Středa 27. ledna 1993

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Nejprve dovolte, abych se omluvil za to, že jsem přišel pozdě pouze z důvodů důležité okolnosti bezpečnostní povahy, která mi znemožnila, abych se včas dostavil na zasedání sněmovny. Ještě jednou se omlouvám.

Podstatou předloženého návrhu zákona je dílčí novelizace zákona o přestupcích, který přijala Česká národní rada s účinností od 1. července 1990. Základním úkolem, který vzešel z usnesení vlády přijatého ke zlepšení situace na hraničních přechodech, bylo zvýšit účinnost sankcí za nekázeň, jíž se v silničním provozu dopouštějí řidiči kamionů, zejména zahraniční. V té souvislosti došlo k přehodnocení některých jiných skutkových podstat dopravních přestupků, včetně těch které jsou páchány pod vlivem alkoholu. Se zřetelem na současné společenské a ekonomické podmínky dochází dále k vypuštění, popř. k zpřesnění některých přestupků i v jiných správních odvětvích.

V zájmu pružnějšího projednávání dopravních přestupků bude možno i ty závažnější projednat v blokovém řízení, neboť za ně bude možno uložit pokutu až do dvou tisíc korun a u řidičů kamionů až do výše pěti tisíc korun. Nejnutnější úprava se provádí v oblasti projednávání přestupků, pokud jde např. o jejich objasňování a o zavedení možnosti neprojednávat zbytečně přestupky, nelze-li od řízení očekávat společenský efekt u pachatele, který v současné době byl nebo lze očekávat, že bude citelněji postižen soudem pro trestný čin. Jde však vcelku o řešení těch nejaktuálnějších otázek v rámci dílčí novelizace zákona.

Navrhované úpravy proto přirozeně nemohou postihnout vyčerpávajícím způsobem problematiku přestupkového práva v celé šíři. K tomu lze přistoupit ve vhodný okamžik až po zevrubné analýze této problematiky a s využitím všech dosavadních zkušeností z aplikace zákona a v návaznosti na očekávanou novelizaci trestního zákona. Ta by měla posoudit i možnost a účelnost převedení určitých druhů přestupků do oblasti deliktů soudního trestu. V úvahu by přicházely zejména dosavadní přestupky proti majetku a přestupky proti občanskému soužití. Tím by byla dána možnost ukládat za taková protiprávní jednání tresty odnětí svobody. V tom směru se často ze strany územních orgánů i širší veřejnosti vyskytuje kritika, že ukládání pokut je neúčelné, popř. u pachatelů některých kategorií nerealizovatelnou sankcí. Ukládání trestu odnětí svobody v jiném řízení než v řízení před soudem brání článek 5 odst. 1 písm. a) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Vzhledem k tomu, že veřejnost kriticky poukazuje na to, že se množí případy parkování vozidel na místech, kde je parkování vozidel zakázáno, je součástí předloženého návrhu zákona i novelizace zákona o Policii České republiky. Jejím cílem je uzákonit možnost policisty rozhodnout v takových případech o použití donucovacího technického prostředku, to znamená tzv. botiček, k zabránění odjezdu vozidla. Rád bych vyslovil názor, že bude vhodné, aby přímo v novelizaci zákona o přestupcích byly provedeny též úpravy vyplývající ze zrušení federace. Jde o problematiku, jejíž řešení bylo navrhováno v návrhu zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy. Návrhy na doplnění a zpřesnění, které vzešly z projednávání návrhu novelizace zákona o přestupcích v ústavně právním výboru, ve výboru pro právní ochranu a bezpečnost a ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, jsou podle mého názoru účelné a v souladu s celkovou koncepcí vládního návrhu. Jejich přijetí přispěje k účinnějšímu postihu protiprávního jednání v oblasti administrativního postihu.

Zvláště bych chtěl zvýraznit vhodnost navržené novelizace zákona o obecní policii v zájmu toho, aby nejen policisté, ale i strážníci byli oprávněni použít technických prostředků tzv. botiček k zabránění odjezdu vozidla, které parkuje na místě, kde podle místních pravidel silničního provozu je zakázáno.

Z hlediska praxe pak vítám zařazení přechodného ustanovení ve vztahu k územní platnosti rozhodnutí vydaných správním orgánem Slovenské republiky do 31. prosince 1992, a to v té souvislosti i navrhovaný postup týkající se rozhodování o návrhu na upuštění výkonu zbytku zákazu činnosti, pokud byl v uvedených rozhodnutí vysloven.

Doporučuji vám, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, předložený vládní návrh zákona po úpravě obsažené ve společné zprávě výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu schválit. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi a nyní prosím, aby se ujal slova společný zpravodaj sněmovny, kterým je paní poslankyně Tomanová.

Poslankyně Hana Tomanová: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o přestupcích a doplňuje zákon o Policii České republiky, se zabývaly výbor ústavně právní, výbor pro právní ochranu a bezpečnost a výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Tisk vám byl předložen pod číslem 17, původní tisk České národní rady č. 89, a jednalo se o změny dvou zákonů.

Při projednávání tohoto tisku ve výborech vzali poslanci za své a odsouhlasili některá doporučení zástupců ministerstva vnitra, kterými se doplňuje zákon o Policii České republiky a také o obecní policii, což se projevilo i ve změně názvu zákona. Připomínky, které vzešly z jednání ve výborech, byly zpracovány do společné zprávy, která vám byla předložena v úplném znění.

Na doporučení výboru pro právní ochranu a bezpečnost jsou všechny změny oproti tisku 17 pro vaši lepší orientaci podtrženy. Prosím, abyste si podtrhli i text na straně 7, bod č. 34, kterým se doplňuje § 47 odst. 1 písm. ch), který pomáhá i touto cestou řešit současnou situaci v některých krajích naší republiky.

Tento text byl v ústavně právním výboru projednáván dvakrát. Po prvním projednání byl pověřen předseda výboru JUDr. Výborný, aby po dohodě s Generální prokuraturou vypracoval paragrafové znění, které poslanci ústavně právního výboru doporučili k přijetí. Výbor pro právní ochranu a bezpečnost byl naopak proti zařazení tohoto textu. Na společné schůzi se však zpravodajové všech výborů dohodli řešit tento společenský problém též pomocí zákonné úpravy a doplnění § 47 doporučit.

Do společné zprávy nebyla zařazena připomínka ústavně právního výboru, kterou máte vzadu ve společné zprávě č. 43, vypustit v tisku 89, nyní 17, text bodu 25 společné zprávy. Jedná se o § 30, odst. 1 písm. a).

Na společné poradě doporučili zpravodajové nechat znění v té úpravě, jaká je ve společné zprávě.

Vážený pane předsedající, pane předsedo, vážené dány a pánové, zástupce předkladatele pan ministr Ruml vysvětlil, proč je třeba tento zákon projednat. Dovolím si pouze podotknout, že předložený návrh novel uvedených zákonů vaši pozornost rozhodně zasluhuje. Po společné poradě vám ho doporučujeme projednat a schválit ve znění společné zprávy.

Na závěr vás chci poprosit, abyste v rozpravě předložili své případné pozměňovací návrhy v písemné podobě. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní společné zpravodajce, poslankyni Tomanové, a otevírám rozpravu. Písemně se do rozpravy zatím nikdo nepřihlásil. Pan poslanec Drápela má slovo.

Poslanec Jiří Drápela: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, k zákonu ČNR č. 283 mám následující připomínky, které žádám doplnit. § 6, odst. 3 - žádám o doplnění textu: "Policista je povinen při plnění služebních úkolů vyrozumět osobu žijící ve společné domácnosti, nebo nejbližšího příbuzného v pokolení přímém, osoby, která zemřela nebo jí byla způsobena těžká újma na zdraví, jestliže tento případ prošetřuje, vyhledává nebo vyšetřuje, pokud tak neučinil jiný útvar nebo jiná osoba. Pokud tak nemůže učinit, vyrozumí písemně obecní, městský, úřad, podle posledního místa trvalého bydliště, je-li zjištěno. Vyrozumívání do ciziny provede prostřednictvím příslušného zastupitelského úřadu."

Dále prosím doplnit § 12, odst. 1 o následující text: "Pokud se vyzvaná osoba bezdůvodně a bez omluvy nedostaví, může jí být uložena sankce až do výše 1000 Kčs."

Dále změnit znění § 13 odst. 2, písm. a) o následný text: "přistiženou při páchání přestupku, trestného činu nebo podezřelou z těchto skutků nebo osobu, která se v místech jejich spáchání zdržuje".

Dále změnit znění § 13 odst. 2 písm. c) o následující text: "která odpovídá popisu hledané osoby nebo je kontrolována při pátrací akci policie".

Dále doplnit § 13, odst. 2 písm. d) o následný text: "která podle § 13/3 požaduje zjištění totožnosti jiné osoby".

Dále § 13, odst. 2 písm. e) doplnit o text: "která je oznamovatelem nebo stěžovatelem".

Dále doplnit § 13 odst. 2 písm. f) o následující text: "která je předváděna na žádost jiných orgánů."

Dále doplnit § 13 odst. 7 za větu, která končí slovy "nebo lékař" o následný text: "Tyto úkony je povinna strpět i osoba, která se zdržovala v blízkosti nebo na místě spáchání přestupku, nebo která je podezřelá z trestného činů.

Dále doplnit § 14 odst. 1 písm. b) o následný text: se pokusila o útěk při předvedení podle § 12/8, § 13/5 a 13/6".

Dále doplnit § 14 odst. 1 o písm. d) s následným textem: "na základě kriminalistiky doložených informací je podezřelá z přípravy, pokusu nebo spáchání trestného činu".

Dále doplnit § 14 odst. 1 o písm. e) s následným textem: "Přes důvodný požadavek policisty odmítá prokázat svoji totožnost i poskytnutí potřebné součinnosti při jejím zjišťování podle § 13/7."

Dále změnit § 14 odst. 3 na následný text: "Zajištění může trvat nejdéle 48 hodin od okamžiku omezení osobní svobody,"

Dále změnit § 17 odst. 1 tímto textem: "Policista je oprávněn přesvědčit se, zda osoba, proti níž směřuje služební zákrok nebo je-li s ní prováděn služební úkon, nemá u sebe zbraň, kterou by mohla ohrozit život nebo zdraví policisty, jiných osob nebo svůj život a zdraví, a odebrat ji."

Dále navrhuji změnit § 17 odst. 3 na tento text: "Vyžaduje-li to účinná ochrana veřejného pořádku, života a zdraví osob nebo majetku, zejména lze-li z daných okolností nebo z chování osoby, proti níž zákrok směřuje, nebo s níž je prováděn služební úkon, usuzovat, že zbraně může být použito k násilí nebo pohrůžce násilí, je policista oprávněn po předchozí marné výzvě k vydání tuto zbraň odebrat. Po odebrání zbraně je policista povinen vydat osobě potvrzení."

Dále navrhuji doplnit § 17 odst. 4 o tento text: "Po uplynutí 30 dnů je policista povinen, pokud nepřichází v úvahu postup podle jiných právních předpisů - zákon 141/1961 Sb., trestní řád, zákon č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění zákona č. 49/1990 Sb. - zbraň na požádání vydat oprávněné osobě. Nepožádá-li taková osoba o vrácení zbraně, nebo jestliže zbraň do 7 dnů po uplynutí lhůty k vydání nepřevezme, bude zbraň na náklady policie komisionelně zničena. O zničení se sepíše úřední záznam."

Dále doporučuji doplnit § 18 odst. 3 o následný text: "Stejné oprávnění podle odst. 2 mají policisté i v případě, kdy řidič na pokyn policisty nezastaví a k zastavení byl donucen."

Dále žádám předkladatele zvážit, zda následná připomínka bude vhodná k zařazení pod některý paragraf v závěru tohoto zákona. Jedná se o nové ustanovení, které by umožňovalo policistům vstupovat na jakákoliv místa za účelem provedení služebního zákroku nebo úkonu. Důvodem je skutečnost, že v praxi mohou nastat problémy se vstupem policie na příklad do soukromé restaurace a prostor, která neslouží jako privát. Půjde o pátrání po osobách a věcech.

Dále doporučuji doplnit § 20, a to za poslední větu dát text: "K zabránění vstupu na určená místa může být použito vhodných technických prostředků."

Poslední změnu navrhuji k § 25, kde jde o doplnění tohoto textu: "nejen o věci v přestupkovém řízení, ale i o věci, pocházející z trestné činnosti, nebo získané za věci pocházející z trestné činnosti a k trestnému činu použité".

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Drápelovi. Dávám slovo panu poslanci Klasovi. Připraví se pan poslanec Čapek.

Poslanec Jan Klas: Pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, v případě zákona ČNR č. 200/90 Sb., o přestupcích, navrhuji doplnění § 50, který máte uveden na straně 7 společné zprávy, a to v odstavci 1 písmeno d) v tomto znění: "ukryje a nebo na sebe nebo na jiného převede věc, která byla získána přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to co za takovou věc bylo opatřeno". Krátké zdůvodnění: Doplnění § 50 o toto znění by pomáhalo postihnout i ty, kteří se na přestupku podílejí, tzn. uschovají ukradenou věc. V praxi k tomuto běžně dochází např. při krádeži automobilů apod. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Klasovi, předávám slovo panu poslanci Čapkovi.

Poslanec Miroslav Čapek: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, pokud se týká připomínek našeho klubu k tomuto zákonu, chtěl bych říci několik poznámek. Máme za to, že tento zákon, resp. tato novela neřeší ty nejzásadnější potíže, které tento zákon č. 200 přinesl pro obce a pro místní zastupitelstva. Jedná se o novely, které upravují především skutkové podstaty a týkají se tak hmotné stránky zákona. Ten největší problém, který v tomto zákoně je, je problém ve vztahu k procesu, k procesnímu řízení, které je podle tohoto zákona nesmírně složité a velice zatěžuje samotné obce. Také se zcela právem v této souvislosti ozývají hlasy a požadavky - právě s ohledem na tuto problematičnost - aby byla vyhlášena přestupková amnestie, neboť přestupkové komise na zastupitelstvech nejsou s to zvládnout vyřizování této agendy právě pro onu složitost. Přestupkové řízení v tomto případě se totiž pomalu rovná stejnému řízení nebo obdobnému řízení jako je v trestním procesu, když zavádí podobné instituty jako v trestním řízení. To vytýkáme především celému zákonu jako takovému, jako celku a máme za to, že by měl být okamžitě připraven návrh zákona nového, zcela koncepčně jinak řešeného. Proto, pokud se týká našeho klubu, naši poslanci budou hlasovat o tomto zákoně podle své vlastní úvahy. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. O slovo se přihlásil pan ministr Ruml. Prosím, aby přistoupil k řečništi. Připraví se pan poslanec Matulka.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážené poslankyně, vážení poslanci, je velice neobvyklé, aby komplexní novelu zákona o Policii, kterou zde přednesl pan poslanec Drápela, navrhovali poslanci bez projednání s příslušným ministerstvem a bez projednání s příslušným výborem. Takto formulované pozměňovací návrhy pana poslance Drápely já musím ze systémových důvodů odmítnout. Ministerstvo vnitra připravuje další dílčí novelizaci policejního zákona v souvislosti s bezpečnostní situací, která nastala na některých územích republiky v kontextu migrace některých obyvatel a celé této problematiky, která vyústila ve vydání tzv. jirkovské vyhlášky. Navrhoval bych, aby pan poslanec Drápela, bude-li souhlasit, tento návrh stáhnul, abychom mohli ty pozměňovací návrhy projednat a ve velmi krátké době, při dílčí novele zákona o Policii ČR mohli zahrnout jeho připomínky a novelu zákona pojednat komplexnějším způsobem, s tím, že úplně nový zákon o Policii ČR se připravuje na konec roku 1993.

Taktéž bych chtěl reagovat na poznámky pana poslance Čapka. My samozřejmě víme, že se jedná o naprosto dílčí novelu zákona o přestupcích a připravujeme úplně nový, ale koncepčně nový zákon o přestupcích, který ovšem není možné připravovat bez novely a rekodifikace trestního práva celého, hlavně trestního řádu. To znamená, že v tuto chvíli se snažíme o novelu zákona o přestupcích v těch oblastech, kde se nejvíce nedostatky v přestupkovém zákoně projevují. Jakmile přistoupíme ke komplexní novele přestupkového zákona, ke komplexní novele trestního řádu, kterou připravuje ministerstvo spravedlnosti, tak se i ten procesní charakter, procesní prvky v tomto přestupkovém zákoně zcela podstatně promění.

Proto bych byl rád, aby takto vnímala sněmovna předložený návrh novely přestupkového zákona, zákona o Policii ČR, jako skutečně dílčí nezbytné opatření, které zlepší bezpečnostní situaci, situaci v dopravě na nezbytně nutnou dobu. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Rumlovi. S faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Drápela. Potom pan poslanec Matulka.

Poslanec Jiří Drápela: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane ministře, já chápu vaše stanovisko, ale připomínky jsem dostal prakticky včera, byly projednány s vašimi kolegy z české Policie v Brně, jsou to připomínky přímo z praxe, a s místopředsedy městských částí Úřadu města Brna. Domnívám se, že pokud by šlo je zapracovat, tak by v současnosti pomohly při řešení bezpečnostní situace. Vy říkáte, že připravujete návrh novely až ke konci roku. Slibte mi, že to bude za měsíc, za dva, a já to stáhnu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan ministr se hlásí o slovo. Pan kolega Drápela samozřejmě zneužil faktické

připomínky k replice. Já se musím v tom případě omluvit kolegovi Matulkovi a Stodůlkovi, kteří jsou řádně přihlášeni. Prosím, pane ministře.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Já jsem hovořil o komplexní novele nebo úplně novém pojetí policejního zákona, který se bude připravovat na konec roku 1993. Ale v souvislosti s bezpečnostní situací, která se vyvinula v některých oblastech naší republiky, jsem hovořil o tom, že připravujeme dílčí novelu policejního zákona, kterou budu předkládat vládě 10. února. Myslím si, že do té doby bychom mohli posoudit pozměňovací návrhy pana poslance Drápely a po projednání ve výboru pro právní ochranu a bezpečnost je zapracovat do té dílčí novely, kterou budu připravovat na 10. února pro vládu. Děkuji.

Poslanec Jiří Drápela: Děkuji panu ministrovi za vysvětlení a svůj návrh stahuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi a i panu poslanci Drápelovi. Prosím pana poslance Matulku, aby se ujal slova.

Poslanec Dalibor Matulka: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mám drobný pozměňovací návrh týkající se bodu č. 18, a to v části textu na str. 4 ve druhém řádku shora. Pan ministr v úvodním slově naznačil, že jedním z důvodů té novely je mimo jiné zpřísnit poněkud dopravní situaci vzhledem k provozu zahraničních kamionů přes naše území. Alespoň tak jsem to pochopil já. Domnívám se, že v tomto bodě číslo 18, pokud jde o sankci za přestupek podle § 22, odst. 1 písm. a) na str. 4 ve druhém řádku se uvažuje o dvojí sankci, tj. pokuta do výše 5 000 Kčs a zákaz činnosti do šesti měsíců. Mně jde o ten zákaz činnosti do šesti měsíců. Tady zřejmě by tento zákaz pro řidiče zahraničních vozidel - kamionů nepřicházel v úvahu. Dávám návrh na vypuštění zákazu činnosti do šesti měsíců, čili ponechání pokuty do 5 000 a pokračovat textem, který je za čárkou, to znamená - za přestupek podle odstavce 1, písmeno d) (b?) atd. Čili vypustit slova a zákaz činnosti do šesti měsíců. Domnívám se, že zákaz činnosti do šesti měsíců je vzhledem k charakteru přestupku podle § 22 odst. 1, písm. a) příliš tvrdý a že ta pokuta 5 000 Kčs je v tomto případě dostačující.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Matulkovi. Předávám slovo panu kolegovi Stodůlkovi, připraví se pan poslanec Kozák.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, bohužel jsem tuto společnou zprávu, která rozšířila původní návrh novely zákona o přestupcích, našel až včera, takže budu mluvit jaksi přímo.

Na rozdíl od jiných poslanců já jsem měl možnost se s tímto zákonem setkat v praxi, dělal jsem tuto agendu 16 let. Už při připomínkách k původnímu návrhu zákona č. 200 bylo konstatováno, že takto to nejde dělat, že je to pokračování jen té administrativy, navíc velmi rozšířené. Už v té době byly navrhovány praktiky, aby se udělal zvláštní procesní předpis pro správní trestání, nějaká obdoba trestního správního řádu.

Ověřil jsem si u bývalých kolegů, že tato novela fakticky nic nebude řešit, protože například v některých obvodech v Ostravě je procento vymožených pokut 17%. Sedmnáct procent, tedy ani ne jedna pětina ze všech uložených pokut, kdy v současné době mohou být do 5000 korun. Nedovedu si představit, jak někdo bude po občanech neoprávněně užívajících byt nebo neoprávněně se nastěhovavších do bytu vymáhat částku 50 000 korun.

V době, kdy se do přestupkového zákona zaváděla mobiliární exekuce, tj. zabavení věcí movitých s tím, že v praxi soudů se to osvědčilo, soudy samy kvalifikovaly, že mobiliární exekuce podle nich je naprosto neúčinná.

Dále si nedovedu představit ukládání pokut cizincům. V současné době se to má řešit v blokovém řízení. Vezmu to na situaci řidiče kamionu, který má jet přes naši republiku a který těch 5000 korun zaplatí velice rád, když bude moci v tu sobotu jet. V této souvislosti nesouhlasím s předřečníkem kolegou Matulkou, protože zákaz činnosti je jediný, který by asi v daném případě byl účinný.

Mám tedy jeden jediný procesní návrh - vzhledem k situaci, v jaké jsme, vypustit článek 5 na stránce 14, nevyhlašovat úplné znění zákona o přestupcích, protože nevíme, jestli zítra, pozítří nebo za měsíc nebudeme potřebovat projednávat další novelu vzhledem k situaci, jaká je. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Stodůlkovi a prosím pana poslance Kozáka, aby se ujal slova.

Poslanec Stanislav Kozák: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, pane ministře, dovolte, abych zde přednesl několik doplňujících a pozměňovacích návrhů pro paní zpravodajku je potom dám písemně, abych jí usnadnil práci.

Za prvé doporučuji rozšířit znění § 24 původního zákona 290 Sb. v odstavci č. 1 doplněním písm. b), které by znělo: "b) prodává v obchodě zboží, které je vybaveno základními údaji či návodem k použití pouze v jiném než českém nebo slovenském jazyce, nebo v provozovně či v jejím okolí propaguje zboží pouze v jiném než v českém nebo slovenském jazyce." - Následující ustanovení pod následujícími písmeny označenými písmeny c), d) a e) je třeba pochopitelně změnit.

K tomu toto zdůvodnění: značně se v současné době u potravinářských a elektrotechnických výrobků rozšiřuje jejich prodej v textovém vybavení výhradně v cizím jazyce a takovýto postup vede ve značném množství případů k možnosti nesprávného použití daného zboží a dokonce i ke klamání spotřebitele.

Pokud by tato změna byla přijata, musela by následovat ještě změna druhá, a to v § 24 odst. 2 v celé větě před středníkem slova "podle odst. 1 písm. c) a d)" nahradit slovy "podle odst. 1 písm. d) až f)".

Dále se jedná už pouze o změny ve výši pokut. § 33 odst. 2 změnit takto: "2) Za přestupek podle odst. 1 písm. b) lze uložit pokutu do 3000 Kčs a za přestupek podle odst. 1 písm. a) a c) pokutu do 15 000 Kčs."

§ 34 odst. 2 změnit takto: "Za přestupek podle odst. 1 písm. a) až c) lze uložit pokutu do 3000 Kčs, za přestupek podle odst. 1 písm. d) a b) pokutu do 5000 Kčs a za přestupek podle odst. 1 písm. e) a g) pokutu do 15 000 Kčs.

Rovněž tak § 35 odst. 2 změnit takto: "Za přestupek podle odst. 1 písm. d) lze uložit pokutu do 3000 Kčs, za přestupek podle odst. 1 písm. e) a b) pokutu do 5000 Kčs a za přestupek podle odst. 1 písm. a) až c) pokutu do výše 15 000 Kčs. Zákaz činnosti do jednoho roku lze uložit za přestupek podle odst. 1 písm. b)."

Všechny tyto změny se týkají prakticky ochrany ekologie a porušování a narušování životního prostředí naší republiky.

A poslední mnou navrhovaná změna, či spíše záporné stanovisko, se týká znění článku nebo změny č. 52 společné zprávy na str. 10, která se týká § 70. Zde je navrhováno, aby nemohla být vymáhána škoda zemřelých poškozených. Vzhledem k tomu, že po úmrtí nastupují do majetkových práv dědicové, znamená tato úprava jejich poškození a domnívám se, že z tohoto důvodu tuto změnu bychom neměli respektovat.

Děkuji vám.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP