Čtvrtek 28. ledna 1993

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu ministrovi. Do rozpravy se opět hlásí pan poslanec Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedající, dámy a pánové, omlouvám se, že vás okrádám o čas, ale jiní vás okrádají o víc. Mezi ně patří ministr státní kontroly, který neodpověděl na interpelaci tak, jak odpovědět měl a nemusí umět číst myšlenky. Cituji z interpelace:

"Žádám vás tedy, abyste podal informaci o tom, jaký exemplární případ jste za tím účelem po dobu svého působení ve funkci ministra zpracoval a k jakým výsledkům to vedlo." O totéž jsem žádal před chvílí, aby to pan ministr doplnil, poněvadž na otázku, která mu byla položena, neodpověděl. O exemplární příklad byl požádán proto - a to mu bylo zdokumentováno - že sám mluvil o tom veřejně, že takové exemplární případy má k dispozici. Mám za to, že zlehčování, s nímž pan ministr přistupuje k této otázce, k ničemu nevede. Nerad bych zde vedl osobní spory, ale domnívám se, že kdyby byl ve funkci ministra státní kontroly kdokoli, byl by povinen předložit na otázku poslance vyčerpávající odpověď ve věcech, které jsou tak vážné, jako případy, kterými je proti smyslu a logice privatizačního procesu rozkrádán státní majetek za tiché spoluúčasti těch státních orgánů, které mlčí, nekonají, ač jsou zákonem povoláni konat. Jedním z nich je ministerstvo státní kontroly.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, přeje si ještě někdo vystoupit v rozpravě? Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Vzhledem k tomu, že pan poslanec Wagner nesouhlasí a nepovažuje odpověď za uspokojivou, budeme hlasovat o tomto usnesení.

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Jozefa Wagnera na ministra státní kontroly České republiky Igora Němce ve věci působnosti ministerstva státní kontroly České republiky, uvedenou v tisku 87 D."

Kdo s tímto návrhem usnesení souhlasí? S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedající, já se vám osobně omlouvám, ale spíše si myslím, že byste se mně měl omluvit vy. Já jsem navrhl jiné usnesení. Pokud by bylo potřeba, je možné ze stenozáznamu přesně citovat, co jsem navrhl. Já jsem navrhl, aby sněmovna přijala odpověď jako částečnou s tím, že bude doplněna o to, co bylo požadováno dále, ať v původní interpelaci nebo v odpovědi na to, co pan ministr již sdělil. Ale rozhodně jsem neřekl, aby sněmovna nesouhlasila s odpovědí, pouze aby jí považovala za částečně uspokojivou a aby odpověď byla doplněna.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pane poslanče, jednací řád a zvyklosti v této sněmovně jasně mluví o tom, jakým způsobem je projednáván bod, který se nazývá odpovědi. Není jiná možnost, než takto se k tomuto bodu vyjádřit. Proto dávám hlasovat o usnesení, které jsem zde před tím přednesl.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku. 49.

Kdo je proti tomuto návrhu? 63.

Kdo se zdržel hlasování? 24.

Tento návrh nebyl přijat.

Logicky z toho vyplývá, že musíme hlasovat o opačném návrhu, dávám tedy návrh na následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Jozefa Wagnera na ministra státní kontroly České republiky Igora Němce ve věci působnosti ministerstva státní kontroly České republiky, uvedenou v tisku 87 D."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 73.

Kdo je proti tomuto návrhu? 40.

Tento návrh byl přijat.

S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nikoli s faktickou, ale s technickou. To, co pan předsedající předvedl, byla čistá manipulace. Zákon o jednacím řádu v § 89 praví: "Písemná odpověď na interpelaci se zařadí na pořad nejbližší schůze ČNR. O odpovědi na interpelaci se může konat zprava. K odpovědi zaujme ČNR stanovisko usnesením."

Já jsem navrhl usnesení, o kterém nebylo hlasováno, a pan předsedající si vymyslel, že usnesení může být jen dvojího druhu - ano nebo ne. To jednací řád neříká, to je, prosím, absolutně čistá manipulace. Ne poprvé od tohoto předsedajícího. Děkuji, pánové.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pane poslanče, já odmítám vaše nařčení a dále se jím odmítám zabývat.

Přikročíme k dalšímu bodu. Ministr hospodářství České republiky Karel Dyba odpověděl na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci porušování § 7, odst. 4 zákona č. 371/1991 Sb. o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady, opatřením Správy pošt a telekomunikací č. j.. 7460/1990-T-St ze dne 7. 1. 1991 tisk 9.

Prosím o klid ve sněmovně. Odpověď se předkládá jako tisk 9A.

Ptám se pana poslance Oldřicha Vrchy, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Oldřich Vrcha: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, k odpovědi pana ministra Dyby se mohu vyjádřit s tím, že by s odpovědí souhlasil. Ovšem nemohu z tohoto místa posoudit, jak byly poslancům přihlášky vyřízeny. Proto bych prosil pana předsedajícího, aby se zeptal sněmovny, nebo případně abyste se vyjádřili vy sami, zda přihlášky na telefonní přístroj byly vám vyřízeny nebo ne. Pak budu souhlasit.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Hlásí se pan poslanec Bílý, prosím.

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane předsedající, vládo, vážené kolegyně a kolegové, v podstatě chtěl bych informovat, že v mém případě žádost o zřízení telefonní stanice nebyla úspěšná, přesto, že jsem přímo jednal i s ředitelem telekomunikací a s vyšším ředitelem, Do dnešní doby telefon nemám a ztěžuje mi to v podstatě práci.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Bílému, hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nikdo se nehlásí, ptám se tedy pana poslance Vrchy.

Poslanec Oldřich Vrcha: Pak tedy s odpovědí souhlasím, ale žádám pana ministra Dybu, aby vyvodil opatření v případě pana poslance Bílého, že mu nebyla vyřízena telefonní přihláška. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Vrchovi, budeme hlasovat o následujícím usnesení.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy na ministra hospodářství České republiky Karla Dybu, ve věci porušování § 7, odst. 4 zákona č. 371/1990 Sb. o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady, opatřením Správy pošt a telekomunikací čj. 7460/90-T/1-St ze dne 7. 1. 1991 uvedenou v tisku 9A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. 86.

Kdo je proti tomuto návrhu? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Prosím pana poslance Vrchu k řečništi.

Poslanec Oldřich Vrcha: Prosil jsem, aby přihláška pana Bílého byla vyřazena.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Mám to brát jako váš návrh, o kterém je třeba hlasovat?

Poslanec Oldřich Vrcha: Souhlasil jsem s tím za předpokladu, že bude přihláška pro pana poslance Bílého vyřízena.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pane poslanče, hlasovali jsme o odpovědi. V odpovědi jsme hlasovali, že souhlasíte. Já jsem to nechápal tak, že tuto svoji odpověď podvazujete něčím, co zde zaznělo ve sněmovně.

Poslanec Oldřich Vrcha: V podstatě souhlasím s odpovědí pana ministra Dyby za předpokladu, že bude vyřízena ještě přihláška pana poslance Bílého. Proto jsem takto hlasoval.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Je možné se obrátit na pana ministra Dybu přímo.

Poslanec Oldřich Vrcha: Obrátíme se na pana ministra Dybu přímo.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Přistoupíme k dalšímu bodu. Předseda vlády České republiky Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Františka Trnky ve věci zvýšení dodatkového odvodu za vytěženou tunu uhlí z 9 Kčs na 16 Kčs - tisk 77 ze VII. období. Odpověď se předkládá jako tisk 32. Ptám se pana poslance Trnky, zda považuje odpověď za uspokojivou. (Poslanec Trnka sděluje, že odpověď je uspokojivá.) Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí. Budete tedy hlasovat o usnesení.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Františka Trnky na předsedu vlády České republiky Václava Klause ve věci zvýšení dodatkového odvodu za vytěženou tunu uhlí z 9 Kčs na 16 Kčs, uvedenou ve sněmovním tisku 32. "

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 107.

Je někdo proti? Nikdo.

Tento návrh usnesení byl přijat.

I Ministr vnitra České republiky Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Karla Hrdého ve věci odvolání přednosty Okresního úřadu v Jablonci nad Nisou ing. Lubomíra Hanče - tisk 203 ze VII volebního období. Odpověď se předkládá jako tisk 34 A. Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou?

Poslanec Karel Hrdý: Pane předsedo, páni ministři, vážení kolegové, v interpelaci jsem vyjádřil pochybnost o tom, že důvody odvolání pana přednosty Hanče nejsou vyloženě politického charakteru. Tyto důvody jsou vyloženě politického charakteru, nikoli špatné vykonávání funkce přednosty Okresního úřadu v Jablonci. Konstatuji, že odpověď zvážila stejné body a byla vyložena opačným způsobem a nebyla řádně technicky dokumentována. Proto považuji tuto odpověď za neuspokojivou a žádám dodatečné vysvětlení.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, pane poslanče, do rozpravy, kterou právě otevírám, se přihlásil pan poslanec Řezáč. Uděluji mu slovo.

Poslanec Vladimír Řezáč: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, jsem jediným poslancem této sněmovny z okresu Jablonec nad Nisou a pan ing. Hanč byl přednostou okresního úřadu v tomto okrese. Chci zdůraznit, že ten problém se netýká jenom odvolání ing. Hanče, ale jde o velice závažnou politickou záležitost, která vyvolala zřejmě určité spory ve vládní koalici, zejména ze strany ODA byla kritizována politizace veřejné správy, a já se domnívám, že tady dochází navíc ke ztotožňování státní a stranické politiky a k určité kontinuitě se starým režimem. Co tím mám na mysli? Mám tím na mysli skutečnost, že z informací, které jsem si osobně ověřoval, bylo ing. Hančovi vysvětleno náměstkem ministra vnitra, že není odvoláván z toho důvodu, že by nebyl odborně způsobilý zastávat funkci přednosty okresního úřadu, ale hlavním důvodem je to, že nemá politickou důvěru. Ing Hanč patřil k lidem, kteří byli 20 let politicky diskriminováni a měl velké problémy v zaměstnání. Přitom patří k předním odborníkům ve vodním hospodářství a stavebnictví. Podílel se výrazným způsobem na stavbě některých významných vodohospodářských děl, v Jizerských horách je to např. Souš, apod. V okrese Jablonec se také těší velké přirozené autoritě u občanů a velké důvěře. Skutečným důvodem jeho odvolání byly výsledky voleb v roce 1992, kdy na Jablonecku tradičně pravice má velmi dobré výsledky, byl vznesen požadavek, že v okresech, kde pravice získala výrazný volební výsledek by měl být přednosta okresního úřadu také členem některé strany vládní koalice. Došlo k velice neobvyklému jednání, které vyvolala oblastní rada ODS, která svolala sama poradu všech starostů okresu Jablonec. Ze 33 starostů okresu Jablonec se na ni někteří dostavili, někteří nedostavili a podařilo se tak vlastně iniciovat stížnost 11 starostů z okresu Jablonec, tedy jedné třetiny starostů proti přednostovi okresního úřadu ing. Hančovi. Pokud nahlédnete do odůvodnění odpovědi pana ministra vnitra ČR Jana Rumla ohledně odvolání přednosty okresního úřadu ing. Hanče, pak se dozvíte, že ing. Hanč se měl nevhodným způsobem vyjádřit k otázce toho, zda má být odvolána zástupkyně starosty v městě Jablonci. Do tohoto problému jsem se já samozřejmě žádným způsobem ani neangažoval, ani ho podrobně neznám. Vím jenom to, že městské zastupitelstvo v Jablonci zástupkyni starosty před časem, v září minulého roku odvolalo z důvodu neplnění jejích povinností. Nevím, jakou roli v tom měl mít bývalý přednosta okresního úřadu. V každém případě se domnívám, že není možné dále trpět praxi, kdy budou odvoláváni přednostové okresních úřadů proto, že nemají vhodnou politickou příslušnost. Je to neduh, který kritizoval Karel Čapek v období první republiky, kdy také některé politické strany propagovaly, aby ten, kdo vyhraje volby, bral všechny funkce, které jsou.

Pokud chceme budovat veřejnou správu, tak abychom měli skutečně odborníky, kteří budou výkon státní správy na úrovni okresu zajišťovat nezávisle, a skutečně odborně, pak není možné odvolávat lidi, kteří odborné schopnosti mají jen proto, že jejich politické přesvědčení přesně neodpovídá právě tomu, kdo zvítězil ve volbách. Zdůrazňuji tedy, že tento problém je velmi závažný, má závažný význam pro budování právního státu a demokracie a nejde vůbec jenom o otázku jednoho přednosty okresního úřadu. S odpovědí pana ministra rovněž proto nemohu souhlasit. Děkuji Vám za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Řezáčovi, přeje si ještě někdo vystoupit k tomuto bodu? Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Vzhledem k tomu, že pan poslanec Karel Hrdý nepovažuje odpověď za uspokojivou a nesouhlasí, navrhuji přijmout toto následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Karla Hrdého na ministra vnitra České republiky Jana Rumla, ve věci odvolání přednosty Okresního úřadu v Jablonci nad Nisou Ing. Lubomíra Hanče, uvedenou ve sněmovním tisku 34A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 51.

Kdo je proti tomuto usnesení? 63.

Návrh nebyl přijat.

Budeme proto hlasovat o opačném návrhu. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Karla Hrdého na ministra vnitra České republiky Jana Rumla, ve věci odvolání přednosty Okresního úřadu v Jablonci nad Nisou Ing. Lubomíra Hanče, uvedenou ve sněmovním tisku 34A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 73.

Kdo je proti tomuto usnesení?46.

Kdo se zdržel hlasování? 2.

Tento návrh byl přijat.

Ministr práce a sociálních věcí České republiky Jindřich Vodička a ministr zdravotnictví České republiky Petr Lom odpověděli na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci nevyřízených poukazů na lázeňskou péči a nedokonalosti seznamu léků hrazených zdravotní pojišťovnou - tisk 149 ze VII. volebního období. Odpovědi se předkládají jako tisky 149A a 35A. Ptám se pana poslance Vrchy, zda považuje odpovědi za uspokojivé.

Poslanec Oldřich Vrcha: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nechť mi pan ministr Lom promine, ale nemohu souhlasit s odpovědí z následujících důvodů. Obdržel jsem dopis Lékárenské služby města Brna, který je adresován panu doktorovi Daliborovi Matulkovi, Ondrouškova 2, Brno Bystrc ze dne 9. 1. 1992, ve kterém se píše:

"Vážený pane doktore, na základě našeho předběžného hovoru potvrzuji, že přípravek Penicilamin se objevil v útlumovém programu firmy Léčiva Praha. Tento podnik přestal Penicilamin vyrábět a jiná náhrada v České a Slovenské Federativní Republice tohoto času není. Existují německé přípravky Sufortan a Metalcaptase, které jsou u nás registrované, ale nedovážejí se. Firma, která by je dovezla do České republiky, by však musela požádat ministerstvo zdravotnictví České republiky, aby tyto přípravky byly zařazeny do seznamu léčiv a PZE, což vyplývá ze zákona o cenách. Cena Penicilamainu je 1477,10 Kčs, u dovozových přípravků by byla nesporně vyšší. Zástupci odborných komor lékařských a lékárenských nemají možnost jednat s výrobními podniky o potřebách zdravotnictví. Razítko: Lékárenská služba města Brna, farmaceut Ilona Moravcová, ředitelka Lékárenské služby města Brna."

Z tohoto důvodu nemohu s odpovědí souhlasit, protože se jedná o přípravek, který potřebují osoby, které jsou postiženy tzv. - promiňte mi to, já nejsem lékař, nerozumím tomu - Wilsonovou chorobou, je to jakási choroba cukrovka kombinovaná s něčím jiným. Občané nebo resp. postižení nemají tento přípravek možnost sehnat. Z toho důvodu nesouhlasím.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Vrchovi. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Přeje si někdo vystoupit. Pan ministr Lom.

Ministr zdravotnictví ČR Petr Lom: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený kolego Vrcho. Ve své odpovědi na Vaši interpelaci jsem byl maximálně komplexní a odpověď zahrnuje všechny otázky, o kterých jste se zmínil. To, že údajně v jedné lékárně není Penicilamin, nemohu v této vteřině ani ověřit, ani se k tomu vyjádřit. Systémově však nedostatek léků jsem vám vysvětlil z mnoha hledisek. Z toho prvního hlediska, že u řady léků byla zastavena licenční výroba pro nedodržení podmínek WHO, tzv. správné výrobní praxe. U dalších preparátů, jejichž výroba byla zastavena, bylo tak učiněno proto, že nebyla obnovena licence. Celá řada domácích preparátů se přestala vyrábět z ekonomických důvodů, protože už nejednou této sněmovně jsem měl tu čest předložit informaci, že lék se vyrábí, je-li určen pro trh 50 milionů obyvatel. Míním tím - ekonomicky se vyplácí, je-li vyráběn pro tento trh.

Rovněž v odpovědi zazněla systémová informace, že pokud není nějaký lék plně hrazen Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a je nezbytně nutný k léčení a není nahraditelný jiným lékem, je jeho úhrada věcí potvrzení revizního lékaře, který prostým razítkem a svým podpisem stvrdí, že Všeobecná zdravotní pojišťovna bude tento lék hradit.

Pokud se týká absolutního nedostatku léků na trhu, to je informace, kterou musím prověřit a kterou Vám podám v příštích 24 hodinách. Jinak odpověď na Vaši interpelaci byla úplná. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu ministru Lomovi. Přeje si ještě někdo vystoupit v této rozpravě?

Pokud tomu tak není, rozpravu končím a budeme hlasovat o následujícím usnesení. Vzhledem k tomu, že pan poslanec Vrcha nesouhlasí s odpovědí, bude usnesení znít takto:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpověďmi na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy na ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičku a na ministra zdravotnictví ČR Petra Loma ve věci nevyřízených poukazů na lázeňskou péči a nedokonalosti seznamu léků hrazených Zdravotní pojišťovnou uvedené ve sněmovních tiscích 149A ze VII. volebního období ČNR a 35A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 25.

Kdo je proti? 58.

Tento návrh nebyl přijat. Budeme proto hlasovat o usnesení opačném, které přečtu:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpověďmi na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy na ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičku a na ministra zdravotnictví ČR Petra Loma ve věci nevyřízených poukazů na lázeňskou péči a nedokonalosti seznamu léků hrazených Zdravotní pojišťovnou, uvedené ve sněmovních tiscích 149A VII volebního období ČNR a 35A."

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 75.

Kdo je proti tomuto návrhu? 20.

Tento návrh byl přijat, Děkuji.

Předseda vlády ČR Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Tomáše Štěrby ve věci vynětí pražského hotelu Golf z veřejně dražby - tisk 204 ze VII. volebního období ČNR. Odpověď se předkládá jako tisk 36A. Ptám se pana poslance Tomáše Štěrby, zda odpověď považuje za uspokojivou.

Poslanec Tomáš Štěrba: Ano.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Ano, děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Přeje si někdo vystoupit? Vidím, že tomu tak není, rozpravu končím a budeme hlasovat o následujícím usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Tomáše Štěrby na předsedu vlády ČR Václava Klause ve věci vynětí pražského hotelu Golf z veřejné dražby uvedenou ve sněmovním tisku 36A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne laskavě ruku. 95.

Je někdo proti tomuto návrhu? Nikdo.

Děkuji, návrh byl přijat.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník a ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR odpověděli na interpelaci poslance Miloše Skočovského ve věci havarijního stavu základní školy v Pohořelicích, tisk 211 ze VII. volebního období. Odpovědi se předkládají jako tisky 37 A a 37B. Ptám se pana poslance Skočovského, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Miloš Skočovský: Ne.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Prosím, přeje si pan poslanec vystoupit?

Poslanec Miloš Skočovský: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, v tomto problému jde o padající základní školu. Jde o to, že Pohořelice jsou městečko, které má 4,5 tis. obyvatel a má školu, která se stará o široké okolí, která má zhruba 900 žáků. Čili je pochopitelné, že to nejsou žáci, kteří bydlí všichni v tomto městečku. Není to tedy záležitost jenom tohoto městečka a toto městečko to nemůže utáhnout. Dělá, co může, ale přesto padající škola pokračuje v padání a v uhýbání základů, a proto jsem vznesl interpelaci, co s tím udělat. Odpověď byla pro mě dost překvapující, protože pan ministr školství odpověděl, že to není v jeho kompetenci. Já jsem si myslel, že je v jeho kompetenci starat se o povinnou školní docházku, a pan ministr financí mi odpověděl, že jediná cesta je, aby si město půjčilo. To znamená, aby se zadlužilo, nějakým způsobem získalo záruky apod., což tedy nedostane.

Výsledek je ten, že bych měl občanům Pohořelic zvěstovat, že vláda na to nemá vliv a že tedy škola spadne, protože jinak na to není jednoduše žádné řešení. Jelikož jsem prosil o to, jakým způsobem tuto situaci řešit, aby se tam škola mohla nějakým způsobem zpevnit a dodělat, tak nepokládám tuto odpověď, kterou jsem dostal, za postačující.

V odpovědi pana ministra financí se tvrdí, že zůstávají velké rezervy. Jelikož mám nedůvěru k číslům, která ministerstvo financí uvádí, danou tím, že na rozpočtu minulého roku se udělala chyba asi 20%, tak to nemohu brát příliš vážně. Ptal jsem se tedy písemně přednosty Okresního úřadu v Břeclavi, kam Pohořelice patří, a ten mně zvěstoval, že žádných 30 mil. jim nezůstává. Jestli dovolíte, budu citovat:

"V současné době není ještě uzavřen výsledek hospodaření roku 1992, " - je to dopis z 25. ledna - "ale dá se s určitostí předpokládat, že Okresní úřad se svými rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi díky krácení dotace ke konci roku vykáže minusovou položku." Toto vyjádření vám dávám jako podklad pro neodůvodněné vyjádření ministerstva financí k rozpočtu Okresního úřadu Břeclav, ve kterém nebyly zohledněny skutečnosti, které jsou ministru financí jistě známy.

Mám zde tedy dva rozporné podklady, a proto tuto odpověď nepokládám za dostačující, a žádám ji dopracovat. Děkuji,


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP