Čtvrtek 26. září 1991

Přítomno:65 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
60 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republiceNepřítomní poslanci:

Sněmovny národů zvolení v České republice: Doležal, Kaplanová, Lux, Mikan, Němec, Patočka, Ransdorf, Samková, Sokol, Uhl

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice: Babálová, Čalfa, Dubček, Gémesi, Hrivík, Kapitulíková, Kováč, Marián, Mečiar, Molnár J., Moric, Muška, Posluch, Seman, Slota, Vincze


(Jednání zahájeno v 9.13 hodin.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec:Vážené poslankyne, vážení poslanci Snemovne národov, dnes by sme mali schváliť program 11. samostatnej schôdze snemovne a tým rozhodnúť v zmysle § 31 písmeno a) zákona o Rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia o postupe, ktorý by mohol prispieť k zjednoteniu uznesenia snemovní. K samotnému opätovnému prerokovaniu správy o zákonnom opatrením predsedníctva Federálneho zhromaždenia by sme pristúpili v priebehu budúceho týždňa, teda až po opätovnom prerokovaní veci vo výbore Snemovne národov pre plán a rozpočet, ktorému bola vec prikázaná.

Predkladám vám teda ku schváleniu návrh predsedníctva Snemovne národov na program tejto 11. samostatnej schôdze Snemovne národov, v ktorom by bol bod "Opätovné prerokovanie správy o zákonnom opatrení predsedníctva Federálneho zhromaždenia o federálnom fonde trhovej regulácie v poľnohospodárstve - tlač 851."

Chcem vám ešte oznámiť, že mi bola doručená petícia 31 poslancov, v ktorej sa hovorí o vyslovení nedôvery dvom ministrom federálnej vlády. Petícia bola prikázaná na prerokovanie výborom a v prípade, že výbory skončia prerokovanie dátumu predpokladanej 11. samostatnej schôdze, môže byť aj tento bod zaradení do hlasovania 11. samostatnej schôdze Snemovne národov. 11. schůze SN 26. 9. 1991.

Prosím, kto sa hlási s pripomienkou k predloženému návrhu?

Poslanec SN P. Kanis: Pán predsedajúci, chcel by som vás upozorniť, že podľa čl. 58 ods. 4 103/1991 Zb., opatrenie predsedníctva Federálneho zhromaždenia podľa odsekov 1 až 3 musí byť schválené najbližším zasadnutím Federálneho zhromaždenia, inak strácajú ďalšiu platnosť. O tom bolo už hlasované a žiadne hlasovanie neprichádza do úvahy, ani platnosť Rokovacieho poriadku v tejto veci. Je možné len to, že bude predložené nové zákonné opatrenie alebo nový návrh zákona o federálnom fonde trhovej regulácie v tomto parlamente.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem, k tejto záležitosti by chcel prehovoriť prvý podpredseda Federálneho zhromaždenia, profesor Jičínský. Dávam mu slovo.

První místopředseda FS Z. Jičínský: K tomu, co říká, vážení kolegové, pan poslanec Kanis: Myslím, že toto stanovisko vůbec není tak jednoznačné, jak se jeví z jeho podání, protože my stále máme schůzi, stále jednáme. To, co se říká v onom článku, jehož se dovolával - na nejbližší společné schůzi - je sice pravda, ale tato schůze neskončila, ještě trvá. Podle mého soudu můžeme proto klidně vztáhnout ustanovení § 31, které říká: "Přijmou-li sněmovny rozdílná usnesení ve věci, v níž jsou shodná usnesení podmínkou vzniku právních následků - čemuž v tomto případě tak nepochybně je - zahájí se dohodovací řízení, je-li podle ústavního zákona povinné. Jinak se každá sněmovna může usnést, že:

a) věc opětovně projedná po případném opětovném projednání ve výborech nebo poslaneckých klubech,

b) bude zahájeno dohodovací řízení,

c) bude zvolen jiný postup, který by mohl přispět ke sjednocení usnesení sněmoven."

Čili nic - podle mého soudu - nebrání tomu, abychom postupovali podle tohoto ustanovení čl. 31, protože my tu stále máme otevřenou možnost k tomu, abychom hledali společné usnesení sněmoven, protože tato schůze neskončila. Kdyby tato schůze skončila, byla by to - podle mého soudu - jiná situace.

Dále bych chtěl upozornit kolegy - a to není jen otázka formální - aby vážili skutečnost, o které se hovořilo a kterou ne všichni, kteří hlasovali proti, si uvědomili. Samozřejmě lze novelizovat toto zákonné opatření za předpokladu, že ho schválíme. Novelizovat ho normálním postupem, který ústavní zákon a jednací řád předpokládá. Ale neměli bychom samu existenci onoho fondu rušit. Ale tím nechci předbíhat věcnému projednávání problematiky.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Podotýkam, že v intenciách tejto úvahy sa včera rozhodovalo v predsedníctve Snemovni národov o tom, že vám tento návrh predloží. Ešte raz sa hlási pán poslanec Kanis s faktickou poznámkou.

Poslanec SM P. Kanis: Domnievam sa, že keď sa prerokovával tento problém v predsedníctve Federálneho zhromaždenia, jasne sa ukázalo o aké problémy tam ide. Ide ten o problém, že federálna vláda takmer rok neriešila problém, ktorý bola povinná riešiť.

Druhý problém spočíval v tom, že federálna vláda, aby sa vyhla diskusii v rozprave o kvalite a účinnosti jej agrárnej politiky, dala takouto formou riešiť tento závažný problém.

Tretia vec, ktorá je s tým spojená, je v tom, že tento návrh zákonného opatrenie nebol kvalitne pripravený. Pán minister Klaus, ktorý ho uvádzal v predsedníctve Federálneho zhromaždenia, nebol schopný vysvetliť, ako bude fond fungovať a preto § 12 bol vylúčený bez toho, aby sa vyriešilo to, kto vlastne tento fond spravuje.

Štvrtý problém je spojený s tým, že návrhy zástupcov Snemovne národov zvolených v Slovenskej republike, ktorí upozorňovali na to, že je treba tam vyjadriť to, aby mali rovnakú právomoc alebo rovnaký hlas zástupcovia jednej aj druhej republiky, neboli prijaté. Na to minister Klaus vyhlásil to, že ako náhle to bude prijaté, on sťahuje návrh.

Tieto štyri veci celkom jasne ukazujú, že s celým zákonným opatrením sa tu hrala istá politika, pre ktorú by nebolo vhodné, aby sa o týchto veciach v tomto pléne na pôde Federálneho zhromaždenia diskutovalo. To, čo tu uvádzal pán Jičínský, je podľa môjho názoru interpretácia špekulatívna. Prosím vás, o čom je možné hlasovať v Snemovni národov, o tom, čo sa nemôže meniť, keď už to bolo raz zamietnuté?

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Pán poslanec, nemyslím si, že pri rokovaní o programe je čas na takúto meritórnu rozpravu. Čas na takúto rozpravu by bol v prípade, keby sme na tento bod programu pristúpili. Ešte sa hlási profesor Jičínský a potom poslanec Humpál.

První místopředseda FS Z. Jičínský: Vážené kolegyně a kolegové, my jsme v situaci, že opravdu musíme jistá ustanovení - jak ústavního zákona č. 143 ve znění pozměňujících zákonů, tak jednacího řádu - vykládat. Musíme je vykládat nově, protože dosavadní praxe nám nedává dostatečné možnosti se orientovat. Předtím, než se toto zákonné opatření schvalovalo v plénu, jsme uvažovali o tom, zda máme zavolat ministra Dlouhého, aby toto opatření odůvodnil nebo zda budeme postupovat tradičním způsobem, že necháme jen o návrhu hlasovat tak, jak se postupovalo. Zřejmě by bylo výhodnější (to je poučením pro předsednictva sněmoven), pokud v tomto volebním období ještě předsednictvo přijme nějaké zákonné opatření, aby postupovalo na základě této zkušenosti nebo to bude alespoň vhodné zaznamenat do učebnice ústavního práva.

Teď bych doporučoval, abychom o tomto návrhu hlasovali. Jestliže pan poslanec Kanis říká, že můj návrh je spekulativní, rovněž tak já jeho návrh považuji za spekulativní. Musíme prostě hledat výklad. Já si myslím, že výklad, který jsem já podal, je korektní. Nemyslím si, že znamená znásilňování jednacího řádu. Myslím, že odpovídá tomu, jak jsme postupovali ve všech případech, kdy sněmovny nedospěly ke shodnému usnesení. Během společné schůze máme možnost se o společné usnesení pokusit. Za předpokladu, že Sněmovna národů navržený postup schválí, může kolega Kanis vznést své námitky při projednávání věci samé.

Dovolte mi poznámku překračující rámec formálního projednávání věci. Myslím si, že je účelné věcí se zabývat meditorně. Za předpokladu, že bychom přijali shodné usnesení, je možné novelizovat právní úpravu tohoto fondu, tento fond však nerušit, protože - a to je myslím pravda - jestliže ho zrušíme, způsobíme velké komplikace zemědělcům. Zemědělci potřebují pomoc. Federální shromáždění by se tak dostalo do nezáviděníhodného světla.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem, teraz bude hovoriť poslanec Humpál, po ňom poslanec Roman.

Poslanec SN V. Humpál: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, domnívám se, poslanec Kanis nemá pravdu a myslím, že mate pojmy ve směru k federální vládě, která prý měla postupovat jinak. Měli bychom si vzpomenout na konec roku 1990, kdy jsme projednávali ekonomickou reformu a její scénář pro agropotravinářský komplex. Pokud to nevíte, usnesením č. 689/1990 bylo uloženo ministru Dlouhému (a tak to bylo námi schváleno), aby byl vytvořen federální fond tržní regulace jako nedílná součást ekonomické reformy. Nikdo proti tomu tehdy nic neměl. To, že k tomu nedošlo, je vina nás, poslanců České národní rady a Slovenské národní rady, protože se ustoupilo od původně zamýšlené jednotné regulace trhu a přistoupilo se v rozpočtech republik k tomu, že jednotlivé republiky budou mít své jednotné fondy a že jednotná regulace nebude. Federální vláda v tom smyslu žádnou vinu nemá. To jsme rozhodli my při rozpočtech republik a při rozpočtových pravidlech.

V prvním pololetí letošního roku se dostalo zemědělství do takové situace, že bylo nutné věci řešit. Sešlo se jednání v Židlochovicích, kde byly všechny tři vlády. Všechny vyslovily naprostý souhlas s vytvořením jednotného trhu regulace zemědělských výborů a potravin, protože takový systém je všude ve vyspělém světě, který vykupuje za garantované ceny zemědělské přebytky. (Předsedající předseda SN M. Šútovec: Pán poslanec, nerozvíjajme meritórnu diskusiu, prosím. Toto je procedurálna záležitosť.) Ano. Chtěl bych však říci, že tento systém, který je zcela obvyklý, byl doveden do konce schválením fondu. Aby se to urychlilo, muselo to být přijato tak, jak to bylo přijato. Nevidím v tom žádný problém ani národnostní ani věcný.

Chtěl bych připomenout slovenským poslancům, že my jako hospodářský výbor jsme minulý týden byli na dlouhé cestě po Slovensku. Celý týden jsme jezdili po továrnách, které prožívají těžké chvíle ve věcech konverze, ale také jsme měli setkání na celé odpoledne se zemědělci z celého Slovenska. Nepadla tam ani jediná výhrada proti federálnímu fondu tržní regulace.

Tím, že se tento fond ve Federálním shromáždění neschváli, budou poškozeni zemědělci, a to zejména na Slovensku, protože přijdou zhruba o polovinu ze 3,4 mld.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem, hlási sa poslanec Roman. Prosím ďalších, ktorí hodlajú vystúpiť, aby dodržali formálny charakter faktických alebo technických poznámok. Ide o procedurálnu záležitosť. Máme schváliť zvolanie schôdze, resp. jej obsah a nie rozvíjať diskusiu k veci samej.

Poslanec SN L. Roman: Vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci, podľa Ústavy rezorty ministerstva poľnohospodárstva patria do kompetencií republík. Rozpočtovými pravidlami sme vytvorili veľký rozpočet. Ukázalo sa, že je skutočne veľký svojimi značnými prebytkami. Nepriamo je tu snaha zo strany federálnych orgánov zasahovať do kompetencie tým, že sa vytvárajú federálne fondy a potom sa spätne diktujú podmienky trhu. To je aj predmetom dnešnej otázky.

Nie sme proti tomu, aby sa takýto fond vytvoril, aby sa pomohlo poľnohospodárom. Je možné to riešiť tým, že sa príjme novela k rozpočtovým pravidlám a presunú sa finančné prostriedky do rozpočtov republík. (Přededající předseda SN M. Šútovec: Upozorňujem, že sa jedná o zaradenie tohto bodu do programu samostatnej schôdze Snemovne národov. Keď máte meritórnu námietku proti tomuto zaradeniu, vyslovte ju, prosím.) Mám meritórnu námietku, že sme to už raz odhlasovali, to čo už hovoril kolega Kanis. (Smích v sále, potlesk.) Nesnažme sa vytvárať právny štát podľa našich predstáv, za každú cenu. (Smích v sále, potlesk.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem pánu poslancovi Romanovi, o slovo sa teraz hlási pán poslanec Vosček, potom bude hovoriť pán poslanec Roubal.

Poslanec SN J. Vosček: Ja mám len faktickú poznámku. Podporujem zaradenie tohto bodu do programu samostatnej schôdze Snemovne národov, pretože je skutočne potrebné tieto veci naliehavo riešiť. Vieme síce, že tento predpis nie je dokonalý, ale tých nedokonalých predpisov sme už boli nútení prijať viac. Keď to bude potrebné novelizovať, myslím, že tomu nič nestojí v ceste, ako o tom už hovoril pán podpredseda Jičínský. Jedno je isté, že fond trhovej regulácie je potrebné nevyhnuteľne riešiť, pretože v poľnohospodárstve je veľká odbytová kríza. Postup podľa § 31 zákona o Rokovacom poriadku je plne opodstatnený, pretože sa jedná o rozdielne uznesenia snemovní. Zo žiadneho ďalšieho rozpisu nevyplýva, že by sa postup podľa § 31 nemal vtzahovať i na schválenie zákonných opatrení predsedníctva Federalneho zhromaždenia. Preto tento postup odporúčam.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Áno, toto malo na mysli i predsedníctvo snemovne, keď navrhlo opätovné prerokovávanie. Teraz má slovo pán poslanec Roubal. Ale prosil by som vás, aby sme diskusiu viac nerozvíjali, pretože mám ešte na programe veľa komplikovaných bodov.

Poslanec SN K. Roubal: Ospravedlňujem sa, že budem hovoriť v intenciách slov pána poslanca Vosčeka. Myslím, že teraz rozhodujeme o tom, či vôbec ešte k tomu budeme diskutovať a som veľmi prekvapený, že poslanec pán Kanis, zo strany demokratickej ľavice a zo Slovenskej národnej strane chce zamedziť diskusiu o tomto bode. V postate tu znovu otvárame možnosť diskutovať o fonde trhovej regulácie a z toho dôvodu by som požiadal pána predsedajúceho, aby o tom dal hlasovať, či o tom budeme vôbec diskutovať.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Navrhujem, aby sme hlasovali o opätovnom zaradení správy o zákonnom opatrení predsedníctva Federálneho zhromaždenia o federálnom fonde trhovej regulácie na zvláštnej samostatnej 11. schôdzi Snemovne národov. Vidím, že hlasovacie zariadenie nefunguje, prosím preto skrutátorov, aby sa dostavili do zasadacej siene. S technickou poznámkou sa hlási pán poslanec Roman.

Poslanec SN L. Roman: Pán predsedajúci, keď som na konci skončil tým, že chceme budovať právny štát podľa našich predstáv, myslel som subkejtívnych predstáv. Neviem, prečo nehlasujeme cez zariadenie.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Pretože som zistil, že zariadenie nefungovalo.

Poslanec SN L. Roman: Je zaujímavé, že keď vy riadite schôdzu, to zariadenie sa často pokazí. (Smích v sále, potlesk.)

Předsedající předseda M. Šútovec: Neviem, pán poslanec, čo by som vám na to odpovedal.

Prosím, teraz budeme hlasovať, hlasovať bude Snemovňa národov spoločne.

(Hlasuje se v 9.37 hodin.)

Kto z poslancov súhlasí, aby sa konala 11. samostatná schôdza Snemovne národov s tým programom, ktorý som tu navrhol, to znamená s opätovným prejednaním správy o zákonnom opatrení Federálneho zhromaždenia o fonde trhovej regulácie? (94) Deväťdesiatštyri. Ďakujem.

Kto je proti? (2) Dva. Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (90) Deväť. Ďakujem.

Konštatujem, že Snemovňa národov schválila program svojej 11. samostatnej schôdze, jej termín určíme v priebehu budúceho týždňa. Rokovanie samostatnej schôdze Snemovne národov teraz prerušujem, slovo teraz odovzdám predsedovi Snemovne ľudu, pánu Battěkovi, ktorý povedie ďalšie rokovanie spoločnej schôdze Snemovne ľudu a Snemovne národov.

(Poznámka redakce: usnesení SN č. 313)

(Schůze přerušena v 9.38 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP