FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

VI. volební období

60

Interpelace

vlády ČSFR

poslancem Sněmovny lidu Lubomírem Voleníkem

ze dne 17. srpna roku 1990

přílohy:

1/ Návrh řešení základních problémů zlepšení životního prostředí v pánevní oblasti Severočeského kraje v letech 1991 - 1995 s výhledem do roku 2000 (tzv. "PRIORITY I")

2/ Návrh řešení základních problémů zlepšení životního prostředí v pánevní oblasti Severočeského kraje a přilehlých území v letech 1991 - 1995 s výhledem do roku 2000 (tzv. "PRIORITY II")

V Praze, dne 17. srpna 1990.

Interpelace

poslance Sněmovny lidu Lubomíra Voleníka ze dne 17. srpna 1990

Vládě ČSFR

Vážený pane předsedo federální vlády,

vážení páni místopředsedové federální vlády,

vážená paní a páni ministři federální vlády,

využívám svého ústavního práva interpelovat vládu ČSFR a její členy podle ust. čl. 49 ústavního zákona č. 143/68 Sb. a dle ust. § 62 odst. 1 a 2 a ust. § 64 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění.

Dík pánevní oblasti Severočeského kraje a desítky let nepřetržitě trvající intenzivní těžební a průmyslové činnosti na jejím území, je ČSFR na nejlepší cestě dosáhnout alespoň jednoho, byť pochybného světového primátu - dovést k téměř nevratné devastaci oblast, na jejímž území žije více jak 550.000 obyvatel. Ekologická katastrofa na severu Čech dosáhla již dnes absurdních rozměrů s nedozírnými následky nejen pro ekologickou stabilitu krajiny, ale zejména pro zdraví jejích obyvatel.

Od počátku do konce února nesnesitelné a každoročně se zhoršující koncentrace škodlivin při zhoršených rozptylových podmínkách donutily loňského roku obyvatele teplického okresu všech věkových skupin, ze ještě před 17. listopadem vyšli tři dny po sobě do ulic, kde demonstrovali svou touhu žít ve zdravém životním prostředí.

Všichni tito i další lidé žijící v Podkrušnohoří spojili své naděje na zlepšení životních podmínek se současnými společenskými změnami v ČSFR. Dosud však marně čekali na jakýkoli hmatatelný náznak zlepšení - avšak prakticky veškeré kroky, které byly jak na úrovni federální, tak na úrovni republikové podniknuty ke zlepšení kritického stavu životního prostředí, zůstávají spíše v oblasti verbální a zbožných přání, než aby směřovaly do sféry reálné.

Mezi obyvateli pánevní oblasti Severočeského kraje se proto oprávněně množí pocity beznaděje a s blížícím se podzimem se blíží zároveň i nebezpečí, že rozjitřených nálad obyvatel zmíněného regionu zneužijí jako prostředku nátlaku a destabilizace ony společenské síly, jež zavedly tuto společnost na pokraj katastrofy, a to nejen katastrofy ekologické.

Vážený pane předsedo federální vlády,

vážení páni místopředsedové federální vlády,

vážená paní a páni ministři federální vlády,

jako přílohu své interpelace Vám předkládám k posouzení dokument, který ve spolupráci se skupinou nezávislých odborníků trvale žijících v pánevní oblasti, a proto s dobrou znalostí místních podmínek, vypracovalo v průběhu měsíců června až srpna t. r. Ekoforum pánevní oblasti Severočeského kraje. Předmětný dokument byl vypracován po dohodě Ekofora pánevní oblasti Svč. kraje s českým premiérem panem Dr. Pithartem s tím, že v prvém sledu, aby nedošlo ke zbytečnému prodlení, byl vypracován návrh na řešení skutečně stěžejních problémů zlepšení životního prostředí (tzv. "PRIORITY I"); realizace tohoto návrhu eliminuje vlivy působící nejnepříznivěji na zdraví obyvatel pánevní oblasti. Následuje pak návrh dalších obecných opatření relativně nižší důležitosti (tzv. "PRIORITY II"), jež ve svém souhrnu společně s opatřeními tzv. "PRIORITY I" povedou k potlačení základních nepříznivých vlivů na zdravotní stav i sociální situaci obyvatelstva pánevní a přilehlých oblastí i na životní prostředí vůbec, a rovněž tak i k nápravě důsledků těchto nepříznivých vlivů. Předmětné návrhy obsahují pouze základní teze, byť jsou časově orientovány do let 1991 - 1995 s výhledem do roku 2000; rozpracování těchto tezí včetně přesného časového harmonogramu a případného dodavatelského zajištění i vlastní realizace by již mělo být úkolem federální a české vlády.

V souvislosti s přiloženým dokumentem a s vývojem situace v pánevní oblasti Severočeského kraje bych Vás rád požádal o zodpovězení několika otázek:

1/ Jaký je Váš názor na obsah přiloženého dokumentu a jak dalece je federální vláda schopna a ochotna zajistit v rámci své působnosti urychlenou realizaci těchto tezí, resp. těch tezí, jejichž řešení přináleží federaci?

2/ Nakolik jste ochotni spolupracovat při realizaci přiloženého dokumentu s vládou ČR?

3/ Máte vypracovanou nějakou reálnou a popřípadě lepší koncepci obnovy ekologické stability krajiny v Podkrušnohoří, nežli jsou přiložené teze Ekofora pánevní oblasti Severočeského kraje? Pokud ano, tak jakou a s jakou obsahovou náplní a časovým harmonogramem, event. s jakým materiálním zajištěním?

4/ Jak si představujete financování opatření k nápravě stavu životního prostředí, zejména jakým finančním objemem a z jakých finančních zdrojů hodlá federace přispívat na obnovu pánevní oblasti Severočeského kraje, jež je zdevastována právě hlavně dík činnosti federálních resortů? Jaký je Váš názor na případné zřízení účelového fondu obnovy území zdevastovaného těžbou?

5/ Jaký je Váš názor na využití odvodů a majetkových sankcí inkasovaných na tom kterém územním celku (otázka event. přerozdělovacích procesů versus návrat těchto finančních prostředků na území, odkud byly inkasovány)?

6/ Jaká je palivoenergetická koncepce ČSFR a to zejména ve vztahu k pánevní oblasti Svč. kraje, kde je největší koncentrace jak povrchových dolů, tak tepelných elektráren v ČSFR?

7/ Jaké jsou v souvislosti se strukturálními změnami v palivoenergetickém komplexu na severu Čech uvazovány rekvalifikační programy?

8/ Jak hodláte z oblasti federální přispět k naplnění kompenzačních opatření obyvatelům pánevní oblasti (včetně event. podpory rozvoje zdravotnické péče v uvedeném regionu, ač je výkon zdravotnické péče ve výlučné působnosti národních republik)?

9/ Jak hodláte postupovat na bázi působnosti federace vůči pánevní oblasti v období kriticky zhoršených rozptylových podmínek (období trvající prakticky permanentně od počátku listopadu do konce února)?

10/ Jakého pokroku jste dosáhli a jaké další kroky hodláte podniknout při jednáních se sousedními státy, zejména se stávající NDR a Polskem v souvislosti s akutním požadavkem na omezení zdrojů emisí v blízkosti hranic s ČSFR?

Děkuji

JUDr. Lubomír Voleník

poslanec Sněmovny lidu

Jiráskova 1869/9

415 01 Teplice

 

"PRIORITY I"

NÁVRH

řešení základních problémů zlepšení životního prostředí v pánevní oblasti Severočeského kraje v letech 1991 - 1995 s výhledem do roku 2000

(tzv. "PRIORITY I")

Návrh opatření I - XII

Důvodová zpráva

Vypracovalo Ekoforum pánevní oblasti Severočeského kraje ve spolupráci se skupinou nezávislých odborníků v červnu r. 1990

NÁVRH

řešení základních problémů zlepšení životního prostředí v pánevní oblasti Severočeského kraje v letech 1991 - 1995 s výhledem do r. 2000

Devastace životního a přírodního prostředí a nepříznivý zdravotní stav obyvatel Severočeského kraje dosáhly za posledních 40 let takového stupně, ze je nutné přijmout na úrovni vlády ČR a ČSFR radikální řešení stávající situace a v průběhu nejbližších 5-ti let zjednat nápravu.

I. K realizaci jakýchkoli navržených opatření je třeba vytvořit jako předpoklad alespoň základní legislativní rámec:

I.1. Ve federální a obou republikových ústavách důsledně zakotvit základní principy ochrany životního prostředí. Od těchto principů odvíjet další právní úpravu.

I.2. Vedle republikových vládních orgánů, zabývajících se životním prostředím ve sféře působnosti republik, konstituovat federální vládní orgán, který by se zabýval výlučně otázkami životního prostředí na federální úrovni.

I.3. Důsledně přepracovat kompetenční zákony regulující činnost všech federálních a republikových ústředních orgánů a to s akcentem na ochranu životního prostředí.

I.4. Urychleně dopracovat všeobecný zákon o ochraně životního prostředí.

I.5. Předložit ke schválení novelu zákona o ochraně ovzduší. Za znečišťovatele ovzduší považovat bez výjimky jakýkoli subjekt, který emituje cizorodé látky.

I.6. Legislativně zabezpečit regionální péči o komplexní územní rozvoj Severočeské pánevní oblasti.

II. Neprodleně zahájit snižování spotřeby elektrické a tepelné energie v ČSFR.

II.1. Stanovit skutečnou tržní cenu energií pro velko i malo odběratele. Zvýhodnit maloodběratele nejvíce postižených oblastí s cílem podpořit likvidaci lokálních zdrojů emisí ze spalování hnědého uhlí s obsahem síry záměnou za čistší zdroje energie.

II.2. Zavést ekologickou daň pro velkoodběratele elektřiny a tepla a vyvolat tak ekonomický tlak na snížení spotřeby energie. Výše daně musí být progresivní.

III. V souladu s prohlášením premiéra vlády ČSFR pana Čalfy odstavit v návaznosti na uvádění jaderné elektrárny Temelín a dalších elektráren do provozu elektrárenské kapacity v pánevních okresech Severních Čech (2000 MW).

Název

 

 

 

termín odstavení

 

 

 

 

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

El Prunéřov I.

110

110

 

110

110

 

 

El Tušimice I.

 

 

 

110

330

220

 

El Ledvice

 

 

 

 

 

220

 

El Počerady

 

 

 

 

 

600

 

 

III.1. Pokračovat ve výstavbě zdrojů čisté energie s cílem maximálně omezit výrobu elektřiny a tepla spalováním hnědého uhlí zejména v pánevních okresech Severočeského kraje.

III.2. V rámci výzkumu resortu FMPE dát prioritu úkolům zabývajícím se ekologicky a ekonomicky výhodnějším zpracováním hnědého uhlí jako cenné suroviny, kterou je v současné době mrháno. (např. paroplynový cyklus apod.).

IV. Snížení polétavého prachu, emisí SO2 a NOx

IV.1. Snížení úletu elektrárenských popílků řešit formou generálních oprav a modernizací instalovaných zařízení v tomto rozsahu.

Investiční náklady

1991

1992

1993

1994

1995

(mil. Kčs)

142

308

398

335

315

Resort

     

Organizace

zahájení

RN

Název akce

 

dokončení

   

FMPE

 

 

 

Teplárna Komořany

91-93

256

K5, K6, K7, K8, K9, K10

PKAZ Plynárna Užín

91-95

30

 

EL Ledvice

91-93

70

Výměna E0 na B3

Elektrárna Počerady

1991

11

Výměna E0 na B5

Elektrárna Počerady

91-93

110

Výměna E0 na B3

Elektrárna Ledvice

92-94

70

Výměna E0 na B2

Elektrárna Počerady

93-95

110

Výměna E0 na B1

Elektrárna Prunéřov II

1993

25

Výměna E0 na B22

Elektrárna Počerady

94-96

110

Výměna E0 na B2

Elektrárna Ledvice

94-96

120

Výměna E0 na B1

Teplárna Trmice

1994

50

E0 u K 105

Elektrárna Prunéřov II

1994

25

Výměna E0 na B21

Elektrárna Prunéřov II

1995

25

Výměna E0 na B24

PKAZ plynárna Užín

91-92

3

Výměna E0 9 ks

FMHSE

 

 

 

VTŽ Chomutov

91-92

40

modernizace odprášení

 

 

10

teplárny

MPČR

 

 

 

Tonaso Neštěmice

91-93

80

instal. odluč. kotlů

ČHZ ČSSP Litvínov

91-95

20

 

Tonaso Neštěmice

1995

100

oprava odlučovačů

 

 

 

popílku v TPÚ

MZVž ČR

 

 

 

Severočeské tuk. závody

91-95

120

výměna E0 u K1 a K2

 

IV.2. Výstavba odsiřovacích zařízení

Zahájit výstavbu odsiřovacích zařízení následujících elektráren

Elektrárna Počerady

200 MW

1991-1994

 

/5 blok/

 

 

600 MW

1992-1995

 

/3, 4, 6 blok/

 

Elektrárna Tušimice II

800 MW

1992-1996

Teplárna 700 CHZ Litvínov

300 MW

1991-1994

Teplárna CHZ Litvínov

200 MW

1996

IV.3. Zahájit projektovou přípravu odsíření těchto elektrárenských bloků

Elektrárna Ledvice

2 × 100

1 × 200 MW

1996 bloky 1, 2, 3

Elektrárna Prunéřov

2 × 110

MW

1996

Elektrárna Komořany

 

 

1996 kotle K6, K10

IV.4. Snížit emise NOx u rozhodujících zdrojů znečištění. Instalovat účinné zařízení u chemických závodů v Litvínově. (Jeden z největších znečišťovatelů).

IV.5. Elektrárnu Prunéřov II (1050 MW) jako nejmodernější elektrárnu s nejdelší uvazovanou dobou provozu vybavit zařízením pro odsíření a denitrifikaci emisí dodavatele z vyspělých průmyslových zemí na klíč. (1993-1996)

Poznámka:

Z programu uvedeného v bodě IV. pro odstranění prachu, oxidů síry a dusíku budou vyjmuty ty elektrárny,které bude možno odstavit realizací opatření podle bodů I. a II.

V. Provozovat elektrárny elektrizační soustavy ČSFR mimo pánevní okresy na instalované výkony

VI. Snížení obsahu škodlivin v přízemních vrstvách

VI.1. Pro snížení obsahu SO2 v přízemních vrstvách realizovat teplárenskou síť v rozsahu, jak byla navržena.

Název stavby

Zaháj.

RN

1991

1992

1993

1994

1995

 

dokon.

 

 

 

 

 

 

Tepl. rek.

 

 

 

 

 

 

 

EPRU 1. B st.

92-94

25,0/0,1

 

6

9

9

 

TN Chomutov jih

92-95

69,2/69,2

 

13

20

20

16

TN Chomutov zadní Vinohrady

92-94

29,7/29,7

 

9

10

10,7

 

TN EPRU - Kadaň

92-95

54,4/54,4

 

14,4

15

15

10

Tepl. rekonstr. EPOČ

92-94

120,0/25,0

 

20

30

40

30

TN EPOČ Louny

91-94

220,1/211,4

20

60

70

70

 

Tepelné rozvody Louny

92-95 50,0/50,0

 

 

10

15

15

10

ELE 1. část vým. a čerp. st.

91-93

52,0/15,0

12

20

20

   

TN ELE - Bílina

91-93

39,0/39,9

9

15

15

   

Přest. parní sítě Vt. za Chlumem

92-94

9,0/8,0

 

3

3

3

 

PI pro dod. tepla z ELE

91-95

135,0/135,0

25

25

25

25

35

TN Most obv. 9

92-94

47,1/47,1

 

17

15

15

 

TN Most obv. 6

92-93

10,0/10,0

 

5

5

   

TP Trmice 5

91-95

855,5/207

55

200

200

200

200

TN Trmice 4 2. stavba

92-94

50,2/50,2

 

15

20

15

 

Městské příp. v Sč. kraji

91-95

120,0/120,0

20

25

25

25

25


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP