dát tento svůj životopis aparátu k předložení. Prosím vás, abyste svým kolegům z vašich politických kruhů, o kterých víte, že jedou na tento výjezd, sdělili toto datum.

Na minulé schůzi jsme volili stálou delegaci, která bude jezdit do Evropského parlamentu ve Strassburgu. První tato cesta je 9. a 10. Sešli jsme se již s těmito lidmi, rozdělili jsme si úkoly a definitivní dohodnutí by mělo proběhnout v tomto týdnu. Protože zde není předseda zahraničního výboru, tak jsem se jako předseda výboru ujal toho, že koordinuji i schůzky této skupiny.

Proto bych poprosil, aby ti, kdo vědí, že jedou do Strassburgu, nebo ti z vás, jejichž kolega není přítomen na schůzi, abyste jim sdělili, že ve čtvrtek, půl hodiny před začátkem schůze se sešli v místnosti 108 a tam si vyměnili poznatky a materiály, které jsme shromáždili.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji za informaci panu poslanci Budinskému.

Sám připojím sdělení, že ve čtvrtek v 8.30 hodin zasedne na krátkou chvíli organizační výbor.

Nyní dávám slovo místopředsedovi Kasalovi a po něm místopředsedovi Vlachovi. (Organizační pokyny místopředsedy Kasala ke svolání komise o jednacím řádu a místopředsedy Vlacha ke schůzce komise pro územně správní uspořádání.)

Děkuji za všechna sdělení, přerušuji schůzi, pokračujeme zítra v 9 hodin.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP