(2) Za týrání se ve smyslu tohoto zákona považuje takové zacházení se zvířetem, jehož účelem je způsobit zvířeti vážné poškození jeho zdraví nebo smrt.

(3) Soud může pro takové týrání zvíře odejmout, vyslovit zákaz držení zvířat na určitou dobu (do pěti let) nebo vyslovit zákaz výkonu povolání nebo jiné činnosti, v souvislosti se kterou došlo k týrání zvířete, na dobu do pěti let.

(4) Pokud se pachatel dopustil trestného činu týrání zvířete opakovaně, může být potrestán odnětím svobody až na dva roky.

(5) Zásady užívání zvířat pro vědeckovýzkumné účely na pracovištích, která jsou pro takovou činnost ustanovená, a zacházejí se zvířaty v rámci těchto činností stanoví zvláštní předpis.".

§ 203, poř. č. 14, posl. Musílek

Z § 203 odst. 1 vypustit slova "psychického nebo fyzického". Text tedy zní:

"(1) Kdo se dopustí týrání zvířete, které způsobí jeho smrt nebo vážné poškození jeho zdraví...".

§ 203, poř. č. 15, posl. Lacina

V § 203 odst. 2 upravit text návrhu posl. Blažka a Šebeje takto:

"(2) Za týrání se ve smyslu tohoto zákona považuje takové zacházení se zvířetem, jehož následkem je bezdůvodné poškození jeho zdraví nebo smrt.".

§ 203, poř. č. 19, posl. Gandalovič

V § 203 odst. 2 a 3 znějí:

"(2) Kdo utýrá zvíře, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

(3) Odnětím svobody až na dvě léta bude potrestán ten, kdo činy uvedené v odstavcích 1 a 2 spáchá veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném.".

§ 205

§ 205, poř. č. 7, posl. Nováková

§ 205 zní:

"§ 205

(1) Kdo uvádí do oběhu, rozšiřuje, činí veřejně přístupnými, vyrábí nebo dováží pornografická díla písemná, nosiče zvuku nebo obrazu, zobrazení nebo jiné předměty ohrožující mravnost, v nichž se projevuje hrubá neúcta k člověku, vysoký stupeň násilí a brutality, která zobrazují sexuální styky s dětmi, se zvířaty nebo jiné sexuálně patologické praktiky, bude potrestán trestem odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

(2) Kdo pornografická díla písemná, nosiče zvuku nebo obrazu nebo vyobrazení

a) nabízí, přenechává nebo zpřístupňuje osobě mladší 18 let nebo

b) na místě, které je osobám mladším 18 let přístupné nebo může být jimi pozorováno, vystavuje nebo jinak zpřístupňuje, bude potrestán trestem odnětí svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci.".

§ 205, poř. č. 8, posl. Poběžal

§ 205 zní:

"§ 205

Ohrožování mravnosti

(1) Kdo uvádí do oběhu, rozšiřuje, činí veřejně přístupnými, vyrábí nebo dováží taková pornografická díla písemná, nebo takové nosiče zvuku nebo obrazu, nebo zobrazení nebo jiné předměty ohrožující mravnost s cílem stimulace sexuálního pudu, v nichž se projevuje hrubá neúcta k člověku nebo vysoký stupeň násilí a brutality, nebo která zobrazují sexuální styky s dětmi, se zvířaty a na mrtvolách, bude potrestán trestem odnětí svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

(2) Trestem odnětí svobody až na dvě léta, peněžitým trestem nebo propadnutím věci bude pachatel potrestán, dopustí-li se činu uvedeného v odstavci 1

a) vůči osobě mladší 18 let,

b) na místě, které je osobám mladším 18 let přístupné nebo jimi může byt pozorováno.".

§ 216

§ 216, poř. č. 12, posl. Šútovec a posl. Šebej

§ 216 rozdělit na dva (přidat § 217 a ostatní přečíslovat), přičemž v prvním se řeší únos dítěte, v druhém duševně postižené osoby.

§ 234

§ 234, poř. č. 18, posl. Benda

V § 234 odst. 1 a § 241 odst. 1 dolní sazbu "na tři léta" nahradit sazbou "na dvě léta".

§ 235

§ 235, poř. č. 17, posl. Kudláček

Do § 235 zařadit nové písmeno c), které zní: "c) spáchá-li takový čin se zbraní, nebo". Současně u dosavadního písmene b) vypustit slovo "nebo" a dosavadní písmeno c) označit jako písmeno d).

§ 247

§ 247, poř. č. 17, posl. Kudláček

§ 247 odst. 1 písm. b) doplnit slovy "nebo úskokem"

§ 247, poř. č. 6, posl. J. Konečný

V § 247 odst. 1 písm. e) namísto pojmu "odsouzen" uvést "projednán (s kým bylo vedeno řízení pro přestupek)". Ustanovení pod písmenem c) zařadit do odstavce 2.

§ 249

§ 249, poř. č. 15, posl. Lacina

V § 249 odst. 1 zní:

"(1) Kdo se zmocní cizí věci nebo motorového vozidla nikoliv malé hodnoty v úmyslu jich přechodně užívat, ...".

§ 249, poř. č. 17, posl. Kudláček

§ 249 odst. 1 označit jako odstavec 2. Trestní sazbu zvýšit na dva roky. Nově zařadit odstavec 1 ve znění:

"(1) Kdo se zmocní cizí věci nikoliv nepatrné hodnoty v úmyslu ji přechodně užívat, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.". Současný odstavec 2 označit jako odstavec 3.

§ 249, poř. č. 15, posl. Lacina

Do § 249 odst. 2 vložit za text "způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1" text tohoto znění "byť z nedbalosti...".

§ 251a

§ 251a, poř. č. 6, posl. J. Konečný Nutno vytvořit normu pro ověření způsobu nabytí věci; při dosavadním znění jež uvádí pouze "zastírání nebo zjištěni původu věci" je ustanovení nerealizovatelné.

§ 257a

§ 257a, poř. č. 2, posl. Pohanka

V návětí § 257a odst. 1 vypustit poslední slovo t. j. "tím"

§ 260

§ 260, poř. č. 1, posl. Hubálek

§ 260 odst. 1 včetně nadpisu dvou paragrafů zní:

"Podpora a propagace fašismu, komunismu a podobného hnutí

§ 260

(1) Kdo podporuje nebo propaguje fašismus, komunismus nebo jiné podobné hnutí, které směřuje k potlačování práv a svobod občanů nebo hlásá národnostní, rasovou nebo náboženskou zášť, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.".

§ 260, poř. č. 4, posl. Doležal

§ 260 odst. 1 včetně nadpisu zní: "Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod občanů

(1) Kdo podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod občanů nebo hlásá národnostní, rasovou, třídní nebo náboženskou zášť (jako například fašismus nebo komunismus), bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.".

§ 260, poř. č. 9, posl. Šamalík

§ 260 změnit takto:

"§ 260

Podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačování lidských a občanských práv a svobod

(1) Kdo podporuje nebo propaguje hnutí, které směřuje k potlačování lidských a občanských práv a svobod, hlásá národní, rasovou nebo náboženskou nenávist a podněcuje tím k diskriminaci, nepřátelství nebo násilí, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

(2) odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným obdobně účinným způsobem,

b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo

c) spáchá-li takový čin za branné pohotovosti státu.".

§ 261

§ 261, poř. č. 1, posl. Hubálek

§ 261 zní:

"Kdo veřejně projevuje sympatie k fašismu, komunismu nebo k jinému podobnému hnutí uvedenému v § 260, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.".

§ 261, poř. č. 4, posl. Doležal

§ 261 zní:

"Kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 260, bude potrestán peněžitou pokutou až do výše 30 000 Kčs nebo odnětím svobody až na šest měsíců."

§ 261, poř. č. 9, posl. Šamalík

§ 261 vypustit.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP