Čtvrtek 28. ledna 1993

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, otázka delegací je projednávána poněkud spěšně, ale teprve minulý týden byly definitivně upřesněny počty, které byly přiděleny České republice. To znamená, že nebylo možné zahájit projednávání dříve než nám byly známy podmínky, které vyplývají z členství v těchto organizacích. To zaprvé. Za druhé věc skutečně spěchá, protože některé z těchto organizací mají svá zasedání v dohledné době a na některé z těchto zasedání je třeba být přihlášen dostatečně včas, aby poslanci dostali materiály. Takže se obávám, že nějaký odklad na příští schůzi by znamenal velmi vážné poškození našeho působení v zahraničí. Další otázka je, zda by tuto věc mělo projednávat grémium. Já se domnívám, že zde důvod k projednávání v grémiu není, protože všechny kluby jsou zastoupeny v zahraničním výboru. To zaprvé. Za druhé ten jeden jediný klub, který zastoupen není, to je klub nezávislých liberálů, se zúčastnil dnes schůze zahraničního výboru svými dvěma zástupci, upřesnili svůj návrh a byli přítomni projednávání. Tudíž se domnívám, že projednávání v grémiu není potřeba. Návrhy a změny, které byly provedeny, byly prováděny se souhlasem představitelů klubů a velmi často to byli předsedové klubů. Domnívám se, že není důvod k dalšímu projednávání na grémiu.

Za druhé pokud se jedná o otázky přezkoušení z jazyků. Domnívám se, že bychom také mohli zavést dříve než budeme projednávat nějaký zákon přezkoušení z odborné problematiky, popřípadě ze znalosti teorie práva apod. Myslím, že to nenáleží Parlamentu, aby tyto věci hodnotil. Na druhou stranu myslím, že velmi rychle se zjistí, kteří poslanci mají dostatečné jazykové schopnosti a kteří nikoli. A pokud se zjistí, že v některých případech nelze počítat s dostatečným jazykovým vybavením, a že ani řekněme po jedné, dvou, třech návštěvách se jazykové schopnosti nezlepšily natolik, aby reprezentace byla plnohodnotná, v takovém případě myslím, že kluby samotné zváží účast svých delegátů a navrhnou jiného zástupce. Myslím si, že v takovém případě sněmovna bude souhlasit s touto výměnou a není potřeba provádět přezkoušení. Myslím, že to je asi veškeré vyjádření k tomu, co zde zaznělo v rozpravě, a že můžeme přistoupit k hlasování o návrzích, které byly podány.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji zatím kolegovi Paynovi.

Nyní se ptám, kdo se ještě hlásí do rozpravy. Nikdo. Proto mi dovolte, abych rozpravu ukončil.

Máme zde dva procedurální návrhy. Z nich první je kolegy Syky, o kterém budeme hlasovat ihned, který v postatě zní - přerušit projednávání tohoto bodu tak, aby byli navržení kolegové vyzkoušeni ze znalostí cizího jazyka a tento bod aby byl dokončen po této zkoušce. Mohu to tak chápat? V úterý, samozřejmě s tím, že bychom tento bod přerušili do 2. 2. 1993, do schůze Poslanecké sněmovny.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 22.

Kdo je proti? 60.

Tento návrh nebyl přijat.

Ptám se - prosím pan kolega Valach stahuje svůj procedurální návrh, a proto rozprava je ukončena. Chci se na závěr zeptat pana předsedy zahraničního výboru, jakou proceduru hlasování navrhuje.

Poslanec Jiří Payne: Já bych pominul příspěvky, které by bylo možno označit za politicko-etickou gymnastiku. V rozpravě zazněly pouze návrhy, aby byla vypuštěna dvě jména. Návrhy, které přednesl zahraniční výbor považuji vzhledem k tomu, že byly předneseny ještě před zahájením projednávání tohoto bodu, za zakomponované do tohoto návrhu, o nich, po mém soudu, nemusíme hlasovat. Byl podán návrh, aby byla vypuštěna dvě jména. Zároveň poslanec Budinský upřesnil, aby se hlasovalo odděleně. Tzn. návrh poslance Fejfara zněl: Z delegace do Parlamentního shromáždění Rady Evropy vypustit jméno Milan Loukota.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Já se ptám - prosím pan kolega Machalík.

Poslanec Jiří Machalík: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, já myslím, že zahraniční výbor při sestavování jednotlivých kandidátů vycházel i z určitých principů, odpovídajících struktuře Poslanecké sněmovny. Navrhoval bych tedy, aby nebyl přijat návrh po jednotlivých jménech, ale aby se hlasovalo kompletně. To je procedurální návrh na hlasování - samostatně do Parlamentního shromáždění Rady Evropy jako jeden celek, samostatně jako Stálá delegace do Evropského Parlamentu jako jeden celek, ne po jednotlivých jménech.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, má ještě někdo jiný návrh na proceduru hlasování? Pan kolega Vlček.

Poslanec Jaroslav Vlček: Vážený pane předsedající, navrhuji, že pokud se nebude hlasovat o těch dvou jménech, která byla řečena, aby byla vyškrtnuta, pak se domnívám, že sněmovna tento předložený návrh v podstatě může vzít na vědomí s tím, že bude hlasovat o tomto materiálu en bloc.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kolega Budinský.

Poslanec Vladimír Budinský: Já jenom upřesním pro pana poslance Machalíka. Já myslím, aby se jednalo jen o těch dvou jménech po jednom, ne o všech, samozřejmě.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jasně, to je v podstatě stejný návrh, který jako proceduru navrhuje kolega Payne. A protože byl první, nechám hlasovat o jeho návrhu. Technická - kolega Machalík.

Poslanec Jiří Machalík: Jestli je to tak, jak říkal kolega Budinský, tak beru zpět. (Mimo mikrofon).

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, má ještě někdo k proceduře hlasování? Nemá. Prosím kolegu Payna, aby postupoval tak, jak sám navrhl.

Poslanec Jiří Payne: Na první straně tisku 79 v seznamu jmen do stálé delegace do Parlamentního

shromáždění Rady Evropy bylo navrženo vypustit jméno Milan Loukota.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka:

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku.

(Z pléna - jak zněla otázka?)

Poslanec Jiří Payne: Ještě jednou zopakuji návrh: Vypustit jméno Milan Loukota ze seznamu delegace do Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Já se velice omlouvám, údajně nebylo slyšet vzadu, ještě jednou, prosím.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 69.

Kdo je proti? 52.

Kdo se zdržel hlasování? 32.

Tento návrh nebyl přijat.

Prosím, pane poslanče.

Poslanec Jiří Payne: Druhý návrh, který zazněl v rozpravě, navržený poslancem Fejfarem, procedurálně upravený poslancem Budinským, se týká stálé delegace do Meziparlamentní unie a bylo navrženo, aby bylo vypuštěno jméno Bohuslav Kuba.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ještě jednou zopakujeme - buďte tak hodný, pane kolego.

Poslanec Jiří Payne: Ze seznamu stálé delegace do Meziparlamentní unie vypustit jméno Bohuslav Kuba.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 21.

Kdo je proti? 62.

Tento návrh nebyl přijat.

Prosím, pane kolego.

Poslanec Jiří Payne: Vzhledem k tomu, že žádné další pozměňovací návrhy nebyly přijaty a ani žádný z těchto pozměňovacích návrhů, pak můžeme hlasovat o návrhu usnesení ve znění sněmovního tisku 79 se změnami tak, jak byly zahraničním výborem provedeny ještě následujícím usnesením.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kdo s návrhem, který přednesl kolega Payne, souhlasí, ať zvedne ruku 121.

Kdo je proti? 12.

Konstatuji, že toto usnesení bylo přijato.

Děkuji panu kolegovi Paynovi.

Tím jsme projednali další bod dnešní schůze, s tím, že přicházíme k dalšímu bodu, a to je

VII.

Zpráva o situaci v kontrolních institucích České republiky: ministerstvu státní kontroly a Nejvyšším kontrolním úřadu

Prosím Kancelář, aby byl opět přivolán kolega Tomáš Ježek.

Budeme tedy pokračovat v dalším bodu, kterým je, jak jsem citoval, Zpráva o situaci v kontrolních institucích České republiky: ministerstvu státní kontroly a Nejvyšším kontrolním úřadu. Jednání o tomto bodu bylo přerušeno, přičemž sněmovna požádala rozpočtový výbor o předložení tohoto návrhu usnesení Poslanecké sněmovně k této problematice. Usnesení rozpočtového výboru č. 8 vám dnes bylo rozdáno a prosím předsedu tohoto výboru Tomáše Ježka o jeho odůvodnění.

Poslanec Tomáš Ježek: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, hned včera po skončení schůze se sešel večer rozpočtový výbor a velice podrobně a dlouze se zabýval touto vážnou problematikou, která nás už trápí delší dobu.

Rozpočtový výbor nakonec dospěl k závěru, že tím jediným možným řešením je, aby byl co nejrychleji předložen návrh zákonné normy, která by upravila činnost Nejvyššího kontrolního úřadu a aby tento návrh normy byl předán Poslanecké sněmovně do 25. února 1993, tzn. v podstatě za několik týdnů. Dále zároveň, aby bylo zřejmé, že máme zájem na tom, aby v blízké budoucnosti, tj. od 1. července, existoval v České republice jediný Nejvyšší kontrolní úřad, tak jak je obvyklé ve všech demokratických zemích. To je obsahem usnesení rozpočtového výboru. Třetím bodem je, že bychom chtěli, aby obě kontrolní instituce předložily souhrnné zprávy o své činnosti za předchozí rok.

V tomto smyslu si rozpočtový výbor dovolil předložit Poslanecké sněmovně návrh usnesení. Máte ho před sebou, myslím, že ho nemusím přesně číst, hovořil jsem o něm jinými slovy. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu předsedovi rozpočtového výboru a otevírám rozpravu k tomuto bodu, do které se hlásí pan kolega Budinský.

Poslanec Vladimír Budinský: Domnívám se, že toto usnesení přesně neřeší to, co jsem já osobně očekával, aby rozpočtový výbor vyřešil. Navrhuji, aby o těchto bodech I. a II. se hlasovalo odděleně.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kdo dál se hlásí do rozpravy? Kolega Hájek Josef,

Poslanec Josef Hájek: Mám, vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, také procedurální návrh. Rozpočtový výbor předložil sněmovně skutečně návrh na usnesení, který podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí řeší i určité konsekvence problematiky kontroly, ať jí provádí NKÚ nebo ať ji provádí ministerstvo kontroly. Přijetí usnesení má smysl podle názoru tohoto výboru pouze jako celek.

Navrhuji tedy, pokud se bude hlasovat o jednotlivých bodech (v římských číslech), aby se nejprve hlasovalo o II. a následně teprve o I.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kdo další se hlásí do rozpravy? Není-li tomu tak, rozpravu končím s tím, že jsou zde dva procedurální návrhy. Ptám se kolegy Budinského, zda přistupuje na... (poslanec Budinský souhlasí).

Tím pádem je to jednoznačné. Známe již proceduru projednávání tohoto usnesení. Rozprava je ukončena, prosím o to, abychom hlasovali.

Kdo tedy souhlasí? ... Faktická poznámka kolega Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený i pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, domnívám se, že kdybychom akceptovali to, co byl navrženo, že bychom se dopustili porušení zákona o jednacím řádu: "Na návrh poslance se může o jednotlivých částech návrhu hlasovat odděleně. Jestliže se při odděleném hlasování neschválí všechny části návrhu, hlasuje se o přijatých částech znovu jako o celku." . .

Žádám korektní dodržení zákona o jednacím řádu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Samozřejmě, děkuji za upozornění:

Kdo souhlasí tedy, abychom přijali usnesení, a to nejprve v bodě II. předloženého usnesení podle usnesení č. 008 rozpočtového výboru, ať zvedne ruku 78.

Kdo je proti? 14.

Kdo se zdržel hlasování? 63.

Tento návrh byl přijat. (Potlesk).

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s bodem I. usnesení, ať zvedne ruku? 141.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že jsme projednali i tento bod dnešního programu.

Je nějaká připomínka? (Nikdo se nehlásil.)

Než budeme pokračovat v dalším bodu, obdržel jsem informaci, že ústavně právní výbor se problematikou, kterou jsme právě projednávali, bude zabývat na nejbližší řádné schůzi výboru, to jest v únoru. Doporučuji proto, abychom projednávání bodu statutu Nejvyššího kontrolního úřadu přerušili a v jeho projednávání pokračovali ve schůzi Poslanecké sněmovny, která by podle plánu měla být svolána na 23. února.

Má někdo proti tomuto postupu připomínky? (Nikdo se nehlásil.)

Vzali jsme tuto informaci na vědomí.

Dalším bodem jednání je

VIII.

Návrh na zřízení komise Poslanecké sněmovny

K tomu mi dovolte říci, že jsme přerušili projednávání návrhu na zřízení dočasné komise pro vypracování návrhu o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Doporučili jsme politickému grémiu, aby se touto otázkou zabývalo a předložilo ho jako návrh usnesení. Jelikož se tak nestalo, nezbývá nic jiného, než přerušit projednávání tohoto bodu. Prosím o případné připomínky. (Nikdo se nehlásil.)

Kdo souhlasí s dalším přerušením projednávání tohoto bodu, ať zvedne ruku? 122.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Dalším bodem je

XI.

Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky obecního zastupitelstva Žďár nad Sázavou

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili a požádali jsme ústavně právní výbor o stanovisko. Prosím zástupce tohoto výboru, aby se ujal slova a seznámil nás s tímto stanoviskem.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedající, dámy a pánové, ústavně právní výbor se dnes odpoledne k tomuto tématu sešel a dovolte mi, abych vám přečetla usnesení č. 9 ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu:

"Ústavně právní výbor konstatuje, že podle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy České republiky o zrušení územně právních předpisů, to znamená i o zrušení obecně závazných vyhlášek obecních zastupitelstev, rozhoduje Ústavní soud.

Vzhledem k tomu ústavně právní výbor nedoporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby na této i dalších schůzích rozhodovala o zrušení obecně závazných vyhlášek obecních zastupitelstev vydaných v samostatné působnosti a po zastavení okresními úřady."

Toto je naše doporučení sněmovně.

Dala bych tedy návrh na vypuštění tohoto bodu z programu dnešní schůze.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Má někdo dotaz nebo připomínku k přednesenému stanovisku? (Nikdo se nehlásil.)

Byl zde návrh, abychom stanovisko ústavně právního výboru vzali na vědomí a vypustili projednávání tohoto bodu.

Má někdo k tomuto návrhu usnesení připomínky? (Nikdo se nehlásil.)

Nechám tedy o tomto návrhu hlasovat.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku? 123.

Kdo je proti? 4.

Tento návrh byl přijat.

Projednali jsme tento bod.

Dalším bodem je

XIX.

Zpráva mandátového a imunitního výboru - žádost o souhlas Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance

Prosím I paní předsedkyni mandátového výboru Röschovou, aby se ujala slova.

Poslankyně Anna Röschová: Pane místopředsedo, dámy a pánové, dnem 30. 10. 1992 byla České národní radě doručena žádost o udělení souhlasu a zbavení poslanecké imunity a o udělení souhlasu k trestnímu stíhání poslance - tenkrát České národní rady - pana dr. Čestmíra Hofhanzla, a to ve věci trestního činu pomluvy, podle § 206 trestního zákona.

Mandátový a imunitní výbor se touto záležitostí zabýval a učinil všechna šetření, která mu ukládá jednací řád a tehdy ještě ústava, a dospěl k tomuto usnesení. Zároveň bych si dovolila toto usnesení mandátového a imunitního výboru navrhnout vám jako návrh usnesení, které vám přečtu:

"1. Dne 30. 10. 1992 byla České národní radě podána žádost o zbavení poslanecké imunity a o udělení souhlasu k trestnímu stíhání poslance České národní rady pana dr. Čestmíra Hofhanzla ve věci pomluvy podle § 206 trestního zákona.

2. Mandátový a imunitní výbor byl seznámen se skutkem a podle vyjádření poslance Čestmíra Hofhanzla má za to, že jsou splněny podmínky k jeho imunitní věci.

3. Mandátový a imunitní výbor po zvážení všech okolností nedoporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby zbavila poslance Čestmíra Hofhanzla poslanecké imunity a udělila souhlas k jeho trestnímu stíhání."

Toto je usnesení mandátového a imunitního výboru a dovolte mi, abych za tento výbor přednesla návrh na usnesení pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu po zvážení všech okolností nezbavuje poslance Čestmíra Hofhanzla poslanecké imunity a neuděluje souhlas k jeho trestnímu stíhání."

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji předsedkyni mandátového a imunitního výboru kolegyni Röschové a otvírám rozpravu.

Do rozpravy se hlásí jako první kolega Hofhanzl.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Vážené dámy a pánové, vážený pane předsedající Předstupuji před vás, abyste posoudili můj čin. Jsem rád, že mohu z tohoto místa promluvit o hříchu a o vině, kterou naše společnost zarytě odmítá vidět, posoudit a s ní se vyrovnat.

Před dvěma roky jsem na Staroměstském náměstí při "Hovorech u Jana" řekl do televizní kamery asi toto: Pracoval jsem ve zdravotnictví přes dvacet let a myslím, že krize a stav zdravotnictví jsou důsledkem toho, jak z našeho života byla odstraněna etika, svědomí a morálka.

Když člověk otupí k lidské bolesti a neštěstí, nejhorší důsledky to má ve zdravotnictví. Dále jsem řekl: Mám zde příležitost veřejně říci, že na oddělení profesora Rybky, do jara letošního roku státního internisty a diabetologa, se vraždilo. A já žádám, aby mě profesor Rybka žaloval, že nemluvím pravdu.

Když jsem tato slova vyslovil, věděl jsem, že jsem se na veřejnosti nevyjádřil přesně a zatáhl do věci i ty, kteří nedovedli říci ne, podlehli vydírání a stali se ve skutečnosti též obětí zrůdnosti.

Vážené dámy a pánové, vy, kteří jste v této sněmovně byli již v předchozích dvou letech, si doufám pamatujete stálé a základní motto mých vystoupení. Žádal jsem po celou dobu svého mandátu konkrétní označení, pojmenování a potrestání zla, které bylo příčinou morálního a hospodářského úpadku země.

Argumentoval jsem, že nelze udělat tlustou čáru za minulostí, aniž alespoň symbolicky neoznačím a nepotrestám původce a strůjce tohoto zla. Říkal jsem, že všechny nedůslednosti se naší zemi těžce nevyplatí a půjdeme roky ulicí špíny, která poznamená i nás.

Vážené dámy a pánové, to co jsem v této sněmovně po dva roky mluvil, říkal jsem proto, že na pracovišti pana doktora jsem do důsledku prožil a pochopil, co se stane, když společnost ovládne jedna totalitní ideologie a působí v ní po dvě generace. Pochopil jsem, jak takové živné prostředí dá možnost vyrůst lidské kreatuře, které jsou pak ve svých důsledcích vydáni lidé na milost a nemilost. Nebudu zde líčit podrobnosti. Na podzim r. 1990 se mnou a s bývalými kolegy natočila brněnská televize dokument. Jeho vysílání bylo na jaře 1991 nepovoleno. Osud dokumentu mi není znám.

Panu doktorovi byl na jaře 1990 odebrán titul profesora, jinak se nic nestalo. Pan doktor příliš mnoho věděl a mnoho lidí se cítilo spoluvinno. Když byl k 1. červnu loňského roku pan dr. Rybka znovu jmenován prezidentem republiky profesorem a v Českém dělníku byl uveřejněn oslavný článek na pana profesora, napsal jsem své pobouření, jak je toto možné a jak věci na pracovišti pana profesora chodily.

Nejsmutnější na celé věci je, že zasvěcená lékařská veřejnost velmi dobře ví, kdo pan profesor je a jaké jsou jeho lidské a odborné kvality a přesto mlčí.

Vážené dámy a pánové, šel jsem svým životem poctivě a po pravdě. Do politiky po listopadu 1989 jsem vstoupil proto, abych pomohl odčinit uplynulých 40 let. Téma na které jsem po dva roky v této sněmovně mluvil, bylo též plodem pochopení důsledků komunistické totalitní praxe, které mi umožnil pan doktor. Věřím, že se najde v naší zemi dostatek silných a statečných, kteří se postaví demoralizaci, do které nás přivedl komunistický režim, kteří pomohou obnovit hodnoty etiky, morálky a profesionálního svědomí.

Jsem vám, vážená sněmovno, k dispozici. K soudu půjdu, i když zůstanu zase sám, tak jako před více než deseti lety. Děkuji. Potlesk.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP