Středa 27. ledna 1993

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

27. ledna 1993 v 9.10 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředsedové PSP J. Vlach, J. Kasal, K. Ledvinka, P. Tollner a 185 poslanců.

Za vládu České republiky: ministr zdravotnictví P. Lom, ministr státní kontroly I. Němec, ministr vnitra J. Ruml, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu P. Hussar.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci! Zahajuji 3. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám, zejména vás, kteří jste v sále.

Návrh pořadu 3. schůze vám byl rozdán na pozvánce.

Organizační výbor z návrhu pořadu vyřadil bod 11, to je Volba členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání. Tento bod si tedy, prosím, škrtněte v návrhu programu, který jste dostali. Tím se číslování ostatních bodů posouvá.

Na žádost předsedy a některých členů vlády, kteří budou na zahraniční cestě, navrhuji, aby body 11 a 12, tj. Interpelace, otázky a podněty poslanců a Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců byly projednány ve čtvrtek jako první body tohoto jednacího dne.

Táži se vás, kolegyně a kolegové, zda si někdo přeje navrhnout změnu nebo doplnění pořadu této schůze.

Poslanec Josef Mandík: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, jako předkladatel poslaneckého návrhu zákona na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 76/1978 Sb., navrhuji stažení tohoto bodu z projednávání a jeho zařazení k projednání na příští schůzi, a to z toho důvodu, že k předloženému usnesení vlády, které jsme obdrželi včera, máme zásadní připomínky a doporučení a potřebovali bychom se jako navrhovatelé tímto usnesením zabývat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji za tento návrh.

Kdo se dále hlásí? - Prosím, pan poslanec Vik.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji, aby byl jako bod 4 zařazen bod Přeřazení poslanců ve výborech Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pane kolego, byl byste vy, jako jediný? Při projednávání programu máte samozřejmě nárok tento návrh podat, myslím si však, že by bylo vhodné zdůvodnit tuto změnu.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedající, dámy a pánové, na vaši žádost odůvodňuji, že stejný návrh jsem podával již v minulém roce, když došlo tenkrát ke změně, kdy z našeho klubu odešli tři poslanci. Nyní samozřejmě nemáme, například ve zdravotním výboru žádného zástupce a byl bych rád, kdyby nějakým způsobem tato nevýhoda, kterou zde máme, byla změněna.

Z tohoto důvodu navrhuji jako bod 4 zařadit bod Přeřazení poslanců ve výborech Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji za toto odůvodnění.

Kdo se dále hlásí do rozpravy? - Pan poslanec Benda, prosím.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji, aby byl z programu stažen bod 7, tj. Návrh statutu Nejvyššího kontrolního úřadu (sněmovní tisk 21, původně tisk 178 ČNR a dodatek).

Jako stručné odůvodnění se domnívám a upozorňuji v této souvislosti na stanovisko ústavně právního výboru, kde jsme se zabývali dopisem ministra státní kontroly ČR dr. Igora Němce a kde bylo 16 hlasy pro při jednom zdržení odhlasováno, že ústavně právní výbor upozorňuje, že je potřeba urychleně předložit návrhy zákonů řešících komplexně problematiku nezávislé kontroly v ČR, neboť některá ustanovení zákona 481/1991 Sb. nejsou v souladu s Ústavou ČR. Toto usnesení pak nebylo schváleno, jen upozorňuji, že pro tento bod hlasovalo 16 poslanců.

Z tohoto důvodu se domnívám, že je nutno nejprve připravit příslušné novely, které upraví nezávislou kontrolu v ČR, a teprve pak je možno se zabývat statutem, protože v obráceném pořadí mi to připadá zcela nelogické.

Navrhuji tedy vypustit bod 7.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Bendovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy? - Pan poslanec Raška, prosím.

Poslanec Miroslav Raška: Pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji nový bod programu nazvaný informace vlády ČR o energetické koncepci ČR s ohledem na plánovanou dostavbu Jaderné elektrárny Temelín.

Zdůvodnění: v pondělí rozhodlo grémium ekonomických ministrů o dostavbě Jaderné elektrárny Temelín. Na tento fakt byly rozporuplné reakce jak ze samotného ČEZu, tak i z okolí místa výstavby Jaderné elektrárny Temelín v Jižních Čechách.

Z tohoto důvodu si myslím, že tuto závažnou věc bychom měli projednat s ohledem na závažné zákony, např. o odpadech. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Raškovi, navrhoval jste v tomto návrhu i umístění tohoto bodu? (Posl. Raška: Před interpelacemi.) Děkuji. Kolega Ledvinka se hlásí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, prosím o jednu drobnost, a to přesunutí bodu 8 před bod 12 původní, a to "Předběžná zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za rok 1992". Odůvodnění je velice prozaické. Doporučuji, aby u tohoto projednání byla zastoupena vláda. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji, návrh na přesun před interpelace a odpovědi, tedy před body, které jsou v této chvíli označeny jako body 11 a 12.

Kdo se hlásí dále do rozpravy k programu naší schůze? Jestliže nikdo, rozpravu uzavírám a budeme hlasovat o jednotlivých návrzích změn. Prosím, aby mne navrhovatelé sledovali.

První navrhovanou změnou je tedy přesun - pro nově příchozí chci říci, že jsem podal informaci, abyste si vyškrtli bod 11, který se rozhodl organizační výbor v tomto okamžiku vyřadit a ostatní body si pak budeme muset přečíslovat. Dále je zde navrhována změna bodu 11 a 12, tedy interpelace a odpovědi, zkráceně řečeno, zařadit je zítra na začátek pořadu, tak, aby zde byla přítomna vláda. Myslím si, že tento návrh je technického charakteru a je jej možno spojit s návrhem kolegy Ledvinky, který je velice logický a přímo s tím souvisí, tedy přesun bodu 8 před tyto body, bez ohledu na to, kam v programu dojdeme, když si odsouhlasíme tuto změnu, zítra ráno bychom začali dnes označeným bodem 8 a bezprostředně bychom pokračovali bodem 11 a 12.

Kdo je pro tuto změnu, ať zvedne ruku. 142.

Kdo je proti? Nikdo.

Děkuji, tedy tyto změny jsme akceptovali.

Pak jsou zde dva návrhy na stažení bodu, a to návrh pana poslance Mandíka s odůvodněním, že stanoviskem vlády se budou muset navrhovatelé ještě zabývat, to je naprosto logické a pan kolega Benda navrhoval stáhnout bod 7 vzhledem k průběhu projednávání v ústavně právním výboru. Mohl bych spojit tyto body, nebo je návrh na oddělené hlasování.

Tedy nejprve návrh kolegy Mandíka, kdo je pro stažení tohoto bodu, ať zvedne ruku. 146. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento bod byl stažen.

Jak už jsem rekapituloval, kolega Benda navrhuje stažení bodu 7, kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 73. Děkuji.

Kdo je proti? 68.

Kdo se zdržel hlasování? 12.

Tento návrh nebyl přijat.

Dále zde byl návrh pana poslance Vika zařadit jako bod 4 nový bod, a to přeřazení poslanců ve výborech Poslanecké sněmovny.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku? 48. Děkuji.

Kdo je proti? 23.

Tento návrh nebyl přijat.

Domnívám se, že je to návrh, který logicky patří na jednání politického grémia a potom na organizační výbor. Myslím, že je možno se tím zabývat až tento bod bude připraven. To byla jen poznámka.

Další návrh od pana poslance Rašky zařadit před interpelace bod informace vlády ČR o energetické koncepci ČR vzhledem k jednání o jaderné elektrárně Temelín.

Kdo je pro zařazení tohoto nového bodu, ať zvedne ruku. 71.

Kdo je proti? 3.

Kdo se zdržel hlasování? 83.

Tento návrh nebyl přijat.

To jsou, pokud se nepletu vzhledem k tomu, že o návrhu pana kolegy Ledvinky jsme rozhodli už při prvním hlasování, všechny návrhy změn nebo doplnění programu.

Dámy a pánové, nyní dám hlasovat o celém návrhu programu, včetně schválených změn.

Kdo je pro, abychom se řídili takto upraveným programem, ať zvedne ruku. 140.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že jsme schválili pořad 3. schůze a můžeme přistoupit k projednávání 1. bodu, což je

I.

Informace o zřízení organizačního výboru Poslanecké sněmovny a jeho složení

Dámy a pánové, sděluji vám, že organizační výbor začal pracovat 13. ledna 1993. Úvodem chci připomenout, že zřízení organizačního výboru vyplývá z novely jednacího řádu ČNR. Zákon stanoví, že organizační výbor se skládá z předsedy Poslanecké sněmovny, místopředsedů Poslanecké sněmovny a ze zástupců poslaneckých klubů na základě poměrného zastoupení, přičemž jména zástupců poslaneckých klubů sdělí předsedovi Poslanecké sněmovny předsedové jednotlivých klubů.

Jména členů, kteří jsou nyní členy organizačního výboru, najdete v příloze zprávy o činnosti organizačního výboru, kterou budeme projednávat jako poslední bod naší schůze. Navrhuji tedy přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna bere na vědomí zřízení organizačního výboru Poslanecké sněmovny v následujícím složení ke dni 13. ledna 1993:

Klub Československé sociální demokracie - 2 poslanci

Klub Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnost pro Moravu a Slezsko - 2 poslanci

Klub Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové - 3 poslanci, včetně jednoho místopředsedy Poslanecké sněmovny

Klub Křesťanskodemokratické strany - 2 poslanci, včetně jednoho místopředsedy Poslanecké sněmovny

Klub Levého bloku - 4 poslanci

Klub Liberálně sociální unie - 2 poslanci

Klub Nezávislých liberálních poslanců - 1 poslanec

Klub Občanské demokratické aliance - 3 poslanci, včetně jednoho místopředsedy Poslanecké sněmovny

Klub Občanské demokratické strany - 9 poslanců, včetně předsedy a jednoho místopředsedy

Klub Sdružení pro republiku - Republikánské strany Československa - 2 poslanci."

Tolik k návrhu usnesení. Má k této informaci a k návrhu usnesení někdo nějaký dotaz nebo připomínku? Prosím, pan poslanec Kozák.

Poslanec Stanislav Kozák: Vážený pane předsedo, pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovoluji si upozornit, že Klub HSD-SMS má pouze 10 členů a tudíž by neměl být zastoupen 2 členy v organizačním výboru.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, tímto problémem se zabýval organizační výbor na své poslední schůzi a je vytvořena skupina, která má přednést, jak už zde bylo konstatováno včera, má přednést své stanovisko a návrh řešení na příští schůzi, pokud se nepletu. Já bych navrhoval vzít i tuto informaci na vědomí. Pokud se dále nikdo nehlásí, uzavírám rozpravu k této věci a dám hlasovat o návrhu usnesení, který jsem přednesl.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku. 150.

Kdo je proti? Nikdo. Děkuji.

Tím jsme projednali 1. bod našeho programu, přejdeme k projednávání 2. bodu, kterým je

II.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednání zásad zákonů

K tomuto bodu vám byly rozdány sněmovní tisky 58, 60, 61, 72 a 74. Připomínám, že podle novely jednacího řádu výjimečné upuštění od projednávání zásad zákona schvaluje nyní Poslanecké sněmovna, a to na návrh organizačního výboru. Má někdo k předloženým návrhům nějaký dotaz nebo připomínku? Pokud tomu tak není, přistoupíme k hlasování. Budeme hlasovat o každém návrhu zvlášť, pokud není jiný návrh na způsob hlasování.

Kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 58, ten se týká Správy státních hmotných rezerv, ať zvedne ruku. 146.

Kdo je proti? 4.

Tento návrh byl přijat.

Kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 60, ten se týká Hospodářské komory a Agrární komory, ať zvedne ruku. 70.

Kdo je proti. 16.

Upozorňuji, že teď jsme u hlasování o upuštění od projednávání zásad, ne o zkracování lhůty. Tento návrh nebyl přijat.

Kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 61 (týká se Fondu dětí a mládeže), ať zvedne ruku. 96.

Kdo je proti? 1.

Tento návrh byl přijat.

Dále budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku č. 72: ten se týká sociální potřebnosti.

Kdo souhlasí s návrhem uvedeným v tomto tisku, ať zvedne ruku. 84.

Kdo je proti? 11.

Kdo se zdržel hlasování? 62.

Tento návrh byl přijat.

Nyní budeme hlasovat o návrhu, který je uveden ve sněmovním tisku 74 (týká se zvýšení důchodů).

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. 75.

Kdo je proti? 15.

Kdo se zdržel hlasování? 64.

Tento návrh nebyl přijat.

Tím jsme projednali druhý bod našeho programu a přistoupíme k třetímu bodu, což je

III.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů

K tomuto bodu vám byly rozdány sněmovní tisky 59, 73 a 75.

Protože podle § 75 jednacího řádu České národní rady se o takovém návrhu rozhoduje bez rozpravy, přejdeme ihned k hlasování. Navrhuji hlasovat o každém sněmovním tisku zvlášť. Pokud není jiný návrh o způsobu hlasování, budeme se jím řídit.

Kdo souhlasí s návrhem organizačního výboru Poslanecké sněmovny uvedeným ve sněmovním tisku 59 (týká se Správy státních hmotných rezerv), ať zvedne ruku. 84.

Kdo je proti? 7.

Kdo se zdržel hlasování? 61.

Tento návrh byl přijat.

Kdo souhlasí s návrhem organizačního výboru uvedeným ve sněmovním tisku 73 (týká se sociální potřebnosti) - hlasujeme o zkrácení na 40 dnů - ať zvedne ruku. 74.

Kdo je proti? 3.

Kdo se zdržel hlasování? 80.

Tento návrh nebyl přijat.

A hlasování o tisku 75, myslím, je vyloučeno vzhledem k výsledkům hlasování v předešlém bodě. Tím jsme se tedy vyrovnali i s obsahem bodu 3 našeho programu.

Dalším bodem programu je

IV.

Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích a doplňuje zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (sněmovní tisky 1789 ČNR, a sněmovní tisk 43)

Dámy a pánové, obdržel jsem zprávu, že zástupce navrhovatele je na cestě do sněmovny. Vyhlašuji 15 minutovou přestávku.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, budeme pokračovat v přerušeném jednání. Dalším bodem je

IV.

Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o Přestupcích, a doplňuje zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky

Návrh zákona jste obdrželi jako sněmovní tisk 17 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 43. Z pověření vlády předložený návrh zákona odůvodní ministr vnitra pan Jan Ruml. Prosím ho, aby se ujal slova.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP