Čtvrtek 28. ledna 1993

Poslanec Josef Holub: Já bych byl hrozně rád, abyste se všichni podívali do stenozáznamu, který bude určitě pořízen, já jsem žádné etnikum nikdy nezmiňoval. Já nemám vůbec nic proti žádnému etniku. Prosím jenom, aby byla chráněna i práva těch občanů, kteří si plní naprosto všechny své povinnosti a kterých zatím v této sněmovně se nikdo nezastal a neustále všichni voláme po právech těch, kteří práva ostatních pošlapávají. (Potlesk).

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, kdo se dále hlásí do rozpravy, kolega Stodůlka.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Jedna filosofická připomínka. I v demokratickém státě je občanům dovoleno vše, co jim není zakázáno. Samosprávě je dovoleno vše v mezích zákona a státu je dovoleno to - státním orgánům je dovoleno to, co je jim zákonem přikázáno. S těmito třemi definicemi, myslím, pan kolega souhlasí, ale v každém státě je jedna moc, které musí být všechno podřízeno, a to je zákon. I soud je povinen držet se zákona a jestliže samospráva nerespektuje zákony a soud není schopen zajistit jejich respektování svými orgány, např. soudy, pak je třeba mít za to, že stát na tomto území nevykonává svou moc.

Pane kolego, jestliže přijmeme tento závěr, pak se můžeme rozloučit se vstupem do Evropy. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, kolega Ullmann.

Poslanec Josef Ullmann: Pane předsedající, dámy a pánové, já bych volně navázal na svého předřečníka. Má ve všem pravdu. Ale nicméně bych prosil, abychom si uvědomili, že my jsme zodpovědni za to, jak ty zákony vypadají. A z toho prostého důvodu se připojuji ke svým kolegům a tvrdím, že zatím ty zákony jak vypadají, za to my neseme svůj díl viny tak, že chráníme ty, kteří si ochrany nezaslouží, a nechráníme ty, kteří by chráněni být měli. Tato sofistika, co není zákonem zakázáno, je povoleno, ano je to pravda, ale pojďme do sebe. Já se připojuji k tomu, že tento sbor ještě neudělal nic pro to, aby hájil ty slušné, kteří na to mají plné právo. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, kolega Šuman.

Poslanec Vladimír Šuman: Vážené dámy a pánové. Není mi dobře, proto jsem se rozhodl vystoupit až v závěru, kdy myslím, že musím. Já odmítám tvrzení, že by tady někdy zazněly významné hlasy vícero poslanců, kteří by se zastávali těch lumpů proti slušným lidem. Já se domnívám, že plným právem se tady volalo po dodržování povinností na obou stranách. Já s tím plně souhlasím, a to plně v mezích zákona. To není ale důvod, který mne přiměl vystoupit.

Pane poslanče Ullmanne, vy jste tady řekl něco, co považuji za svým způsobem nebezpečné, totiž to, že my jsme odpovědni za to, jak vypadají zákony. Jak si představujete, že má vypadat funkce Poslanecké sněmovny? Kdo má předkládat Poslanecké sněmovně návrhy zákonů, pokud dosavadní zákony neumožňují udržovat řád a pořádek? Především ten, kdo je za to zodpovědný, a to je výkonná moc. Jiná věc je, že my jsme odpovědni za to, v konečném znění, jaké tyto návrhy schválíme. Vždyť si uvědomme, že to je to, co je nám neustále vytýkáno, jako kdybychom my tady ty zákony tvořili. My je pouze posuzujeme a vyslovujeme názor a hlasováním rozhodujeme, jak budou vypadat. Ale není možné, aby poslanci kromě výjimečných případů poslaneckých iniciativ byli odpovědni za předkládané zákony. Podle mého názoru je jasné, že za předkládání zákonů je odpověden ten, kdo má udržovat řád a pořádek v této zemi, tedy vláda, exekutiva. A to bych se domníval, že je jedna z dominantních věcí.

Proto jsem rád, že vláda reagovala tak, jak reagovala, připravovala návrhy novel. Dovoluji si upozornit jenom na to, že v těch zákonech, které jsme včera novelizovali, tzn. o přestupcích a o Policii, je řada zcela konkrétních opatření, která směřují k pomoci vyřešit situaci v těch místech, kde je větší výskyt kriminality než jinde.

Na závěr mi dovolte ještě jednou souhlasit s panem poslancem, který tady mluvil o tom, že se příliš zastáváme těch nehodných. Já s vámi naprosto souhlasím v jednom, Bylo by neštěstím snažit se o to, aby se to řešilo pouze lokálně. Je nutno přijmout zákony platné pro celou republiku, protože jinak dojde přesně k tomu, co jste říkal. Věřím, že se nám to podaří na základě dobrých vládních návrhů. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji kolegovi Šumanovi, pan kolega Pavela se hlásí dále do rozpravy.

Poslanec Josef Pavela: Pane předsedající, dámy a pánové, není mým zvykem chodit sem dvakrát třikrát za jedno zasedání. Tentokrát bych chtěl jenom připomenout některým nebo řadě pánů poslanců a řadě paní poslankyň této sněmovny, aby si zavzpomínali a trošku sáhli do svědomí, když jsme tady projednávali ústavní zákon ústavní soud, zřízení ústavního soudu, který nakonec nebyl zřízen. Kdybychom tento ústavní soud měli, tak by mohly být tyto vyhlášky dávno zrušeny. Děkuji. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, kdo se dál hlásí do rozpravy? Já mohu a také tak učiním, rozpravu končím.

V rozpravě zazněl jeden procedurální návrh. Ptám se pana kolegy Holuba, jestli trvá na tom, aby tento bod byl přerušen do té doby, než bude rozdáno usnesení. Předpokládám, že tomu tak bude na schůzi, která se bude konat v úterý. Anebo předpokládáte tento procedurální návrh takový, že až nyní se dá dohromady usnesení mohu-li to tak říci - takže do této doby přerušíme tuto schůzi třeba na hodinu?

Poslanec Josef Holub: (z lavice) Nečiním si žádné nároky. Nechávám to na vašem zvážení.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, To je procedurální návrh. Prosím společného zpravodaje branně bezpečnostního výboru, kolegu Kužílka, aby se vyjádřil, jakou dobu potřebuje ke zpracování návrhu usnesení, jeho rozmnožení a rozdání do lavic.

Poslanec Oldřich Kužílek: Domnívám se, pane předsedající, že by stačilo, kdyby pan poslanec Ježek nechal přepsat svůj návrh, a předpokládám, že pravděpodobně v úterý se mimo slib prezidenta budou projednávat některé další body a že okamžitě tento návrh může být rozdán poslancům na lavice. Zařazení tohoto bodu je myslím věcí dalšího a mezitím bude jistě politické grémium zasedat a může v této věci inspirovat organizační výbor, který to může rozhodnout.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Protože se jedná o procedurální návrh, nechám o něm hlasovat.

Kdo souhlasí s přerušením tohoto bodu do úterý 2. 2. 1993, ať zvedne ruku! 103.

Kdo je proti? 2.

Tento návrh byl přijat,

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přistupuji k dalšímu bodu tohoto pořadu, kterým je

XXI.

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu televizního vysílání České televize po 1. lednu 1993

O zařazení tohoto bodu požádal pan poslanec Koronthály. Prosím ho, aby se ujal slova. Ostatní prosím o maximální klid. Víte, že máme ještě dneska mnoho úkolů před sebou. Prosím o klid.

Poslanec Vladimír Koronthály: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, jelikož jsem si rovněž vědom toho, že máme před sebou dneska ...

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ještě pane kolego, prosím pěkně o vteřinu: Protože se o nich jedná, přicházejí. (Přicházejí pracovníci televize.)

Poslanec Vladimír Koronthály: Děkuji. Jsem si vědom toho, že máme mnoho ještě před sebou, proto budu velice stručný. Stálá komise pro sdělovací prostředky při výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jednala 21. ledna letošního roku zejména o aktuální problematice České televize, zejména šlo o kvalitu zpravodajství. K tomu přijala usnesení, které máte všichni rozmnoženo a rozdáno, čili jenom bych malinko zresumoval, že komise konstatovala neuspokojivý stav televizního zpravodajství po 1. lednu 1993, v němž se projevují závažné nedostatky. Pozastavila se nad tím, že v průběhu posledního měsíce se opakovaly případy, kdy státním orgánům nebyl poskytnut vysílací čas pro důležitá a neodkladná sdělení v naléhavém veřejném zájmu.

Komise konstatovala, že dostatečně není naplňován zákon ČNR 483/91 Sb., o České televizi, a zejména 469/91 Sb., o rozhlasovém a televizním vysílání. Na jednání byli přizváni zástupci Rady České televize a komise Radě doporučila aby se tato stavem České televize zabývala a v rámci prostředků, které jí poskytuje zákon o České televizi, zjednala nápravu tak, aby Česká televize plnila své poslání a povinnosti tak, jak přísluší provozovateli vysílání ze zákona.

Komise rovněž upozornila Radu České televize, že Česká televize je povinna dodržovat § 5 písm. C zákona 468/91 Sb., o rozhlasovém a televizním vysílání, který se týká pořadů ohrožujících psychický nebo morální vývoj mladistvých. Tam byly rovněž shledány nedostatky.

Dále se jednalo o mnoha dalších věcech, mj. komise i požádala Radu České televize o informaci o nákladech, které si vyžádalo zavedení nových znělek a grafických symbolů po 1. lednu 1993. Vzhledem k tomu, že se uvažuje o jejich opětovné změně, ty úvahy jsou vedeny zejména nepříliš uspokojivým ohlasem veřejnosti na tyto nové znělky. Tento neuspokojivý ohlas dovedu pochopit a akceptovat, neboť jsem ty znělky také viděl. V usnesení se posléze komise obrátila na výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a žádala jej, aby toto usnesení projednal a navrhl Poslanecké sněmovně návrh usnesení.

Výbor se ovšem z důvodu časové tísně nesešel.

Jedním z důvodů bylo např. náledí v některých okresech této země v úterý ráno, takže ačkoliv výbor byl na úterý ráno svolán, nesešel se a v úterý odpoledne to také ze známých důvodů časově nešlo.

Čili z tohoto důvodu, jelikož považujeme tuto tématiku za závažnou a naléhavou, tak jsme si dovolili předložit Poslanecké sněmovně přímo návrh usnesení, a ačkoliv jej máte před sebou, dovolím si jej zejména pro zápis přečíst. Navrhujeme, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR konstatuje, že Česká televize neplní dostatečně své poslání podle § 2 zákona ČNR č. 483/91 o České televizi ve znění pozdějších předpisů.

Poslanecká sněmovna doporučuje Radě České televize, aby se zabývala stavem vysílání České televize a zjednala nápravu tak, aby Česká televize plnila své poslání a povinnosti podle zákona 468/91 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR č. 483/91 Sb."

To je celý návrh usnesení. Na vysvětlenou jenom ještě dodávám, protože ne všichni mohou znát všechny zákony zpaměti: Považuji za důležité uvést, že Česká televize je veřejnoprávní organizace, kterou nemůže ani Parlament, natož pak jeho výbor nebo komise nějakým způsobem řídit nebo jí něco nařizovat. Jediný, kdo může a má vykonávat vliv na Českou televizi, je Rada České televize, která je nějakým způsobem odpovědna Poslanecké sněmovně. Rovněž tedy komise nebo výbor jí může něco doporučit, ale přímo obracet se na Radu ve skutečnosti může

Poslanecká sněmovna. Z toho důvodu předkládám tento návrh usnesení Poslanecké sněmovně. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu kolegovi Koronthálymu a otvírám rozpravu, do které se přihlásil pan kolega Budinský, připraví se pan kolega Soural.

Poslanec Vladimír Budinský: Vzhledem k pokročilému času bych chtěl zredukovat mé vystoupení a poprosit o něco pana ředitele, který je na balkóně. Včera mě rozhořčilo, když jsem viděl při zpravodajství informaci zahraničního tisku, jak informovala o volbě prezidenta a při záhlaví různých zahraničních novin byl ve středu uveden "Morning star", což je týdeník britských komunistů financovaný, snad, KGB. Mně to připomnělo časy, kdy jsme byli informováni, co píše L'humanité, Rabotničeskoj Dělo, Unita, Pravda a podobné časopisy. Je to stejné, jako kdyby o českém tisku bylo informováno, co píší např. Haló noviny nebo na druhé straně Rudé Krávo. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka. Děkuji. Prosím pana poslance Sourala.

Poslanec Jaroslav Soural: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jistě se shodneme v tom, že každý z nás může na adresu České televize vznést tisíce připomínek. Možná, že 99% z nich bude oprávněných. To je jistě možné. Ale současně je třeba zdůraznit, že jsme v této sněmovně přijali zákon, který postavil Českou televizi do situace nezávislého média. A současně jsme zvolili orgán, Radu České televize, která má ze zákona určité přesně vymezené kompetence, pravomoci a zodpovědnost.

Druhá poznámka: Komise pro sdělovací prostředky, jejímž jsem členem, skutečně přijala závěry, které máte před sebou. Nicméně je to komise výboru a jak správně bylo sděleno, výbor se touto záležitostí nezabývá. Usnesení bylo přijato ve čtvrtek minulý týden. Nechápu, kde je ten časový tlak na to, abychom se touto záležitostí zabývali ve sněmovně, jestliže se garanční výbor k tomuto závažnému problému nemohl vyjádřit.

Třetí poznámka: Považuji usnesení komise v mnoha případech za správné, ale současně obsahuje toto usnesení velmi mnoho sporných bodů. Uvedu příklad: Jestliže komise konstatuje v usnesení, že Česká televize porušila zákon tím, že nedala vysílací čas ústavním činitelům v naléhavém zájmu, jak ukládá zákon, tak toto tvrzení nebylo fakticky vůbec ničím doloženo. A jestliže bylo něčím dokládáno, byly to pro mě naprosto nepřesvědčivé a pikantní příklady.

Uvedu pro vás - např. pan ministr Benda byl v určitém pořadu vystaven podezření, že u něj dochází ke třetímu zájmu, že provádí podnikatelskou činnost. Pan ministr Benda žádal, aby dostal vysílací čas, aby tyto věci v naléhavém zájmu rozptýlil.

Druhý příklad: Pan ministr Lux údajně chtěl v televizi v rámci veřejného zájmu naléhavým způsobem vysvětlit veřejnosti, proč odvolal svého náměstka. A tak dále.

Pokud bychom si takto naléhavý zájem vysvětlovali, dostáváme se do situace, kdy jakýkoli chybný krok, chybné rozhodnutí, možná i správné rozhodnutí, ale ne příliš významné, bude znamenat automatický nárok na vysílací čas v těchto nezávislých médiích. Tomu nerozumím.

Za čtvrté. Jestliže máme před sebou návrh usnesení, které převzal z usnesení komise pan poslanec Koronthály a doporučil ho sněmovně, tak toto usnesení je podle mého názoru velmi sporné, a to za prvé v tom, že Česká televize - opakuji - je nezávislou institucí a Rada má dbát, aby naplňovala zákon.

Jestliže chceme něco přijmout, měli bychom potom opakovaně v průběhu šesti měsíců v usnesení sněmovny konstatovat, že Rada neplní své povinnosti. Nikoliv se však na půdě sněmovny vyjadřovat v tom smyslu, jak doporučuje navržené usnesení. To sněmovně nenáleží. Chci toto zdůraznit právě zde, na tomto místě, kde byla řada poslanců - a já jsem s tím souhlasil - kteří odmítali, aby Radu tvořili zástupci politických stran, a tím se do tohoto média vnášely významné politické momenty. Chtěli jsme, aby to byli lidé nezávislí, vzdělaní, kteří budou dbát zájmu veřejnosti. Proto jsme takovou Radu zvolili.

Jestliže jsou pochybnosti o tom, zda televize plní nebo neplní své povinnosti, musíme se v tomto smyslu obrátit na orgán, který za to nese ze zákona odpovědnost.

Poslední poznámka: Nemíním zde skrývat, že zřejmě v podtextu těchto snah jsou politické causy. Pokud jsou, je třeba je popsat, přiznat je a třeba je zdůvodnit. Ale zneužívat doslova a písmene zákon, který jsme schválili, považuji za nedůstojné a nepřiměřené. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Mám jenom jednu poznámku. Nepřerušil jsem vás, byl jsem tolerantní. Mluvil jste k návrhu usnesení, které navrhl pan poslanec Koronthály, nebo k návrhu usnesení komise pro sdělovací prostředky?

Poslanec Jaroslav Soural: Máme před sebou návrh usnesení, které předložil pan poslanec Koronthály.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano, děkuji. Dále má slovo paní poslankyně Nováková.

Poslankyně Eva Nováková: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vyslechli jsme závažnou informaci. Dle mého názoru by bylo nezodpovědné tak závažnou věc rozhodnout bez znalosti stanoviska příslušného výboru a bez projednání tohoto stanoviska v poslaneckých klubech. Proto doporučuji, aby sněmovna přijala následující usnesení:

"1. Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí informaci přednesenou předsedou komise pro sdělovací prostředky výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

2. Ukládá výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednat přednesenou informaci za přítomnosti členů Rady České televize a ředitele České televize.

3. Předložit Poslanecké sněmovně Parlamentu na březnové schůzi závěry, které vyplynou z jednání výboru v této záležitosti."

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Paní kolegyně, tím současně musíte navrhnout přerušení projednávání tohoto bodu. Jsou zde dvě usnesení. Musíme přece mluvit k tomu, co je v usnesení Poslanecké sněmovny, nikoliv v návrhu pana poslance Koronthályho.

Poslankyně Eva Nováková: Děkuji za upozornění. Dávám tedy procedurální návrh, abychom rozhodli hlasováním o přerušení tohoto bodu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Dále se hlásí pan poslanec Kozák.

Poslanec Stanislav Kozák: Pane místopředsedo, omlouvám se, ale paní poslankyně Nováková zde vznesla procedurální návrh, o kterém bychom měli hlasovat bez rozpravy.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Omlouvám se, ale protože se jedná ne o projednávání zákona, ale o usnesení, domníval jsem se, že z logiky věci vyplývá, že o procedurálních návrzích budeme hlasovat po ukončení rozpravy. Pokud o tom není sněmovna přesvědčena, dám okamžitě hlasovat,

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedající, dámy a pánové, mám též procedurální návrh, velmi podobný návrhu paní kolegyně, ale důslednější.

Navrhuji, aby bez jakéhokoli usnesení bylo projednávání tohoto bodu ukončeno. Argumentuji takto: Domnívám se, že nepřísluší Poslanecké sněmovně hodnotit kvalitu jakéhokoli sdělovacího prostředku, zvláště ne tehdy, když to má politické aspekty, jako v tomto konkrétním případě.

Domnívám se, že my, opoziční poslanci, bychom si mohli více stěžovat a více kritizovat, ale nečiníme tak, protože jsme si vědomi, že to nepatří do Poslanecké sněmovny, ale patří do Rady, kterou jsme ustavili.

Má-li někdo nějaké výhrady, ať výbor projedná tyto výhrady a konstatuje, že Rada neplní své povinnosti Toť vše. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Omlouvám se panu poslanci, protože toto je skutečně procedurální návrh, o kterém se musí nechat hlasovat bez rozpravy.

Ptám se sněmovny, kdo souhlasí s procedurálním návrhem, tak jak jej navrhl kolega Wagner?

Hlásí se pan kolega Benda, pak kolega Kužílek.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové.

Za prvé se domnívám, že pan místopředseda měl kolegu Wagnera přerušit, protože se nejednalo o technickou poznámku.

Za druhé se domnívám, že toto není procedurální návrh.

Procedurální návrh je přerušení. Tento bod byl zařazen na program, pan kolega Wagner svůj nesouhlas může vyjádřit tím, že bude hlasovat proti usnesení.

Neznám žádné ukončení projednávání příslušného bodu. To je revokace, revokace hlasování k programu, na vyřazení tohoto bodu z programu. Takovéto hlasování já neznám.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím pana kolegu Kužílka.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Po tom, co říkal kolega Benda, bych víceméně možná nemusel vystoupit, ale protože příliš často dochází k dojmu, že víme co je v jednacím řádu a že se podle toho chováme, že mluvíme o různých procedurálních návrzích a o jiných věcech, které vůbec jednací řád nezná, myslím, že je dobré to trochu zpřesnit.

Kolega Benda měl pravdu. Věc je taková, že jednací řád zná návrh na způsob projednání věci, o kterém se má vždy hlasovat před projednáním věci. To je jediná formulace, která v jednacím řádu je zhruba blízka tomu, čemu my zde žargonem říkáme procedurální návrh. Čili jde o způsob projednání věci.

Je jasné, že způsobem projednání věci není věc neprojednat. To je zřetelné. Můžeme víceméně být tolerantní k takové úvaze, že způsob projednání věci je přerušení věci s odkázáním na jiné mechanismy sněmovny a vrácení se k tomuto bodu jindy. Já podle běžné logiky bych to už bral za způsob projednání věci.

Jinak existuje ještě systém faktické poznámky, která může být o čemkoli a může trvat maximálně pět minut. Předsedající při ní může odebrat slovo, pokud není faktická.

Všechny ostatní věci a rituály, které jsme si tady navykli, bychom měli pomalu začít opouštět a vracet se k tomu, co je v jednacím řádu. Děkuji vám. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Slovo má pan poslanec Kozák.

Poslanec Stanislav Kozák: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové. Děkuji panu kolegovi Kužílkovi, upřímně mu děkuji, že zde dal toto vysvětlení.

Dovolím si odkázat na § 22 jednacího řádu, odst. 3: "O návrhu na přerušení projednávání rozhodne ČNR bez rozpravy. ČNR může současně stanovit lhůtu, dokdy jí příslušný výbor předloží stanovisko k přednesenému pozměňovacímu návrhu."

Domnívám se, že kolegyně Nováková takovýto návrh učinila a že bychom o tom měli hlasovat bez jakékoli rozpravy i bez jakéhokoli protinávrhu pana Wagnera. I kdyby protinávrh pana Wagnera byl uznán, tak jsme měli hlasovat nejprve o návrhu paní poslankyně Novákové. Děkuji. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Hlásí se kolega Honajzer.

Poslanec Jiří Honajzer: Pane místopředsedo, dámy a pánové, navrhuji přestávku na jednání klubů a politického grémia.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: S faktickou poznámkou se hlásí kolegyně Nováková.

Poslankyně Eva Nováková: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, v tuto chvíli tomu opravdu nerozumím. Domnívám se, že jsem dala jasný návrh na přerušení tohoto bodu jednání. Nevidím proto důvod v tuto chvíli hlasovat o tom, že budou jednat kluby a politické grémium. Jestliže se rozhodneme, že bude jednání přerušeno, mají kluby obrovský prostor pro jednání. (Potlesk.)

Jestliže se nerozhodneme, pak teprve připadá návrh kolegy Honajzera v úvahu. Jinak tomu nemohu rozumět.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Hlásí se pak kolega Nečas.

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych vyjádřit přesvědčení, že určitá pravidla, která se zde zavedla, by měla být respektována. Kdykoli některý představitel z klubu této sněmovny požádal o přerušení schůze, bylo mu vždy vyhověno. Pokračujme v tom.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Samozřejmě, že je to pravda. Souhlasím s vámi, ale postupoval jsem nesprávně, omlouvám se za to.

Dávám hlasovat o návrhu kolegyně Novákové, to je o přerušení projednávání tohoto bodu do březnové schůze.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 67.

Kdo je proti? 54.

Kdo se zdržel hlasování? 6.

Tento návrh byl přijat.

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi nyní, abych vás seznámil s několika organizačními pokyny.

Ve středu 3. února 1993 se v Národním divadle, historické budově, uskuteční slavnostní představení Smetanovy opery Prodaná nevěsta na počest prvního českého prezidenta. Představení by mělo začít v 19,00 hodin.

Pro Poslaneckou sněmovnu je připraveno 400 vstupenek, a to 200 pro poslance a 200 pro jejich partnery.

Prosíme, aby poslanecké kluby předaly přesné požadavky pro své poslance do kanceláře pana předsedy do pondělí 19,00 hodin.

Další pokyn. Bezprostředně po ukončení této schůze začíná jednání organizačního výboru. Upozorňuji všechny poslance, že organizační výbor dnes na svém přerušeném jednání rozhodl, že příští schůze Poslanecké sněmovny se bude konat v úterý 2. 2. v 9,00 hodin. Všichni poslanci budou vyrozuměni telegramy.

Tím jsme vyčerpali všechny body dnešní schůze. Děkuji vám za účast a schůzi končím.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP