FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY 1990

VI. volební období

63

Vládní návrh,

kterým se předkládají Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o Mezinárodním měnovém fondu sjednaná dne 22. července 1944 ve Washingtonu, Dohoda o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj sjednaná dne 22. července 1944 ve Washingtonu, Dohoda o Mezinárodní finanční korporaci sjednaná dne 25. května 1955 ve Washingtonu, Dohoda o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky sjednaná dne 11. října 1985 ve Washingtonu a Dohoda o Mezinárodním sdružení pro rozvoj sjednaná dne 26. ledna 1960 ve Washingtonu

Návrh schvalovacího usnesení:

Federální shromáždění ČSFR souhlasí s Dohodou o Mezinárodním měnovém fondu sjednanou dne 22. července 1944 ve Washingtonu, s Dohodou o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj sjednanou dne 22. července 1944 ve Washingtonu, s Dohodou o Mezinárodní finanční korporaci sjednanou dne 25. května 1955 ve Washingtonu, s Dohodou o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky sjednanou dne 11. října 1985 ve Washingtonu a s Dohodou o Mezinárodním sdružení pro rozvoj sjednanou dne 26. ledna 1960 ve Washingtonu ve znění dodatků a s přístupem ČSFR k těmto dohodám.

Mezinárodní měnový fond

ČLÁNKY DOHODY

Vlády, jejichž jménem je tato Dohoda podepsána, se dohodly takto:

ÚVODNÍ ČLÁNEK

I. Mezinárodní měnový fond je založen a bude působit podle ustanovení této Dohody, jak byla původně přijata a později změněna.

II. Aby se Fondu umožnilo řídit jeho operace a transakce, bude ve Fondu zřízena Všeobecná správa a Správa zvláštních práv čerpání. Členství ve Fondu bude opravňovat k účasti ve Správě zvláštních práv čerpání.

III. Operace a transakce připuštěné podle této Dohody budou řízeny Všeobecnou správou, která podle ustavení této Dohody pozůstává z Účtu všeobecných zdrojů, Zvláštního výplatního účtu a z Ukládacího účtu, přičemž však operace a transakce zahrnující zvláštní práva čerpání budou řízeny Správou zvláštních práv čerpání.

ČLÁNEK I

Cíle

Cíle Mezinárodního měnového fondu jsou:

I. Podporovat mezinárodní měnovou součinnost stálou institucí, která zabezpečí mechanismus konzultací a spolupráce v mezinárodních měnových otázkách.

II. Usnadňovat rozmach a vyrovnaný růst mezinárodního obchodu a přispívat tak k podpoře a udržování vysokého stupně zaměstnanosti a reálného důchodu i k rozvoji výrobních zdrojů všech členů jakožto prvořadých cílů hospodářské politiky.

III. Podporovat kursovou stabilitu, udržovat řádná devizová ujednání mezi členy a čelit konkurenčnímu znehodnocování měny.

IV. Napomáhat při ustanovení mnohostranné soustavy plateb pro běžné transakce mezi členy a při odstraňování devizových omezení, která brání rozvoji světového obchodu.

V. Dodávat členům důvěru tím, že jim budou za přiměřených jistot dočasně přístupné všeobecné zdroje Fondu, a poskytovat jim takto možnost napravit poruchy ve vyrovnanosti jejich platebních bilancí, aniž by se Fond uchyloval k opatřením škodlivým národní či mezinárodní prosperitě.

VI. V souladu s tím, co bylo uvedeno, zkracovat trvání a zmírňovat stupeň nerovnováhy v mezinárodních platebních bilancích členů. Fond se bude řídit při každém svém jednání a při všech rozhodnutích cíli uvedenými v tomto článku.

ČLÁNEK II

Členství

Část 1. Původní členové

Původními členy Fondu budou státy zastoupené na Měnové a finanční konferenci spojených národů, jejich vlády přijmou členství před 31. prosincem 1945.

Část 2. Ostatní členové

Členství bude přístupno jiným zemím v době a za podmínek, jaké může stanovit Sbor guvernérů. Tyto podmínky, včetně podmínek pro úpisy, budou spočívat na zásadách shodných s podmínkami uplatněnými vůči ostatním zemím, které již jsou členy.

ČLÁNEK III

Kvóty a úpisy

Část 1. Kvóty a placení úpisů

Každému členu bude určena kvóta vyjádřená ve zvláštních právech čerpání. Kvóty členů zastoupených na Měnové a finanční konferenci Spojených národů, kteří přijmou členství před 31. prosincem 1945, budou ve výši podle přílohy A. Kvóty ostatních členů budou stanoveny Sborem guvernérů. Úpis každého člena se bude rovnat jeho kvótě a bude zaplacen v plné výši Fondu u vhodného ukládacího místa.

Část 2. Úpravy kvót

a) Sbor guvernérů provede v obdobích ne delších než pět let celkové přezkoumání kvót členů a bude-li to považovat za vhodné, navrhne jejich úpravu. Může také, jestliže to pokládá za účelné, uvažovat v kterékoli jiné podobě o úpravě jednotlivé kvóty na žádost příslušného člena.

b) Fond může kdykoli navrhnout zvýšení kvót těch členů Fondu, kteří byli členy ke dni 31. srpna 1975, v poměru k jejich kvótám k tomuto datu v úhrnné částce nepřevyšující částky převedené podle článku V, části 12f, i) a j) ze Zvláštního výplatního účtu na Účet všeobecných zdrojů.

c) K jakékoli změně kvót je zapotřebí osmdesátipětiprocentní většiny všech hlasů.

d) Kvóta člena se nezmění, dokud člen s tím neprojeví souhlas a dokud nezaplatí, nejde-li o případ, kdy se zaplacení předpokládá podle části 3b) tohoto článku.

Část 3. Placení při změnách kvót

a) Každý člen, který souhlasí se zvýšením své kvóty podle části 2a) tohoto článku, zaplatí Fondu ve lhůtě jím stanovené dvacet pět procent zvýšení ve zvláštních právech čerpání. Sbor guvernérů však může stanovit, že úhrady mohou být prováděny na stejném základě pro všechny členy vcelku nebo částečně v měnách jiných členů určených Fondem s jejich souhlasem nebo ve vlastní měně člena. Neúčastník zaplatí v měnách jiných členů výslovně stanovených Fondem a s jejich souhlasem část zvýšení odpovídající podílu, který mají platit účastníci ve zvláštních právech čerpání. Zůstatek zvýšení zaplatí člen ve své vlastní měně. Držba měny některého člena Fondem se nezvýší nad úroveň, při níž by podléhala poplatkům podle článku V části 8b) (II) v důsledku plateb jinými členy podle tohoto ustanovení.

b) U každého člena, který souhlasí se zvýšením své kvóty podle části 2b) tohoto článku, se předpokládá, že zaplatil Fondu částku úpisu, která odpovídá takovému zvýšení.

c) Jestliže člen souhlasí se snížením své kvóty, Fond uhradí členu během šedesáti dnů částku odpovídající snížení. Úhradu Fond provede v měně člena a v takové částce zvláštních práv čerpání nebo měn jiných určených členů s jejich souhlasem, aby se zabránilo snížení držby měny Fondem pod novou kvótu, za výjimečných okolností Fond však může snížit svou držbu měny pod novou kvótu úhradou členovi v jeho vlastní měně.

d) Sedmdesátiprocentní většina všech hlasů se vyžaduje k jakémukoli rozhodnutí podle shora uvedeného odstavce a) s výjimkou stanovení doby a určení měn podle uvedeného ustanovení.

Část 4. Nahrazování měny cennými papíry

Fond přijme na Účet všeobecných zdrojů od kteréhokoli člena místo jakékoli části jeho měny, která podle úsudku Fondu není potřebná pro jeho operace a transakce, poukázky nebo obdobné dluhopisy, vydané členem či jeho ukládacím místem určeným podle článku XIII, části 2; takové ukládací cenné papíry budou neobchodovatelné, bezúročné a splatné v jejich jmenovité hodnotě na požádání připsáním ve prospěch účtu Fondu u určeného ukládacího místa. Tato část se vztahuje nejen na měnu upisovanou členy, nýbrž také na jakoukoli měnu jinak dlužnou Fondu nebo jím získanou a určenou ve prospěch Účtu všeobecných zdrojů.

ČLÁNEK IV

Závazky ve vztahu ke kursovým soustavám

Část 1. Všeobecné závazky členů

Jako uznání toho, že stěžejním posláním mezinárodní měnové soustavy je vytvářet mechanismus, který usnadňuje směnu zboží, služeb a kapitálu mezi zeměmi a který podporuje zdravý hospodářský růst, a že hlavním záměrem je trvalý rozvoj řádných základních podmínek nutných pro finanční a hospodářskou stabilitu, se každý člen zavazuje spolupracovat s Fondem a s ostatními členy k zabezpečování řádných devizových soustav a k podpoře stabilní soustavy devizových kursů. Každý člen zejména

I. bude s náležitým přihlédnutím ke svým podmínkám usilovat o takové zaměření své hospodářské a finanční politiky, aby byl podporován řádný hospodářský růst za přiměřené cenové stability,

II. bude dbát o podporu stability posilováním náležitých základních hospodářských a finančních podmínek i měnové soustavy, která by nevedla ke vzniku nahodilých poruch,

III. vyvaruje se manipulací s devizovými kursy nebo s mezinárodní měnovou soustavou, kterými by znemožňoval dosažení účinné nápravy platebních bilancí anebo těžil z výhod z nekalé soutěže na úkor ostatních členů; a

IV. bude provádět devizovou politiku v souladu se závazky podle této části.

Část 2. Všeobecné uspořádání devizových kursů

a) Každý člen oznámí Fondu do třiceti dnů ode dne druhé úpravy této Dohody devizovou kursovou soustavu, kterou zamýšlí uplatňovat, aby splnil závazky podle části 1 tohoto článku, a bude neprodleně oznamovat jakékoli změny ve své kursové soustavě.

b) Podle povahy mezinárodní měnové soustavy, jak převládala k 1. lednu 1976, mohou kursové soustavy zahrnovat:

I. udržování hodnoty měny člena a podle jeho volby ve vztahu ke zvláštním právům čerpání nebo k odlišnému všeobecnému jmenovateli jinému než zlato, nebo

II. společnou soustavu, kterou členové udržují hodnotu svých měn ve vztahu k hodnotě měny nebo měn jiných členů, nebo

III. jiné kursové uspořádání podle volby člena.

c) V souladu s vývojem mezinárodní měnové soustavy může Fond většinou osmdesátipěti procent všech hlasů přijmout opatření o všeobecném kursovém uspořádání, aniž by se omezilo právo členů na kursovou soustavu podle vlastní volby, odpovídající cílům Fondu i závazkům podle části 1 tohoto článku.

Část 3. Dohled na kursové uspořádání

a) Fond bude dohlížet na mezinárodní měnovou soustavu, aby zajišťoval její účinnost, jakož i na to, jak se každý člen vypořádává se svými závazky podle části 1 tohoto článku.

b) K plnění svých funkcí podle předchozího odstavce a) bude Fond vykonávat pevný dohled nad politikou devizových kursů členů a přijme v tomto směru potřebné zásady jako směrnici pro všechny členy. Každý člen poskytne Fondu nezbytné informace pro takový dohled a na žádost Fondu projedná s ním otázky kursové politiky. Zásady přijaté Fondem budou odpovídat společnému uspořádání, podle něhož členové udržují hodnotu svých měn ve vztahu k hodnotám měny či měn ostatních členů, stejně tak jako jinému kursovému uspořádán podle volby člena, odpovídajícímu cílům Fondu a části 1 tohoto článku. Zásady budou respektovat vnitřní sociální a celkovou politiku členů a při jejich uplatňování bude Fond brát náležitý zřetel na podmínky členů.

Část 4. Parity

Fond může rozhodnout osmdesátipětiprocentní většinou všech hlasů, že mezinárodní hospodářské podmínky dovolují, aby byla zavedena široce uplatňovaná soustava kursového uspořádání, spočívající ve stálých, ale upravovatelných paritách. Fond přijme takové rozhodnutí na základě náležité stability světové ekonomiky a vezme přitom v úvahu cenové pohyby a tempa rozvoje ekonomik členů. Rozhodnutí učiní s přihlédnutím k vývoji mezinárodní měnové soustavy - se zvláštním zřetelem k zdrojům likvidity a v zájmu zajištění účinného působení soustavy parit, jakož i se zřetelem na ujednání, podle něhož členové jak s přebytkovostí, tak i se schodkovitostí platebních bilancí přistoupí k rozhodnému pohotovému účinnému a souměrnému opatření pro dosažení rovnováhy, jakož i na podkladě ujednání o intervencích a postupu při řešení nerovnováhy. Po přijetí takového rozhodnutí oznámí Fond členům, že se uplatňují ustanovení Přílohy C.

Část 5. Zvláštní měny na územích člena

a) Při opatření člena v otázkách jeho měny podle tohoto článku se bude mít za to, že se vztahuje na jednotlivé měny všech území, vůči nimž člen přijal tuto Dohodu podle článku XXXI, části 2g), pokud člen neprohlásí, že se tato opatření vztahují buď jen na měnu mateřského území, nebo jen na jednu či více jmenovitě uvedených zvláštních měn, nebo na měnu mateřského území i na jednu či více jmenovitě uvedených zvláštních měn.

b) Při jednání Fondu podle tohoto článku se bude mít za to, že se vztahuje na všechny měny člena podle předchozího odstavce a), pokud Fond neprohlásí jinak.

ČLÁNEK V

Operace a transakce Fondu

Část 1. Instituce jednající s Fondem

Každý člen bude jednat s Fondem jen prostřednictvím svého ministerstva financí, ústřední banky, stabilizačního fondu anebo jiné podobné finanční instituce a Fond bude jednat jen s těmito institucemi nebo jejich prostřednictvím.

Část 2. Vymezení operací a transakcí Fondu

a) Pokud není v této Dohodě ustanoveno jinak, transakce na účet Fondu budou omezeny jen na ty, jimiž mají být členovi z jeho podnětu opatřena ze všeobecných zdrojů Fondu zvláštní práva čerpání nebo měny jiných členů, vedené na Účtě všeobecných zdrojů směnou za měnu člena, který požaduje odkup.

b) Fond může na požádání rozhodnout o poskytnutí finančních a technických služeb, včetně správy zdrojů, jimiž přispěli členové, pokud je to v souladu s cíli Fondu. Operace zahrnuté do takových poskytovaných finančních služeb nepůjdou na účet Fondu.

Ze služeb podle tohoto odstavce nevznikne členovi žádný závazek, pokud s tím neprojeví souhlas.

Část 3. Podmínky pro používání všeobecných zdrojů Fondu

a) Fond přijme směrnice o používání svých všeobecných zdrojů včetně směrnic pro ujednání o pohotových zdrojích nebo podobné dohody a může přijmout zvláštní směrnice, které členům pomohou řešit jejich problémy platební bilance způsobem odpovídajícím ustanovení této Dohody a budou skýtat přiměřené jistoty pro dočasné použití všeobecných zdrojů Fondu.

b) Člen bude oprávněn odkoupit měny jiných členů od Fondu za odpovídající částku své vlastní měny za těchto podmínek:

I. použití všeobecných zdrojů Fondu členem bude v souladu s ustanoveními této Dohody a se směrnicemi vydanými na jejich podkladě,

II. člen doloží, že potřebuje provést odkup pro řešení stavu své platební bilance nebo rezerv, popř. jejich vývoje,

III. navrhovaný odkup bude buď odkupem rezervní tranše anebo bude v takovém rozsahu, aby u Fondu držba měny člena, který provádí odkup, nepřesáhla dvě stě procent jeho kvóty;

IV. Fondu nedošla dříve prohlášení podle části 5 tohoto článku, podle článku VI, části 1 nebo článku XXVI, části 2a), že člen, který požaduje odkup, není způsobilý používat všeobecné zdroje Fondu.

c) Fond prozkoumá žádost o odkup, aby rozhodl, zda navrhovaný odkup by byl ve shodě s ustanoveními této Dohody a se směrnicemi přijatými k jejímu provedení s tím, že k žádostem o odkup rezervní tranše nebudou vznášeny výhrady.

d) Fond přijme směrnice se stanovením postupu pro výběr měn určených k prodeji, při čemž po projednání se členy vezme v úvahu stav platební bilance a stav rezerv členů i vývoj na devizových trzích, jakož i žádoucí posilování výhledově vyrovnaných pozic ve Fondu; jestliže některý člen doloží, že navrhuje odkup měny jiného člena, protože kupující člen chce získat za svou měnu odpovídající částku nabízenou tímto dalším členem, bude oprávněn odkoupit měnu tohoto dalšího člena, pokud Fond neprohlásí podle článku VII, část 3, že držba takové měny se stala nedostatkovou.

e) I. Každý člen zajistí, že zůstatky jeho měny odkupované od Fondu jsou zůstatky volně použitelné měny, nebo že mohou být směněny v době odkupu za volně použitelnou měnu podle jeho volby a při devizovém kursu mezi těmito dvěma měnami, který odpovídá kursu mezi nimi na základě článku XIX, části 7a).

II. Každý člen, jehož měna se od Fondu odkupuje nebo získává směnou za měnu odkoupenou od Fondu, bude spolupracovat s Fondem i s dalšími členy, aby se umožnilo, že takové zůstatky budou směněny v době odkupu za volně použitelné měny ostatních členů.

III. Směna měny, která není volně použitelná, bude podle bodu I. provedena členem, jehož měna se odkupuje, pokud se tento člen a kupující člen nedohodnou na jiném postupu.

IV. Člen kupující od Fondu volně použitelnou měnu dalšího člena a požadující směnit ji za další volně použitelnou měnu, provede směnu s jiným členem, jestliže si tak tento člen přeje. Směna se provede za volně použitelnou měnu vybranou druhým členem při kursu podle bodu I. vpředu.

f) Fond může dohodnout podle schválených směrnic a postupů, že místo měn ostatních členů poskytne účastníkovi, který provádí odkup podle této části, zvláštní práva čerpání.

Část 4. Prominutí podmínek

Fond může podle svého uvážení a za podmínek, které zabezpečují jeho zájmy, prominout kteroukoli z podmínek stanovených v části 3b) (III) a (IV) tohoto článku, zejména jde-li o členy, o nichž je známo, že se vystříhali rozsáhlého nebo stálého používání všeobecných zdrojů Fondu. Při promíjení podmínek Fond uváží periodické nebo výjimečné požadavky člena domáhajícího se prominutí. Fond vezme též v úvahu ochotu člena dát v zástavu jako vedlejší zajištění přijatelná aktiva, která mají podle názoru Fondu dostatečnou hodnotu, aby chránila jeho zájmy, a může zástavu takového vedlejšího zajištění požadovat jako podmínku pro prominutí.

Část 5. Nezpůsobilost používat všeobecné zdroje Fondu

Kdykoli má Fond za to, že člen používá všeobecné zdroje Fondu způsobem, který odporuje jeho cílům, předloží členovi zprávu o svých názorech a stanoví přiměřenou lhůtu k odpovědi. Po předl žení této zprávy může Fond omezit používání všeobecných zdrojů tímto členem. Nedojde-li do stanovené lhůty od člena odpověď, nebo je-li došlá odpověď neuspokojující, může Fond nadále omezovat členovi používání všeobecných zdrojů Fondu nebo může člena když jej přiměřeně vyrozuměl, prohlásit za nezpůsobilého používat všeobecné zdroje Fondu.

Část 6. Jiné odkupy a prodeje zvláštních práv čerpání Fondem

a) Fond může přijmout zvláštní práva čerpání nabídnutá účastníkem za odpovídající částku měn jiných členů.

b) Fond může poskytnout účastníkovi na jeho žádost zvláštní práva čerpání za odpovídající částku měn jiných členů. Držba členovy měny Fondem nepřevýší jako důsledek těchto transakcí úroveň, při níž by držba podléhala poplatkům podle části 8b) (II) tohoto článku.

c) Měny poskytnuté nebo přijaté Fondem podle této části budou vybírány podle směrnic, které vezmou v úvahu zásady části 3d) či 7i) tohoto článku. Fond může přistoupit k transakcím podle této části jedině tehdy, jestliže člen, jehož měnu Fond poskytuje nebo přijímá, souhlasí s takovým použitím své měny.

Část 7. Zpětný odkup vlastní měny z držby Fondu

a) Člen bude oprávněn kdykoli odkoupit zpět svou měnu z držby Fondu, která podléhá poplatkům podle části 8b) tohoto článku.

b) Od člena, který provedl odkup podle části 3 tohoto článku, se bude zpravidla očekávat, že přistoupí ke zpětnému odkupu své měny z držby Fondu, která vyplývá z odkupu a podléhá poplatkům podle části 8b) tohoto článku, jakmile se zlepší jeho platební bilance a stav rezerv. Člen přistoupí ke zpětnému odkupu této držby, jestliže podle směrnic o zpětném odkupu, které Fond přijme, a po projednání s ním Fond prohlásí, že má přistoupit ke zpětnému odkupu vzhledem k tomu, že se zlepšila jeho platební bilance a stav rezerv.

c) Člen, který provedl odkup podle části 3 tohoto článku, provede zpětný odkup své měny z držby Fondu, která vyplývá z odkupu a podléhá poplatkům podle části 8b) tohoto článku, a to však nejpozději do pěti let po dni, k němuž byl proveden odkup. Fond může předepsat, aby zpětný odkup člen prováděl ve splátkách ve lhůtě od tří do pěti let po dni odkupu. Fond může osmdesátipětiprocentní většinou všech hlasů pozměnit období pro zpětný odkup podle tohoto odstavce a jakékoli období takto přijaté bude uplatňováno vůči všem členům.

d) Fond může osmdesátipětiprocentní většinou všech hlasů přijmout jiné lhůty, než jak je uvedeno v předchozím odstavci c), které budou platit stejně pro všechny členy ke zpětným odkupům držby měny nabyté Fondem podle zvláštní směrnice o použití jeho všeobecných zdrojů.

e) Člen přistoupí v souladu se směrnicemi, které Fond přijme sedmdesátiprocentní většinou všech svých hlasů, ke zpětnému odkupu své měny z držby Fondu, jejíž nabytí nevyplynulo z odkupů a držba podléhá poplatkům podle části 8b) (II) tohoto článku.

f) Rozhodnutí, kterým se stanoví, že podle směrnice o použití všeobecných zdrojů Fondu bude období pro zpětný odkup podle předchozích odstavců c) nebo d) kratší, než jak je stanoveno podle uvedené směrnice, se bude vztahovat jen na držbu, kterou Fond nabyl po dni účinnosti takového rozhodnutí.

g) Na žádost člena může Fond odložit datum splatnosti závazku zpětného odkupu, avšak nikoli nad hranici lhůt podle odstavců c) nebo d) výše či podle směrnic přijatých Fondem podle odstavce e) výše, pokud Fond nerozhodne sedmdesátiprocentní většinou všech hlasů, že delší období ke zpětnému odkupu, které odpovídá dočasnému použití všeobecných zdrojů Fondu, je odůvodněné proto, že vyrovnání závazku ke dni splatnosti by členovi vyvolalo mimořádné obtíže.

h) Směrnice Fondu podle části 3d) tohoto článku mohou být doplněny ustanovením, podle něhož může Fond rozhodnout po projednání se členem, že odprodá podle části 3b) tohoto článku svou držbu měny tohoto člena, u kterého nedošlo ke zpětnému odkupu v souladu s touto částí 7, aniž by tím byla dotčena jakákoli jiná opatření, k nimž může Fond přistoupit podle kteréhokoli jiného ustanovení této Dohody.

i) Všechny zpětné odkupy podle této části se budou uhrazovat zvláštními právy čerpání nebo měnami jiných členů určených Fondem. Pokud jde o měny, které mají být použity členy při zpětných odkupech, Fond přijme směrnice a pravidla o postupu, v nichž bude přihlédnuto k zásadám v části 3d) tohoto článku. Držba měny některého člena Fondem, které se používá ke zpětnému odkupu, nepřevýší zpětným odkupem úroveň, při níž by podléhala poplatkům podle části 8b (II) tohoto článku.

j) I. Jestliže měna některého člena výslovně určená podle předchozího odstavce i) není volně použitelnou měnou, pak takový člen zajistí, že ji může člen provádějící zpětný odkup získat v době tohoto odkupu za volně použitelnou měnu podle výběru člena, jehož měna byla zahrnuta mezi určené měny. Směna měny podle tohoto opatření se uskuteční při devizovém kursu mezi těmito dvěma měnami, který odpovídá kursu mezi nimi na základě článku XIX, části 7a).

k) II. Každý člen, jehož měna byla určena Fondem pro zpětné odkupy, bude spolupracovat s Fondem i s jinými členy, aby umožnil těm členům, kteří provádějí zpětný odkup, získat v době tohoto odkupu určenou měnu za volně použitelné měny jiných členů.

III. Směna podle odstavce j) (I) výše se provede se členem, jehož měna je k tomu určena, pokud se tento člen spolu s členem provádějícím zpětný odkup nedohodne na odlišném postupu.

IV. Jestliže člen provádějící zpětný odkup si přeje získat v době tohoto odkupu volně použitelnou měnu dalšího člena určeného Fondem podle odstavce i) výše, obdrží ji, požaduje-li tak jiný člen, od tohoto jiného člena za volně použitelnou měnu při kursu, na který se vztahuje odstavec j) (I) vpředu. Fond může stanovit předpisy o volně použitelné měně, která má být opatřována směnou.

Část 8. Poplatky

a) I. Fond uloží manipulační poplatek členovi při koupi zvláštních práv čerpání nebo měny jiného člena z Účtu všeobecných zdrojů za jeho vlastní měnu, při čemž Fond může stanovit nižší manipulační poplatek na odkupy v rámci rezervní tranše než na ostatní koupě. Správní poplatek na odkupy rezervní tranše nepřevýší půl procenta.

II. Fond může uložit poplatek na ujednání o pohotových zdrojích nebo na podobné dohody. Fond může rozhodnout, že poplatek za ujednání bude vyrovnán správním poplatkem ukládaným podle předchozího odstavce (I) při koupích podle tohoto ujednání.

b) Fond bude ukládat poplatky na své průměrné denní zůstatky členovy měny na Účtě všeobecných zdrojů v těchto případech:

I. byly získány podle směrnic, které se vztahují na případy vylučování podle článku XXX c) nebo

II. převyšují částku členovy kvóty po vyloučení kterýchkoli zůstatků, na něž se vztahuje předchozí odstavec (I).

Sazby poplatku se budou obvykle zvyšovat v časových pásmech za dobu, po kterou držba zůstatků trvá.

c) Jestliže člen neprovede zpětný odkup vyžadovaný podle části 7 tohoto článku, může Fond po jednání s ním o snížení své držby jeho měny uložit takové poplatky na svou držbu členovy měny, u niž mělo dojít ke zpětnému odkupu, jak Fond považuje za přiměřené.

d) K rozhodnutí o sazbách poplatků podle odstavců a) a b) výše, které budou jednotné pro všechny členy, a podle předchozího odstavce c) se vyžaduje sedmdesátiprocentní většina všech hlasů.

e) Člen bude platit všechny poplatky ve zvláštních právech čerpání, při čemž Fond může členovi povolit ve výjimečných případech úpravu poplatků v měnách jiných členů, stanovených Fondem po projednání s nimi, nebo v jeho vlastní měně. Držba měny některého člena Fondem přitom nepřevýší z důvodů platů podle tohoto opatření úroveň, při nichž by již podléhala poplatkům podle b) (II) výše.

Část 9. Odměny

a) Fond uhradí odměnu za částku, o kterou procento kvóty předepsané podle dalších odstavců b) a c) převyšuje průměrné denní zůstatky členovy měny v držbě Fondu na Účtě všeobecných zdrojů, nejde-li o zůstatky získané podle směrnic, které vedou k jejich vyloučení podle článku XXX c). Sazba odměny, kterou Fond stanoví většinou sedmdesáti procent všech hlasů, je stejná pro všechny členy a nebude vyšší než úroková sazba podle článku XX, části 3, avšak ani nižší než čtyři pětiny této úrokové sazby. Při stanovení sazby odměny vezme Fond v úvahu sazby poplatků podle části 8b) tohoto článku V.

b) Procento kvóty uplatňované pro účely předchozího odstavce a) se stanoví takto:

I. pro každého člena, který se stal členem před druhou úpravou této Dohody, procento kvóty odpovídající sedmdesáti pěti procentům jeho kvóty ke dni účinnosti druhé změny Dohody, a pro každého člena, který se stal členem po druhé úpravě Dohody, procento kvóty vypočítané jako podíl součtu částek, které odpovídají procentům kvóty, jež se uplatňují vůči ostatním členům ke dni, k němuž se začalo členství takového člena, a součtu kvót ostatních členů k témuž dni; plus

II. částky, které zaplatil Fondu ve měně či ve zvláštních právech čerpání podle článku III. části 3a) vpředu ode dne určeného podle předchozího odstavce b) (I), minus

III. částky, které obdržel od Fondu v měně či ve zvláštních právech čerpání podle článku III, části 3c) ode dne určeného podle b) (I) výše.

c) Fond může na podkladě rozhodnutí sedmdesátiprocentní většiny všech hlasů zvýšit každému členovi dosavadní procento kvóty uplatňované pro účely uvedené v odstavci a)

I. až do procentní sazby nepřesahující sto procent, která bude stanovena pro každého člena na základě stejných kritérií pro všechny členy, nebo

II. do výše sta procent pro všechny členy.

d) Odměna se uhradí ve zvláštních právech čerpání, pokud se Fond nebo člen nerozhodnou, že se úhrada členovi provede v jeho vlastní měně.

Část 10. Výpočty

a) Hodnota položek jmění Fondu na účtech Všeobecné správy se vyjadřuje ve zvláštních právech čerpání.

b) Veškeré výpočty, které se týkají měn členů při uplatňování ustanovení této Dohody s výjimkou článku IV a přílohy C, se budou provádět při kursech, za nichž Fond zúčtovává tyto měny podle části 11 tohoto článku.

c) Do výpočtu částek měny týkajících se kvóty při uplatňování této Dohody nebude zahrnována měna, která je na Zvláštním výplatním účtě nebo na Ukládacím účtě.

Část 11. Udržování hodnoty

a) Hodnota měn členů na Účtě všeobecných zdrojů bude udržována ve zvláštních právech čerpání v souladu s devizovými kursy podle článku XIX části 7a).

b) K úpravě výše měny člena v držbě Fondu se ve shodě s touto částí přikročí v případech, kdy se tato měna použije v některé operaci či transakci mezi Fondem a dalším členem, a tehdy, jestliže tak může rozhodnout Fond nebo požádat člen. Úhrady Fondu nebo Fondem podle takové úpravy se provedou během přiměřené doby po dni úpravy podle rozhodnutí Fondu a kdykoli jindy na požádání člena.

Část 12. Ostatní operace a transakce

a) Ve všech svých směrnicích a rozhodnutích podle této části bude Fond veden cíli vytyčenými v článku VIII části 7 a záměrem zabraňovat řízení ceny zlata na trhu či stanovení jeho pevné ceny.

b) Rozhodnutí Fondu o účasti na operacích či transakcích podle dalších odstavců c), d) a e) budou přijímána na základě většiny osmdesáti pěti procent veškerých hlasů.

c) Fond může prodat zlato za měnu kteréhokoli člena po poradě se členem, za jehož měnu se zlato prodává, za předpokladu, že držba členovy měny Fondem na Účtě všeobecných zdrojů nepřevýší tímto prodejem úroveň, při níž by členové podléhali poplatkům podle části 8, b/II tohoto článku bez souhlasu člena, a za předpokladu, že Fond na žádost člena smění v době prodeje takovou část získané měny za měnu jiného člena, aby se tím předešlo takovému zvýšení. Směna některé měny za měnu jiného člena se provede po projednání s tímto členem a nesmí vést ke zvýšení držby měny tohoto člena u Fondu nad úroveň, při níž by členové podléhali poplatkům podle části 8, b/II tohoto článku. Z hlediska směn stanoví Fond směrnice a postupy, při nichž vezme v úvahu zásady uplatněné v části 7, (I) tohoto článku. Prodeje některému členovi podle tohoto opatření budou realizovány za cenu sjednanou pro každou transakci na základě cen na trhu.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP