Středa 27. ledna 1993

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kozákovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy? - Jestliže nikdo, prosím pana poslance Výborného.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, můj návrh je stručný. Dovolím si ho stručně zdůvodnit také tím, že se nejedná pouze o návrh můj osobní, ale o později nepřijaté usnesení ústavně právního výboru, který se usnesl tak, jak máte na poslední straně tisku 43.

Navrhuji, aby ze společné zprávy byl vypuštěn bod 25. Smysl toho návrhu je lépe rozpoznatelný, budeme-li se informovat o přesném znění současného platného § 30 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích.

Dle tohoto ustanovení se přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi dopouští mimo jiné ten, kdo osobě, o níž ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, jíž by mohla ohrozit zdraví nebo poškodit majetek, prodá, podá nebo jinak umožní požít alkoholický nápoj, eventuálně jinou návykovou látku.

Jestliže tedy tento přestupek, tato skutková podstata bude vypuštěna, bude to ve svých důsledcích znamenat, že jednání kohokoli, kdo prodá osobě, o níž ví, že je připravena například řídit motorové vozidlo nebo, že je připravena řídit technologicky náročný výrobní proces, alkoholický nápoj, nebude moci být taková osoba za žádný přestupek postižena.

Mně se nezdá takové řešení správné, domnívám se, že tato skutková podstata v zákoně o přestupcích měla své opodstatnění, že její vypuštění může přinést neblahé následky, zvláště když musím odmítnout ten argument, kterým bylo zdůvodňováno vypuštění této skutkové podstaty, a který spočívá v tom, že údajně to lze velmi těžko dokázat, zda ona osoba, která prodává například řidiči alkohol, opravdu ví, že je to řidič.

To já chápu, lze to opravdu stěží prokázat, nicméně nebude-li tato skutková podstata, tak se nebude prokazovat vůbec nic a zcela bezostyšně, já jako hostinský, i když jím nejsem, předložím alkoholický nápoj komukoliv, prostě přijde host a odložil si motocyklovou helmu na pult a řekne, přijel jsem na motocyklu a přeji si tři panáky a hodlám zase na motocyklu odjet. Ten hostinský podle navrhované úpravy, zůstane-li bod 25 ve společné zprávě, se ničeho nedopustil, ale můj pocit mne říká, že se dopustil a že by tedy bod 25 ve společné zprávě měl být vypuštěn. To navrhuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Výbornému, prosím pana poslance Vyvadila, aby se ujal slova.

Poslanec Jiří Vyvadil: Milé kolegyně, vážení kolegové, budu stručný, uvědomuji si právě při projednávání zákona, že je nezbytné urychleně přijmout nový jednací řád. V tomto ohledu i návrh, který, tuším, podali poslanci sociální demokracie, aby komise pro přípravu jednacího řádu začala pracovat, je velmi nezbytný. Já sám soudím, že je zapotřebí přijmout princip minimálně dvojího čtení zákona, ale na druhé straně sám se děsím oněch pozměňovacích návrhů, které jsou podávány při tom posledním čtení, to je věc, kterou nezbytně potřebuje, já sám bych dnes nechtěl být na místě navrhovatelů, protože některé věci, které jsou navrhovány, dle mého soudu legislativně nejsou zapracovatelné.

Snad bych jenom chtěl říci jednu věc, v tom zákoně, díky Bohu, prošla jedna změna, já na ni snad ani nebudu upozorňovat, nicméně ta jedna změna je určitou pozitivní reakcí na výzvu některých obcí z příhraničních oblastí, které mají určité problémy s určitou činností. Jsem rád, že na to nepadlo žádné slovo a tito radní, až se pečlivě seznámí s textem zákona, budou mít, i když okrajově, možnost tyto věci posuzovat, protože já sám se odmítám dívat do rozesmátých tváří organizátorů této činnosti na dálnici směrem na hranici, kteří se smějí a redaktoři říkají, nic se s tím nedá dělat. Tento zákon, pokud bude přijat, a já doufám, že v tomto bodě nebude přijata žádná změna, tak tento zákon znamená, že se s tím něco dělat může. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi, prosím pan kolega Ullmann.

Poslanec Josef Ullmann: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jenom ve stručnosti bych si dovolil vyslovit svůj názor, který je zcela opačný od názoru pana poslance Výborného, týká se rovněž společné zprávy str. 5, čl. 25, § 30, který má postihovat toho, kdo ví, co někdo udělá. Domnívám se, že tady může dojít k velikému zneužití tohoto paragrafu, je to skutečně zcela sporné prokazovat to, co kdo ví, a mám pocit, že ani pan poslanec Výborný by neprokázal, co vím já. Domnívám se, že to není možné a demonstroval bych to na velmi jednoduchém příkladu. V sobotu se zúčastním plesu a předem říkám, že tam přijedu motorovým osobním vozidlem. Samozřejmě, protože jsem člověk slušný, tak neodjedu, ale nicméně mohl by se vyskytnout někdo, kdo řekne, tomu nenalévejte, ten je zde osobním vozidlem a zase s ním pojede domů.

Domnívám se, že trestat někoho nebo postihovat někoho za to, co ví, to je absurdní, a proto bych se přimlouval za to, aby bylo schváleno znění ve znění společné zprávy. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Ullmannovi, prosím pana poslance Šumana.

Poslanec Vladimír Šuman: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, rád bych řekl několik slov k problému, který je tady diskutován v závěru. Náš výbor doporučil, aby v zákoně zůstalo ustanovení tak, jak je. K panu poslanci Ullmannovi - je zavádějící, pokud se u tohoto textu celá argumentace odehrává jenom vůči hospodským. Uvědomte si, že například podle tohoto ustanovení je postižitelný i ten a tedy prosím, omlouvám se lékařům, kdo podá osobě, o které ví, že půjde operovat, alkoholický nápoj. Domnívám se, že je naprosto správné, aby tento člověk byl postižen, pokud mu takový nápoj podá. Příkladů podobného charakteru je více, podle mého názoru je naprosto nezbytné, abychom v těchto případech vyvinuli maximální tlak, přestože respektuji skutečnosti, že každý odpovídáme především sám za sebe a jsme povinni tuto odpovědnost nést. Tato společnost, podle mého názoru, však v současné době není v takovém stavu, abychom to mohli nechat pouze na jednotlivci a je podle mne správné postihovat i ty, kteří vědí a přesto podají. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Šumanovi, slovo má kolega Krámek.

Poslanec Jan Krámek: Chtěl bych se krátce zmínit o článku 38 odstavec 2, za přestupek podle odst. 1 písm. a) lze uložit pokutu do 3.000,- Kčs, za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 50.000,- Kčs. Jedná se o úmyslně protiprávní obsazení bytu. Domnívám se, že to slovo "do" dává poměrně volný prostor, a mluvím tady zejména za obce, které odpovídají za majetek, jakým způsobem tuto sankci uplatnit a plně se přimlouvám za to, aby byla v tom návrhu ponechána. Je to odpovědnost skutečně volených orgánů k občanům své obce a nejedná se v mnoha případech o nedobytnost. Pro mnoho lidí je daleko pohodlnější obsadit byt, než čekat na získání bytu jiným způsobem. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Krámkovi, pan kolega Jaroš se hlásí.

Poslanec Emil Jaroš: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, velmi krátce, přimlouvám se za zvýšení sazby pokut, a to v článku 35 § 47 odst. 2, písm. ch). Jedná se o pokutu za nabízené sexuální služby, když to řeknu tak stručně, aby se částka 5.000,- Kčs zvýšila "do 15.000,- Kčs". Sazba pět tisíc korun je vzhledem k valutovému kursu, dle mého názoru, značně nízká.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Jarošovi, kdo se dále hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu uzavírám a vzhledem k tomu, že padlo, byť byl jeden velmi komplexní pozměňovací návrh stažen, padlo mnoho pozměňovacích návrhů, chci se zeptat společné zpravodajky a zástupce navrhovatele, zda budou schopni reagovat bezprostředně anebo si vyžádají přestávku na zpracování pozměňovacích návrhů a jaký časový horizont považují za odpovídající. (Ministr Ruml: 10 minut.) Je zde tedy žádost o pěti minutovou přestávku, dámy a pánové, vyhlašuji 15ti minutovou přestávku, ale prosím, abychom byli dochvilní, pokusme se dodržet tento limit, sejdeme se zde v 11,05 hodin, abychom hlasováním rozhodli o pozměňovacích návrzích. (Jednání přerušeno.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážené kolegyně, vážení kolegové, následující informace říká, že by bylo efektivnějším způsobem využito našeho času, kdybychom považovali tento přerušený bod za přerušený i nadále a pokračovali dále ve schváleném programu a projednávali bod č. 5, což je bod 5. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy, s tím, že zpracovávání pozměňovacích návrhů bude trvat ještě nějaký čas. Má někdo, prosím, námitku proti tomu, abychom postupovali již tímto několikrát použitým způsobem? Jestliže tomu tak není, přejdeme k bodu 5 našeho programu, kterým je:

V.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy

Návrh zákona jste obdrželi jako sněmovní tisk 1 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 46. Z pověření vlády předložený návrh zákona odůvodní ministr vnitra pan Jan Ruml. Prosím ho, aby se ujal slova.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, v souvislosti se zánikem federace a vznikem samostatné České republiky je třeba provést odpovídající změny v řadě právních předpisů, mimo jiné i v některých zákonech na úseku všeobecné vnitřní správy. Proto byl zpracován a předložen vládní návrh zákona, který nyní projednáváte.

Podle tohoto návrhu by mělo dojít ke změnám některých ustanovení zákona ČNR č. 200/1990 o přestupcích, zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, zákona č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách, loteriích a jiných podobných hrách, zákona č. 268/49 Sb., o matrikách a zákona 68/1990 Sb., o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky.

Vedle příslušných formulačních změn se jedná především o právní úpravu podmínek, za kterých nadále v České republice mohou působit sdružení občanů, politické strany a politická hnutí, která byla doposud registrována ve Slovenské republice. Tyto organizace by měly podat ve stanovené lhůtě žádost k registraci u ministerstva vnitra České republiky.

Vládní návrh novel těchto zákonů byl zpracován a předložen ještě před schválením Ústavy České republiky a zákona ČNR o státních symbolech České republiky. Proto je třeba reagovat na tuto novou právní úpravu. Schválením návrhů bez těchto změn by se totiž některá ustanovení zákona dostala do rozporu s příslušným ustanovením Ústavy České republiky. To se týká především článku VI. vládního návrhu zákona, novely zákona ČNR o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky. Zde je třeba doplnit stávající právní úpravu i u ustanovení, týkajícího se užívání vlajky prezidenta České republiky, státní pečeti České republiky a státní hymny České republiky.

Odpovídající změny ve vládním návrhu byly projednány a doporučeny ve výborech poslanecké sněmovny. Tyto výbory zároveň doporučily novelu zákona ČNR o přestupcích, obsaženou v článku I. projednávaného vládního návrhu zákona, do celkové novely zákona o přestupcích, která byla rovněž zařazena na toto zasedání Poslanecké sněmovny.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, doporučuji schválení vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy ve znění změn a doplňků, navržených výbory Poslanecké sněmovny. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi a nyní prosím, aby se ujal slova společný zpravodaj výborů Poslanecké sněmovny pan poslanec Josef Kubiš.

Poslanec Josef Kubiš: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jak zde bylo zdůvodněno, stávající právní úprava na úseku všeobecné vnitřní správy vychází z řady právních předpisů vydaných Federálním shromážděním a Českou národní radou a po zániku federace je potřeba upravit ta ustanovení zákonů, která po 1. 1. 1993 pozbyla opodstatnění, popřípadě dosud platné právní předpisy doplnit o stanovení, která rozšiřují působnost orgánů České republiky.

Jde o vládní návrhy, které zde citoval pan ministr. Já bych se zaměřil jen krátce k tomu původnímu tisku vládního návrhu 232, ke kterému byl zpracován dodatek, který se týkal celého článku VI. Ve společné zprávě je to článek V. Také připomínky, kterých bylo hodně a které vzešly z projednávání v ústavně právním výboru a ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a životní prostředí, byly všechny akceptovány a jsou zapracovány ve společné zprávě.

Chtěl bych podotknout, že I. článek původního vládního návrhu tisku 232, který se týkal zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, bude novelizován v té předchozí novele zákona o přestupcích.

Závěrem bych chtěl říci, že oba výbory i schůzka společných zpravodajů doporučují, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu vládní návrh uvedeného zákona schválila ve znění společné zprávy. Pokud budou připomínky k tomuto návrhu zákona, prosil bych to písemně. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto návrhu zákona, prosím, pan poslanec Exner.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové. Dovoluji si přednést doplňující návrh k předloženému tisku č. 46, ve kterém se předkládá nové znění předpokládaného zákona.

Doporučuji doplnit nový článek VI. a dosavadní článek VI. přečíslovat. Nový článek VI. by zněl: Zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízeni) se změnami a doplňky podle úplného znění č. 410/1992 Sb. se mění takto:

§ 29 odst. 2 zní: odst. 2 - Člen obecního zastupitelstva skládá na prvním zasedání obecního zastupitelstva, jehož se po svém zvolení zúčastní, slib tohoto znění:

"Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České republice. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavními a ostatními zákony České republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život."

Zdůvodnění návrhu: V současné době průběžně zastupují nově zvolení nebo noví členové obecních zastupitelstev na uvolněná místa. Současný text slibu ještě obsahuje ustanovení o České a Slovenské Federativní Republice, a to ve dvou místech. Navržená změna vypouští věci, které v současné době jsou neplatné. Bylo by možné případně uplatnit určitý výklad recepčního zákona na tuto oblast, je to však záležitost, kterou by bylo nutno obtížně vysvětlovat skoro všem obecním zastupitelstvům v České republice. Pokládám proto za praktické provést tuto jednoduchou změnu. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy?

Jestliže nikdo, rozpravu uzavírám a chci se zeptat zástupce navrhovatele, zda si přeje vystoupit okamžitě. Prosím, pane ministře.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolím si doporučit pozměňovací návrh pana poslance Exnera, neboť se skutečně jedná o návrh, který z hlediska praktického je velice vhodný. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi a prosím pana společného zpravodaje, aby se ujal slova.

Poslanec Josef Kubiš: Vážené dámy a pánové, v podstatě padl jeden pozměňovací návrh. Myslím, že bychom o tomto pozměňovacím návrhu mohli hlasovat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, vzhledem k časovému intervalu se domnívám, že není třeba tento návrh přednášet. Je někdo jiného názoru? Jestliže ne, dávám o něm hlasovat.

Kdo je pro přijetí pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku. 132. Děkuji.

Kdo je proti? 1. Děkuji.

Konstatuji, že tento pozměňovací návrh byl přijat.

Mysli m, že můžeme přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona.

Kdo tedy souhlasí s vládním návrhem zákona ČNR, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy, podle sněmovního tisku 1, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 46, vč. schváleného pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku. 136.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že návrh zákona byl schválen a tím jsme projednali další bod našeho programu.

Prosím, pan společný zpravodaj se hlásí.

Poslanec Josef Kubiš: Chtěl bych jenom poděkovat sněmovně za rychlé přijetí dobře připraveného zákona.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Přeje si vystoupit pan ministr? (Ne.)

Dámy a pánové, prosím, abychom setrvali na svých místech. Během několika vteřin obdržíme zprávu, v jakém stavu je příprava k hlasování o návrhu zákona, který jsme projednávali jako bod 4.

Dámy a pánové, navrhuji, abychom pokračovali v našem programu obdobně, jako jsme učinili před několika minutami. Jsou nějaké námitky? (Ne.)

Pokračovali bychom bodem 7.

Dalším bodem programu

VI.

Návrh statutu Nejvyššího kontrolního úřadu (sněmovní tisk 21 a dodatek tisku 21)

Návrh statutu, jak už jsem konstatoval, jste obdrželi jako sněmovní tisk 21 vč. dodatku. Bylo vám také rozdáno usnesení č. 5 rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny.

Prosím, aby se nyní ujal slova prezident Nejvyššího kontrolního úřadu pan Pavel Hussar.

Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu ČR Pavel Hussar: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, páni poslanci, v souladu se zákonem č. 61/1992 Sb., předkládám Poslanecké sněmovně Parlamentu ke schválení návrh statutu Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky.

Tento návrh byl projednán v rozpočtovém výboru s doporučením schválit tento statut jako prozatímní do 30. 9. 1993 s ohledem na předpokládanou transformaci ministerstva státní kontroly do Nejvyššího kontrolního úřadu. Při zpracování konečného znění bylo přihlédnuto k připomínkám komise rozpočtového výboru.

Návrh statutu stanoví podrobnosti zákonem vymezené kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu. Vychází z § 12 citovaného zákona a v souladu s ním upravuje sídlo, činnost, způsob jednání prezidiální rady, rozhodování o podjatosti, projednávání kontrolních zjištění s kontrolovanými subjekty. V zájmu komplexnosti byla do návrhu statutu zařazena i problematika vztahu Nejvyššího kontrolního úřadu k vládě, ústředním orgánům státní správy a dalším orgánům České republiky. Z téhož důvodu návrh obsahuje i rozhodující ustanovení zákona č. 61/1992 Sb.

Vzhledem k tomu, že návrh statutu byl zpracován a předložen ke schválení v loňském roce, tj. před nabytím platnosti nové Ústavy České republiky, byl zpracován dodatek k návrhu, který řeší změny tak, aby byly uvedeny do souladu se zněním Ústavy České republiky.

S přihlédnutím k tomu, že se statutem budou pracovat nejen pracovníci Nejvyššího kontrolního úřadu, ale jeho obsah bude důležitý i pro kontrolované subjekty, byl zpracován statut tak, že tam, kde je to nezbytně nutné, je citováno či vhodně použito příslušné ustanovení zákona č. 61.

Jsme si vědomi určité duplicity. Domnívám se však, že není na škodu. Ve statutu se počítá s vydáním organizačního a kontrolního řádu, proto jsme odlišili co z organizace Nejvyššího kontrolního úřadu je nezbytně nutné zařadit do statutu a co má být obsahem těchto interních norem. Řídili jsme se myšlenkou, že hlavní principy organizace Nejvyššího kontrolního úřadu a kontrolní činnosti včetně projednávání kontrolních zjištění, jak ukládá § 20 zákona č. 61/1992 Sb., musí být obsaženo ve statutu.

Vážená sněmovno, věřím, že svým hlasováním rozhodnete o schválení předloženého statutu a přispějete k dořešení plného fungování Nejvyššího kontrolního úřadu. Praktická aplikace navrhovaného statutu dostatečně prověří co bude nutné změnit, co bude třeba doplnit, ve svém statutu. Prosím vás, abyste k těmto okolnostem přihlédli a vytvořili podmínky pro to, aby nejvyšší kontrolní orgán mohl v plném rozsahu fungovat. Protože nejvyšší kontrolní orgán bude takový, jakou pomoc dostaneme od vás, od poslanců.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP