Čtvrtek 28. ledna 1993

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ve své interpelaci bych si dovolil položit několik otázek vládě České republiky a domnívám se, že odpověď na tyto otázky nebude zajímat jenom mě, ale bude zajímat i mnohé z vás a zejména naší veřejnost.

Především by bylo dobré, kdyby velmi rychle bylo zprůhledněno, co z federálního nemovitého majetku převzala Česká republika. Žádám tedy vládu, aby předložila v nejkratší možné době seznam s tím, který majetek dostal kdo k dispozici a pokud s ním už nějak naložil, to je pokud má už jiného majitele, než je stát, aby bylo sděleno, kdo to je a jakým způsobem se tak stalo a o co opírá vláda své rozhodnutí v této věci.

Dalším velkým problémem v pohybu majetku bude majetek Československé armády. Zde bych opět rád dostal obdobný seznam, co Česká republika dostala z nemovitého majetku armády. Míním tím jen ten majetek, který má být pro armádu nadbytečný a který bude předmětem jakýchkoli obchodních transakcí. Byl bych rád, aby opět bylo sděleno, na základě jakých norem bude s tímto majetkem nakládáno.

Domnívám se, že speciální pozornost je potřeba věnovat této otázce v hlavním městě Praze a v této souvislosti bych velmi rád zmínil jeden zvláštní problém, z kterého bych nerad udělal problém restituční, to už vůbec ne, ale ze které bych velmi rád udělal problém mravní. Budova, v níž sídlila federální vláda, byla původně nadačním způsobem určena studentům. Vláda a osobně prezident Beneš po válce rozhodovali tak, že bude v době příhodné, až republika bude moci, za tuto budovu poskytnuto studentům něco jiného. Ptám se české vlády, zdali si je tohoto problému vědoma a hodlá jej řešit nebo zdali o něm vůbec neuvažovala.

V dalších podobných majetkových problémech bych se rád zeptal české vlády, zdali vnímá, že v procesu privatizace zdravotnictví dochází nebo může dojít k bodu, v němž některá zařízení mohou přestat sloužit svému původnímu účelu a že může být i ohrožen chod zdravotnictví a zajištěna patřičná péče, která - byť špatná ale dříve zajištěna byla.

Ptám se, do jaké míry je si ministr zdravotnictví a vláda vědoma tohoto problému a jakým způsobem hodlají na tento problém reagovat.

Domnívám se, že všechny tyto majetkoprávní záležitosti jen ukazují, že je nesmírně potřeba, aby zde bylo funkční kontrolní těleso, které by kontrolu těchto záležitostí považovalo skutečně za svůj prvořadý úkol a neprodleně by nás s výsledky svých revizních akcí seznamovalo.

Z toho důvodu žádám pana ministra kontroly, aby předložil jmenovitý seznam majetku, který byl podle zákona o odnětí majetku KSČ dán do působnosti České republiky a nad kterým toto ministerstvo má jistou dohlížecí činnost, aby nám tento seznam dalo k dispozici a aby v tomto seznamu bylo opět zcela jednoznačně sděleno, komu která část majetku byla předána a jakým způsobem.

Obdobně se domnívám, že by bylo namístě, aby pan ministr kontroly odpověděl na již zde položenou otázku, ve kterých kontrolních, revizních akcích, případech, zcela jasně a zřetelně vznikly důvody k tomu, aby se mohlo konstatovat, že v rámci privatizačního procesu došlo k porušení privatizačních právních norem, jaké závěry ministerstvo vyvodilo a jaké právní důsledky by to mělo.

Chápu, že v této době, kdy je nezbytné se starat o to, aby každý majetek měl svého vlastníka, aby co nejrychleji přechodné období skončilo, že to musí být doprovázeno i tím vším, co si všichni nepřejeme - různými pokusy získat na účet jiných či státu majetek levně nebo velmi levně, a to i způsoby nekalými. Ale právě proto považuji za nutné tyto operace zprůhlednit tak, abychom základní pravidlo, o které jsme stáli před započetím tohoto procesu, pravidlo, že všichni občané budou mít možnost stejného přístupu, což je vždy velmi pomyslné, pokud nebude dodrženo, aby byl alespoň vyjeven úmysl a snaha to umožnit.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Wagnerovi, hlásí se pan ministr Lom, uděluji mu slovo.

Ministr zdravotnictví ČR Petr Lom: Vážený pane místopředsedo Parlamentu ČR, dámy a pánové, děkuji poslanci Wagnerovi, že zde oživil tématiku, která je velmi naléhavá a které si ministerstvo zdravotnictví je vědomo a kterou prakticky zpracováváme od dob nástupu do našich funkcí. Jedná se o otázku privatizace zdravotnických zařízení.

Je jistě známo, že v minulém období bylo dáno do procesu privatizace 569 zdravotnických zařízení, a to jak drobných ambulantních zařízení, tak velkých nemocničních celků. Poslanec Wagner spolu s námi má pochopitelné obavy, aby byla zachována ta zdravotnická zařízení, jejichž zachování je záhodné a prospěšné k účelu poskytování zdravotní péče.

Jedná se tedy o problém tzv. věcného břemene a jedná se i o problém břemene činnosti. Při privatizaci procházejí návrhy dvojím posuzováním, dříve než je vláda schválí, a to na okresní úrovni okresními odbornými privatizačními komisemi, které vyjadřují své stanovisko k následnému rozhodnutí centrálních orgánů. V tomto stanovisku je zvážen především privatizační záměr a záruky, které možný nabyvatel v privatizačním projektu uvádí.

Některé tyto záměry jsou velmi pečlivě zpracovány a dávají záruku poskytování zdravotní péče. K tomu, aby tak bylo možno učinit podle zákona, je třeba vložit věcné břemeno, je třeba vložit břemeno činnosti. Při předběžných konzultacích, včetně úrovně Nejvyššího soudu, není tak možno učinit bez zákona. Proto chystáme novelu zákona, která umožní vložit toto věcné břemeno a chystáme zákon o zdravotnickém zařízení, který ze zákonného principu stanoví minimální síť zdravotnických zařízení tak, aby bylo zachováno spektrum zdravotnické činnosti, aby byla zachována dostupnost zdravotnické péče, která je požadována v tom či onom zdravotnickém regionu. Vláda se zabývá komplexně touto otázkou, a proto bylo uloženo ministru zdravotnictví a ministru pro správu národního majetku a jeho privatizaci vypracovat souborný materiál k privatizaci ve zdravotnictví, který měl být řešen 26. ledna, ale z pochopitelných důvodů musel být odložen. Spolu s poslancem Wagnerem vyjadřuji přesvědčení, že nesmí dojit k disociaci zdravotnické sítě natolik, aby byla ohrožena dostupnost a možnost poskytování zdravotní péče.

Závěrem shrnuji - problém věcného břemene bude stanoven novelou právních norem a samostatným zákonem o zdravotní síti. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Lomovi, nemám žádné další písemné přihlášky. Ptám se, přeje si ještě někdo přednést interpelaci, otázku či podnět na člena vlády, hlásí se pan poslanec Wagner, uděluji mu slovo.

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedající, dámy a pánové, já bych jen rád poděkoval panu ministru Lomovi za jeho vyjádření, ovšem dovoluji si vyjádřit pochybnost, zda příslušné právní normy, které upraví proces privatizace zdravotnictví tak, aby u patřičných zařízení byl zachován alespoň po nějakou dobu účel jejich využití, že patřičné právní normy zde budou včas. Vyjadřuji proto obavu, zda-li tato sněmovna ev. vláda udělaly vše pro to, abychom tento proces spustili ve chvíli, kdy je plně legislativně přípraven. Já se domnívám, že nikoliv a že není ani úplně jasná jeho koncepce, čehož důsledkem a důkazem je potřeba novel. Dovolil bych si připomenout známé komplikované finanční problémy pojišťoven a komplikace i v této sféře. To vše ukazuje na to, že život předbíhá naši schopnost legislativně upravit mnohé věci.

Promiňte, opomněl jsem ve své interpelaci ještě jednu maličkost. Rád bych se zeptal pana ministra Skalického, proč např. záležitosti Knižního velkoobchodu, když ministerstvo zřejmě mělo důkazy o tom, že vše není v naprostém pořádku, nepodniklo něco, co by podniknout mělo kompetentní ministerstvo, kterým bezesporu je ministerstvo pro správu majetku a jeho privatizaci a žádné jiné. Domnívám se, že zde kompetentní státní úřad nesplnil svou povinnost a očekávám od pana ministra Skalického, že vysvětlí proč. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Wagnerovi, hlásí se pan poslanec Lom.

Ministr zdravotnictví ČR Petr Lom: Pane místopředsedo, aniž bych chtěl vstupovat do polemiky se slovutným kolegou Wagnerem, chci jen upozornit na dvě věci, že jsem již v úvodu své připomínky řekl, že proces privatizace i rozpuštění nezáležel na této vládě a nezáležel na této sněmovně, že byl rozhodnut v minulém mandátním období, a to bez vytvoření přesných legislativních norem.

Dále chci říci, že proces privatizace, tak jak mám zprávy z regionů a z terénu, nevzbudil obavy, že by zdravotnická zařízení byla ve větším měřítku považována za výhodný transformační krok k přeměně zdravotnického zařízení na něco jiného. Naopak, stabilizující se situace ve financování zdravotnictví v České republice dává velmi dobré předpoklady k tomu, aby poskytování zdravotní péče bylo zachováno v dosavadním rozsahu a nebylo měněno na jiný způsob činnosti. Stejně tak jsem zde řekl informaci o životaschopnosti systému výběru pojistného, který se ukázal nad očekávání velmi úspěšný a blíží se 100%. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu ministru Lomovi, ptám se sněmovny, zda někdo chce ještě vystoupit s interpelací. Pokud tomu tak není, končí tento bod a vyhlašuji krátkou přestávku do půl dvanácté. Upozorňuji, že schůzi na oběd přerušíme v jednu hodinu. Prosím o dochvilnost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dámy a pánové, zahajuji přerušené jednání.

Budeme se zabývat bodem

XVI.

Odpovědi členů vlády ČR na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Nejprve přečtu jména poslanců, na jejichž interpelace budou projednávány odpovědi, a to v předpokládaném pořadí.

Jsou to poslanci Alfréd Frommer, Jiří Vyvadil, Jozef Wagner, Oldřich Vrcha, František Trnka, Karel Hrdý, opět Oldřich Vrcha, Tomáš Štěrba, Miloš Skočovský, Jiří Drápela, Jiří Vyvadil, opět Jiří Drápela, Jan Kryčer, Jaroslav Soural, Oldřich Vrcha, Alfred Frommer, Stanislav Kozák, Hana Orgoníková, opět Hana Orgoníková a František Trnka, Pavel Seifer, Oldřich Vrcha, Vítězslav Sochor, Ladislav Ryneš, Jiří Šoler, Václav Grulich, Jiří Šoler a Jaroslav Unger.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Piťha odpověděl na interpelaci poslance Alfréda Frommera ve věci úpravy učebních plánů a zavedení nového studijního oboru skupiny Elektro na střední průmyslové škole elektrotechnické, Božetěchova ulice, Olomouc - sněmovní tisk číslo 71. Odpověď byla předložena jako tisk 71A. Její projednávání bylo na 7. schůzi ČNR přerušeno na žádost poslance.

Ptám se pana poslance Frommera, zda považuje odpověď za uspokojivou? - (Poslanec Frommer: Ano.) - Považuje, nepřeje si vystoupit. Děkuji.

Otevírám rozpravu k tomuto bodu, jak je mou povinností. Přeje si někdo vystoupit? - Nevidím nikoho, rozpravu končím.

Budeme tedy hlasovat o následujícím usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Alfréda Frommera na ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Petra Piťhu ve věci úpravy učebních plánů a zavedení nového studijního oboru skupiny Elektro na střední průmyslové škole elektrotechnické, Božetěchova ul., Olomouc, uvedenou v tisku 71A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 81.

Kdo je proti? Nikdo.

Děkuji.

Ministr vnitra České republiky Jan Ruml odpověděl na ústní interpelaci poslance Jiřího Vyvadila ve věci policejního zásahu při Velké pardubické - tisk 87. Odpověď byla předložena jako tisk 87C. Její projednávání bylo na 7. schůzi ČNR přerušeno na žádost poslance.

Ministr vnitra České republiky Jan Ruml zaslal novou společnou odpověď na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila a skupiny poslanců Miroslava Řezníčka, Jozefa Wagnera, Eduarda Zemana, Zdeňka Trojana, Zbyška Stodůlky, Jiřího Macháčka, Václava Grulicha, Františka Trnky, Marty Hubové, Evy Fischerové a Petry Buzkové - tisk 147. Nová odpověď se předkládá jako tisk 33A.

Pana poslance Vyvadila zde nevidím, ptám se tedy, zda považují ostatní poslanci tuto odpověď za uspokojivou. Může se někdo z přítomných poslanců, jak jsem je jmenoval, vyjádřit? - Nikdo z poslanců tady není.

Otevírám rozpravu. Hlásí se pan poslanec Wagner, prosím.

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedající, dámy a pánové, nejsem pověřen skupinou poslanců se k tomu vyjádřit. Říkám pouze svůj vlastní názor.

Domnívám se, že v momentě interpelace jsme více vnímali jednu část problému. Zdá se, že problém je daleko složitější, než jsme v té chvíli vnímali, a z pohledu na takto vnímanou věc dnes považuji odpověď pana ministra já osobně za uspokojivou. Připomínám, že to je názor pouze jednoho z interpelujících.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Wagnerovi. Přeje si ještě někdo vystoupit v rozpravě k tomuto bodu? - Nikdo, rozpravu tedy končím.

Pan poslanec Wagner, ač jediný z této skupiny, považuje tuto odpověď za uspokojivou, proto navrhuji, abychom hlasovali o následujícím usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci Jiřího Vyvadila, Miroslava Řezníčka a dalších poslanců na ministra vnitra České republiky Jana Rumla ve věci policejního zásahu při Velké pardubické, uvedenou v tisku 33A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 74.

Kdo je proti tomuto návrhu? Nikdo.

Konstatuji, že návrh byl přijat.

Ministr státní kontroly České republiky Igor Němec odpověděl na ústní interpelaci poslance Josefa Wagnera ve věci působnosti ministerstva státní kontroly České republiky tisk 87. Odpověď byla předložena jako tisk 87d. Projednávání odpovědi bylo na 7. schůzi České národní rady na žádost poslance přerušeno.

Ptám se pana poslance Wagnera, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedající, dámy a pánové, nemohu se tak jednoznačně k odpovědi vyjádřit a ptám se pana předsedajícího, zdali se mohu vyjádřit obšírněji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Máte možnost, já tímto otevírám rozpravu.

Poslanec Jozef Wagner: Dámy a pánové, vážený pane ministře, se zájmem jsem se seznámil s vaší odpovědí a jsem nucen konstatovat, že vaše ministerstvo zjistilo při kontrolách hospodaření se státním majetkem řadu závažných nedostatků.

Jako zcela vyčerpávající však vaši odpověď hodnotit nemohu. Co je horší, vaše odpověď nevyznívá přesvědčivě, zejména pokud jde o reprezentativnost uváděných "exemplárních případů", konkretizaci přijatých opatření, zamezujících nekontrolovanému pohybu majetku a jejich důslednou realizaci.

Není totiž vždy zřejmé, do jakých konkrétních důsledků byla opatření dovedena a jaká opatření byla přijata, jak na úrovni podnikatelských subjektů, tak zejména u zakladatelů, kteří příslušné privatizační projekty s uvedenými nedostatky schválili.

Do všech důsledků není doveden například závěr z kontroly ve Státním závodišti Praha, kde ministerstvo státní kontroly konstatovalo "závažné nedostatky ve vedení účetní evidence". Nevím, co ministerstvo vidělo za závažné nedostatky, jestli jsou natolik závažné, jaké mělo ministerstvo samo. Jak jsem si ověřil, byla příslušné prokuratuře postoupena kontrolní zjištění za účelem dalšího vyvození trestní odpovědnosti, která je v pracovním pořádku předala orgánům Policie.

Současně ministerstvo státní kontroly České republiky požádalo finanční úřad v Praze 5, aby vyvodil opatření vůči organizaci. Tento požadavek byl však formulován nekonkrétně a finanční úřad jej neakceptoval. Současně požadoval finanční úřad předložení kontrolní zprávy, protokolu, který však ke dni 15. 12. 1992, jak jsem si ověřil, ministerstvo státní kontroly finančnímu úřadu nepostoupilo. Vůči podniku, který se mezi tím transformoval na Dostihové závodiště Praha s právní subjektivitou, tak ze strany finančního úřadu žádný postih vyvozen dosud nebyl.

Z vaší odpovědi, pane ministře, rovněž nevyplývá, zda se ministerstvo státní kontroly také zaměřilo na kontrolu opatření, respektive předpisů, které omezují výkon určitých podnikatelských aktivit vedoucích pracovníků státních podniků a ústředních orgánů, což je problém obecný. Tito pracovníci mají, jak je všeobecně známo, v této oblasti v podstatě informační monopol a jejich postavení je proto finančně kompenzováno. Ačkoliv tvrdíte - podle citátu - že "o určitých skupinách osob máte dost informací" není mezi "exemplárními případy" uveden ani jeden takový. Velice by mne tedy zajímalo, v kolika případech zkoumali kontroloři ministerstva státní kontroly ČR osobní vztah vedoucích pracovníků k privatizovaným, respektive nově založeným podnikatelským subjektům, například na soudech, v zápisech o složení představenstev, v rejstříku, nebo totožnost nových nabyvatelů majetku na notářství, případně v evidenci nemovitostí. Z odpovědi bohužel nevyplývá, že by se o něco takového ministerstvo státní kontroly ČR pokusilo. To považuji za nejzávažnější nedostatek jeho kontrolní činnosti v těchto věcech.

Také zaměření kontroly na ministerstvu pro správu národního majetku a jeho privatizaci, pokud jde o opatření k zamezení úniků státního majetku nemohu považovat za zcela objektivní. Z dostupných podkladů jsem si mohl ověřit, že ministerstvo státní kontroly se zde zaměřuje převážně na formální průběh privatizačního procesu, to jest jeho procedurální, metodickou, organizační a časovou stránku. Značnou pozornost věnovalo také náležitostem privatizačních projektů, jejich včasnému předkládání, vyhodnocení a otázce kontroly ze strany ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci. Avšak vlastním majetkoprávním nedostatkům a nezákonnostem se ve vaší odpovědi, pokud jde o toto ministerstvo, věnujete, pane ministře, jen okrajově, a to ještě s odvoláním na poznatky, které ministerstvo státní kontroly získalo z podnětů a oznámení občanů během kontroly. Pouze v těchto případech, jak plyne z vaší odpovědi, vedla kontrola ke konkrétním opatřením. Za uspokojivý nemohu považovat ani způsob, jakým se ministerstvo státní kontroly ČR vyrovnalo při kontrole na ministerstvu pro správu národního majetku a jeho privatizaci, s jakou účinností stanovených kritérií,

Základním kritériem, na němž byl jeho kontrolní postup koncipován, bylo usnesení vlády číslo 510/92 s příslušnými pravidly. V průběhu kontroly však ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci iniciovalo změnu těchto pravidel, jejímž výsledkem bylo usnesení č. 562/92 s novelizovanými pravidly, která přinesla některé významné úpravy. Spočívaly ve změnách, respektive v doplnění některých pasáží, čímž však došlo k podstatnému uvolnění dříve stanovených kritérií. Například v bodě II./5 pravidel byl pro ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci vypuštěn termín pro poskytnutí informace o doporučených, respektive nedoporučených privatizačních projektech zakladatelům a ministrům. Zatímco zakladatelé a další ministři mají stanoven termín 10 dní pro připomínky, ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci žádnou závaznou lhůtou vázáno není.

V bodě III/4 byla vypuštěna povinnost notářského ověření výsledku, zápisu, z neveřejného výběrového řízení. Tímto toto ztrácí charakter právního aktu s tím rizikem, že výsledek může být účastníky zpochybněn.

S nepříznivými důsledky je spojeno i doplnění některých odstavců slovy "zejména, zpravidla", c ž například v bodě III/8 nevylučuje možnost privatizace i takových objektů, které jsou nezbytně nutné pro činnost orgánů státní správy. Tím vzniká riziko nežádoucího tlaku nebo omezení ze strany nového nabyvatele. Promiňte drobnou vsuvku.

l pro toto jsem požadoval v předchozí interpelaci ony seznamy privatizovaného či jiného majetku, s nímž se nyní nakládá. Na tyto skutečnosti ministerstvo státní kontroly při kontrole ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci, resp. hodnocení příslušných kritérií neupozornilo, nebo jen okrajově bez vyhodnocení jejich nepříznivých důsledků pro pohyb majetku.

V závěru vaší odpovědi, pane ministře, (příloha č. 6) je uvedena celková částka 465 mil. korun prostředků vrácených do státního rozpočtu na základě kontrolních akcí. Není však zřejmé, kolik tvoří finanční prostředky a kolik případně majetek, jehož nezákonný přesun byl pozastaven. Vaše odpověď, pane ministře, by vyzněla mnohem přesvědčivěji, kdyby se ministerstvo státní kontroly ČR pokusilo alespoň odhadnout, k jak velkým nevratným a nezákonným přesunům státního majetku na soukromé subjekty během privatizace došlo, nebo alespoň stanovit jeho spodní hranici. Tolik mohu říci na základě vyhodnocení vaší odpovědi s využitím dalších podkladů dostupných k datu 15. 12. 1992.

Pro objektivní hodnocení činnosti ministerstva a objasnění nastolených otázek bych však považoval za potřebné získání ještě dalších doplňujících informací, a to zejména:

- seznámit se podrobně s plánem kontrolní činnosti, zda vůbec je kontrola nakládání se státním majetkem jeho hlavní náplní, jak tvrdíte, a ověřit věcné zaměření kontrol, jejich cíle a kapacitní nasazení pracovníků,

- seznámit se všemi objekty, které ministerstvo státní kontroly ČR v rámci první a druhé etapy - duben, září 1992 - kontrolovalo a porovnat je se seznamem privatizačních projektů, které byly v té době předloženy, resp. schváleny. Porovnání provést co do ceny i charakteru objektů a posoudit, zda výběr objektů byl reprezentativní, čím byl odůvodněn a zejména, zda významné objekty nezůstaly zcela mimo výběr,

- výsledné kontrolní materiály a případně i program kontroly, resp. kontrolní postupy zhodnotit zejména z hlediska:

- zda ministerstvo zaměřilo pozornost na klíčové majetkoprávní aspekty v souladu s deklarovanými cíly a jak je mělo zakotveno v programu,

- zda na všech objektech, které byly v programu, nebo o nichž se ve vaší odpovědi hovoří, byl zpracován protokol se všemi náležitostmi - nynějším ustanovením § 12 odst. 2 písm. e) zákona č. 552/1991 Sb.,

- zda byly řádně vypořádány námitky a zda zjištění jsou průkazná podle § 18,

- zda oznámení učiněná prokuraturám podle § 24 byla přijata a nebyla odložena pro neprůkaznost,

- zda ministerstvo státní kontroly ČR předalo kontrolní zjištění příslušným orgánům k provedení nápravy podle § 22 a zda požadovalo podání zprávy o přijatých opatřeních podle § 11 odst. f),

- zda ministerstvo státní kontroly zkoumalo také otázky přímé osobní angažovanosti vedoucích pracovníků státních podniků a ústředních orgánů na privatizačních projektech s ohledem na omezující předpisy, případně nad jejich rámec,

- zda ministerstvo státní kontroly ČR využilo poznatky z kontroly odstátňování a zakládání akciových společností, kterou provedlo federální ministerstvo kontroly a která signalizovala živelný a nekontrolovaný přesun majetku na nestátní a soukromé subjekty. Zpráva byla ministerstvu státní kontroly ČR postoupena.

- v neposlední řadě pak je žádoucí vyhodnotit, jaká systémová a vzájemně propojená opatření ministerstvo státní kontroly prosadilo, případně navrhlo a jak ověřilo jejich funkčnost.

Teprve po dostatečném objasnění a přesvědčivém zdokumentování uvedených otázek budu moci, pane ministře, považovat vaši odpověď za zcela uspokojivou.

Dámy a pánové, omlouvám se, že proti svému zvyku jsem svou odpověď četl. Nicméně hovoříme o jednom z nejzávažnějších současných problémů, o velkých pohybech majetku. Domnívám se, že právem žádám usnesení, kterým by sněmovna přijala odpověď pana ministra státní kontroly jako částečnou a požádala jej, aby jí doplnil ve smyslu, o němž jsem hovořil. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Wagnerovi. Chápu tedy jeho odpověď jako že považuje odpověď pana ministra za neuspokojivou. Přeje si ještě někdo v rozpravě vystoupit? Pan ministr, prosím, uděluji mu slovo.

Ministr státní kontroly ČR Igor Němec: Pane předsedající, dámy a pánové, musím říci, že přes úzký vztah, který se zde buduje v této sněmovně mezi mnou a panem poslancem Wagnerem, nejsem schopen číst myšlenky, a proto v rámci jeho interpelace jsem odpovídal na otázky, které mi byly položeny. Možná, že špatným výkladem zákona o státní kontrole pan poslanec Wagner si ve svém příspěvku pletl naše ministerstvo s ministerstvem průmyslu, s ministerstvem financí, s prokuraturou, s nezávislými soudy, s BIS a závěrem svého vystoupení také s prognostickým či statistickým úřadem. Děkuji za pozornost.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP