Úterý 26. ledna 1993

Poslanec Josef Valenta: Pane předsedo, vládo, dámy a pánové, protože není možnost přímé volby prezidenta, přečtu zde část otevřeného dopisu jednoho z občanů, jednoho z toho mnoha slušných obyčejných lidí, kteří se nezaprodali. Tento dopis je určen kandidátu na prezidenta Václavu Havlovi.

Otevřený dopis Václavu Havlovi:

"Pane Havle,

chci se Vás zeptat, zdali jste si vědom dosahu svého pohrdavého jednání s námi - Moravany a Slezany, když jste si dovolil prohlásit, že Morava a Slezsko nejsou tak vyspělé, aby měly zemské zřízení. Jste si vědom toho, že jste ponížil a urazil důstojnost a hrdost národa, který má svoji historii, národa, který dal křesťanství, lásku a vzepřel se germanizaci, národa, který byl před českým knížetstvím, národa, jehož synové v bitvě na Bílé Hoře statečně stáli a bojovali do posledního muže, kdežto ostatní zbaběle utekli. Nebyli to Moravané, kteří se podřídili Němcům, ale Svatý Václav, který se zbaběle vzdal, přestože mohl zvítězit, a ještě za to platil. Tehdy mohl postavit náš stát na vysokou úroveň Evropy. A zatím nás na celá století vhodil do područí Němců a také jsme na to jako národ Čechů, Moravanů a Slezanů v minulosti řádně doplatili.

Chci spolkový stát založený na rozumu, svědomí a svobodné vůli každého občana našeho státu. Chci naše státoprávní uspořádání brát rozumně, založené na rovnoprávném vztahu všech občanů tohoto státu, a Vaše prohlášení jakožto hlavy státu mě donutilo napsat tyto řádky.

Musím se Vás zeptat, kdo Vám dal právo prohlásit při návštěvě prezidenta SRN, že odsun Němců byla msta? Nemohu pochopit Vaše jednání, které je v příkrém rozporu s mezinárodními smlouvami, uzavřenými vítěznými mocnostmi nad německým nacismem. Moje vlast, Československá republika, byla první obětí nacismu. Jste si vědom, že to byli Sudetští Němci, kteří vyháněli a vraždili naše české občany, vyháněli je ze svých domovů a oloupili je o veškerý jejich majetek? Jste si vědom toho, že to byli Němci, kteří nás okupovali a celé naše národní hospodářství podřídili své válečné mašinérii, odvlékali naše lidi na nucené práce do rajchu, mučili a vraždili v koncentračních táborech naše občany? Kolik škod způsobili mé vlasti. Jste si toho vůbec vědom?

Musím se Vás dále zeptat, co dělal Váš otec, když mé rodiče - a mně bylo v té době 11 roků - mučilo gestapo? Pokud jsem já správně informován, ve Vaší Lucerně gestapo sídlilo. Co jste dělal Vy, pane Havle, když mě bývalá ředitelka školy Jelena Racková, komunistka a za protektorátu oddaná Říši, vodila po Kroměříži s cedulí na krku "Nepřítel Říše" jen proto, že jsem odmítl zpívat německou hymnu, protože mi gestapo zatklo tátu.

27. prosince 1989 jsme spolu seděli ve Špalíčku a já se Vás ptal, proč se chcete omlouvat Němcům. Varoval jsem Vás a žádal, abyste zvážil každé slovo. Upozornil jsem Vás, že národ Němcům neublížil. Byli to Rusové, komunisté a chátra, která si stavěla svoji politiku a svou politickou kariéru na bezbranných ženách a dětech.

Můj národ, můj lid, pane Havel, by nikdy neklesl na úroveň komunistické zločinecké chátry, té chátry, která v roce 1948 protistátním zločineckým pučem převzala moc a páchala zločiny proti lidskosti na mé vlasti a lidu, té zločinecké chátry, která v roce 1968 požádala o potupnou okupaci naší vlasti, kterou Váš velký přítel Alexandr Dubček dokázal šikovně připravit. Tyto zločince jste vzal pod svou ochranu a stal jste se jejich spasitelem, když jste 3. ledna 1990 nechal komunistickým parlamentem, který Vás dosadil do funkce, odhlasovat zákon č. 15/1990 o politických stranách, čímž jste legalisoval KSČ jako zločineckou a fašistickou organizaci. Tímto svým jednáním jste zneuctil a zhanobil památku umučených a popravených vězňů, všech těch, kteří byli pronásledováni za pravdu a spravedlnost. Tito lidé, kteří stavěli svůj komunistický řád a svoji kariéru, jsou dnes v nejvyšších funkcích a chtějí nám, jak politickým vězňům, tak ostatním poctivým lidem, dávat lekce o demokracii a učit nás.

Musím znovu opakovat, že revoluce 17. listopadu nebyla ukradena, ale prodána za prezidentskou funkci, ministerské funkce, poslanecké funkce, za beztrestnost komunistických zločinů.

Na závěr Vám musím sdělit, že v této zemi není člověk, který by mne měl soudit. Já to právo mám nejen svým postojem a terorem, kterým jsem prošel, ale i právem daným těmi, kteří šli na popravu a byli umučeni. Jménem jejich a všech poctivých lidí naší země Vás žaluji za nepoctivou hru, kterou s touto zemí Vy a Vaši společníci hrajete.

Zdeněk Spálovský, Kroměříž." Děkuji za pozornost.

(Potlesk v pravé části sálu.)

Předseda PSP Milan Uhde: Do rozpravy je dále přihlášen pan poslanec Miroslav Kašpárek, kterého zvu k řečništi. Připraví se pan poslanec Jiří Šoler.

Poslanec Miroslav Kašpárek: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jistě se všichni z nás shodneme v názoru, že krach předchozího režimu, řídícího se Leninovým heslem, podle kterého chtěl naučit vládnout každou kuchařku, byl způsoben osobní neschopností a neznalostí umění tak diskrétního, jako je umění vládnout. Stojí-li dnes náš parlament před volbou, rozhodnutím, kterého z navržených kandidátů postaví do čela nového státu, nevyhne se rozvaze o osobních vlastnostech, znalostech a schopnostech kandidátů.

Pan Václav Havel je erudicí dramaturg absurdního divadla. Během předchozího funkčního období také potvrdil, že uvažuje jako divadelní dramaturg. Jenže naše společnost potřebuje všechno ostatní, jenom ne divadlo. Mí předřečníci uvedli a uvedou politické chyby tak závažného rázu, že podle našeho názoru další kandidatura nepřichází v úvahu. Jsem přesvědčen, že původ diletantského počínání třeba hledat v osobních vlastnostech a založení osobnosti. Víme všichni, že pana Václava Havla nám nepředstaví televizní kamera jinak, než s dýmající cigaretou. Soudní proces stran želivské léčebny není dosud ukončen. Uvedené indicie svědčí o sklonu k návyku. Zpopularizovaný pohled psychiatra na nebezpečí návyku leží na vašich lavicích. Uvádí jednoznačně, že tak závažná porucha emotivního aparátu, jako je návyk, je přímo kontraindikací k vedení jiných. Jedinec se sklonem k návyku nikdy nedodrží slib, protože zapomene co slíbil a protože nedisponuje dostatkem volních vlastností k realizaci. To jsou důvody patologické ... (nebylo rozumět.)

U druhého kandidáta dr. Miroslava Sládka stavím na první místo právě okolnost, že zde žádné nebezpečí návyků nehrozí. Je zarytým odpůrcem jakýchkoliv látek s návykovým účinkem včetně kávy. Je vzdělán filosoficky v oboru informatiky. Právě filosofickou erudici pro úřad, do kterého volíme, stavím na stejné místo, protože právě společenské vědy na rozdíl od věd technických a přírodních mají nárok uspořádat vztah člověka k člověku, tak potřebný v našich časech. Jestliže naši oponenti ukazují, že pracoval v Úřadě pro tisk a informace, nedovedu si představit vhodnější průpravu než právě v oboru informací, (Smích v části sálu.) Má ohromné a politické zkušenosti z mítinků a setkání s občany ve všech obcích České republiky, z několika slovenských obcí i obcí Podkarpatské Rusi. Jako účastník mnoha z těchto mítinků vás mohu ujistit, že jde o zkušenosti nevyčíslitelné penězi.

O třetí kandidátce mi laskavě dovolte pomlčet. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z místa Republikánů.)

Předseda PSP Milan Uhde: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Palas, dám mu v tuto chvíli příležitost, aby ji proslovil.

Poslanec Jaroslav Palas: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, já se domnívám - a domnívám se, že nejsem sám v této sněmovně - že vystoupení kolegů Sdružení pro republiku diskreditují práci této sněmovny, diskreditují a znevažují tento akt - volbu prezidenta České republiky a chtěl bych je požádat, aby zvážili svá eventuální další vystoupení. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Vik. Dostává příležitost, aby ji pronesl.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, dámy a pánové, pane kolego z Levého bloku, domnívám se, že jako poslanci této sněmovny máme právo, plné právo na to, vyjádřit se k navrhovaným kandidátům a byl bych rád, kdyby nám toto právo nebylo odnímáno. Jinak o tom, kdo co diskredituje, zabruste do své paměti, ano? Děkuji. (Potlesk z místa Republikánů.)

Předseda PSP Milan Uhde: Já jsem, pane poslanče Viku, přesvědčen, že vám zatím nikdo to právo neodňal a ani odnímat nehodlá. Jako nepřímý důkaz: pan poslanec Jiří Šoler má slovo. Připraví se další poslanec - Zdeněk Vlček.

Poslanec Jiří Šoler: Já tady mám názorné pomůcky. Vážený pane předsedo, vláda tu není, jak vidím, vážení poslanci, vážené poslankyně, vážení hosté, vážený pane kandidáte. Žijeme v prostoru, kde vedle sebe tradičně žili příslušníci dvou etnických skupin, germánské a slovanské. Český národ musel svou identitu neustále hájit před náporem germánské kultury. Udrželi jsme svou identitu v Evropě, zejména díky tomu, že jsme ve vztahu k našim sousedům vystupovali jako svébytný a suverénní národ, který dovede ve vztahu ke svým sousedům jasně vymezit rozsah vzájemných styků a určit, jaké meze nesmějí být překročeny. Důkazem životaschopnosti našeho národa bylo pobělohorské období, kdy národ dokázal překonat hlubokou krizi způsobenou hrůzami třicetileté války a následnou násilnou germanizací.

V průběhu minulého století vyvrcholily v Evropě integrační procesy vedoucí k formování moderních národů. Tento proces vedl u našich západních sousedů k postupné kulturní, jazykové i politické integraci a vyvrcholil vznikem jednotného německého státu. Slovanští obyvatelé střední a jižní Evropy projevili též touhu po integraci, mimo jiné i proto, aby úspěšně čelili tlaku sjednocených Němců. Výsledkem takových snah byl vznik dvou vícenárodních slovanských států, Jugoslávie a též naší drahé Československé vlasti. Její vytvoření a existence byly vyvrcholením snahy celých generací českých vlastenek a vlastenců, kterou dovršil osvoboditel národa, první československý prezident T. G. Masaryk.

Hluboký smysl spojení českého a slovenského národa byl patrný v době nástupu nacistické totality v Německu, kdy Československo několik let úspěšně vzdorovalo náporu germánské tyranie. Nakonec nebylo jiné cesty pro okupaci než Československo rozdělit. Svou životnost projevilo po hrdinném vítězství spojeneckých vojsk, svou účastí a mnoha obětí na životech ze strany občanů Československa. Každý čs. občan měl v té době možnost projevit své vlastenectví, ať už v zahraniční armádě nebo jako účastník domácího odboje.

Po skončení druhé světové války projevilo Československo svou životnost a povstalo z popela germánské tyranie, tak jako bájný pták Fénix. Na základě mezinárodních dohod upevnilo svou pozici - podobně jako sousední státy - odsunem obyvatel kolaborujících s něm ckou tyranií. Přitom při odsunu byla dána příležitost všem antifašistům zůstat ve své československé vlasti, takže nás nelze obviňovat z národně motivované nenávisti. Bohužel obnovené Československo, zmenšené o území bratrských Rusínů, neudrželo svou pozici bašty demokracie. Zásluhou komunistů, kteří se stali poslušným nástrojem bolševické tyranie, ale i zásluhou nekoncepční oportunistické politi ky kolaborujících stran, které později vytvořily Národní frontu, nastoupila v naší vlasti opět tyranie, tentokrát bolševická.

Podobně jako nacistická tyranie se ani bolševici neštítili porušovat lidská práva včetně brutálních zločinů proti lidskosti. I když nejhorší vlna nelidskostí probíhala v padesátých letech, neváhali ani ne dlouho před jejím pádem bolševici použít proti skutečným odpůrcům tyranie mnoha nelidských metod, např. v případě Pavla Wonky. Naopak, prominentním odpůrcům režimu vytvořili komunisté i prominentní vězení, jak se můžeme dočíst třeba v Havlových Dopisech Olze. Prosím tady jsem použil názornou pomůcku. Bolševický systém měl mnoho negativních rysů. Na druhé straně umělé zmrazení hraniční linie mezi západem a východem i hranic uvnitř bolševického bloku zajistil našim národům skleníkové prostředí s plnou ochranou proti nebezpečí germanizace. Prostředí, sice krátkodobě plodné, ale z dlouhodobého hlediska vedoucí k syndromu ztráty politické imunity. Současně vedl k posílení pocitu národní malosti v rámci předurčeného tábora socialismu. Proto po pádu otevřené bolševické tyranie hrozí našim národům dvě velká nebezpečí.

Prvním nebezpečím je opětná ztráta těch drobných výdobytků demokracie, které nám přinesla tzv. Velká listopadová sametová revoluce. Pocit chvilkové svobody vedl k euforii, která má za následek nekritickou důvěru k různým vůdcům bez potřebného kritického posouzení i schopností a charakteru, na druhé straně stojí jako koncem čtyřicátých let oportunistická podlézavost některých politických subjektů, jednotlivců, kteří často za přislíbenou drobnou prevendu nebo pár šekelů zradí své ideály, své voliče i veškeré zásady slušnosti. Proto někteří takoví poslanci či poslankyně občas podlehnou pocitu vlastní viny a jako furiemi hnané prchají před vlastním svědomím třeba i po chodbách této sněmovny. Těžko dávat vinu těm, kteří v nich tyto záchvěvy svědomí vyvolali. Spíše bych doporučil jejich voličům, aby je občas prohnali místo furií sami. Bohužel právě s touto národní malostí počítají právě mnohdy manipulátoři, vedoucí národ do nové neokomunistické tyranie. Typické je, že tito vůdcové jsou většinou spřízněni s germánskou či bolševickou tyranií, často patří mezi její bývalé exponenty. Jedině tak si lze vysvětlit, že mezi třemi kandidáty prezidenta České republiky jsou dva bývalí či současní zastánci komunismu.

Druhé nebezpečí vyplývá ze ztráty potřebného pocitu národní či státní identity, zvláště po letech umělé izolace. Každý národ pokud se nechce stát vazalem svých sousedů, musí neustále rozvíjet svůj národní jazyk, svou národní kulturu, svou národní ekonomiku, vědu, techniku apod., prostě národní identitu. Nelze pohlížet na sousedy jako na nepřátele, pouze je nutno přistupovat k nim neustále jako suverénní objekt, než se doprošovat jejich laskavé pozornosti. Dokud budeme podporovat slabochy, kteří budou škemrat o občasné cukrátko, ať už u sousedů nebo u moderních neokoloniálních institucí jako je Mezinárodní měnový fond nebo Světová banka, bude si nás každý moci za takové cukrátko koupit. Pokud budeme škemrat o vstup do Evropy, do které náš národ nesporně patří, a k jejíž kultuře významně přispěl, budeme v roli vazalů.

Proto si musíme vybrat do čela státu takovou osobnost, která bude hodna vést svobodný lid, jehož předci se tak významně podíleli na vzniku a rozvoji kultury našeho kontinentu a kultury celého křesťanského světa. Potřebujeme silnou osobnost se silným vlasteneckým cítěním, ale i nezbytným cílem pro čest a sociální spravedlnost. V době nedávno minulé byla naše bývalá vlast - Česká a Slovenská Federativní Republika zlikvidována zvůlí dvou menšinových stran, aniž její lid dostal příležitost vyjádřit se k této skutečnosti. Je to v hrubém rozporu s demokratickými principy, obecně přijatými v kulturních zemích.

Situace je velmi podobná jako po mnichovské kapitulaci v roce 1938, pouze nemůžeme dávat vinu někomu cizímu. Rozbíječskou roli páté kolony sudetských Němců ochotně převzali naši vlastní lidé. Věřím, že krize opět přejde a zrádce odsuneme stejně jako jsme odsunuli sudetské Němce.

Při volbě hlavy státu máme k dispozici tři kandidáty. Věnujme se nejdříve prvému z nich - Václavu Havlovi. Václav Havel vstoupil do historie jako autor absurdních dramat, a to již jako hlavní dramaturg a ideolog Velké listopadové sametové revoluce. Projevil se též jako mistr destrukce. Jako prominentní dizident vydal řadu prohlášení. Některá z nich jsem já dokonce kdysi podepsal. Tím si získal potřebnou důvěru. Když komunismus jakešovského typu praskal ve švech již v celém táboře socialismu, ujal se i on a jeho kolegové své role provést ve stylu Orwelova románu "1984" výměnu těch nahoře. Na jejich místa samozřejmě měli nastoupit oni. A ti dole, tj. lid této země, do toho neměl co mluvit. Součástí inscenace byly i oblíbené kulisy z převratu roku 1948, pouze s jinými názvy. Proto osvědčenou Národní frontu nahradilo všeobjímající Občanské fórum, kde vedoucí místa obsadili převlečení komunisté. Vše, co kontrolovala režie, jeho prostřednictvím a stará KSČ, bylo chráněné, vše co působilo mimo, bylo tvrdě likvidováno. Jako příklad poslouží aféra Bartončík během demokratických voleb v létě 1990, kde zárukou demokratičnosti měl být sám kandidát. Věrné šiky komunistů a estébáků v řadách KSČ a Občanského fóra nikomu nevadily. Zato vedoucí tehdy nekomunistické opozice Československé strany lidové byl napaden v přímém rozporu s volebním zákonem. Ne, nechci se ujímat bývalých estébáků, ale ať už byla vina doktora Bartončíka skutečná či fiktivní, musím považovat morbidní útok pana kandidáta, jeho tiskového mluvčího a dalších dvou atamanů na člověka, bojujícího se smrtí na restutitačním oddělení, alespoň z morálního hlediska za zločin proti lidskosti, a proto nemohu dát jeho dramaturgovi svoji důvěru. Absurdní drama totiž patří na jeviště a ne do života. Nebudu volit Václava Havla, který má podíl na tomto zločinu. Nebudu volit Václava Havla, a to přibližně z týž důvodů, s jakými bych nevolil Adolfa Eichmanna.

Tuto sobotu jsem navštívil obec Žebrák a Hořovice, kousek západně od Prahy. Hovořil jsem zde s paní Blankou Landovou, matkou 16leté Silvie, která byla spolu se stejně starou kamarádkou surově zavražděna Michalem Kutílkem a Josefem Kotem, zločinci propuštěnými na základě amnestie pana kandidáta. Oba byli spravedlivě odsouzeni soudem v Plzni, ale Nejvyšší soud jim překvapivě snížil tresty a zřejmě budou opět brzy na svobodě. Hovořil jsem s jejich učitelem panem Josefem Vodičkou, který si dovolil proti celé záležitosti protestovat a pomohl žákům sestavit petici. Na rozdíl od bývalých soudruhů a milicionářů v učitelském sboru vadí vedení školy právě on, minulý týden byl dokonce na žádost ředitele školy před očima žáků vyveden policií. Nepřeji vám vidět smutné oči pana učitele, kterého zástupce ředitele - komunista a milicionář - nazval před žáky fašistou. Prý proto, že je republikán. Se smutkem v očích mi ukazoval pamětní list od velitele partyzánské obce Benešov - Pavlov za účast v boji s partyzány z doby, kdy byl ještě chlapec. Zřejmě snad, stejně jako za komunistů, je skutečné vlastenectví ke škodě. Z takových vlastenců bych si přál vybírat hlavu státu. Jaký kontrast s líčením starších lidí z Barrandova o rozmazleném chlapci, který chodíval v bílých podkolenkách a kožených kalhotách s padacím mostem. Konečně o kvalitě kandidáta a jeho češtině svědčí i to, že si plete vyhnání s odsunem. Takovému vlastenci svůj hlas nedám.

Máme kandidáty tři, tzn. teď bych se chtěl vyjádřit ke druhému kandidátovi. Druhým kandidátem je docentka Marie Stiborová. Přiznám se, že i jednou mojí představou o hlavě státu byl i typ vědeckého nebo kulturního pracovníka širokého záběru, který je přijatelný širokému spektru lidí. Levý blok, myslím, šťastně se dal tím směrem, když navrhoval svého kandidáta.

Ovšem vzhledem ke složité minulosti, na jejímž štítě mi vadí pouze ta rudá skvrna od třešní. Obávám se, že ji nevypere ani Vizir. Plně chápu, že mnohým poslancům skvrny od třešní jaksi nevadí, ale promiňte, já jsem na toto ovoce od jistých dob alergický.

Jak jsem uvedl, domnívám se, že český národ v současnosti potřebuje do čela státu takovou osobnost, která se neohne ani pod tvrdými tlaky našich sousedů, obnoví nové silné a suverénní Československo a obnoví jeho historickou pozici v srdci Evropy, kam nesporně patří. Nejdůležitější ovšem je, aby vynesl z našeho života všechno to komunistické smetí. Vím, že dr. Sládek umí vybrat na potřebná místa místo komediantů skutečné odborníky, že odolá nabízeným prebendám a povede národ ke skutečné prosperitě. Proto dám svůj hlas dr. Miroslavu Sládkovi.

Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: K řečništi zvu pana poslance Zdeňka Vlčka. Připraví se pan poslanec Jaroslav Novák.

Poslanec Zdeněk Vlček: Pane předsedo, dámy a pánové, mám pocit, že je potřeba, aby v této chvíli zaznělo to, co mi již delší dobu leží na srdci. Dnes je totiž den, kdy se má rozhodnout, kdo bude zvolen do funkce prezidenta nového českého státu. Je pravda, že nás bylo dost, kteří jsme nesouhlasili s rozpadem Československa, ale poté, co se tak stalo, je nyní i naší povinností pokračovat v naší započaté práci.

Jedním z prvořadých úkolů je i účast při volbě prezidenta České republiky. Skoro počátek všeho, čeho jsme dnes svědky, můžeme hledat na přelomu let 1989 a 1990. V této době občan, chartista Václav Havel je ten, komu se dělá reklama po celém světě a ze kterého se snaží udělat novodobého Mesiáše, který jediný nás spasí. Byl to totiž tento levicový intelektuál, který zaručoval beztrestnost všech komunistických pohlavárů, kteří byli přímo odpovědni za uplynulých 40 let. A proto si sami komunisté pěstovali své budoucí nástupce, kteří se jim také odvděčili, když to prvé, co prohlásili, bylo "Nechceme hon na čarodejnice", "Nejsme jako oni", "Chceme sametovou revoluci". Tu revoluci, která hlavně umožní, aby se mohli nakradené peníze zlegalizovat. Oni opravdu nebyli jako oni, oni se poučili z těch komunistů. Takto připraveni se snaží ovládnout, co se jen ovládnout dá. Případné překážky jsou připraveni bez milosti odstranit, a to jakýmkoli způsobem.

Na plné obrátky pracuje reklama. Občan Havel je jediným nejlepším, který se obětuje a vykupuje svou obětí naše hříchy. Snad proto, že dennodenně dojížděl svým mercedesem přikulovat do pivovaru své sudy, aby ukázal svou lidskost? Že on se práce nebojí. A snad asi i z tohoto důvodu, poté co byl zvolen prezidentem Československé socialistické republiky, nazval ty, kteří poctivě chodili do práce, starali se o své rodiny, ale nebyli chartisty, jako pomahače bývalého režimu. Režimu, se kterým byli srostlí všichni chartisti, kteří jen díky čistkám uvnitř strany přišli o své členství, které jim v té době bylo nade vše. Avšak v dnešní době vás přesvědčí, že dozráli a politicky dospěli. Hned na to vyhlásí amnestii, která osvobodí z věznic desetitisíce vězňů, nepřipravených na normální spořádaný život, Tento krok se dá shrnout jedním z mnoha případů, kdy dva amnestovaní zavraždí čtyři lidi, jednoho zmrzačí. Za tento čin si vyslouží 4,5 roku, resp. 5 let s tím, že mají ve vazbě odpykánu polovinu a mohou požádat o prominutí zbytku trestu.

Trest smrti, který zde není, vyhovuje i leopoldovským bestiím, které povraždí otce rodin, sloužící jako příslušníci stráže, a jejichž čin je pomalu brán jako osvobozenecký boj proti nespravedlivosti. Toto však občan Havel omlouvá, že příště, když bude zvolen, bude už při amnestii uvažovat rozumně. Jaká inteligentní úvaha.

Ale abychom se vrátili trochu zpět. Nestačí jen amnestie, je potřeba se omluvit Němcům, které jsme my Čechoslováci asi napadli, poté vyhlazovali v koncentračních táborech, a když jsme nakonec prohráli válku, je naší povinností omluvit se těm, které v rámci dohod vítězů druhé světové války odsunuli ti, kteří uznali, že to byli sudetští Němci, kteří chtěli rozbít stát, který jim chtěl být domovem.

Snad na dovršení svých schopností se člověk, který je prezidentem, vzdává úřadu, místo aby sám rozhodl o budoucnosti státu, kterému přísahal věrnost. Vždyť prezident Masaryk by byl rád, kdyby se dověděl, že pánové Havel, Klaus a Mečiar rozbili dílo, které nás stálo tisíce životů a osobních obětí lidí, kteří pochopili, že velikost státu určuje i jeho budoucnost. A snad proto, že se Německo spojuje, je důležité, aby se střední a východní Evropa rozdělila. Lépe se pak ovládne. Jak však něco takového uskutečnit? Jednoduché. Stačí dát správné lidi do vedení a vše je hotovo. Ti, co volili vládní koalici, jsou jistě spokojeni. Vždyť vláda dělá vše pro lid a to, že u nás bude milión bohatých a osm miliónů chudých, je zcela normální. Hlavně v rozvojových státech třetího světa. Není proto třeba se rozčilovat. Vše je jen pro naše dobro. Vždyť si stačí pustit televizi, přečíst tisk a člověk musí být spokojený. Ti, co přisluhovali komunistům, nyní dozráli, přisluhují postkomunistům, kterým při přerodu Občanského fóra narostla křídla ODS. Občan Havel k nám dennodenně promlouvá a radí nám, jak se co má dělat a že on už by si se vším poradil. Zřejmě chuť moci dokáže i nemožné. A to jsme teprve ušli část cesty, která je před námi.

Budeme se asi muset smířit, že vládní koalice si opět zvolí občana Havla za prezidenta a pokud se dopustí nějakých chyb, hned nám pomůže scéna z pohádky o pyšné princezně, kdy dobrý hodný král je sice trochu senilní, ale za vše mohou proradní poradci. A nikdo přece nebude podezírán, že by si vládce vybíral snad své poradce sám. A tak asi budeme mít opět prezidenta, který bude vstřícný světu, svět nám ho bude závidět a z nás se stane smetiště Evropy. Vyvolení v této zemi se však nemusí obávat, že by se o ně velká říše nepostarala, když jí tak dobře posloužili.

Poslední dobou k úspěchu vládní koalice pomáhá i pan Svoboda z KSČM, kterému nestačí, že prezidenti jeho rodné strany vládli této zemi 40 let, a víme všichni, jak to dopadlo. A snad aby zachovali loajalitu vůči občanu Havlovi, ale zároveň nezklamal své voliče tím, že by hlasoval pro něho, navrhuje svého kandidáta za KSČM. A vše je jasné, stranická disciplína přece nedovolí volit někoho jiného než toho, kdo nad nimi bude držet ochrannou ruku. V tomto státě je normální, že potřebujeme jednu jedinou modlu, která bude všem příkladem, a tedy kdo jiný než současný idol celého světa - občan Havel, který provázen heslem "Láska a pravda vítězí nad lží a nenávistí", tak proč by se měl stát prezidentem někdo, o kom pořádně nic nevíme a mohl by být nebezpečný a nepohodlný pro nynější mocné.

Od února 1948 jsme zvyklí, že ne úřad prezidenta, ale strana rozhoduje o dění v této republice. Proto je potřeba, aby byl zvolen člověk, který je ochoten pro své zvolení do funkce prezidenta udělat cokoliv. Ono totiž slíbit, že bude člověk prezidentem do prvních svobodných voleb, je snadné, protože pak stačí jen dodat, že lid si žádá, aby se i nadále obětoval. A tak podle tradice prezident má zřejmě přijít o svůj úřad až se svou smrtí.

Občan Havel je opravdu lidovým prezidentem, který je přece jen člověkem a nemůže za to, že mu zachutnala moc, kdy jako cestovatel jezdí po celém světě a všude hovoří o demokracii. Bohužel doma už je to jiné. Ale jeho kreditkarta mu zaručí, že dostane nalito v každé restauraci, neboť je kryta tvrdou měnou. Je ovšem pravda, jak uvádí ve své úspěšně hře Audience, že si ještě tolik na pití nezvykl. Ono totiž když už je člověk nucen násilně přestat, těžko se znovu začíná při pomyšlení, co vše by se muselo absolvovat znovu.

Kdyby občan Havel splnil to, co říkal, a opustil politickou scénu, udělal by dobře a lid by si ho možná i vážil, Již historie nám říká, že klauni a komedianti se mají věnovat pobavení publika, ne však účastnit se života politického.

Ke konci si však neodpustím, že vůči kandidátu, kterého navrhlo naše Sdružení pro republiku Republikánská strana Československa, panu Sládkovi, se stává přesně to, čemu se dá říci politická diskriminace. Když už hledíme k Západu jako ke svému vzoru, kam se naši vedoucí musí chodit radit, jako nedávno se jezdili radit komunisté ke strýčkovi do Kremlu, tak by bylo dobré si všimnout, že kandidátům na úřad prezidenta je dána stejná šance. Nemluvím už o přímé volbě prezidenta, která by ukázala skutečné kvality těch, kteří se ucházejí o tento post. U nás však už to není třeba. Vždyť už je předem rozhodnuto, jako vždy.

Novináři se předhánějí ve špinění opozice, kterou demokraticky rozdělili na demokratickou a nedemokratickou. Těmto inteligentům není zatěžko použít špíny největšího kalibru - špíně není nic cizí. A tak se můžeme dočíst, že pan Sládek napadl poslankyni v budově Parlamentu. Není snad snahou dokázat, že pan Sládek je psychopat, který si před volbami, v nichž kandiduje, klidně dovolí napadnout poslankyni Parlamentu. Pravda je však úplně jiná. Nebudu zde z tohoto místa tuto věc již rozvádět, neboť pokud člověk rozumně uvažuje, pochopí, o co se jednalo v tomto případě. K osobě paní poslankyně Matouškové jen tolik: zrádce a Jidáše nikdo nemá rád, přestože využívá jejich služeb. Je opravdu směšné, co se dá dělat v této republice. Není zde hanbou, když se ožebračuje národ, když se tvrd í, že bohatý stát se rovná bohatý občan. To, co se děje v dnešní době, je výsměchem všem poctivým lidem. Možná, že nám krátká doba ukáže, jak je naše společnost demokratická, když se opět bude hledat třídní nepřítel. Tentokrát však nepřítel kapitalistickosocialistické republiky. U nás je totiž bezesporu prvenství v jedné věci: když se ze zarytých komunistů stali ještě zarytější kapitalisté. Vždyť je to tak prosté. Děkuji. (Potlesk.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP