Středa 27. ledna 1993

Poslankyně Hana Tomanová: Po dohodě s panem poslancem Kozákem bychom jeho další návrhy spojili v jeden, a to je změna sankcí v zákoně č. 200, což jsou body, které nemáte ve společné zprávě, resp. paragrafy, které nejsou ve společné zprávě. Proto dovolte, abych vás s nimi seznámila.

Pan poslanec Kozák také souhlasí s tím, abychom o všech změnách hlasovali najednou, aby nebyla porušena rovnováha všech sankcí. Již předem upozorňuji, že předkladatel tyto změny nedoporučuje.

Jedná se o § 33 - přestupky na úseku lesního hospodářství. Pan poslanec Kozák navrhuje v bodu a), který zní "... přestupku se dopustí ten, kdo naruší půdní kryt lesa nepovolenou těžbou ". Návrh na sankci "do 3000 Kčs" zvýšit na "do 15 000 Kčs".

V tomtéž paragrafu bod c) - "... neoprávněně zabere pozemek z lesního půdního fondu nebo omezí jeho využívání bez rozhodnutí orgánu státní správy" sankci "do 5000 Kčs" zvýšit na "do 15 000 Kčs".

Další změna by se týkala § 34 - přestupky na úseku vodního hospodářství. Pan poslanec Kozák navrhuje: "Přestupku se dopustí ten, kdo" - v bodě e) - "znečistí povrchovou nebo pozemní vodu anebo ohrozí její jakost nebo zdravotní nezávadnost." Sankci "do 5000 Kčs" zvýšit na "do 15 000 Kčs".

V bodu g) "vypustí bez povolení, nebo v rozporu s ním, odpadní vody do povrchové nebo pitné vody, případně do veřejné kanalizace", stejným způsobem zvýšit sankci "do 5.000" na "do 15.000".

A třetí změna v § 35, přestupky na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství - "přestupku se dopustí ten, kdo a) neoprávněně vyrobí, doveze, uvede do oběhu nebo neoprávněně či nesprávně uvede do provozu biologický či chemický přípravek na ochranu rostlin" - zvýšit částku "do 3.000 Kčs" na "do 15.000 Kčs".

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku. 94.

Kdo je proti? 3. Děkuji.

Tento návrh byl přijat.

Prosím další návrh.

Poslankyně Hana Tomanová: Další návrh, který přednesl pan poslanec Výborný, týká se bodu 22 ...

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Promiňte, paní kolegyně, pan kolega Kozák upozorňuje na to, že přednesl ještě jeden pozměňovací návrh, prosím ho tedy o upřesnění. (Poslanec Kozák předkládá společné zpravodajce příslušný text.)

Poslankyně Hana Tomanová: Další návrh pana poslance Kozáka byla změna v bodu 52 společné zprávy, tzn. vypustit text v § 70 a připojit nový odstavec: "Zemře-li poškozený, správní orgán o náhradě škody nerozhodne."

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Prosím o strpení, byl bych rád, aby pan kolega Kozák sledoval, aby se mohl vyjádřit. Prosím, abyste zopakovala rekapitulaci pozměňovacího návrhu.

Poslankyně Hana Tomanová: Pan poslanec Kozák navrhuje vynechat bod 52 společné zprávy, týká se § 70 a připojit nový odstavec 3: "Zemře-li poškozený, správní orgán o náhradě škody nerozhodne." Poprosila bych pana předkladatele o vyjádření k tomuto návrhu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dovolte, abych se zeptal pana poslance Kozáka, zda rekapitulace jeho pozměňovacího návrhu byla v pořádku. Ano, víme tedy, o čem budeme hlasovat.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Já tento návrh nedoporučuji.

Poslankyně Hana Tomanová: Můžeme přistoupit k hlasování, předkladatel nedoporučuje tento text vypustit.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, kdo je pro přijetí návrhu pana poslance Kozáka, ať zvedne ruku. 46. Děkuji.

Kdo je proti? 13. Děkuji.

Tento návrh nebyl přijat.

Prosím další návrh.

Poslankyně Hana Tomanová: Dalších několik návrhů se týkalo, byl to návrh pana poslance Výborného, pana poslance Ullmanna a pana poslance Šumana, všechny se týkaly bodu 25 společné zprávy. Návrh pana poslance Výborného byl vypustit bod 25, tzn., aby byl § 30 ponechán tak, jak je v zákonu. V souladu s předkladatelem doporučujeme přijmout návrh pana poslance Výborného.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 120.

Děkuji.

Kdo je proti? 17. Děkuji.

Tento návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Poslankyně Hana Tomanová: Tím byl také vyřešen návrh pana poslance Ullmanna a pana poslance Šumana.

Pan poslanec Krámek v rozpravě podpořil ponechat § 50, je to bod 38 společné zprávy v původním znění, tzn. výši sankcí za úmyslně obsazený byt "do 50.000,- Kčs", a poslední návrh byl návrh pana poslance Jaroše, který se týkal bodu 35 společné zprávy a doporučuje v § 47, odst. 2 písm. ch) zvýšit pokutu, která se týká tohoto písmene ch) "do 15.000,- Kčs". Je to pokuta za poskytování sexuálních služeb. Se souhlasem předkladatele doporučuji ke přijetí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku. 152. Děkuji.

Kdo je proti? 3. Děkuji.

Tento návrh byl přijat.

Prosím další návrh.

Poslankyně Hana Tomanová: Pane místopředsedo, domnívám se, že tím byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy a můžeme nechat hlasovat o znění celého zákona.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo souhlasí s vládním návrhem zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích a doplňuje zákon České národní rady 283/1991 Sb. o Policii České republiky podle sněmovního tisku 17 ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 43, včetně schválených pozměňovacích návrhů, ať zvedne ruku. 154.

Kdo je proti? 1.

Konstatuji, že jsme schválili tento návrh zákona. Tím jsme projednali tento bod programu, děkuji panu ministrovi a děkuji paní společné zpravodajce.

Prosím ještě vážené kolegyně a kolegy, aby neopouštěli sněmovnu, o krátké sdělení, ještě před přestávkou mne požádal předseda hospodářského výboru, kterému uděluji slovo, a potom vám musím sdělit informace o průběhu zbytku dnešního jednacího dne. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Vladimír Budinský: Pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych vás upozornil takto před jednáním klubů, že bych chtěl po začátku našeho odpoledního jednání navrhnout procedurální návrh, abychom revokovali své usnesení k tisku 60, tzn. k návrhu zákona o Hospodářské a Agrární komoře České republiky. Chtěl bych říci skutečně, že tato novela je velice jednoduchá, má jedinou zásadu, která má za cíl udělat z členství v komoře nepovinné členství. Tato zásada je opravdu jednoduchá, jediná a prosím vás, abyste při jednání ve svých klubech toto případně posoudili, neboť hospodářský výbor se již tímto zákonem zabýval, má ho rozjednán. Na našem jednání jsme se tím zabývali a skutečně i při hlasování u nás ve výboru došlo k takovému lidskému opomenutí při hlasování. Prosím, abychom si i zde ve sněmovně tento lidský rozměr našeho rozhodování dovolili a někdy v takovýchto případech připustili revokaci. Děkuji vám a věřím v podporu na hlasování, které navrhnu po přestávce. Děkuji vám a omlouvám se.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji za toto sdělení. Dámy a pánové, nyní uděláme přestávku na oběd, kluby, grémium, takže z toho důvodu se chystám vyhlásit přestávku do 15,15 hod. Politické grémium se sejde v místnosti č. 120 ve 14,45 hod. Jak využijete časového prostoru pro kluby, to je na vůli toho kterého předsedy.

Po skončení jednání se dostavila ke stenografce poslankyně Tomanová - zpravodajka k právě projednanému bodu - a žádala upřesnit a doplnit: § 50 odst. 1 se doplnil o písmeno d), text písmene d) byl schválen a za něj je potřeba ještě dopsat: s pokutou do 3000 korun.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní poslankyně a páni poslanci, zahajuji přerušené jednání 3. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně zvu do sněmovní síně. Zaujměte, prosím, místa, budeme pokračovat tam, kde jsme před polední přestávkou skončili.

Vzpomínáme si jistě všichni dobře, že těsně přestávkou vystoupil pan poslanec Budinský s jedním námětem. Dále jsme v situaci, kdy máme zaujmout stanovisko k procedurálním návrhům pana poslance Hájka a poslance Wagnera, a předpokládám, že na základě výsledků jednání politického grémia by měl sněmovnu s určitými závěry nebo náměty seznámit pan místopředseda Ledvinka.

Vzhledem k tomu, že pan poslanec Ledvinka v této chvíli ještě není ve sněmovně přítomen, domnívám se, že nebude na závadu, když dám slovo panu poslanci Budinskému. Zároveň bych chtěl upozornit, že se přihlásil pan poslanec Soural s návrhem na revokaci usnesení, sněmovní tisk 72 a 75, což zřejmě má návaznost na vystoupení pana poslance Budinského. Jinak slovo má pan poslanec Budinský v této chvíli.

Poslanec Vladimír Budinský: Vážený pane místopředsedo, vážená poslanecká sněmovno, dávám tyto dva návrhy:

Za prvé - revokovat usnesení Poslanecké sněmovny k tisku 60

za druhé - po případném schválení mého prvního návrhu dávám k tisku 60 totožné usnesení, které bylo navrženo v tomto tisku.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s upuštěním od projednávání zásad vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ve výborech Poslanecké sněmovny." Jde o upuštění od projednávání zásad, lhůta zůstává zákonná - 60 dní.

Místopředseda PSP Jan Kasal: K témuž chce vystoupit pan poslanec Soural. Prosím.

Poslanec Jaroslav Soural: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, obracím se na vás se stejnou žádostí, jako pan poslanec Budinský, tzn. se žádostí na revokaci usnesení k tisku 74, kde jsme žádali o upuštění od zásad k zákonu o valorizaci důchodů. Návrh je legislativně velice jednoduchý, domníváme se, že lze tuto žádost skutečně akceptovat. Pokud byste vyhověli, byl bych rád, pokud bychom znovu zvážili otázku zkrácení lhůty, tzn. tisku 75.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Souralovi.

Paní poslankyně, páni poslanci, domnívám se, že je třeba o návrhu pana poslance Budinského i o návrhu pana poslance Sourala hlasovat bez další rozpravy. Protože zazněly dva návrhy v těsném sledu po sobě, domnívám se, že bude korektní, když požádám pana poslance Budinského, zda by ještě jednou zopakoval návrh na usnesení, které bychom mohli jako sněmovna přijmout. O něm bych dal posléze hlasovat.

Poslanec Vladimír Budinský: Je to velice jednoduché. První bude hlasování o revokaci a druhé bude text, který je v usnesení v tisku 60; prakticky totožný text.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže, pane poslanče, vydržte, protože to zde nemám samozřejmě připravené, a řekněte návrh na usnesení sněmovny. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky revokuje své usnesení k tisku 60.

Kdo souhlasí s revokací, ať zvedne ruku. 153.

Kdo je proti? 1.

Takže, revokovali jsme své usnesení k tisku 60 a nyní budeme hlasovat o usnesení, které v tisku 60 je navrženo, nemýlím-li se.

Poslanec Vladimír Budinský: Ano, ale logičtější by bylo, kdyby znělo "Poslanecká sněmovna souhlasí s upuštěním od projednávání zásad vládního návrhu zákona": tam došlo k přehození slova.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s upuštěním od projednávání zásad vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ve výborech Poslanecké sněmovny."

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za toto upřesnění.

Kdo souhlasí s tímto usnesením, ať zvedne ruku. 153.

Kdo je proti? 1.

Takže toto usnesení bylo přijato.

Nyní s obdobným návrhem předstoupil pan poslanec Soural. Prosím o upřesnění, aby bylo nám všem zřejmé, o čem budeme hlasovat.

Poslanec Jaroslav Soural: Je to identický postup. První usnesení je návrh na revokaci usnesení sněmovního tisku 74.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo souhlasí s revokací usnesení, které jsme přijali k tisku 74, ať zvedne ruku! 152.

Kdo je proti? 1.

Revokace byla schválena.

Poslanec Jaroslav Soural: Nyní předkládám návrh na usnesení v tomto znění: "Poslanecká sněmovna souhlasí s upuštěním od projednávání zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 547/1992 Sb., o zvyšování důchodů v roce 1993 ve výborech Poslanecké sněmovny."

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku! 145.

Kdo je proti? 3.

Tento návrh byl přijat.

Poslanec Jaroslav Soural: Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že došlo při předchozím hlasování k tomu, že jsme neupustili od zásad, nehlasovali jsme o druhém návrhu, to je návrhu na zkrácení lhůty. Považuji za nevyhnutelné vrátit se i k této otázce. Není to nenasytnost, ale je to logické a čisté.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nemohu odolat vašemu přání, má to svou logiku a je třeba o tomto hlasovat. Prosím, seznamte sněmovnu s návrhem na usnesení.

Poslanec Jaroslav Soural: Poslanecká sněmovna souhlasí se zkrácením k zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 547/1992 Sb., o zvyšování důchodů v roce 1993 ze 60 dnů na 40 dnů.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo souhlasí s takto formulovaným usnesením, ať zvedne ruku 80.

Kdo je proti? 8.

Zdržel se hlasování? 77.

Tento návrh nebyl přijat.

Dámy a pánové, jak jsem avizoval, nyní bych požádal místopředsedu Karla Ledvinku, aby nás všechny seznámil s návrhem politického grémia.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil se stanoviskem politického grémia k dalšímu našemu postupu.

Vzhledem k tomu, že se většina členů politického grémia domnívá, že každý poslanec, který chce sdělit nám, svým kolegům, velmi závažnou věc, má být vyslyšen, doporučuje politické grémium, aby bod, který přednesl kolega Wagner, to znamená Zpráva o situaci v kontrole České republiky MSK a NKÚ, aby byl zařazen bod okamžitě. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za toto stanovisko. Pokud s tím bude kolega Wagner souhlasit, a zdá se, že kolega Hájek, který přednesl procedurální návrh před kolegou Wagnerem, souhlasí, v tuto chvíli bych dal hlasovat o návrhu pana místopředsedy Ledvinky.

Kdo souhlasí s tím, abychom zmíněný bod projednali hned, ať zvedne ruku

S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Měl bych poznámku z politického grémia. Bylo jednáno o tom, že bychom doporučovali projednat toto veřejně. Bylo to projednáno s kolegou Wagnerem, který s tím souhlasí.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Hlásí se pan poslanec Hájek.

Poslanec Josef Hájek: Souhlasím s tímto postupem. Nic to nemění na skutečnosti, že jsem přednesl procedurální návrh, o kterém by se mělo regulérně hlasovat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Jedině, kdybyste se toho zřekl, což zřejmě nehodláte.

Po upřesnění místopředsedy Vlacha se domnívám, že je třeba rozhodnout hlasováním o dvou bodech, to znamená, že by zpráva, kterou by přednesl kolega Wagner z vlastní iniciativy, byla na programu ihned - to je první část. Druhá část rozhodnutí směřuje k tomu, zda by to mělo být na veřejném nebo tajném zasedání. Politické grémium navrhuje ústy místopředsedy Vlacha veřejné jednání. Domnívám se, že je třeba o obou záležitostech rozhodnout hlasováním odděleně.

Kdo souhlasí s tím, aby předmětná zpráva byla na programu dnešní schůze zařazena jako následující bod, ať zvedne ruku! Není třeba sčítat hlasy, je to naprostá většina.

Ve smyslu návrhu pana místopředsedy Vlacha, kdo se domnívá, že zasedání Poslanecké sněmovny při projednávání tohoto bodu by mělo být veřejné, ať zvedne ruku Také naprostá většina.

Než se připraví pan kolega Wagner, bylo by myslím vhodné učinit za dost povinnosti stran procedurálního návrhu, který přednesl pan poslanec Hájek a který směřoval k tomu, abychom revokovali usnesení, které navrhl pan místopředseda Ledvinka, které jsme přijali. Usnesení znělo, že přerušujeme projednávání bodu týkajícího se statutu NKÚ do příští schůze Poslanecké sněmovny. Návrh pana místopředsedy Ledvinky měl ještě další části. Požádali jsme o stanovisko ústavně právní výbor.

Pan kolega Hájek navrhl, abychom to v prvním kroku revokovali, abychom požádali bezprostředně ústavně právní výbor a navázali na projednání tohoto bodu zítra ráno a aby projednání tohoto bodu bylo součástí této schůze.

Pan poslanec Šuman se hlásí s faktickou poznámkou.

Poslanec Vladimír Šuman: Dámy a pánové, já jsem rozuměl té původní domluvě tak, že bude nyní zařazen tento bod a že na výsledku tohoto jednání se bude hlasovat o návrhu, jak ho přednesl pan Hájek. Zdá se mi také logické takto postupovat, protože výsledky jednání tohoto bodu mohou ovlivnit naše rozhodnutí v té věci, jak pan Hájek navrhl.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se pan kolega Hájek.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP