Středa 27. ledna 1993

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu Pavlu Hussarovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan Richard Mandelík a seznámil nás se stanoviskem výboru.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, statut Nejvyššího kontrolního úřadu byl projednán v rozpočtovém výboru dne 20. ledna 1993 a dovolím si vám přednést usnesení rozpočtového výboru č. 05.

K návrhu statutu Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky - tisk 21 Poslanecké sněmovny Parlamentu, dříve tisk 178 ČNR - a dodatku ke statutu Nejvyššího kontrolního úřadu. Po výkladu víceprezidentky Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky ing. I. Zlatohlávkové, zpravodajské zprávě poslance Richarda Mandelíka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby statut Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky podle tisku 21 a jeho dodatku schválila jako prozatímní s účinností do 30.9.1993 s tím, že po skončení transformace ministerstva státní kontroly České republiky do Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky bude předložen doplněný statut,

II. zmocňuje předsedu výboru a zpravodaje, aby s přihlédnutím k výše uvedenému předložil toto usnesení Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Ke statutu samotnému. Omezím se pouze na krátké sdělení. Statut není návrh zákona, statut je dokument, který má definitivně upravit činnost Nejvyššího kontrolního úřadu podle § 20 zákona č. 61/1992 Sb., kde sídlo, činnost, organizaci, způsob jednání rady, projednávání kontrolních zjištění a jednání o podjatosti stanoví statut, který schvaluje Česká národní rada. Domnívám se proto, že by nebyl správný postup tento statut projednávat tak, že bude měněn pozměňovacími návrhy, ale, že je to materiál, který je možno buď schválit nebo odmítnout. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Mandelíkovi a otevírám rozpravu k tomuto bodu programu. Jako první se přihlásil pan kolega Ledvinka.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi přednést procedurální návrh na přerušení projednávání tohoto bodu do příští schůze s tím, že tato problematika bude přikázána k projednání ústavně právnímu výboru.

Odůvodnění je velice skromné. Doufám, že mě nikdo nebude podezírat z toho, že nehlasuji pro nezávislý kontrolní úřad, neb jsem byl jeden z těch, kteří ho iniciovali. Považuji však za chybu minulého předsednictva ČNR, že uvedený materiál nebyl přikázán ústavně právnímu výboru. A za druhé po důkladném přečtení uvedeného materiálu je v některých částech, podle mého názoru, v rozporu s programovým prohlášením vlády České republiky. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu místopředsedovi Ledvinkovi. O jeho procedurálním návrhu bude hlasováno neprodleně.

Kdo je pro přijetí tohoto procedurálního návrhu, ať zvedne ruku! 87.

Kdo je proti? 72.

Kdo se zdržel hlasování? 4.

Tento návrh byl přijat.

Tím jsme vlastně rozhodli o přerušení projednávání tohoto bodu, přesunutí pokračování projednávání na příští schůzi a zároveň jsme požádali ústavně právní výbor o vypracování stanoviska k této problematice. V tomto okamžiku poděkuji panu prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu i zpravodaji rozpočtového výboru. Faktická poznámka.

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, domnívám se, že příští schůze je schůze, která se uskuteční v jiných prostorách než jsou tyto prostory. Takže navrhuji, abychom revokovali právě přijaté usnesení a přerušili do zítřka tento bod jednání a doprojednali ho ještě na této schůzi.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji za tento procedurální návrh. Hlásí se pan kolega Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, chtěl bych především říci, že problematika Nejvyššího kontrolního úřadu a zajištění nezávislé kontroly Nejvyšším kontrolním úřadem v tomto státě, v této začínající republice, mně velmi leží na srdci. Jestliže většina poslanců sněmovny shledává za potřebné, aby ústavně právní výbor zaujal své stanovisko k návrhu statutu, což se zdá být logické, neboť svým způsobem jde o právní normu, tak jako předseda tohoto výboru už i s přihlédnutím k obsahu statutu a také ke schválenému pořadu této schůze zcela otevřeně musím říci, že nejsem schopen zajistit zodpovědné projednání této věci v dnešním dnu. To by znamenalo, že by tato schůze musela být přerušena okamžitě a že by se ústavně právní výbor odpoledne věnoval tomuto požadavku sněmovny. Není možné, abychom v 10 hodin večer začali tuto materii projednávat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Výbornému. Pan poslanec Wagner se hlásí s faktickou poznámkou. Návrh na revokaci jsem zaregistroval, ale domnívám se, že bude potřeba tento návrh rozdělit, protože, když použijeme termín "do příští schůze" tak je třeba upřesnit, co tím myslíme, zda půjde o schůzi v příštím měsíci, protože používaná praxe nám říká, že často máme v jednom týdnu několik schůzí. Dávám slovo panu poslanci Wagnerovi.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové. Mám za to, že odložení tohoto problému o další měsíc znamená pokračování ve snaze přijít velmi rychle, jak zde zazněl tento spodní tón, k jistým změnám, které by dosáhly toho stavu, aby Nejvyšší kontrolní úřad plně odpovídal požadavkům koalice. Domnívám se, že nyní jde o něco zcela jiného, že Česká republika nezbytně nutně potřebuje fungující instituci.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pane poslanče, máte přednést procedurální návrh.

Poslanec Jozef Wagner: Protože mám procedurální návrh, chci tento návrh nejdříve zdůvodnit a pak ho přednesu. Je zde tradicí přerušovat opozičního poslance, s tím, že nemluví k věci, ale jen tehdy, kdy se to hodí. Když v jiných případech opoziční poslanci mluví způsobem, který opozici diskvalifikuje, pak se mluvit nechají. To je moje ohražení, pane předsedající, proti tomu, že mě znemožňujete předložit procedurální návrh a zdůvodnit jej.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Předložte, prosím, procedurální návrh a zdůvodněte ho.

Poslanec Jozef Wagner: Jestli dovolíte, udělám to v obráceném pořadí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vy můžete přednést dlouhou filipiku a já mám povinnost vás přerušit. To není tendence někoho omezovat.

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedající, vy nemáte jinou povinnost, než mě přerušit, a to tehdy, když nebudu mluvit k věci. Já jsem jasně řekl, že předložím procedurální návrh, ale že ho nejdříve zdůvodním. Není tedy důvod mě přerušovat, je třeba pouze říci, že mám na to 5 minut.

Domnívám se, že ve zdech této sněmovny došlo již několikrát k procesu, který jasně naznačuje, že se zde bude dít něco, do by mohlo ohrozit demokratické zásady tohoto státu. Nejvyšší kontrolní úřad byl pojímán našim předchůdcem v minulém funkčním období, Českou národní radou, jako nezávislá instituce a aby nezávislou institucí mohl být, byl pojímán tak, že funkční období funkcionářů jde přes funkční období parlamentu. Domnívám se proto, že všechny pokusy, vedoucí k destabilizaci tohoto orgánu, které zítřejší interpelací doložím, vedou v podstatě k útoku proti demokratické podstatě tohoto státu.

Proto navrhuji dvě věci: v zájmu státu je, aby některé souvislosti s touto otázkou byly projednány, a to způsobem neveřejným. Nejdříve, aby sněmovna rozhodla, ve které fázi se toto jednání opět učiní veřejným. To je první část návrhu. Spojit projednání záležitosti ministerstva státní kontroly a Nejvyššího kontrolního úřadu do jednoho bodu a první část tohoto jednání vést neveřejně. Je mi líto, ale příčinu toho, proč neveřejně, nemohu sdělit v této chvíli, neboť se domnívám, že toto není ve státním zájmu, aby to bylo zveřejněno. Budu-li donucen opětovným nepřijetím mého návrhu toto zveřejnit, učiním tak nicméně, páni kolegové, s vaším požehnáním.

Domnívám se, že současně tímto jednáním bylo možné, po vyjasnění mnoha okolností, jako druhý bod pořadu stejné schůze, projednat statut a jako 3. bod pořadu schůze volbu rady.

To jsou 3 procedurální návrhy, které předkládám, a navrhuji termín této schůze neprodleně po skončení 3. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Wagnerovi. Pane kolego, chcete, aby o těchto částech bylo hlasováno odděleně, nebo jde o komplexní návrh, o kterém dát hlasovat dohromady?

Poslanec Jozef Wagner: Já se plně podřídím vašemu názoru, protože uznávám vaši zkušenost v těchto záležitostech.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Navrhoval bych rozdělit tento návrh na dvě části, protože se mezi námi mohou najít poslanci, kteří by byli pro projednávání materie, jak vy navrhujete, ale nejsou ochotni podpořit uzavřené zasedání. Dal bych tedy hlasovat o vašem návrhu: zařadit na příští schůzi, kterou navrhujete vy uskutečnit okamžitě po vyčerpání programu 3. schůze, v podstatě 3 body - zprávu o činnosti ministerstva státní kontroly a o činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, jako bod první a jako další bod statut Nejvyššího kontrolního úřadu a jako bod 3. volbu prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu.

To by byla první část návrhu. Pokud by byl schválen, dal bych hlasovat o tom, kdo je pro, aby první bod z těchto 3 bodů byl vyhlášen za neveřejné zasedání Poslanecké sněmovny.

Abych se nedopustil změny v pořadí - mám zde procedurální návrh poslance Josefa Hájka, který navrhoval revokovat naše usnesení a potom hlasovat o návrhu, kde by byla změna v tom, že by tam bylo "zítra", vzhledem k tomu že podle stavu věcí bude příští schůze ve Vladislavském sále a my jsme použili termín "příští schůze".

S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Kasal.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane místopředsedo, nejedná se ani tak o faktickou poznámku, jako o procedurální návrh na to, abychom v tuto chvíli o návrzích pana poslance Wagnera nehlasovali z důvodů vytvoření časového prostoru pro jednání poslaneckých klubů. Vzpomínám si, že jsme v minulosti několikrát tím, že jsme hlasovali o procedurálních návrzích bez náležité přípravy, nerozhodli nejlépe. Rád bych se v tomto případě tomu vyhnul, a proto žádám, aby v tuto chvíli bylo projednávání bodu Schválení statutu Nejvyššího kontrolního úřadu přerušeno, abychom dokončili bod, který je rozjednán, protože pan ministr Ruml se musí vrátit do vlády, a abychom se k tomuto bodu a k hlasování o pozměňovacích návrzích vrátili po polední přestávce. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Z logiky věci by měl tento procedurální návrh vlastně mít přednost. Ale já mám zároveň povinnost jako předsedající dát hlasovat v pořadí, jak návrhy padaly. Prosím, pan kolega Wagner se hlásí s faktickou poznámkou.

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedající, dámy a pánové, pokusím se usnadnit řešení. Domnívám se, že poslední předložený návrh je rozumný. Připojil bych se k tomu s tím, že bych požádal pana kolegu Hájka, aby učinil totéž, a aby se o obou našich návrzích jednalo až po polední přestávce, a to v pořadí, na jakém se budeme schopni před jednáním dohodnout, na základě jednání klubů. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji za tento vstřícný přístup. Pan kolega Hájek mi gestem dává najevo souhlas. Dám hlasovat o procedurálním návrhu pana kolegy Kasala. Faktická poznámka pana kolegy Zeminy.

Poslanec Ondřej Zemina: Omlouvám se, pane místopředsedo, ale já se domnívám, že to je vlastně revokace usnesení, které Poslanecká sněmovna schválila na návrh místopředsedy Ledvinky, že tento bod už přerušen byl do příští schůze s tím, že do té doby se má k němu sejít ústavně právní výbor. Podle mě už bylo o této věci rozhodnuto.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: To je pravda. My se teď ale pokoušíme vypořádat se s dalšími procedurálními návrhy. Pan kolega Kasal navrhuje přerušit teď jednání. Já si uvědomuji, že rozšířená formulace tohoto návrhu by znamenala vlastně revokaci našeho předešlého usnesení.

Poslanec Ondřej Zemina: Nepřerušit bod, ten přerušen je, pouze přerušit jednání na poslanecké kluby.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano. (Hlasy: Ne.) Tak to je faktický stav. Pan kolega Hájek navrhuje revokaci a kolega Kasal nenavrhuje nic jiného nežli vytvořit časový prostor a využít delší polední přestávky k jednání o této věci, dokončit teď - před polední přestávkou - ještě hlasování o zákonu, který jsme projednávali jako bod 4.

Dámy a pánové, kdo je pro přijetí návrhu pana kolegy Kasala, ať zvedne ruku. (Sčítání hlasů.) Pokud dovolíte, já přeruším hlasování vzhledem k tomu, že je to takřka 100% poslanců, kteří jsou v sále. Zakceptovali jsme tedy tento postup. Nyní bych dal rád slovo paní poslankyni Tomanové a panu poslanci Rumlovi. Vrátíme se tedy k bodu 4 našeho programu:

lV.

Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a doplňuje zákon České národní rady č. 1991 Sb. o Policii České republiky

Táži se, zda se pan ministr Ruml chce vyjádřit k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Prosím, aby se ujal slova.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vyjádřím se k některým pozměňovacím návrhům obecně i jednotlivě zvlášť. Pokud se týká pozměňovacího návrhu pana poslance Klase, aby byl zákon doplněn o ustanovení, že přestupku se dopustí ten, kdo ukryje nebo na sebe nebo na jiného převede věc, která byla získána přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno, se zdůvodněním, že toto doplnění by pomohlo postihnout i ty, kteří se na přestupku podílejí, to znamená, uschovávají ukradenou věc, s tímto pozměňovacím návrhem i s tímto zdůvodněním, lze souhlasit.

Nesouhlasím s pozměňovacím návrhem pana poslance Stodůlky, který navrhuje škrtnout paragraf římská pět, v němž je zmocnění pro předsedu Poslanecké sněmovny, aby ve Sbírce bylo vyhlášeno úplné znění zákona o přestupcích, s tím, že kdyby nebyl vyhlášen úplný zákon, tak by se po následující novele vůbec nikdo v něm nevyznal a nebylo by možno s ním vůbec pracovat,

Pan poslanec Matulka navrhl, aby v § 22. odst. 1. písm. a) byla vynechána sankce zákazu činnosti do šesti měsíců řidičům nákladních automobilů za porušení povinnosti: s tímto návrhem nemohu souhlasit, neboť tento zákaz se může nebo nemusí uložit a jde podle mého názoru o sankci v případě uložení účinnou, na rozdíl od sankce pokutování, které jsou mnohdy nevymahatelné.

Pan poslanec Kozák navrhuje, aby byl postižen za přestupek ten, kdo prodává v obchodě zboží, které je vybaveno pouze cizojazyčným návodem, nebo propaguje zboží pouze v cizím jazyce: zde jsem dostal upozornění od právníků, že povinnost dát výrobku písemný návod, jestliže to vyžaduje jeho povaha, je stanovena v § 9 zákona č. 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele, za porušení této povinnosti je možné podle § 24, odst. 1, tohoto zákona uložit pokutu do výše půl miliónu Kčs. Čili i tento pozměňovací návrh považuji za nadbytečný.

Další pozměňovací návrhy poslance Kozáka směřují ke zvýšení pokut za některé přestupky. Zvýšení pokut za určité přestupky se domáhají i jiní poslanci. Obecně bych chtěl říci, že zvýšení sankcí - pokutami, navrhované poslanci, nedoporučuji, protože to není vyváženo se sankcemi - pokutami za jiné přestupky a celý ten systém sankcí by byl takto narušen, vytržen z kontextu celého zákona. Kromě návrhu na zvýšení pokuty za přestupek pro toho, který na místě veřejnosti přístupném nabízí poskytnutí služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb nebo na takovém místě tyto služby poskytl nebo poskytnutí těchto služeb organizuje, to byl pozměňovací návrh pana poslance

Jaroše, s tím lze souhlasit, protože se jedná o nový paragraf přestupkového zákona.

Dále bych se chtěl ještě vyjádřit k návrhu pana poslance Výborného, který navrhuje, aby byl ponechán v původním znění zákona postih pro toho, kdo osobě, o níž ví, že bude vykonávat činnost, při níž by mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek, podá alkoholický nápoj. Navrhuji, aby návrh pana poslance Výborného byl sněmovnou akceptován.

Tolik moje vyjádření k pozměňovacím návrhům.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Rumlovi a prosím společnou zpravodajku paní poslankyni Tomanovou, aby se ujala slova.

Poslankyně Hana Tomanová: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo, dámy a pánové, v rozpravě vystoupilo celkem 12 poslanců, o jejichž pozměňovacích návrzích teď budeme hlasovat.

První vystoupil pan poslanec Drápela, který po dohodě s předkladatelem stahuje svůj návrh a souhlasí, aby celá změna byla vyřešena až s novelou tohoto zákona.

Prosím pana místopředsedu, aby dal hlasovat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji. - S faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Šuman.

Poslanec Vladimír Šuman: Vzhledem k tomu, že pan poslanec v průběhu rozpravy již stáhl svůj návrh, není potřeba o něm hlasovat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji za pomoc, řešil jsem tu s kolegou některé procedurální záležitosti a toto jsem nepostřehl. Omlouvám se za to.

Přistoupíme tedy k dalšímu pozměňovacímu návrhu.

Poslankyně Hana Tomanová: Já se rovněž omlouvám.

Jako další vystoupil pan poslanec Klas, který přednesl doplnění § 50 o písm. d), že se přestupku dopustí ten, kdo ukryje nebo na sebe nebo na jiného převede věc, která byla získána přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno. V souladu se zástupcem předkladatele doporučuji přijetí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku 142.

Kdo je proti? Nikdo.

Děkuji, tento návrh byl přijat.

Prosím další návrh.

Poslankyně Hana Tomanová: Jako další vystoupil pan poslanec Čapek, který však nepodal žádný pozměňovací návrh.

Jako další vystoupil pan poslanec Matulka, který navrhuje ve společné zprávě v bodu 18 v § 22 odst. 2 vynechat text "... a zákaz činnosti do 6 měsíců ". V souladu s předkladatelem nedoporučujeme tento návrh k přijetí. Zákaz činnosti na 6 měsíců totiž nemusí být uložen.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku 38.

Kdo je proti tomuto návrhu? 13.

Tento návrh nebyl přijat.

Prosím další návrh.

Poslankyně Hana Tomanová: Pan poslanec Stodůlka vystoupil se dvěma návrhy.

V prvním návrhu doporučuje vypustit čl. 5 na str. 14 společné zprávy. V souladu se zástupcem předkladatele doporučujeme ponechat v původním znění a tento článek nevypouštět.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku 18.

Kdo je proti? 16.

Tento návrh nebyl přijat.

Prosím další návrh.

Poslankyně Hana Tomanová: Domnívám se, že druhý návrh pana poslance Stodůlky byl vyřešen nesouhlasem s návrhem pana poslance Matulky, poněvadž pan poslanec Stodůlka navrhoval ponechat § 22 bod 2) v původním znění.

Další návrhy pak předložil pan poslanec Kozák. Po dohodě s panem poslancem Kozákem si dovolím vám navrhnout, abyste souhlasili s tím, že všechny jeho pozměňovací návrhy bychom rozdělili do dvou skupin.

Po prvé bychom hlasovali o jeho prvním návrhu, kde v § 24 odst. 1 doporučuje doplnit nové písm. b) a ostatní přečíslovat, to znamená prodávat v obchodě pouze zboží, které je vybaveno českým textem. Po dohodě s předkladatelem tento bod nedoporučujeme k přijetí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Je námitka proti tomuto i rozdělení hlasování? Pan kolega Kozák souhlasí.

Kdo je tedy pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku 68.

Kdo je proti? 11.

Kdo se zdržel hlasování? 81.

Tento návrh nebyl přijat.

Prosím další návrh.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP