FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY 1991

VI. volební období

1064

Návrh

výborů ústavně právních

na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon (tisk 1002)

Výbory ústavně právní Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve smyslu § 39 odst. 4 zákona č. 56/1991 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění, po projednání uvedeného návrhu zákona ve výborech branných a bezpečnostních a výborech sociálních a kulturních a po zvážení stanovisek z České národní rady a Slovenské národní rady

navrhují

Sněmovně lidu a Sněmovně národů, aby předložený návrh zákona schválily v tomto znění:

 

Zákon

ze dne .......... 1991,

kterým se mění a doplňuje trestní zákon

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Článek I

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákonů č. 120/1962 Sb., č. 53/1963 Sb., č. 56/1965 Sb., č. 81/1966 Sb., č. 148/1969 Sb., č. 45/1973 Sb., č. 43/1980 Sb., č. 159/1989 Sb., č. 47/1990 Sb., č. 175/1990 Sb., č. 457/1990 Sb. a č. 545/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 12 se vypouští odstavec 2.

2. V § 39 odst. 3 se vypouští věta druhá.

Odstavec 4 se vypouští.

3. V § 39a se vypouští odstavec 4.

4. V § 54 se připojuje nový odstavec 4, který zní:

"(4) Nebyl-li pachatel po výkonu peněžitého trestu po dobu jednoho roku znovu odsouzen, hledí se na něj, jako by nebyl odsouzen.".

5. V § 55 se připojuje nový odstavec 4, který zní:

"(4) Nebyl-li pachatel po dobu jednoho roku od právní moci rozsudku, jímž mu byl uložen trest propadnutí věci, znovu odsouzen, hledí se na něj, jako by nebyl odsouzen.".

6. V § 62 odst. 1 se vypouštějí slova "nedovoleného překročení státní hranice podle § 109 odst. 3"; za slova "válečné zrady (§ 114)" se vkládají slova "nedovoleného překročení státní hranice podle § 171b odst. 3".

7. § 64a včetně nadpisu se vypouští.

8. V § 69 odst. 1 písm. c) na konci se čárka nahrazuje tečkou a ustanovení písmene d) se vypouští.

9. § 72 odst. 2 písm. b) zní:

"b) pachatel, který se oddává zneužívání návykové látky, spáchal trestný čin pod jejím vlivem nebo v souvislosti s jejím zneužíváním; ochranné léčení však neuloží, je-li vzhledem k osobě pachatele zřejmé, že jeho účelu nelze dosáhnout.".

V odstavci 5 se za prvou větu vkládá tato nová věta:

"Trvání ochranného léčení uloženého podle odstavce 2 písm. b) však může být ukončeno, jestliže se během jeho výkonu zjistí, že jeho účelu nelze dosáhnout.".

10. V § 89 odst. 7 písm. g) zní:

"g) vyvolání potratu nebo usmrcení plodu,".

V odstavcích 9 a 12 se slova "národního výboru" nahrazují slovy "orgánu státní správy a samosprávy".

Za odstavec 14 se vkládají nové odstavce 15, 16, 17, které znějí:

"(15) Při stanovení výše škody se vychází z ceny, za kterou se věc, která byla předmětem útoku, v době a v místě činu obvykle prodává. Nelze-li takto výši škody zjistit, vychází se z účelně vynaložených nákladů na obstarání stejné nebo obdobné věci nebo uvedení věci v předešlý stav.

(16) Věcí se rozumí i ovladatelná přírodní síla.

(17) Vloupáním se rozumí vniknutí do uzavřeného prostoru lstí, nedovoleným překonáním uzamčení nebo překonáním jiné jistící překážky s použitím síly.".

Dosavadní odstavce 15 a 16 se označují jako odstavce 18 a 19.

11. V § 102 se za slovo "vlády" vkládají slova "anebo Ústavní soud České a Slovenské Federativní Republiky, Ústavní soud České republiky nebo Ústavní soud Slovenské republiky".

12. § 109 včetně nadpisu se vypouští.

13. § 111 včetně nadpisu se vypouští.

14. § 121 odst. 1 zní:

"(1) Kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli nepatrnou tím, že poškozuje spotřebitele zejména tak, že je šidí na jakosti, množství nebo hmotnosti zboží, nebo kdo uvede ve větším rozsahu na trh výrobky, práce nebo služby a zatají přitom jejich podstatné vady, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.".

15. Nadpis pod ustanovením § 125 zní:

"Zkreslování údajů hospodářské a obchodní evidence".

Odstavec 1 zní:

"(1) Kdo v úmyslu zajistit sobě nebo jinému neoprávněné výhody uvede o závažných skutečnostech ve výkazu, hlášení, vstupních údajích vkládaných do počítače nebo v jiných podkladech sloužících ke kontrole hospodaření, nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, nebo kdo uvede nepravdivé údaje v podkladech pro zápis do obchodního rejstříku, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.".

16. V § 127 odst. 1 se slova "podniku nebo organizaci nebo jejich složce" nahrazují slovy "sobě nebo jinému".

V odstavci 2 se slova "podniku nebo organizace" vypouštějí.

17 § 128 včetně nadpisu zní:

"§ 128

Zneužívání informací v obchodním stylu

(1) Kdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému výhodu nebo prospěch neoprávněné užije informace dosud nikoli veřejně přístupné, kterou získal z důvodu svého zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce a jejíž zveřejnění podstatně ovlivňuje rozhodování v obchodním styku, a uskuteční nebo dá podnět k uskutečnění smlouvy nebo operace na organizovaném trhu cenných papírů nebo zboží, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

(2) Stejně bude potrestán, kdo jako pracovník, člen orgánu, společník, podnikatel nebo účastník na podnikání dvou nebo více podniků nebo organizací se stejným nebo podobným předmětem činnosti v úmyslu uvedeném v odstavci 1 uzavře nebo dá popud k uzavření smlouvy na úkor jedné nebo více z nich.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo jiného značný prospěch.

(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo jiného prospěch velkého rozsahu.".

Za § 128 se vkládají nové § 128a, 128b a 128c, které včetně společného nadpisu znějí:

"Pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě

§ 128a

(1) Kdo v souvislosti s veřejnou soutěží nebo veřejnou dražbou v úmyslu způsobit jinému škodu anebo opatřit sobě nebo jinému prospěch zjedná některému soutěžiteli nebo účastníku dražby přednost nebo výhodnější podmínky na úkor jiných soutěžitelů, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, jestliže,

a) spáchá čin uvedený v odstavci 1 jako vyhlašovatel nebo pořadatel veřejné soutěže nebo veřejné dražby, člen privatizační komise, licitátor nebo jako člen organizované skupiny,

b) způsobí takovým činem značnou škodu nebo pro jiného získá značný prospěch.

(3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán, kdo za okolností uvedených v odstavci 1 žádá, přijme nebo si dá slíbit majetkový nebo jiný prospěch.

§ 128b

Kdo se dopustí pletich v souvislosti s veřejnou soutěží tím, že

a) lstí nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného, aby se zdržel účasti v soutěži,

b) jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti v soutěži, nebo

c) žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti v soutěži, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

§ 128c

Kdo se dopustí pletich při veřejné dražbě věci tím, že

a) lstí nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného, aby se zdržel účasti na podávání návrhů při dražbě,

b) jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží podávání návrhů při dražbě, nebo

c) žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží podávání návrhů při dražbě, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.".

19. V § 148 odst. 1 se slova "až na tři léta" nahrazují slovy "na šest měsíců až tři léta".

Připojuje se nový odstavec 3, který zní:

"(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.".

20. § 151 včetně nadpisu zní:

"§ 151

Porušování průmyslových práv

Kdo neoprávněně zasáhne do práv k chráněnému vynálezu, průmyslovému vzoru, užitnému vzoru nebo topografii polovodičového výrobku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem.".

21. V § 153 odst. 1 se slova "národního výboru" nahrazují slovy "orgánu státní správy a samosprávy".

22. V § 167 odst. 1 se vypouštějí slova "nedovoleného překročení státní hranice podle § 109 odst. 2, 3"; za slova "padělání a pozměňování peněz (§ 140)" se vkládají slova "nedovoleného překročení státní hranice podle § 171b odst. 2, 3".

23. Za § 169a se vkládá nový § 169b, který včetně nadpisu zní:

"§ 169b

Pohrdání soudem

Kdo opakovaně závažným způsobem ruší jednání soudu, nebo kdo se opakovaně při takovém jednání k soudu chová urážlivě nebo soud znevažuje, bude potrestán odnětím svobody až na dva roky nebo peněžitým trestem.".

24. V § 171 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové ustanovení písmene b), které zní:

"b) zdržuje se na území republiky, ačkoli mu byl uložen trest vyhoštění,".

Dosavadní písmena b) až d) se označují písmeny c) až e).

25. Za § 171 se vkládají nové § 171a, 171b a 171c, které včetně společného nadpisu znějí:

"Nedovolené překročení státní hranice

§ 171a

(1) Kdo pro jiného organizuje překročení státní hranice mimo vyznačený hraniční přechod, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin, nebo

b) spáchá-li takový čin za úplatu.

§ 171b

(1) Kdo překročí státní hranici za použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo propadnutím majetku.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, jestliže

a) čin uvedený v odstavci 1 zorganizuje,

b) spáchá takový čin se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami,

c) spáchá takový čin v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin,

d) způsobí takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo jiný zvlášť závažný následek, nebo

e) spáchá takový čin za branné pohotovosti státu.

(3) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo spáchá-li takový čin jako voják za branné pohotovosti státu.

§ 171c

Kdo poruší předpisy o mezinárodních letech tím, že vnikne vzdušným dopravním prostředkem na území republiky, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.".

26. § 175 odst. 1 zní:

"(1) Kdo jako svědek, znalec nebo tlumočník před soudem, prokurátorem nebo před vyšetřovatelem nebo vyhledávacím orgánem, pokud konají vyšetřování nebo vyhledávání podle trestního řádu, anebo před státním notářem nebo orgánem hospodářské arbitráže, pokud vykonávají rozhodovací činnost, anebo před vyšetřovací komisí zákonodárného sboru,

a) uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí nebo pro zjištění vyšetřovací komise zákonodárného sboru, nebo

b) takovou okolnost zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.".

27. § 176 odst. 2 zní:

"(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo

b) způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.".

28. § 185 odst. 3 zní:

"(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 jako člen organizované skupiny,

b) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu, nebo

c) spáchá-li takový čin za branné pohotovosti státu.".

29. V § 196 se připojuje nový odstavec 3, který zní:

"(3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání takového činu.".

30. V § 198 se slova "a pohoršlivým způsobem" vypouštějí.

31. Za § 198 se vkládá nový § 198a, který včetně nadpisu zní:

"§ 198a

Podněcování k národnostní a rasové nenávisti

(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu nebo rase nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

(2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1.".

32. Za § 201 se vkládá nový § 201a, který včetně názvu zní:

"§ 201a

Opilství

(1) Kdo se požitím nebo aplikací návykové látky nebo jinak přivede, byť i z nedbalosti, do stavu nepříčetnosti, v němž se dopustí trestného činu, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let; dopustí-li se však trestného činu, za který zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším.

(2) Ustanovení odstavce 1 se neužije, přivedl-li se pachatel do stavu nepříčetnosti v úmyslu spáchat trestný čin.".

33. § 202 včetně nadpisu zní:

"§ 202

Výtržnictví

(1) Kdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, hanobí historickou nebo kulturní památku, hrob nebo jiné pietní místo anebo hrubým způsobem ruší shromáždění nebo obřad občanů, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny.".

34. § 203 včetně nadpisu zní:

"§ 203

Týrání zvířat

(1) Kdo týrá zvíře, ačkoliv byl za obdobný přestupek v posledním roce postižen nebo za takový čin v posledních dvou letech odsouzen, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

(2) Kdo veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném utýrá zvíře, bude potrestán odnětím svobody až na dva roky.".

35. § 216 včetně nadpisu zní:

"§ 216

Únos

(1) Kdo dítě nebo osobu stiženou duševní poruchou nebo duševně nedostatečně vyvinutou odejme z opatrování toho, kdo má podle zákona nebo podle úředního rozhodnutí povinnost o ně pečovat, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem.

(2) odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému majetkový prospěch, nebo

b) ohrozí-li takovým činem mravní vývoj unesené osoby.

(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví, smrt nebo jiný zvlášť závažný následek.".

36. Za § 216 se vkládají nové § 216a a § 216b, které včetně nadpisů znějí:

"§ 216a

Obchodování s dětmi

(1) Kdo za odměnu svěří dítě do moci jiného za účelem adopce, využívání dětské práce nebo pro jiný účel, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo

b) získá-li takovým činem značný prospěch.

(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví, smrt nebo jiný zvlášť závažný následek.

§ 216b

Společné ustanovení

Dítětem podle § 216 a § 216a se rozumí osoba mladší než osmnáct let, pokud nedosáhla zletilosti již dříve.".

37. § 231 odst. 3 zní:

"(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny.".

Připojuje se nový odstavec 4, který zní:

"(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví, smrt nebo jiný zvlášť závažný následek.".

38. § 235 odst. 2 zní:

"(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

b) spáchá-li takový čin se zbraní nebo výdělečně, nebo

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.".

39. § 247 včetně nadpisu zní:

"§ 247

Krádež

(1) Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a

a) způsobí tak škodu nikoli nepatrnou,

b) čin spáchá vloupáním,

c) bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí,

d) čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, nebo

e) byl za takový čin v posledních dvou letech odsouzen, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až na tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu nikoli malou.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

b) spáchá-li takový čin výdělečně, nebo

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.

(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.".

40. V § 248 odst. 1 se slovo "přivlastní" nahrazuje slovem "přisvojí"; slova "až na jeden rok" se nahrazují slovy "až na dvě léta".

V odstavci 3 se za písmeno a) vkládá nové ustanovení písmene b), které zní:

"b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,".

Dosavadní písmena b) a c) se označují písmeny c) a d).

41. § 249 odst. 1 zní:

"(1) Kdo se zmocní cizí věci nikoli malé hodnoty nebo motorového vozidla v úmyslu jich přechodně užívat, nebo kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli malou tím, že neoprávněně takových věcí, které mu byly svěřeny, přechodně užívá, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.".

42. V § 250 odst. 1 se slova "až na jeden rok" nahrazují slovy "až na dvě léta".

Odstavec 3 zní:

"(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny nebo výdělečně, nebo

b) způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.".

43. Za § 250 se zařazuje nový § 250a, který včetně nadpisu zní:

"§ 250a

Provozování nepoctivých her nebo sázek

(1) Kdo provozuje peněžní nebo jinou podobnou hru nebo sázku, jejíž pravidla nezaručují rovné možnosti výhry všem účastníkům, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch.".

44. Za § 251 se vkládá nový § 251a, který zní:

"§ 251a

(1) Kdo jinému umožní zastřít původ nebo zjištění původu věci získané trestnou činností, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 výdělečně nebo jako člen organizované skupiny, nebo

b) získá-li takovým činem značný prospěch.

(3) odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věcem pocházejícím z obchodu s omamnými nebo psychotropními látkami nebo z jiného zvlášť závažného trestného činu.".

45. V § 254 odst. 1 se slovo "přivlastní" nahrazuje slovem "přisvojí".

46. Za § 256 se vkládají nové § 256a a 256b, které včetně nadpisů znějí:

"§ 256a

Zvýhodňování věřitele

(1) Kdo jako dlužník, který není schopen plnit své splatné závazky, zmaří, byť i jen částečně, uspokojení svého věřitele tím, že zvýhodní jiného věřitele, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu.

§ 256b

Pletichy při řízení konkursním a vyrovnacím

(1) Kdo jako konkursní věřitel v souvislosti s hlasováním o nuceném vyrovnání nebo jako věřitel v souvislosti s hlasováním při vyrovnacím jednání přijme nebo si dá slíbit majetkový nebo jiný prospěch, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem.

(2) Stejně bude potrestán, kdo věřiteli v souvislosti s hlasováním o nuceném vyrovnání za souhlas s vyrovnáním poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch.".

47. Za § 257 se vkládá nový § 257a, který zní:

"§ 257a

Poškození nebo zneužití záznamu na nosiči informací

(1) Kdo v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou újmu nebo získat sobě nebo jinému neoprávněný prospěch získá přístup k nosiči informaci a tím

a) takových informací neoprávněně užije,

b) informace zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnými, nebo

c) učiní zásah do technického nebo programového vybavení počítače, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo

b) způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo získá-li sobě nebo jinému značný prospěch.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu nebo získá-li sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu.".

§ 294 včetně nadpisu zní:

"§ 294

Zvláštní ustanovení o trestní odpovědnosti osob podléhajících pravomoci vojenských soudů

(1) Čin, který vykazuje znaky trestného činu nenastoupení služby v ozbrojených silách podle § 270, neuposlechnutí rozkazu podle § 273 odst. 1 a § 274 odst. 1, zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti podle § 275 odst. 1, urážky mezi vojáky podle § 276, § 277 odst. 1 a § 278 odst. 1, porušování práv a chráněných zájmů vojáků podle § 279a odst. 1, vyhýbání se služebnímu úkonu a výkonu vojenské služby podle § 280 odst. 1, svémocného odloučení podle § 284 odst. 1, porušování povinností dozorčí služby podle § 286 odst. 1, porušování povinností služby při obraně vzdušného prostoru podle § 287 odst. 1, ohrožování morálního stavu jednotky podle § 288 odst. 1 a porušování služebních povinností podle § 288a odst. 1, není trestným činem, jestliže stupeň jeho nebezpečnosti pro společnost je malý.

(2) Soud může upustit od potrestání pachatele, který jako osoba podléhající pravomoci vojenských soudů spáchal trestný čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je malý, také tehdy, jestliže velitel nebo náčelník nabídl výchovné působení na pachatele a soud má za to, že vzhledem k tomu, k povaze spáchaného činu a k osobě pachatele se uložení trestu nejeví nutným.".

49. Pod označení § 295 se vkládá nadpis

"Svémocné vzdálení".

Článek II

Přechodná ustanovení

1. Odsouzené, kteří ke dni účinnosti zákona vykonávají trest ve vojenském nápravném útvaru soud zařadí pro výkon zbytku trestu do první nápravně výchovné skupiny.

2. U odsouzených, u nichž soud rozhodl, že vykonají trest ve vojenském nápravném útvaru, a výkon trestu dosud nenastoupili, soud rozhodne, že trest vykonají v první nápravně výchovné skupině.

Článek III

Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění trestního zákona.

Článek IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.

V Praze dne 28. listopadu 1991

prof. JUDr. Martin KONTRA, CSc.

JUDr. Jiří KOVÁŘ

předseda výboru ústavně právního SN

předseda výboru ústavně právního SL

Ing. Jaroslav CUHRA

Pavel KONEČNÝ

tajemník výboru ústavně právního SN

tajemník výboru ústavně právního SL

 

Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon, ve znění návrhu ústavně právních výborů na usnesení SL a SN (tisk 1064)

§ 7

§ 7, poř. č. 17, posl. Kudláček

Z § 7 odst. 1 vypustit slova "zvláště závažného".

§ 12

§ 12, poř. č. 2, posl. Pohanka

§ 12 odst. 2 ponechat a vypustit § 201a.

Nebude-li tento návrh přijat, pak doplnit bod 1. textem: "... a ruší se číslování odstavců.".

§ 72

§ 72, poř. č. 17, posl. Kudláček

Z § 72 odst. 2 písm. b) vypustit větu za středníkem (t. j. od slov "ochranné léčení však neuloží...").

§ 72, poř. č. 10, posl. Kaplanová

V § 72 odst. 5 počátek druhé věty upravit takto: "Ochranné léčení trvající nejméně tři týdny, uložené podle...".

§ 128a

§ 128a, poř. č. 5, posl. Jediňák

Navržené ustanovení § 128a doplnit o nový odstavec 2 v tomto znění:

"(2) Stejně bude potrestán, kdo se činu uvedeného v odstavci 1 dopustí v souvislosti s prodejem privatizovaného majetku na základě smlouvy uzavřené s kupujícím.".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

§ 140

§ 140, poř. č. 11, posl. Zahrádka

V § 140 odst. 1 doplnit třetí větu takto: "kdo padělané nebo pozměněné peníze doveze na území státu,".

§ 175

§ 175, poř. č. 2, posl. Pohanka

Z § 175 odst. 1 vypustit slova "nebo orgánem hospodářské arbitráže".

§ 175, poř. č. 6, posl. J. Konečný

Z § 175 odst. 1 vypustit slova "orgán hospodářské arbitáže".

§ 181a

§ 181a, poř. č. 5, posl. Jediňák

Dosavadní ustanovení § 181a doplnit o nový odstavec 2 v tomto znění:

"(2) Stejně bude potrestán, kdo činem uvedeným v odstavci 1 poruší předpisy o provozu jaderného reaktoru nebo o skladování, zpracování, ukládání, dopravě, dovozu a vývozu jaderných materiálů.".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako 3 a 4 a v odstavcích 3 a 4 se slova "v odstavci 1" nahrazují slovy "v odstavci 1 nebo 2".

§ 201

§ 201, poř. č. 17, posl. Kudláček

V § 201 k první větě připojit text "bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem" a označit ji jako odstavec 1. Ke zbývající části textu předeslat slova "Kdo se dopustil jednání uvedeného v odstavci 1" a označit ji jako odstavec 2.

§ 203

§ 203, poř. č. 3, posl. Tomsa

§ 203 zní:

"§ 203

Týrání zvířat

a) Kdo se dopustí psychického nebo fyzického týrání zvířete, kterým způsobí jeho smrt nebo vážné poškození jeho zdraví bude potrestán odnětím svobody až na dva roky nebo peněžitým trestem do 50 000 Kčs nebo obojím.

b) Soud může pro takové týrání zvíře odejmout, vyslovit zákaz držení zvířat na dobu do pěti let nebo vyslovit zákaz výkonu povolání nebo jiné činnosti, v souvislosti s níž došlo k týrání zvířete, na dobu až pěti let.

c) Pokud se pachatel dopustil trestného činu týrání zvířat opakovaně může být potrestán odnětím svobody až na tři roky.".

§ 203, poř. č. 13, posl. Blažek a posl. Šebej

§ 203 zní:

"§ 203

(1) Kdo se dopustí týrání zvířete, které způsobí jeho smrt nebo vážné poškození jeho zdraví, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP