Čtvrtek 11. července 1991

1. den jednání - čtvrtek 11. července 1991

(Jednání zahájeno ve 14.06 hodin)

Přítomno:72 poslanců zvolených v České republice
58 poslanců zvolených ve Slovenské republiceNepřítomní poslanci:

Zvolení v České republice: Lux, Němec, Parkanová

Zvolení ve Slovenské republice: Babáková, Čalfa, Gémesi, Kočtúch, Košnár, Kováč, Marián, Krištofík, Mečiar, Posluch, Slota, Sýkora, Tahy, Viktorín, Vincze(Řízení schůze místopředseda SN J. Sokol)

Předsedající místopředseda SN J. Sokol: Vážené poslankyně, vážení poslanci, otevírám 9. samostatnou schůzi Sněmovny národů. V zasedací síni je přítomno 45 poslanců zvolených v České republice a 51 poslanců zvolených ve Slovenské republice. Prosím zaměstnance režie, aby provedli počítačovou prezenci. Mohu konstatovat, že podle článku 40 odstavce 2 ústavního zákona o československé federaci je Sněmovna národů schopna usnášení.

Předsednictvo Sněmovny národů navrhuje projednat tyto body:

1. opětovné projednání návrhu zákona o konkursním a vyrovnávacím řízení (tisk 675),

2. volba poslance do výboru Sněmovny národů Federálního shromáždění.

Má někdo připomínky k předloženému návrhu programu? Prosím, paní kolegyně.

Poslankyně E. Bellušová: Vážený pán predsedajúci, ak dovolíte, mala by som návrh. Podľa § 16 odstavec 1 zákona o rokovacom poriadku navrhujem zmenu, a síce, aby voľba poslanca do výboru, sa dnes nekonala z takýchto dôvodov: Všetci vieme veľmi dobre, že v uplynulom roku naša snemovňa odsúhlasila už niekoľko poslancov, ktorí prechádzali z výboru do výboru na vlastnú žiadosť.

Preto si myslím, že by nebolo správne, aby proti vôli poslanca i bez jeho prítomnosti sme urobili voľbu. Ďakujem.

Předsedající místopředseda SN J. Sokol: Paní poslankyně, nechám o každém bodu pořadu jednání hlasovat zvlášť. Domnívám se spolu s vámi, že volit poslance do výboru bez jeho souhlasu a přítomnosti není úplně správné. Mohu tedy nechat hlasovat o pořadu naší schůze? Kolegové, prosím, nezdržujte průběh schůze.

Ptám se tedy poslanců, zda souhlasí s tím, aby na pořadu dnešní schůze jako první bod bylo opakování projednávání návrhu zákona o konkursním a vyrovnávacím řízení. Kdo je pro? (Hlasuje se.) (95) Devadesát pět. Děkuji.

Kdo je proti? (2) Dva. Děkuji.

Zdržel se někdo hlasování? (6) Šest. Děkuji.

Devadesát pět pro, dva proti, šest se zdrželo, tři poslanci se hlasování nezúčastnili. Sněmovna s tímto návrhem souhlasila.

Ptám se, zda souhlasíte s tím, aby druhým bodem našeho programu byla volba poslance do výboru Sněmovny národů Federálního shromáždění?

Připomínám, že paní kolegyně Bellušová uvedla dost vážné důvody pro to, abychom bod odložili. Kdo z vás je pro zařazení bodu programu "volba poslance do výboru Sněmovny národů"? (Hlasuje se.) (23) Dvacet tři. Děkuji.

Kdo je proti? (24) Dvacet čtyři. Děkuji.

Zdržel se někdo hlasování? (59) Padesát devět. Děkuji.

Dvacet tři poslanců bylo pro, dvacet čtyři proti, padesát devět se zdrželo hlasování a tři poslanci nehlasovali.

Na programu naší schůze je jediný bod, a to opakování projednání návrhu zákona o konkursním a vyrovnávacím řízení (tisk 675). Kolega Moric má technickou připomínku.

Poslanec V. Moric: Vážený pán predsedajúci, chcel by som vedieť, kedy navrhujete o tomto bode rokovať? (Předsedající: Tento bod programu jsme právě schválili.) O druhom bode, to je voľba poslanca do výboru. Teraz nebol schválený.

Předsedající místopředseda SN J. Sokol: Pane poslanče, na to vám neumím dát odpověď. Na nejbližší schůzi zřejmě bude třeba bod znovu zařadit na program. Kolega Mlčák.

Poslanec J. Mlčák: Já bych se k otázce připojil. Bylo tady řečeno, že tento bod nemáme projednávat v nepřítomnosti poslance. Rád bych se zeptal, kdy tady dotyčný poslanec bude, abychom tuto otázku vůbec mohli projednat a ptám se, zda bude také postupováno v souladu s tím, co jsme si odhlasovali o poslaneckých náhradách a podobně. Případně bych se chtěl zeptat: Je pan Mečiar omluven a čím a jak?

Předsedající místopředseda SN J. Sokol: O omluvě nic nevím.

Poslankyně E. Bellušová: Ja hádam len toto. Otázka môjho kolegu bola do určitej miery na mieste. Prečo pán Mečiar nie je prítomný, je nám všetkým známe. Vieme i to, že poslanecký plat ešte nepoberá. Náhrady sú v tomto prípade bezvýznamné.

Keď dovolíte, nejde hádam len o jeho neprítomnosť. Keby som bola takto nepovedala, možno by sa okolo toho nerozvíjala ďalšia diskusia. Preto chcem ešte podotknúť jednu vec. Každý z nás bol zaradený do niektorého výboru podľa svojej žiadosti, kde chcel pracovať. (Šum v sále.)

Dokonca niekoľko poslancov sme preraďovali na ich vlastnú žiadosť. Preto si myslím, že bez ohľadu na to, o koho sa jedná, a bez ohľadu na príslušnosť k strane alebo hnutiu, by sme túto zásadu mali rešpektovať.

Předsedající místopředseda SN J. Sokol: Paní poslankyně, já bych chtěl poprosit, abychom k bodu, který jsme odmítli projednávat, nerozvíjeli velkou diskusi. To, co jste říkala, je zčásti pravda, nicméně víte, že tu byly i jiné případy a že i v tomto případě jsou výhrady trochu jiného druhu. Prosím, abychom debatu neprotahovali. Ještě se hlásí kolega Moric.

Poslanec V. Moric: Ja nechcem zdržiavať. Dozvedel som sa vlastne až teraz, že sa jedná o poslanca Mečiara. Stále sme hovorili o tom, že sa jedná o zvolenie poslanca do výboru. Až teraz sa dozvedáme, že ide o poslanca Mečiara. Dosiaľ to nikto nevedel. Pozvánku som žiadnu nedostal. Vy, pán predseda, ste hovorili len o poslancovi, nehovorili ste o poslancovi Mečiarovi.

Předsedající místopředseda SN J. Sokol: To není mojí povinností. Na pořadu byla volba poslance do výboru.

Poslanec V. Moric: Ako sme potom vedeli, že nie je prítomný?

Předsedající místopředseda SN J. Sokol: Pane poslanče, chcete-li se přihlásit o slovo, učiňte tak. Věděli jsme, že je nepřítomen, protože nám to sdělila poslankyně Bellušová.

Poslanec V. Moric: Nepovedala, kto je neprítomný. (Smích v sále.)

Předsedající místopředseda SN J. Sokol: To je pravda, ale vy jste to napravil. (Smích v sále.)

Vážení kolegové a kolegyně, při hlasování o návrhu zákona o konkursním a vyrovnávacím řízení dne 8. července tohoto roku nedošlo ke shodnému usnesení sněmoven Federálního shromáždění. Sněmovna lidu zákon včetně pozměňovacích návrhů přijala, Sněmovna národů ne. Zařazením tohoto bodu na program samostatné schůze Sněmovny národů přistupujeme k obnovenému projednávání návrhu zákona podle § 31 a) zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění.

Budeme tedy znovu projednávat návrh zákona o konkursním a vyrovnávacím řízení (tisk 675) a návrh usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 746).

Dodatečně jste dostali tisk 757, který obsahuje úplné znění návrhu zákona tak, jak ho schválila Sněmovna lidu, to je po zapracování pozměňovacích návrhů, přijatých oběma sněmovnami dne 8. července 1991. V případě, že by Sněmovna národů schválila návrh zákona tak, jak je to uvedeno v tomto úplném znění, byl by návrh zákona shodně přijat oběma sněmovnami Federálního shromáždění.

Ptám se zástupce navrhovatele, zda chce vystoupit. Zřejmě nikoliv.

Prosím společného zpravodaje výborů Sněmovny národů poslance J. Mišuru, aby zaujal své místo, a pokud si přeje, aby přednesl svou zprávu. Pane poslanče, přejete si vystoupit? (Nepřeje.) Poslanec Mišura se vzdává slova.

Prosím předsedu Sněmovny národů Šútovce, aby převzal řízení schůze.

(Řízení schůze převzal předseda Sněmovny národů M. Šútovec.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Prvým prihláseným do diskusie je podpredseda Snemovne národov poslanec Sokol. Dávam mu slovo.

Místopředseda SN J. Sokol: Vážená federální sněmovno, dovol, abych tě oslovil ve formě trochu neobvyklé. To, co bude následovat, je čistě vymyšlené a kdyby to někomu z vás připomínalo něco z reality, je to shoda čistě nahodilá.

Bylo, nebylo, stalo se. Nazval bych to Komedií plnou omylů. Má dvě jednání. První jednání bylo jednání české, které bych nazval - opíraje se o slova Písma - Jak neví pravice, co dělá levice a naopak.

V jisté sněmovně probíhala debata o zákonu o konkursním a vyrovnávacím řízení, a to v atmosféře téměř idylické. Poslanci si pochvalovali, že zákon je moderní, i když pochází už z roku 1931 a z některých vystoupení byla patrna nedočkavost, jak se jim podle tohoto krásného zákona bude výborně bankrotit.

O první mráček na modrém nebi této idyly se postaral poslanec, řekněme Otevřel, poslanec strany, kterou ve vztahu k tomuto zákonu jistě nelze podezírat z nekalých úmyslů. Shodou okolností právě on představil zákon z té nejchmurnější strany. Zabýval se zdánlivě jinou otázkou a věnoval se problému rozkrádání podniků zevnitř.

Na tuto zajímavou otázku jako jediný reagoval známý šťoura a kazimír, poslanec Rybička ze druhé sněmovny, ač o tom nevěděl.

Neposlouchal totiž poslance Otevřela a nevěděl, co říkal a nic zlého netuše, na problém nastolený poslancem Otevřelem odpověděl. Navrhl, že v situaci, kdy hrozí rozkrádání podniků zevnitř, by nebylo špatné, kdyby ve věci měly své slovo odborové organizace. Bohužel, poslanec Rybička na rozdíl od poslance Otevřela, patří ke straně, o jejíchž úmyslech vůči tomuto zákonu panují jisté pochybnosti. I přiskočili kluboví kolegové poslance Otevřela a přesvědčili sněmovnu, že návrh poslance Rybičky sice neposlouchali, ale, že ho vehementně zamítají, podobně jako všechny předchozí i následující návrhy tohoto poslance. Poslanec Rybička se na to lehce urazil a ujistiv se, že jeho hlasování nebude mít vliv na celkový výsledek, zdržel se hlasování.

Druhé jednání téže komedie bych nazval jednání slovenské. Tam vystupují jiní dva protagonisté, nazval bych je Horňané a Dolňané. Hlasování o zákonu dopadlo špatně. Jinak ani dopadnout nemohlo. Bylo pondělí. Vzhledem k tomu se ti nejdůslednější odpůrci pragocentrismu odhodlali odjet.

Poslanec J. Olej: Sme v parlamente, nie sme v divadle.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Rečník nesmie byť nikým prerušený. Hovorí k veci.

Místopředseda SN J. Sokol: Nejdůslednější odpůrci pragocentrismu se rozhodli odložit svůj odjezd do tohoto sídla neřesti o jeden den. Zajímavé bylo, jak potom špatný výsledek hlasování hodnotili představitelé a protagonisté Horňanů a Dolňanů. Jedni, jako správní trenéři, se věnovali zejména chybám hráčů z opačného mužstva, takže Dolňané upozorňovali na to, že několik Horňanů, ač byli přítomni, se pro zákon nevyslovilo. Naopak tisk, blízký Horňanům upozorňoval na to, že Dolňané se v tu dobu nacházeli na kávě. Tak došlo k zajímavé debatě, která ovšem pro zákon nic neznamená.

Vážená sněmovno, obávám se, že celá věc není taková legrace, jak by se mohlo zdát a že nedáme-li si pozor na své jednání v této sněmovně, mohli bychom být jedni z prvních, kteří zákon konkursu a vyrovnání budou potřebovat. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Odovzdávam slovo na technickú poznámku poslancovi Doležalovi, po ňom vystúpi poslanec Moric. Vedenie schôdze odovzdávam poslancovi Sokolovi.

(Řízení schůze převzal místopředseda SN J. Sokol.)

Poslanec B. Doležal: Považuji vystoupení kolegy Sokola za nevěcné a nepřispívající k dobrému duchu jednání. Myslím, že bychom měli hovořit k věci a neironizovat zbytečně.

Poslanec V. Moric: Ja naopak považujem vystúpenie pána poslanca Sokola za veľmi vecné, patrím k Horňanom. Dolňania sedia podo mnou. Je možné, že za rok to bude naopak. Horňania budú Dolňanmi a Dolňania budú Horňanmi. Ďakujem.

Poslanec P. Dostál: Vážený pane místopředsedo Sokole, vážení kolegové, já si myslím, že se poslanec Holub, mýlil v interpretaci postoje poslance Rybičky. Protože zatímco poslanec Rybička se pohybuje ve vodě, tak poslanec Holub lítá ve výškách. Nastoluji tady tento tón jenom proto, že na rozdíl od kolegy Doležala se nedomnívám, že se někoho dotkl poslanec Sokol a jsem rád, že můžeme takto s lidským humorem diskutovat o věcech vážných.

Ivan Fišera - rybička tady není, nemohu za něho mluvit, mohu mluvit za sebe, my jsme o tomto zákonu hovořili. V žádném případě jsme se svým pozměňovacím návrhem nehodlali udělat to, co udělali poslanci, kteří tady nebyli a pak o našem pozměňovacím návrhu hlasovali; nechtěli jsme dávat odborům rozhodující funkci v konkursním řízení. Pouze jsme se domnívali, že lidé, kterých se to týká, by se k tomu měli vyjádřit. To je vše, co jsme požadovali.

Odpověď náměstka financí nebyla adekvátní, protože to, co on říkal, že zaměstnanci se mohou vyjadřovat před tím, není pravda, protože on byl jedním z těch, když se probírala novelizace zákoníku práce, tak udělal vše proto, aby se tito zaměstnanci vyjadřovat nemohli. Jinými slovy, my nechceme tímto pozměňovacím návrhem něco limitovat. Chtěli jsme nabídnout ke zvážení, zda je možno s tímto pozměňovacím návrhem počítat i u lidí, kteří jsou v politickém spektru napravo. Zdrželi jsme se hlasování proto, že jsme si mysleli, že by to bylo od náš v opačném případě nečestné, jelikož už nebyla rozprava a nemohli jsme věc vysvětlit. Využívám nyní toho, že tato rozprava je.

Chceme přispět ke konsensu v této sněmovně, protože víme, že tento zákon je nutný a nechceme vzít na sebe to riziko, že my čtyři bychom měli rozhodnout o tom, že podniky budou bez toho zákona, když ho budou potřebovat.

Prosím, abyste to vzali opravdu jako projev dobré vůle. Myslím, že chceme spolupracovat, a abyste se nedívali na to, kdo co zde říká, ale spíš co zde říká, a že je naprosto lhostejné, jestliže myšlenku přinese doktor Rybička nebo doktor Holub.

Předsedající místopředseda SN J. Sokol: Děkuji. Dále je do rozpravy přihlášen poslanec Jičínský, hlásí se pan poslanec Ransdorf.

První místopředseda FS Z. Jičínský: Vážení kolegové, osobně si myslím, že nám a naší důstojnosti nikterak neuškodí, když se na ni podíváme také trošku jinak. Mě to, co říkal kolega Sokol, nikterak nevadilo a necítím se tím nikterak znevážen.

Myslím, že někdy spíš znevážíme svoji činnost tím, že probíhá hlasování, všichni se shodujeme v celé řadě pozměňovacích návrhů, a pak najednou návrh jako celek neprojde. To jsou skutečně věci, které nám na vážnosti ve veřejnosti nepřidají.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP