Čtvrtek 28. ledna 1993

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedající, pane předsedo, vládo, vážení kolegové, nepovažuji za uspokojivou koncepci vlády, kterou v tomto podniká. Samozřejmě odpověď vycházela z koncepce a mně nezbývá než ji pokládat za uspokojivou.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji a otevírám rozpravu, do které se opět nikdo nehlásí, takže ji končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra životního prostředí České republiky Františka Bendy na interpelaci poslance Pavla Seifera na předsedu vlády České republiky Václava Klause ve věci právního podkladu pro podepsání dohody mezi ministerstvem životního prostředí ČR a ministerstvem zemědělství ČR o hospodaření v lesích národních parků a novely zákona ČNR o ochraně přírody a krajiny, uvedenou ve sněmovním tisku 145A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 77.

Kdo je proti? 1.

Tento návrh byl přijat.

Ministr vnitra České republiky Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Vítězslava Sochora ve věci vyšetřování trestných činů - podle sněmovního tisku 215. Odpověď se předkládá jako tisk 215A. Ptám se pana poslance, zda odpověď považuje za uspokojivou? Pan poslanec Sochor se ujímá slova.

Poslanec Vítězslav Sochor: Pane předsedo, pane předsedající, s odpovědí souhlasím, ovšem chtěl bych upozornit pana ministra, že interpelované problémy byly vysvětleny a vyžadují řadu legislativních zásahů do našich právních předpisů. Aby se na to nezapomnělo, budu to sledovat a budu dávat podněty našemu bezpečnostnímu výboru, aby věc byla dotažena až do závěru. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, takže ji končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Vítězslava Sochora na ministra vnitra České republiky Jana Rumla ve věci vyhledávání a vyšetřování trestných činů, uvedenou ve sněmovním tisku 215A. "

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 94.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Konstatuji, že jsme projednali všechny písemné interpelace. Nyní tedy interpelace ústní.

Ministr zdravotnictví ČR Petr Lom odpověděl na ústní interpelaci poslance Ladislava Rymeše ve věci vypracování vyhlášky - normativů úrovně zdravotnických služeb podle sněmovního tisku 87 ze VII. volebního období. Odpověď se předkládá jako tisk 42A. Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou?

Poslanec Ladislav Rymeš: Vážený pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, s odpovědí jsem spokojen. Děkuji za vstřícný přístup. Mám jedinou výhradu, že odpověď, kterou mnoho zdravotních sester se zájmem očekávalo, nebyla doručena do předepsaných třiceti dnů. Chci být přesvědčen, že to nebylo vinou pana ministra, ale vinou ne zcela stabilizovaného administrativního systému. Mojí vinou je však nevyčerpávající zadání této interpelace. V období mezi přednesením interpelace a dnešním dnem se ukazuje, že zdravotních sester se lze zbavit také ekonomicky, míním tím nižším než odpovídajícím zařazením do platové stupnice.

Jsme svědky, že zpravidla starší a zkušené sestry takto opouštějí svá zaměstnání. Chci věřit, že tuto moji chybu napraví avizovaný připravovaný zákon. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. A otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, takže ji končím a navrhuji přijmout následující usnesení.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Ladislava Rymeše na ministra zdravotnictví ČR Petra Loma, ve věci vypracování vyhlášky - normativů úrovně zdravotnických služeb, uvedenou ve sněmovním tisku 42A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 99.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Ministr zdravotnictví ČR Petr Lom odpověděl na ústní interpelaci poslance Ladislava Rymeše ve věci úhrady léků Všeobecnou zdravotní pojišťovnou tisk, 87 ze VII. volebního období. Odpověď se předkládá jako tisk 42B. Ptám se pana poslance Rymeše, zda považuje odpověď za uspokojivou. Ano, pan poslanec souhlasí s odpovědí. Děkuji. Otevírám rozpravu, do které se opět nikdo nehlásí, takže ji končím a navrhuji přijmout následující usnesení.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Ladislava Rymeše na ministra zdravotnictví ČR Petra Loma ve věci úhrady léků Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, uvedenou ve sněmovním tisku 42B."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 81. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Ministr vnitra České republiky Jan Ruml odpověděl na ústní interpelaci poslance Jiřího Šolera ve věci růstu politického terorismu v Československu podle sněmovního tisku 298 ze VII. volebního období. Odpověď se předkládá jako tisk 50A. Ptám se pana poslance Šolera, zda odpověď považuje za uspokojivou. Pan poslanec se ujímá slova.

Poslanec Jiří Šoler: Vážené předsednictvo, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Na interpelaci, kterou jsem podal v záležitosti růstu politického terorismu, jsem dostal odpověď, kde mi pan ministr celkem konkrétně odpověděl na čtyři konkrétní případy, které jsem uvedl. Bohužel, co mi tam chybělo, byla jakási koncepce k tomu, aby se další podobné případy neopakovaly, aby tento terorismus dále nerostl. Chápu, že jistá opatření ministerstva vnitra, zvláště v této oblasti, jsou účinná tehdy, jestliže se plně nezveřejní. Chápu, že často zveřejnění podobných opatření znamená, že ztrácejí účinnost. Přesto se domnívám, že jsem mohl dostat odpověď bohatší. Já jsem tu interpelaci nedával zbytečně a pozoruji skutečně, že oblast ve které jsem interpeloval, roste i nadále. Zmiňovali se o tom i další poslanci, například dnes uváděl poslanec Bílý příklad novinového článku v časopise Český deník, který rozeštvává takovéto tendence mezi obyvatelstvem. Já jsem coby poslanec stále více zainteresován v nejrůznějších protokolech a stenografických zápisech. Kromě nástupu terorismu jsem měl možnost i pozorovat druhou stránku věci. Kromě stenografických protokolů z této sněmovny jsem v nedávné době studoval rozsáhlejší množství stenografických záznamů Mezinárodního vojenského tribunálu z Norimberku a tam člověk viděl, jak takováto záležitost končí. Mohu ujistit některé ministry této vlády, že mezi obviněnými a odsouzenými byli jak katolíci, tak i evangelíci i ateisté, takže některé argumenty, které byly uváděny, nebyly zcela na místě.

Domnívám se, že pokud ministerstvo neudělá nějaká opatření, která by zabránila rozvoji násilí a terorismu v této zemi, tak potom budu nucen obrátit se na všechny slušné lidi světa a na všechny sdělovací prostředky, nejen v této zemi. Musím říci, že s odpovědí pana ministra souhlasím v tom smyslu, že na čtyři konkrétní body, na které mi konkrétně mohl odpovědět, mi odpověděl. Chyběla mi tam ta dlouhodobá koncepce. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji a otevírám rozpravu. Opět není nikdo přihlášen, takže rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Jiřího Šolera na ministra vnitra České republiky Jana Rumla ve věci růstu politického terorismu v Československu, uvedenou ve sněmovním tisku 50A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 104.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Piťha odpověděl na ústní interpelaci poslance Václava Grulicha ve věci porušení zákona při odvolání ředitelů školských úřadů v Brně a Opavě podle sněmovního tisku 299 ze VII. volebního období. Odpověď se předkládá jako tisk 51A. Prosím pana poslance o vyjádření.

Poslanec Václav Grulich: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Především prosím, abyste si v tisku 299 opravili dvě chyby, které se tam vloudily zřejmě nepřesným záznamem. Na straně tři mají být otázky uvozeny větou: "Prosím proto za tyto učitele a ředitele škol o zodpovězení následujících otázek" - dvojtečka.

A v odstavečku 5 v páté otázce místo jména "doktorka Tolnerová" patří jméno "doktorka Tronerová" - čili dr. Tronerová, aby nedošlo k podezření, že jde o příbuzenský vztah s jedním z našich místopředsedů sněmovny.

Vzhledem k tomu, že pan ministr školství, pan Piťha, na některé otázky odpověděl neuspokojivě a některé nezodpověděl vůbec, žádám při projednávání jeho odpovědí jeho osobní přítomnost i vzhledem k tomu, že k interpelaci, jak je mi známo, se hodlají vyjádřit zástupci příslušného výboru pro vědu, vzdělání atd. naší Poslanecké sněmovny. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji pane poslanče, trošku jste mi zkomplikoval život, neboť je zde skutečně několik přihlášených, ale doufám, že souhlasíte s tím, že mohu tento váš návrh považovat jako návrh procedurální na přerušení projednávání tohoto bodu.

Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Grulicha, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do doby, než bude možná účast pana ministra Piťhy, ať zvedne ruku. 109.

Kdo je proti? 1.

Tento procedurální návrh byl přijat.

Tím pádem se vylučují i přihlášky, které byly dány do rozpravy. Omlouvám se kolegům, kteří se přihlásili.

Z pověření předsedy vlády České republiky Václava Klause odpověděl ministr hospodářství České republiky Karel Dyba na ústní interpelaci poslance Jiřího Šolera ve věci majetku Socialistického svazu mládeže a majetku KSČ, který podle zákona č. 497/1990 měl být předán československému lidu - tisk 87. Odpověď se předkládá jako tisk 87 E. Prosím pana poslance, aby se vyjádřil.

Poslanec Jiří Šoler: Domnívám se, žel odpověď pana ministra Dyby byla vyčerpávající v tom smyslu, že mně plně podal svou představu, jakým způsobem by se měla věc řešit. Poskytl jsem odpověď na tuto interpelaci ekologickým organizacím, na jejichž podkladě jsem interpelaci podával, a byl jsem ujištěn, že není všechno v pořádku. Momentálně nemám záležitosti v takovém stavu, abych mohl konkrétně v této věci odpovídat.

Kromě toho samozřejmě nejsem spokojen s koncepcí, kterou se tato záležitost má řešit. Mám dojem, že se jedná v podstatě o vládní návrh zákona o Fondu dětí a mládeže. Ovšem to už je spíše otázka vyjadřovat se k tomuto zákonu, než vyjadřovat se k interpelaci.

V tomto smyslu mě odpověď uspokojuje s tím, že si vyhražuji v případě, že mně tyto organizace dodají další podklady, potom nějakým způsobem pokračovat v řešení této otázky.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkují panu poslanci Šolerovi a otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Jiřího Šolera na předsedu vlády České republiky Václava Klause ve věci majetku Socialistického svazu mládeže a majetku KSČ, který podle zákona č. 497/1990 měl být předán československému lidu, uvedenou ve sněmovním tisku 87 E."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku 101.

Kdo je proti? Nikdo.

Přijali jsme i toto usnesení.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství České republiky Josef Lux odpověděl na ústní interpelaci poslance Jaroslava Ungera ve věci navrácení zemědělského majetku podle zákona č. 229/1991 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., kterým se doplňuje citovaný zákon a zejména zákon ČNR č. 243/1992 Sb. - tisk 87. Odpověď se předkládá jako tisk 87 F.

Žádám pana poslance, aby se vyjádřil.

Pan poslanec Unger souhlasí.

Děkuji a otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásím, takže rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Jaroslava Ungera na místopředsedu vlády a ministra zemědělství České republiky Josefa Luxe ve věci navrácení zemědělského majetku podle zákona č. 229/1991 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., kterým se doplňuje citovaný zákon a zejména zákon ČNR č. 243/1992 Sb., uvedenou ve sněmovním tisku 87 F."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku! 89.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že jsme přijali i toto usnesení. V průběhu schůze byly ještě předány Poslanecké sněmovně odpovědi na interpelace těchto poslanců: Oldřich Vrcha - je zde, a paní kolegyně Mazalová - je zde.

Místopředseda vlády a ministr financí České republiky Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci kritického stavu v zásobování obyvatelstva pitnou vodou v oblasti Letovicka, Drahanské vrchoviny a části Vyškovska, podle sněmovního tisku 212 ze VII. volebního období. Jeho odpověď se předkládá jako tisk 76 A.

Ptám se pana poslance Vrchy na vyjádření.

Poslanec Oldřich Vrcha: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy a pánové, nemohu souhlasit s odpovědí ministra financí pana Kočárníka, a to z těchto důvodů: voda jako zdroj života je nezbytně potřebná pro všechny občany. Situace, která se vyhrotila na Drahanské vysočině, nesnese odkladu. Záležitost projednávali jak přednostové okresních úřadů, tak pan ministr Lux, který odpověděl ve svém dopise přednostům a dal předběžný příslib, že finanční prostředky v loňském roce 1992 není možno zajistit, ale že pro rok 1993 budou zajištěny. Cituji dopis: V Praze 10. 11. 1992, čj.. 4514/92 - 111/3010 540, adresovaný přednostovi okresního úřadu Prostějov, přednostovi okresního úřadu Vyškov a přednostovi okresního úřadu Blansko.

"Vážení pánové, obdržel jsem váš dopis, v němž společně žádáte o pomoc při řešení kritického stavu v zásobování pitnou vodou obcí Letovicka, Drahanské vrchoviny a části Vyškovska. Jsem si vědom toho, že situaci je možno řešit jedině zásadním investičním opatřením, a to vybudováním skupinových vodovodů s využitím volné kapacity v nádrži Boskovice na Bílé. Toto řešení je v souladu i s koncepcí rozvoje vodárenského systému v této oblasti, a proto jeho realizaci podpořím. Požadavek dotace na krytí investičních nákladů pro zahájení staveb vodovodů k zásobování obcí Drahanské vrchoviny i obcí Letovicka je resortem ministerstva zemědělství uplatněn u ministerstva financí České republiky v souvislosti s přípravou státního rozpočtu na r. 1993. Bohužel musím sdělit, že je nereálné uvažovat s krytím investičních potřeb ze státního rozpočtu ještě v letošním roce, tj. v r. 1992.

S pozdravem Josef Lux."

Z těchto důvodů nesouhlasím a chtěl bych interpelovat na poslance, aby zvážili, že na Drahanské vysočině jsou také děti, staří lidé, možnost vodních zdrojů tam není žádná, musí se dovážet až zespodu z Hané, je to daleko, doprava vody je velice ztížena, hygienické podmínky jsou velice špatné. Proto bych prosil poslance, aby podpořili můj nesouhlas. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji a otvírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím a navrhuji přijmout podle návrhu pana kolegy Vrchy následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy na místopředsedu vlády a ministra financí České republiky Ivana Kočárníka ve věci kritického stavu v zásobování pitnou vodou v oblasti Letovicka, Drahanské vrchoviny a části Vyškovska, uvedenou ve sněmovním tisku 76 A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku 36.

Kdo je proti? 16.

Kdo se zdržel hlasování? 39.

Tento návrh nebyl přijat.

Ve smyslu jednacího řádu mi dovolte navrhnout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy na místopředsedu vlády a ministra financí České republiky Ivana Kočárníka ve věci kritického stavu zásobování pitnou vodou v oblasti letoviska Drahanské vrchoviny a části Vyškovska, uvedenou v tisku 76 A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. 8.

Kdo je proti? 30.

Tento návrh nebyl přijat.

S politováním musím konstatovat, že se překládá projednávání na příští únorovou řádnou schůzi.

To byla interpelace písemná. Nyní interpelace ústní.

Předseda vlády České republiky Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslankyně Gerty Mazalové ve věci předávání majetku a zařízení, včetně pozemků po sovětské armádě, na území České republiky, jmenovitě v prostoru Mladá - Milovice, který se územně dělí do okresů Mladá Boleslav a Nymburk, podle sněmovního tisku 87.

Odpověď se předkládá jako tisk 50 E.

Žádám paní poslankyni Mazalovou o vyjádření.

Poslankyně Gerta Mazalová: Odpověď byla vyčerpávající, jsem spokojena.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Paní poslankyně považuje odpověď za uspokojivou. Otevírám k tomu rozpravu. Hlásí se pan poslanec Vlček.

Poslanec Jaroslav Vlček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, k této záležitosti, pokud jde o prodej majetku v bývalém vojenském prostoru Mladá, mohu říci, že všechno je jinak. Podmínky prodeje, které byly možné ještě před datem 1. dubna 1992, než byla podepsána v Moskvě smlouva se sovětskou stranou, byly dány tak, že před tímto datem se majetek mohl prodávat. Prodávala ho ruská skupina podle vlastního výběru s tím, že k prodeji tohoto majetku muselo dát souhlas tehdejší federální ministerstvo financí.

Říkám to proto, že do tohoto data 1. dubna 1992 se z mnohých lokalit prodalo více než 50% majetku z těchto lokalit po bývalé sovětské armádě. Čili není pravda, že se majetek začal realizovat až po 1. dubnu 1992. Těchto věcí je tam ještě více, které jsou komplikovány dřívějšími předpisy o odprodeji majetku.

Myslím, že by vás také mohlo zajímat, že osobně jsem podepsal předání majetku naší armádě, a to v částce více než čtvrt miliardy korun - bylo to 260 miliónů Kčs.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? (Nikdo se nehlásil.) Rozpravu končím a navrhuji přijmout toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslankyně Gerty Mazalové na předsedu vlády České republiky Václava Klause ve věci předávání majetku a zařízení, včetně pozemků po sovětské armádě, na území České republiky, jmenovitě v prostoru Mladá - Milovice, které se územně dělí do okresů Mladá Boleslav a Nymburk." Odpověď je uvedena ve sněmovním tisku 50 E.

Kdo s tím souhlasí, ať zvedne ruku? 76.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Tím jsme vyčerpali všechny písemně zodpovězené interpelace. Než ukončíme tento bod, chci vám ještě sdělit, že jste obdrželi písemné odpovědi na otázky a podněty přednesené poslanci na předchozích schůzích. Tím se vyhovuje ustanovení našeho jednacího řádu, aby s odpověďmi byli seznámeni poslanci na schůzích Poslanecké sněmovny. Na rozdíl od interpelací se však tyto odpovědi nezařazují na pořad jednání Poslanecké sněmovny.

Tím jsme vyčerpali další bod programu této schůze.

Nyní mi dovolte, abych přerušil toto jednání na 15 minut s tím, že se sejdeme v 16.30 hodin.

(Schůze přerušena.)

(Po krátké přestávce.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych zahájil pokračování naší schůze po krátké přestávce s tím, že dalším bodem je

XVII.

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k řešení problematiky přidělování mezinárodních silničních přepravních povolení MKD

Návrh usnesení vám byl rozdán. Nyní prosím pana poslance Roberta Koláře o jeho odůvodnění.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP