Čtvrtek 28. ledna 1993

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Skočovskému a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Přeje si někdo vystoupit? Pan poslanec Zima.

Poslanec Anton Zima: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, několika větami bych jenom reagoval na předešlé vystoupení. Jsem starostou města, které má 4,5 tis. obyvatel, tzn. totéž, máme školu, která má 980 žáků a máme 7 integrovaných obcí. Podmínky tytéž. Jsme také v okrese, který má problémy s financemi a s rozpočtem na rok 1993. Nicméně rekonstrukci padající zvláštní školy ve výšce na tento rok 900 tis. korun zabezpečujeme z obecních, městských prostředků formou půjčky od banky s tím, že jsme zastavili kulturní dům. Doporučuji, aby v každém jiném městě, protože v České republice je obrovská spousta měst, které mají problémy se školami a i jiné problémy, aby se tento problém snažili řešit především z vlastních zdrojů.

Dál bych chtěl dát informaci o tom, že okresní shromáždění je podle zákona zmocněno k tomu, aby nakládalo s prostředky, které získá do svého rozpočtu z daňových odvodů. Samozřejmě, že toho je velmi málo, ale je na okresním shromáždění, zda zváží, že právě tato škola je tak špatná a katastrofální, že z prostředků okresního rozpočtu na tuto školu přidá.

Děkuji vám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Zimovi. Přeje si ještě někdo vystoupit v rozpravě?

Pokud tomu tak není, rozpravu ukončím a budeme hlasovat o následujícím usnesení. Vzhledem k tomu, že pan poslanec Skočovský nesouhlasí s odpovědí, budeme hlasovat o tomto:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpověďmi na interpelaci poslance Miloše Skočovského na místopředsedu vlády a ministra financí České republiky Ivana Kočárníka a ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Petra Piťhu ve věci havarijního stavu základní školy v Pohořelicích, uvedenými ve sněmovních tiscích 37A a 37B."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku! 40.

Kdo je proti tomuto návrhu? 50.

Tento návrh nebyl přijat.

Budeme i proto hlasovat o opačném usnesení, které přečtu:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpověďmi na interpelaci poslance Miloše Skočovského na místopředsedu vlády a ministra financí České republiky Ivana Kočárníka a ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Petra Piťhu ve věci havarijního stavu základní školy v Pohořelicích, uvedenými ve sněmovních tiscích 37A a 37B."

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 61.

Je někdo proti tomuto návrhu? 26.

Kdo se zdržel hlasování? 10.

Tento návrh byl přijat. Děkuji.

Ministr spravedlnosti České republiky Jiří Novák odpověděl na interpelace poslance Jiřího Drápely ve věci urgence doručení písemného vyhotovení rozsudku ve věci pana Josefa Šilhána pro jeho syna pana Ivana Šilhana, bytem Gorazdovo nám. 13, 674 01 Třebíč - tisk 199 ze VII. volebního období. Odpověď se předkládá jako tisk 38A.

Ptám se pana poslance Drápely, zda považuje odpověď za uspokojivou. - (Poslanec Drápela: Ano.)

Ano, děkuji. Otevírám rozpravu. Přeje si někdo vystoupit?

Vidím, že tomu tak není, proto rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Jiřího Drápely na ministra spravedlnosti České republiky Jiřího Nováka ve věci urgence doručení písemného vyhotovení rozsudku ve věci pana Josefa Šilhana pro jeho syna pana Ivana Šilhana, bytem Gorazdovo nám. 13, 674 01 Třebíč, uvedenou ve sněmovním tisku 38A."

Kdo s tímto usnesením souhlasí, ať laskavě zvedne ruku 102.

Je někdo proti tomuto návrhu? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Petr Piťha odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila ve věci udělení názvu Českoslovanská akademie obchodní dr. Edvarda Beneše škole v Praze 2, Resslova 8 tisk 202 ze VII. volebního období. Odpověď se předkládá jako tisk 39A.

Rád bych se zeptal pana poslance Jiřího Vyvadila, zda odpověď považuje za uspokojivou, ale pan poslanec tady není.

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se někdo do rozpravy? - Pan poslanec Kozel, prosím.

Poslanec František Kozel: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, vážená vládo Dovoluji si tu zasuplovat za kolegu Vyvadila a navrhnout sněmovně, abychom projednání odpovědi na tuto interpelaci odložili vzhledem k tomu, že odpověď, která byla zřejmě doručena i kolegovi Vyvadilovi od pana ministra Petra Piťhy, v podstatě žádá o totéž, protože celá věc je ještě v šetření.

Já sám tu věc sleduji od časného léta a mám o ní už takovouto složku (ukazuje). Z toho důvodu navrhuji - je-li to možné, kolega Payne nám možná pomůže - tuto věc odložit na příště.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Tedy na příští schůzi. Děkuji.

Přeje si ještě někdo vystoupit v této rozpravě? Není tomu tak.

Je tu návrh procedurální, abychom tuto odpověď odložili do příští schůze.

Ptám se tedy sněmovny, kdo je pro toto řešení, ať zvedne ruku. 89.

Je někdo proti? Nikdo.

Návrh byl přijat. Děkuji.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky pan Jiří Skalický odpověděl na interpelaci Jiřího Drápely ve věci nároku na náhradu za znárodněný majetek, který u ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci podal Ivan Šilhan, bytem Gorazdovo nám. 13, 674 01 Třebíč - tisk 200 ze VII. volebního období. Odpověď se předkládá jako sněmovní tisk 40A.

Ptám se pana poslance Drápely, zda považuje tuto odpověď za uspokojivou. - (Poslanec Drápela: Ano.)

Ano. Děkuji panu poslanci, nicméně musím otevřít rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se někdo do rozpravy?

Protože se nikdo nehlásí, rozpravu končím a budeme hlasovat o následujícím usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Jiřího Drápely na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky Jiřího Skalického ve věci nároku na náhradu za znárodněný majetek, který u ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci podal pan Ivan Šilhan, bytem Gorazdovo náměstí 13, 674 01 Třebíč, uvedenou ve sněmovním tisku 40A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 100.

Kdo je proti tomuto návrhu? Nikdo.

Návrh byl přijat.

Než vyhlásím přestávku na oběd, sděluji, že ve 14.00 hodin se sejde organizační výbor v obvyklé místnosti.

Nyní vyhlašuji přestávku do 15.00 hodin. Prosím o dochvilnost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat v přerušené schůzi Poslanecké sněmovny, a to v odpovědích členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny s tím, že nyní by měla být dána odpověď na interpelaci poslance J. Kryčera. (Není přítomen.)

K této otázce se hlásí pan ministr Lom. Prosím ho proto, aby se ujal slova.

Ministr zdravotnictví ČR Petr Lom: Pane místopředsedo, děkuji za udělené slovo, avšak nechci hovořit k této interpelaci, vrátil bych se ještě k podnětu, který uvedl poslanec Vrcha. Při projednávání odpovědi mé interpelace ve věci nedostatku zásobování léky poslanec Vrcha uvedl na základě dopisu, který citoval, že lék Penicilamin není čím nahradit a z toho vyvozoval, že jde o závažný nedostatek v úrovni léčebné péče.

Tyto informace jsem prověřoval a vzhledem k tomu, že šlo o obsáhlé vysvětlení pana poslance Vrchy, dovolím si uvést tato fakta. Firma Knoll přihlásila v roce 1992 k registraci v České republice přípravek Metacaptasa a ministerstvo zdravotnictví udělilo výjimku z vyhlášky č. 43 pro tento přípravek, který vyrábí firma Heyl v Německu.

Dovoz je volný podle potřeby. V současné době ho objednává 5 dealerů v České republice. Byla dovezena tato balení:

- 20 x 150 mg tablety 500 tablety,

- 50 x 150 mg tablety 3.000 kusů,

- 20 x 300 mg 5.000 kusů,

- 50 x 300 mg 3.000 kusů.

Cena je od 250,- do 790,- Kčs.

Všeobecná zdravotní pojišťovna hradí Metacaptózu do výše ceny. Přípravek je k dispozici ve Zdravotnickém zařízení Praha, sklad Brno. Poslední velká zásilka je momentálně ve Fakultní nemocnici v Olomouci, která vede seznam dispenzarizovaných pacientů a rozděluje tento lék.

Tolik k věcné odpovědi.

Dovolte mi, abych řekl několik slov k meritu celé věci. Domnívám se, že institut interpelace je v rozvinuté demokracii nezastupitelný. Je to jeden z pilířů, na kterém demokracie stojí. Interpelace však, podle mého názoru, ztrácí svůj význam, jestliže se jedná o nepodloženou informaci, o informaci, která je zavádějící, neodpovídá pravdě a na jejímž základě pan poslanec Vrcha nesouhlasí s celým obsahem mé odpovědi, k několika námětům, které interpeloval.

Prostým dotazem během 30 minut by mohl být tento informační nedostatek odstraněn. Myslím, že interpelace by měla být aplikována jenom v takových případech, kdy jsme my, jako poslanci, učinili vše a nedomohli se nápravy. Pak interpelujeme.

Toto nebyl klasický případ pro interpelaci. Doufám, že věcná podstata problému byla vysvětlena. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu ministru Lomovi za informaci.

Dále následuje interpelace:

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Piťha odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Sourala ve věci ing. Dudkové, bytem Pstruží čp. 22, učitelky na gymnáziu ve Frýdlantě nad Ostravicí a gymnáziu ve Frenštátě pod Radhoštěm, podle sněmovního tisku 77. Odpověď se předkládá jako sněmovní tisk 77A.

Ptám se pana poslance, zda odpověď považuje za uspokojivou.

Poslanec Jaroslav Soural: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, klíčovým důvodem, proč jsem podal interpelaci, byl fakt, že zodpovědný řídící pracovník se stavěl k zákonu příliš benevolentně a své povinnosti vyplývající ze zákona, si vykládal velice nevhodným způsobem.

Nyní k vlastní interpelaci. Mám několik výhrad:

1/ Nezpochybňoval jsem v interpelaci důvod výpovědi podle § 46 odst. c) zákoníku práce, ale způsob, jakým zaměstnavatel plnil zákonnou povinnost zajistit nové vhodné zaměstnání osamělé matce pečující o dítě do 15 let, a jeho přístup k rozhodnutí příslušným soudům, který vede k tomu, že jmenovaná se dostala do tíživé situace a do takového stavu, který měl určité zdravotní důsledky.

2/ Není v souladu s pravdou tvrzení, že ing. Dudková odmítla nabízené místo na OVS ve Frýdku-Místku, naopak jmenovaná obdržela písemné sdělení, že ji tato instituce nemůže zaměstnat.

Toto sdělení ředitelka měla také písemně, přesto jmenovanou nezaměstnala, vyřadila ji ze stavu zaměstnaných a neplatila ji mzdu. Na upozornění, že neplní svou zákonnou povinnost, stereotypně odmítala odpovídat, a když odpověděla, pak s tím, že zajistila zaměstnání.

3/ Paní ing. Dudková zpochybňuje tvrzení obsažené v odpovědi pana ministra, že zaměstnavatel se o její zaměstnání trvale zajímal. Je na škodu, že pan ministr, resp. orgány, které prošetřovaly tuto skutečnost, se s jmenovanou nezkontaktovaly.

4/ Považuji za poněkud pikantní výtku, že se ing. Dudková nedostavila na pedagogickou poradu se zahájením školního roku, jestliže v tu dobu nebyla ve stavu zaměstnaných, ale byla ve stavu nezaměstnaných, musela se účastnit akcí, které pořádal Úřad práce a byla zcela řádně omluvena.

5/ Nemohu se smířit se závěrem odpovědi, že, cituji "z celého šetření plyne, že nelze ředitelce školy klást za vinu závažné nedostatky znalosti pracovně právních předpisů".

Za okolností, kdy zodpovědný pracovník ponechá osamělou matku s dítětem více než rok bez zaměstnání a teprve poté, až prohraje soud, je ochoten přehodnotit své stanovisko, je více než zarážející.

6/ Je nutno přiznat, že se zřejmě nepodaří případy šikanování, ke kterým došlo, protože se skutečně písemné dokumenty v této oblasti nenachází.

Zároveň konstatuji, že mám dostatečné důkazy prohlásit za více než diskutabilní úvodní větu odpovědi pana ministra, kde se tvrdí, že dal důkladně prošetřit celý případ sporu. Jsem přesvědčen, že tomu tak nebylo, že orgány, které tento případ prošetřovaly, nevykonaly svou povinnost.

Žádám o vyšetření již z toho důvodu, že v resortu, o kterém je řeč, se případy benevolentního přístupu k právu objevují velice často a často se také zde, v této sněmovně, na ně upozorňuje.

Děkuji za porozumění.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane poslanče, předpokládám, že jste vyjádřil svůj nesouhlas. (Ano.) Děkuji.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, abyste si laskavě uvědomili, že vaši kolegové, kteří hovoří, potřebují ve sněmovně klid. (Sněmovna se ztišila.) Pokud poslanci mluví v takovémto tichu, mluví se jim hezky.

Děkuji panu poslanci Souralovi a otevírám rozpravu. (Nikdo se nehlásí.) Rozpravu končím a dovolím I si vám navrhnout přijetí následujícího usnesení: I L

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Jaroslava Sourala na ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Petra Piťhu ve věci ing. Jany Dudkové, bytem Pstruží čp. 22, učitelky na gymnáziu ve Frýdlantu nad Ostravicí a gymnáziu ve Frýdlantu nad Ostravicí, uvedenou ve sněmovním tisku 77A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 54.

Kdo je proti? 44.

Kdo se zdržel hlasování? 22.

Tento návrh usnesení nebyl přijat a nezbývá mi nic jiného než podle jednacího řádu vám navrhnout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Jaroslava Sourala na ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Piťhu ve věci ing. Jany Dudkové, bytem Pstruží čp. 22, učitelky na gymnáziu ve Frýdlantu nad Ostravicí a gymnáziu ve Frenštátu pod Radhoštěm, uvedenou ve sněmovním tisku 77 A."

Kdo s tímto návrhem usnesení souhlasí, ať zvedne ruku. 61.

Kdo je proti? 52.

Zdržel se hlasování? 10.

Tento návrh nebyl přijat.

Musím konstatovat a doufám, že kolega Soural s tím souhlasí, že projednání této interpelace bude zařazeno na příští schůzi. Děkuji.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák odpověděl na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci usnesení Krajského soudu v Brně podle sněmovního tisku 81. Odpověď se předkládá jako tisk 81 A.

Ptám se pana poslance Vrchy, zda považuje odpověď za uspokojivou? (Ano.)

Pan poslanec Vrcha konstatuje, že považuje odpověď za uspokojivou. Děkuji a otevírám rozpravu. Protože se nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy na ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka ve věci usnesení Krajského soudu v Brně, uvedenou ve sněmovním tisku 81 A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 125.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že tento návrh usnesení byl přijat.

Přikročíme k další interpelaci.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický odpověděl na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci jednání Okresní privatizační komise v Prostějově podle sněmovního tisku 82. Odpověď se předkládá jako tisk 82 A.

Ptám se pana poslance, zda odpověď považuje za uspokojivou. (Ano.)

Konstatuji, že pan poslanec Vrcha považuje odpověď za uspokojivou. Děkuji tedy a otevírám k tomuto bodu rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže ji končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiřího Skalického ve věci jednání Okresní privatizační komise v Prostějově, uvedenou ve sněmovním tisku 82 A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 132.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že jsme přijali i toto usnesení a přistoupíme k další odpovědi na interpelaci.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Piťha odpověděl na interpelaci poslance Alfreda Frommera ve věci privatizace školního statku Střední zemědělské školy v

Olomouci podle sněmovního tisku 139.

Odpověď se předkládá jako tisk 139 A. Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou? (Ano.) Pan poslanec považuje odpověď za uspokojivou, proto otevírám rozpravu. Do rozpravy se opět nikdo nehlásí, takže ji končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Alfreda Frommera na ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Piťhu ve věci privatizace školního statku Střední zemědělské školy v Olomouci, uvedenou ve sněmovním tisku 139 A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 124.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že i toto usnesení bylo schváleno.

Předseda vlády ČR Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Stanislava Kozáka ve věci privatizace Technických služeb města Pardubic a Dopravního podniku města Pardubic podle sněmovního tisku 141. Odpověď se předkládá jako tisk 141 A.

Ptám se pana poslance Kozáka, zda považuje odpověď za uspokojivou. (Ne.)

Pan poslanec Kozák považuje odpověď za neuspokojivou. Děkuji za tuto informaci a otevírám rozpravu, do které se jako první hlásí pan poslanec Kozák.

Poslanec Stanislav Kozák: Pane předsedo, pane předsedající, z pochopitelných důvodů nepovažuji odpověď na interpelaci za uspokojivou, ale zároveň na první pohled nepochopitelně nežádám, aby se hlasovalo o usnesení v opačném znění, neboť jsem si vědom, že v současné době tak, jak se nám formálně odpovídá na interpelace, bych si nepomohl. A navíc umím počítat, takže stejně vím, že by tento můj návrh neprošel. Souhlasím s tím, aby se hlasovalo o tom, jako by byla vyřízena kladně.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nikdo. Rozpravu končím a podle návrhu pana poslance Kozáka si dovolím navrhnout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Stanislava Kozáka na předsedu vlády ČR Václava Klause ve věci privatizace Technických služeb města Pardubic a Dopravního podniku města Pardubic, uvedenou ve sněmovním tisku 141 A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 71.

Kdo je proti? 13.

Zdržel se hlasování? 42.

Tento návrh byl přijat.

Předseda vlády České republiky Václav Klaus odpověděl na interpelaci Hany Orgoníkové ve věci privatizace podniků, které jsou přímo svázány s každodenním chodem městských aglomerací - podle sněmovního tisku 143. Odpověď se předkládá jako sněmovní tisk 143A. Ptám se paní poslankyně, zda považuje odpověď za uspokojivou? /Poslankyně Orgoníková odpovídá, že ano./ Paní poslankyně konstatuje, že považuje odpověď za uspokojivou. Děkuji a otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, takže ji končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslankyně Hany Orgoníkové na předsedu vlády České republiky Václava Klause ve věci privatizace podniků, které jsou přímo svázány s každodenním chodem městských aglomerací, uvedenou ve sněmovním tisku 143A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 131.

Kdo je proti? 1.

Toto usnesení bylo přijato. Děkuji.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství České republiky Josef Lux odpověděl na interpelaci poslanců Hany Orgoníkové a Františka Trnky ve věci restitucí zemědělského majetku - podle sněmovního tisku 144. Odpověď se předkládá jako tisk 144A. Považují poslanci odpověď za uspokojivou? /Poslankyně Orgoníková odpovídá, že ano./ Paní poslankyně Orgoníková řekla, že ano. Děkuji a otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže ji končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslanců Hany Orgoníkové a Františka Trnky na místopředsedu vlády a ministra zemědělství České republiky Josefa Luxe ve věci restitucí zemědělského majetku, uvedenou v tisku 144A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 115.

Kdo je proti? 1.

Tento návrh byl přijat. Děkuji.

Z pověření předsedy vlády České republiky Václava Klause odpověděl ministr životního prostředí České republiky František Benda na interpelaci poslance Pavla Seifera ve věci právního podkladu pro podepsání dohody mezi ministerstvem životního prostředí ČR a ministerstvem zemědělství ČR o hospodaření v lesích národních parků a novely zákona ČNR o ochraně přírody a krajiny - podle sněmovního tisku 145. Odpověď se předkládá jako sněmovní tisk 145A. Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou?


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP