Čtvrtek 28. ledna 1993

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, kdo se dále hlásí do rozpravy? (Nikdo se nehlásil.) Protože se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak je přednesla paní kolegyně Röschová.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 106.

Kdo je proti? 6.

Děkuji. Toto usnesení bylo přijato.

Dalším bodem dnešní schůze je

XX.

Informace o usnesení výboru branného a bezpečnostního č. 4 z 20. ledna 1993 k návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v ČR

Prosím, aby se slova ujal místopředseda branného a bezpečnostního výboru pan kolega Kužílek a seznámil nás s uvedeným usnesením.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Předmětnou problematikou se náš výbor podrobně zabýval na svém jednání 20. 1. 1993 za účasti ministra spravedlnosti pana dr. Nováka, generálního prokurátora dr. Šetiny, náměstka ministra vnitra pana Křižana, prezidenta Policie ČR dr. Vylety a dalších jejich spolupracovníků a též za účasti poslanců, kteří nejsou členy našeho výboru.

Výbor vycházel ze základního principu, že je nutné oddělit vážný a aktuální problém řešení situace v oblastech ČR s výrazně zvýšeným výskytem kriminality a narušování veřejného pořádku a problém řešení všech společenských a sociálních aspektů Rómského problému.

Na základě podrobné a věcné diskuse výbor přijal usnesení, se kterým vás seznámím. Předtím však ještě uvedu dvě informace.

Výbor vychází také ze skutečnosti, že v současné době je zcela nezbytné, aby byla vytvořena ze strany výkonné moci všechna opatření směřující ke snížení kriminality. Z tohoto hlediska je nezbytné, aby byli pachatelé jednak co nejdříve dopadeni a obžalování a jednak co nejrychleji odsouzeni. Dále považuji za účelné, aby byla sněmovna seznámena s usnesením vlády z 20. ledna 1993. Mám k dispozici jen text návrhu, ale byli jsme na jednání výboru panem ministrem spravedlnosti informováni o tom, že návrh byl v podstatě beze změn schválen.

V návrhu usnesení vlády ČR z 20. ledna se praví, že vláda po projednání návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci ČR ukládá

1. ministru vnitra

a) zajistit jednotný postup okresních úřadů a pověřených obecních úřadů při aplikaci právních předpisů využitelných pro řešení aktuálních problémů spojených s migrací obyvatelstva:

b) předložit návrh novely zákona ČNR 283/91 o Policii ČR a zákona 553/91 o obecní policii:

c) posílit v ohrožených oblastech složky Policie České republiky, určené k ochraně veřejného pořádku:

d) předložit finanční vyčíslení nákladů spojených s výkonem státní správy pověřenými obecními úřady a s výkonem služby cizinecké a pohraniční policie. To vše v termínu 10. 2. 1993.

f) zajistit bezpečnost a veřejný pořádek v provizorních ubytovacích zařízeních Červeného kříže, určených k ubytování osob bez přístřeší na dobu nezbytně nutnou před návratem do místa trvalého bydliště, s termínem bezprostředně.

2. Ministru spravedlnosti ukládá

a) předložit návrh novely trestního zákona,

b) novely občanského soudního řádu s termínem do 10. února.

Pověřuje ministra práce a sociálních věcí

a) projednat s českým výborem Červeného kříže zajištění ubytování osob bez přístřeší na dobu nezbytně nutnou před návratem do m sta trvalého bydliště, a to s termínem do 28. února 1993,

b) vypracovat program sociální prevence a program péče o osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, a to s termínem do 28. února 1993.

Tolik usnesení vlády a nyní slíbené usnesení výboru. Výbor, tehdy ještě pro právní ochranu a bezpečnost, přijal toto usnesení:

"I. výbor přijal s uspokojením skutečnost, že vláda dnešního dne přijala usnesení k řešení některých problémů, týkajících se oblastí zvýšené kriminality.

V souvislosti s tím vyzývá soudce České republiky, aby vyslovili souhlas se svým přeložením na určitou dobu do těch míst a zmírnili tak výrazný nedostatek počtu soudců v těchto oblastech.

II. doporučil, aby policejní prezident České republiky zvážil možnost přerozdělení počtu policistů důsledně v návaznosti na rozsah a charakter kriminality v jednotlivých oblastech České republiky.

III. vyzývá ostatní výbory Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby se co nejdříve zabývaly těmi aspekty celého problému, které jim věcně příslušejí.

Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví doporučuje, aby se tím problémem zabýval bezodkladně."

Pokud jde o vyhlášky jednotlivých obecních zastupitelstev v této záležitosti, je třeba uvést, že okresní úřad je po neúspěšných pokusech dosáhnout zrušení uvedené vyhlášky příslušným obecním zastupitelstvem povinen pozastavit platnost každé vyhlášky, která je v rozporu se zákonem.

O tom, jak nutno postupovat dále, jsme již slyšeli stanovisko ústavně právního výboru.

Závěrem nenavrhuji text usnesení, protože vím, že návrh usnesení přednese pan poslanec Ježek nebo pan poslanec Gjurič. V textu tohoto návrhu usnesení, na jehož formulaci se podílel předseda výboru branného a bezpečnostního pan poslanec Šuman, jsou využity i některé závěry našeho usnesení. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu poslanci Kužílkovi a otevírám rozpravu.

Má k této informaci někdo nějaký dotaz, připomínku?

Poslanec Josef Pavela: Pane předsedající, kolegové, kolegyně, výbor petiční, pro lidská práva a národnosti se problematikou spojenou s migrací a dalšími bezpečnostními událostmi v některých regionech také zabýval, hlavně z hlediska dodržování lidských práv. Přijali jsme také patřičné usnesení.

Rozhodně budeme podporovat usnesení, které povede ke zlepšení této situace. Zatím jsme nebyli zváni na taková jednání, kde se o těchto záležitostech jednalo. Proto jsme si vyžádali účast našich zástupců na jednání 1. února na Kladně, kde budou jednat starostové z některých Severočeských měst. Do této oblasti také uspořádáme co nejdříve výjezdní zasedání výboru. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji za informaci. O slovo se hlásí kolega Gjurič.

Poslanec Andrej Gjurič: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych zdůraznit, že jde skutečně o velice vážnou záležitost, ačkoliv se to na první pohled nezdá.

Jde skutečně o založení precedentu, který, kdyby pokračoval, by mohl mít dosti dalekosáhlé souvislosti, důsledky, konsekvence. Nutno říci, že toto si uvědomila i vláda, takže materiál, o kterém tady hovořil kolega Kužílek, je podle našeho názoru velice kvalitní, a to už je jeden z důvodů, proč teď vystupuji, protože se domnívám, že byste ho měli vidět, všichni byste ho měli číst a všechny výbory by k němu měly zaujmout stanoviska. Nicméně řeší jenom aktuální situaci, Situaci počínající jirkovskou vyhláškou a návrhem zákona generálního prokurátora Šetiny.

To, že se rozrostl následně další řetězec, víte samozřejmě stejně dobře jako já.

Právě tak dobře víte, slyšeli jste to před chvílí, že tuto vyhlášku zatím nemůžeme pozastavit. To je problém, který by se mohl velice rychle, byť i bona fide, pomoci místnímu obyvatelstvu rozjet.

Protože v podstatě vláda už tento problém řešila, velice lavírovala mezi dvěma póly: jednak uklidnit určitou atmosféru na severu republiky, jednak však neporušit zákonnost a lidská práva. Mezi tím se vlastně neustále pohybuje celý tento problém.

Myslím, že právě proto byste se s ním měli seznámit. Dovolte mi jednu krátkou reminiscenci.

Byl jsem v Ústí u podobné situace asi před rokem a třičtvrtě, tzn. v minulém volebním období, s parlamentní delegací, která byla mezivýborová.

Tehdy nás pan primátor Mašín uvedl do romského gheta, což je dole ve městě v okolí nádraží. V podstatě od nás nechtěl nic jiného než výraznou podporu toho, aby všechny lidi odtud mohl vystěhovat, opakuji, že to bylo před rokem a třičtvrtě, a mohl je odeslat do původních domovských obcí.

Vypadalo to tam opravdu strašně, přitom při své profesi jsem zvyklý na ledaccos.

Začal jsem se ale pana primátora ptát, jak se tam obyvatelé těchto domů dostali, protože jsou to domy, které jsou většinou zazděné, polozazděné, zbořené, polozbořené atd. Až po dosti dlouhém čase jsem se dozvěděl, že vlastně většina původních obyvatel byla vystěhována do okolních sídlišť nahoře, protože OPBH tyto domy už nebyl ochoten a schopen udržovat v původním stavu, a navíc tam byl největší spad toxických látek, a tyto domy byly ponechány tak, jak zůstaly, pouze byly zazděny dveře a okna.

Mohli bychom nyní tady dosti dlouze uvažovat o tom, co vlastně bylo možno nazvat v rakouském zákoně a také v zákoně první republiky právem držení. To znamená, že například tato obec o tyto domy dále nepečovala a zazdila je.

Pak ovšem nastalo to, co nastalo, tzn. začala se tam stěhovat romská komunita. Ta tam byla ponechána bez jakéhokoliv dozoru řadu let a samozřejmě se tam rozmnožila, zabírala další a další domy.

To je jedna ze záležitostí, které tuto situaci staví do trochu jiného světla.

Druhou záležitostí bylo, že nikdo tehdy nevěděl a dodnes neví, kdo z těchto lidí je vlastně příslušníkem České republiky, kdo je příslušníkem Slovenské republiky, tzn. kdo tady stejně zůstane nebo ne.

Tehdy jsem se pana primátora ptal, co s tím hodlá udělat, a on skutečně měl jeden jediný návrh: všechny naložit do vlaku a odvézt mimo město Ústí.

O co se vlastně jedná? Domnívám se, že to, co se nyní děje, je vstup doprostřed problému. Ten už měl nějaké předchozí příčiny, které se neřešily, a budou-li se řešit pouze takto administrativně, budou mít nějaké důsledky. To znamená zasáhlo se, tyto lidé se vystěhují, ale co dál?

Dokonce někteří experti, se kterými jsem mluvil, a myslím, že to vypadá dost logicky, vyslovili obavu, říkají tomu palestinizace celého problému. Znamená to, že se určitá skupina dostane do neřešitelné životní situace a zažene se někam do kouta, dříve nebo později se vzbouří, protože ji prostě nic jiného nezbude. Čili, domnívám se, že tento problém se musí řešit strukturálně, že je především sociální a pak teprve právní. To je jedna věc.

Druhá věc - domníváme se, že se zdaleka netýká jenom Severočeského kraje. Když jsme seděli v garančním výboru, připustil šéf Policie pan dr. Vyleta, že v kriminalitě na prvním místě je Ostravsko, na druhém místě je Praha, na třetím místě je Severočeský kraj. A konečně - my o tom velmi málo víme. My vlastně vůbec nevíme, jaká je migrace, viděl jsem saldo. To není příliš velké, dokonce klesá, ale je to způsobeno tím, že je tam každý rok velké procento lidí, kteří se vystěhovali a velké procento lidí, kteří se přistěhovali, ale žádné další údaje nemáme. Nemáme žádné socio-demografické údaje, máme málo údajů o životním prostředí, nemáme žádné údaje o profilu obyvatelstva.

Další postřeh, který jsem tehdy měl, byl fakt, že o prevenci hovořil místní náčelník Policie, který by mohl konec konců hovořit o represi, zatímco o represi hovořil místní šéf odboru sociálních věcí. Tento paradox mě zaujal už tehdy, a tento paradox si uvědomuji v poslední době na mnoha místech. Domnívám se proto, že teprve po vyhodnocení stanoviska vlády, které byste dostali a domnívám se, že i po vyhodnocení celé řady dalších věcí a ukazatelů bychom přijali nějaké závěry. Jinak opakuji řešíme současný stav a do roka nebo do dvou se to naprosto výrazně vrátí. Proto prosím opravdu všechny výbory, aby se ke zprávě postavily, vrátily a z tohoto hlediska, abychom učinili globální závěr nejen takový, který můžeme učinit dneska. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, další se do rozpravy přihlásil kolega Body.

Poslanec Ladislav Body: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, slyšeli jste zde kolegu Gjuriče, který vystoupil skutečně se znalostí problematiky, protože jsem byl spolu s ním na severu, kdykoliv jsme měli společný výbor. Navštívil jsem Ústí, i Chánov. Chtěl bych dodat jen to, že skutečně kolega Gjurič, hovořil o tzv. násilném obsazování bytů v Ústí. Tam je taková situace, jak ji uvedl, tyto byty byly uzavřeny z důvodů hygienických a zdravotních s tím, že to bylo v prvním pásmu ohrožení odpady z Chemických závodů v Ústí. Tyto byty byly určeny k neobývání českými občany, říkám to natvrdo. Nicméně pokud byli Romové v pořadníku a čekali na byt, tak městský úřad je nedal do nových paneláků, které stojí okolo, ale dal je do těchto bytů z důvodů početnosti rodin. Říkal jim, že panelák pro 6 - 8 člennou rodinu není vhodný. Čili městský úřad vědomě poslal tyto lidi do zóny, která byla zdravotně nebezpečná pro české občany a ne už pro Romy. Že Domové se dostali do těchto bytů a že se chovali tak, jak se chovali, to víte, že jsou byty zdemolované, není jen jejich vinou, protože skutečně magistrát tehdy tzv. byťáky, neinvestovaly do těchto bytů po několik let ani haléř. Kolikrát vidíte v televizi záběry devastovaných ulic či domů, jak o nich mluvil kolega Gjurič.

Chci se ale vrátit k tomu, co tady říkal kolega Kužílek, který tady vlastně přednesl usnesení výboru. Byl jsem přítomen tomuto jednání tohoto výboru. Situace je taková, že skutečně se tam hovořilo o těchto problémech. Ale kolegyně a kolegové, požádal jsem vás a vystoupil jsem v tom smyslu, že to beru z pohledu práva, ústavnosti. Žádal jsem vás o pomoc na plnění povinností ústavních činitelů, abyste zaujali stanovisko k tzv. jirkovské vyhlášce. A bohužel schází v tomto návrhu usnesení, není tam ani zmínka o tom, aby tento ústavní orgán jakým nepochybně Parlament České republiky je, zaujal k tomu jasné zřetelné stanovisko. A zaznělo tady, že z pohledu práva a ústavnosti tento dokument tzv. jirkovská vyhláška je hrubým porušením práva a ústavnosti. To tady zaznělo. A pan Kužílek, aby se tento Parlament k tomu takto postavil, to nemůže udělat ani okresní úřad, ten může podat podnět, okresní úřad to může prozkoumat, ale výsledek neboli rezultát musí být v Parlamentu.

1. února je na Kladně setkání severočeských starostů. Říkám na Kladně, u nás ve Středočeském kraji. Je paradoxem, že starostka, která pozvala starosty severočeských vesnic, bývalé poslance nebo některého poslance Severočeského kraje nebo Středočeského kraje, nepozvala mě ani náš výbor pro lidská práva a národnosti. To není náhoda. Tito starostové nechtějí oponenturu, nechtějí přiznat, že porušují vědomě - což oni ale přiznávají - Ústavu a zákony. Předseda výboru pro lidská práva a národnosti je pozván. Pozvali ho až po vlastní iniciativě, což je trochu zavádějící, ale nebyl jsem pozván já, poslanec, který žije přímo v Kladně. A jedná se o situaci Romů v Kladně. Proč asi? Řeknu vám proč. Před vánocemi jsem šel popřát paní starostce a městské radě Šťastné a veselé vánoce, dali jsme si spolu kávu, byla u toho moje manželka. Ptal jsem se paní starostky, jaká je situace s Romy na Kladně. Chodím tam pravidelně každých 14 dní. Řekla "naprostý klid, není čeho se obávat, že budeme používat jirkovské vyhlášky". 8. ledna městská rada projednávala kladenskou vyhlášku, která je totožná s jirkovskou vyhláškou. Když jsem 9. ledna navštívil paní starostku, ptal jsem se, proč Kladno přijímá toto opatření, mimořádné opatření, když mi předtím bylo řečeno, že není důvod, že bude použita jirkovská vyhláška. Řekla mi, že je to nutné jako preventivní opatření, co kdyby náhodou nastala jakási situace. Přitom prosím vás Romové žijí v Kladně už od roku 1945 a nikdy taková situace nenastala. A není náhodou, že tato schůzka starostů se na Kladně koná, protože jediné město, kde žije největší komunita Romů - přes 5 tisíc, nebylo ochotno tuto vyhlášku přijmout.

A najednou pod tlakem určitých skupin nebo skupiny dneska rada projednala tuto vyhlášku. Já jsem učinil opatření v tom smyslu, že jsem podal podnět k přezkoumání této vyhlášky okresnímu prokurátorovi a přednostovi okresního úřadu. To je to, co jsem mohl udělat, nic víc ne. Ostatně, kolegové a kolegyně, je na nás, zda dovolíme, aby tady opět někdo porušoval svévolně zákony a práva. Jestliže děláme vyhlášku na potírání těch, kteří nechtějí žít a nežijí správně, v souladu se zákonem, v souladu s lidským soužitím a pravidly, která dnes dodržujeme nebo chceme dodržovat, berme pro ně určité vyhlášky s tím, že je musíme potrestat. Prosím. Ale pak musíme potrestat i ty, kteří tuto vyhlášku připravili jasně v rozporu se zákony a s ústavou. Nelze dovolit na jedné straně, aby starostové trestali tyto nepřizpůsobivé občany, a přitom, aby oni sami nebyli potrestáni za to, že při tomto trestání porušují sami zákony. To je apel na vás, abyste mě pochopili. Zdůrazňuji ještě jednou, nezastávám se nikoho a už vůbec ne těch, na které mají tyto vyhlášky dopadnout. Říká se padni komu padni. Ale vždycky jsem vystupoval pouze z pohledu ústavního činitele a vás o to žádám také. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Pan kolega Holub.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedající, vážení přítomní, problém, o kterém diskutujeme, se mylně už značnou dobu vydává za problém migrace. Je to naprosto chybné označení. Jedná se o to, že skupiny, které dříve byly nazývány závadovými, jakmile vidí liknavost státní správy, stupňují svůj tlak vůči ostatnímu obyvatelstvu a zneužívají toho, že dnes řada lidí neustále vykřikuje cosi o lidských právech. Pokud přijmeme nějaká řešení, která budou lokální a ten problém vyřeší v daném místě, to znamená na severu republiky, případně v Praze, já vám garantuji, že tento problém vypukne okamžitě jinde, protože tyto skupiny obyvatelstva jsou nesmírně flexibilní a přesunou se tam, kde tyto překážky mít nebudou. Potom k těm všem ochráncům lidských práv bych chtěl říci, že existují i lidské povinnosti. A ten kdo si neplní své povinnosti, nemůže chtít ani plná práva. Na to tzv. ochránci lidských práv i v této sněmovně velmi silně zapomínají.

Když jsem byl v Jirkově, byla tam velmi zajímavá nabídka starosty Mostu pana Valvody. Nabídl, ať každý, kdo " kvalifikovaně" hovoří o této problematice, přijede do Mostu, že on mu tam zařídí na čtrnáct dní nebo na jak dlouho bude chtít byt, vybaví mu ho, ať bydlí a pozná tuto problematiku na vlastní kůži. Já jsem bydlel v domě, kde tyto tzv. závadové osoby bydlely. Mohu vám říci, že tato osobní zkušenost mně vystačila na celý život, Chtěl bych říci, že kdyby voliči ze severních Čech nebo i z jiných oblastí, kde tento problém je žhavý, viděli tento z tří čtvrtin prázdný sál, myslím, že ti, kteří byli zvoleni a nejsou zde přítomni, by od nich svůj hlas nikdy nedostali. A ještě bych chtěl poznamenat, že pokud máme přijímat nějaké usnesení, byl bych hrozně rád, abychom ho, jako i v jiných případech, dostali písemně. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kolega Nedorost.

Poslanec Ladislav Nedorost: Pane předsedající, dámy a pánové, děkuji kolegovi, který mluvil přede mnou, že řekl většinu toho, co jsem chtěl říci i já. Pokud jde o řešení, tak poslanci republikánské strany je navrhli. Obdrželi jste tisk 47 na vydání zákona o mimořádných opatřeních. Nechci tomu dělat reklamu, ale chtěl bych, aby jste si to podrobně přečetli, protože my tady nemůžeme vidět, jaká je situace např. v Havířově, v Jirkově a pod. A měli bychom to nechat na těch zástupcích v obcích, kteří jsou v této první linii a kteří musí rozhodovat okamžitě, aniž ten problém naroste do takové velikosti jako v Jirkově. Pokud jste sledovali zprávy ze zahraničí, tak městské zastupitelstvo v Římě rozhodlo o tom, že určitá část Rómů opustí oblast Říma. Já si myslím, že Itálie je demokratický stát. Proč bychom my nemohli postupovat obdobně? Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kolega Ježek.

Poslanec Josef Ježek: Pane předsedající, dámy a pánové, já bych si dovolil přednést návrh usnesení Poslanecké sněmovny, které bylo vlastně sestaveno z usnesení oněch výborů, které se danou problematikou zabývaly. Chtěl bych jenom říci, že cílem tohoto usnesení a jeho závěr sleduje především to, aby se daný problém posoudil ve všech souvislostech, protože se týká všeho možného. Týká se ekonomických, sociálních i jiných zdrojů tohoto problému. Skrývá se za tím otázka fungování veřejné správy, policie, soudů i otázka prostředí. Vidíte, že se tyto jevy koncentrují v oblasti, kde lze mluvit o ekologické katastrofě. To je hlavním cílem tohoto usnesení:

Poslanecká sněmovna za prvé konstatuje, že je třeba dodržovat zákony a chránit lidská práva v obcích a okresech jak ze strany občanů, tak i ze strany orgánů státní správy a orgánů samosprávy. Že nejde o to dopustit, aby jak občané, tak příslušné orgány najednou zjistili, že není problém porušovat zákon, protože u nás jsou nějaké nepříjemnosti.

Poslanecká sněmovna za druhé konstatuje, že vláda České republiky reagovala uspokojivě svým usnesením ze dne 20. ledna 1993 "k návrhu některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky". Schválený návrh řešení považuje sněmovna za adekvátní současné situace a daným možnostem jak v rámci právního řádu, tak i v rámci kompetencí příslušných orgánů.

Poslanecká sněmovna za třetí /zde se odvolává na už přednesené usnesení ústavně právního výboru/ konstatuje, že podle článku 87 odst. 1 písm. b) Ústavy České republiky o zrušení jiných právních předpisů, to znamená i o zrušení obecně závazných vyhlášek obecních zastupitelstev, rozhoduje ústavní soud.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR proto nemůže rozhodovat o zrušení obecně závazných vyhlášek vydaných v samostatné působnosti a pozastavených okresním úřadem.

Další bod:

Poslanecká sněmovna vyzývá výbory Poslanecké sněmovny, aby se co nejdříve zabývaly citovaným vládním usnesením a příslušnou důvodovou zprávou z hlediska těch aspektů, které jim věcně příslušejí a aby navrhly příslušná doporučení vládě České republiky.

Poslední bod:

Poslanecká sněmovna žádá výbory petiční, pro lidská práva a národnosti a veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, aby doporučení všech výborů shrnuly a předložily na schůzi Poslanecké sněmovny.

To je návrh usnesení. Já bych se ještě odvážil podotknout jednu věc. Doufám, že tuto záležitost budeme projednávat v situaci, kdy zde bude přítomna celá vláda. Jinak to usnesení nemá ten smysl, který by mělo mít. Jedná se totiž o to, že celý problém je nutno řešit i legislativně. Připomenu např. problém z novely zákona o obcích, kdy se uvažovalo o tom, zda v některých situacích, kdy obecní zastupitelstvo porušuje zákon, aby mohlo být rozpuštěno, atd.

Jde o to, že schválená ústava nám toto opatření už umožňuje. Čili celý problém je dlouhodobý a domnívám se, že projednání ve všech výborech Poslanecké sněmovny nám umožní práce na všech opatřeních urychlit a včas dokončit. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, prosím kolegu Fejfara.

Poslanec Tomáš Fejfar: Zdržuji se (mimo mikrofon).

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, kolega Body.

Poslanec Ladislav Body: K panu kolegovi Holubovi. Pane kolego, já žiji v paneláku, kde je 26 rodin. ... Přijďte se podívat do paneláku, uvidíte. Mohu říkat pro a proti. Vy máte zkušenosti s Romy, já mám zkušenosti jiné, nechci tady polemizovat. Ostatně mně šlo o jednu jedinou věc. Já jsem zde zdůrazňoval, že nehájím a nezastávám se těch, kteří si zasluhují potrestání, to zase zdůrazňuji, pane kolego, pochopte mne, já se chovám jako ústavní činitel a nemohu souhlasit s tím, že v rámci řešení jakéhosi problému v obcích bude tady narušován ústavní pořádek. Zavádí se tady nebezpečný precedens s tím, že ... další problémy nastanou, a které potom končí někde u Nejvyššího soudu a bude se to hromadit. Jde o to, aby si tito páni starostové uvědomili, že samospráva není veškerá moc, pouze jim, do jejich rukou svěřená, že tady je ještě státní správa, je tady demokratický institut, Parlament a soud. To je vše.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, kolega Holub.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP