Úterý 14. května 1991

1. den jednání - úterý 14. května 1991

(Jednání zahájeno v 10.10 hodin)

Přítomno:73 poslanců zvolených v České republice
69 poslanců zvolených ve Slovenské republiceNepřítomní poslanci:

Sněmovny národů zvolení v České republice: Arnošt, Ransdorf

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

Čalfa, Haško, Kanis, Mečiar, Slota, Zelenay


Předseda SN M. Šútovec: Vážené poslankyne, vážení poslanci, otváram 8. samostatnú schôdzu Snemovne národov a srdečne vás na nej vítam.

Konštatujem, že v zasadacej sieni je prítomných 120 poslancov a Snemovňa národov je schopná uznášať sa.

Podľa rokovacieho poriadku volí snemovňa pre každú schôdzu dvoch overovateľov zápisu. Navrhujem, aby sme pre dnešné rokovanie zvolili za overovateľov zápisu poslanca Františka Houšku a poslanca Michala Sýkoru. Sú prítomní? (Ano.)

Sú nejaké pripomienky k tomuto môjmu návrhu? Nie sú.

Budeme hlasovať verejne, zdvihnutím ruky a stisknutím tlačidla hlasovacieho zariadenia. Kto súhlasí s tým, aby uvedení poslanci boli zvolení za overovateľov 8. samostatnej schôdze Snemovne národov? (Hlasuje se.) Ďakujem. (Sto třináct.) Stotrinásť.

Kto je proti? (Nikdo.) Nikto.

Kto sa zdržal hlasovania? (Tři.) Tri.

Konštatujem, že za overovateľov nášho dnešného rokovania boli zvolení poslanci František Houška a Michal Sýkora.

Vážení kolegovia a kolegyne, dámy a páni, Predsedníctvo Snemovne národov odporúča podľa § 18 odsek 1 rokovacieho poriadku Federálneho zhromaždenia prerokovať na dnešnej schôdzi program, ktorý je uvedený v pozvánke na túto schôdzu s tým, že by sme dnes prerokovali body:

1. Overenie platnosti voľby poslancov Snemovne národov Federálneho zhromaždenia

2. Sľub poslancov Snemovne národov Federálneho zhromaždenia

Navrhujem, aby sme potom schôdzu prerušili a ďalšie body programu, t. j. body 3, 4, 5 a 6 prerokovali na budúci týždeň, až budú pripravené príslušné personálne návrhy.

Pýtam sa, či sú nejaké pripomienky k tomuto predloženému návrhu programu a k navrhnutému postupu? Hlásí sa poslanec Mlčák, dávam mu slovo.

Poslanec J. Mlčák: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, jménem poslaneckého klubu Občanské demokratické strany a jménem poslanců, jejichž jména předám panu předsedovi, schvaluji přerušení této schůze podle návrhu pana předsedy s tím, že náš klub má návrh a konkrétní představu na komplexní rekonstrukci předsednictva Federálního shromáždění a vedení výborů. Doporučujeme, aby se sešlo politické grémium, které by projednalo s politickými silami jednotlivé konkrétní návrhy, a to tak, aby schůze obou sněmoven se mohly konat 23. května odpoledne a 24. května odpoledne. Tyto naše návrhy byly projednány s jednotlivými politickými kluby a směřují k tomu, aby složení předsednictva Federálního shromáždění odpovídalo rozložení politických sil v plénu. Vás, vážené kolegyně a kolegové, prosím o podporu našeho návrhu.

Předseda SN M. Šútovec: Hlási sa ešte poslanec Rajczy. Konštatujem, že poslanec Mlčák mi skutočne odovzdal petíciu, podpísanú tridsiatimi poslancami, ktorá podporuje jeho návrh.

Poslanec L. Rajczy: Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia a kolegyne, podľa § 76 rokovacieho poriadku som zodpovedný Snemovni národov ako člen výboru branného a bezpečnostného. V duchu tejto zodpovednosti žiadam o rozšírenie programu o bod "Riešenie nepravdivého výroku predsedu výboru branného a bezpečnostného Snemovne národov pána Lisa v Národnej obrode zo dňa 16. apríla 1991". Snažil som sa riešiť tento nepravdivý výrok v rámci branného a bezpečnostného výboru, žiaľbohu, s neveľkým úspechom. Ako člen branného a bezpečnostného výboru navrhujem, aby predseda branného a bezpečnostného výboru Snemovne národov bol zbavený funkcie, a aby bol zvolený nový predseda. Podľa rokovacieho poriadku mám takýto návrh predkladať predsedovi Snemovne národov, takže to robím.

Předseda SN M. Šútovec: Personálny návrh tohto typu si vyžaduje petíciu podpísanú aspoň tridsiatimi poslancami.

Vážení kolegovia, vyrozumeli sme, že poslanec Mlčák v mene poslancov klubu Občanskej demokratickej strany dal požiadavku na doplnenie návrhu nášho programu o bod č. 7, ktorým má byť voľba niektorých členov grémií Federálneho zhromaždenia, a to Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, predsedníctva snemovne a niektorých výborov a zbavenie funkcií niektorých členov. Je to tak, dobre som tomu rozumel, pán poslanec? (Ano.) Navrhujete to zaradiť ako bod č. 7 s tým, že by tento bod bol prerokovaný 23. mája, eventuálne 24. mája?

Nechám hlasovať o tom, či súhlasíte s tým, aby bol náš program doplnený o tento bod č. 7. Kto súhlasí s tým, aby program schôdze Snemovne národov a program schôdze oboch snemovní bol doplnený o bod, ako ho uviedol poslanec Mlčák? (Hlasuje se.) Ďakujem. (Šedesát tři.) Šesťdesiatri.

Kto je proti? (Sedmnáct.) Sedemnásť.

Kto sa zdržal hlasovania? (Čtyřicet pět.) Štyridsaťpäť.

Konštatujem, že tento návrh nebol prijatý.

Dám hlasovať o celkovom návrhu, ako bol predložený, ktorý obsahuje body číslo 1 až 6. Pán poslanec Rajczy má technickú poznámku.

Poslanec L. Rajczy: Vážený pán predsedajúci, neviem, či bolo celkom zrozumiteľné, čo som povedal snemovni. Povedal som žiadosť na rozšírenie programu buď na dnešnej alebo ďalšej schôdzi, ktorú ste predpokladali na budúci týždeň. Žiadam, aby o tom sa tiež hlasovalo ako o rozšírení programu.

Předseda SN M. Šútovec: Odcitujem § 19 ods. 3 rokovacieho poriadku: "Návrh na odvolanie poslanca z funkcií uvedených v § 12 odst. 3, 4 a § 13 odst. 3 môže spoločne podať najmenej 30 poslancov príslušnej snemovne. Pri odvolaní sa postupuje rovnakým spôsobom ako pri voľbe."

Návrh ste podali sám, potrebujete ešte 29 ďalších poslancov.

Poslanec L. Rajczy: Podal som návrh na rozšírenie programu. Návrh je možné podať, keď môže byť program rozšírený. Skôr nie.

Předseda SN M. Šútovec: Dávam hlasovať. Bude to ako osobitný bod - odvolanie pána poslanca Lisa z jeho funkcie predsedu výboru branného a bezpečnostného. Návrh podáva pán poslanec Rajczy na zaradenie tohto bodu do programu.

Poslanec L. Rajczy: Dal som žiadosť na rozšírenie programu, aby bol tento problém, ktorý bol v Národnej obrode 16. 4., riešený. Návrh na odvolanie poslanca Lisa, či bude alebo nie, to je môj osobný návrh.

Předseda SN M. Šútovec: Čiže ide o to, aby sa Snemovňa národov zaoberala údajným nepravdivým výrokom pána poslanca Lisa v Národnej obrode? Je to tak? (Ano.)

Budeme hlasovať o tomto bode.

Poslanec S. Pánis: Nepoznáme znenie.

Předseda SN M. Šútovec: Pán poslanec oznámil, že nepozná znenie údajne nepravdivého výroku. Snáď sa ho dozvieme, keď bude tento bod zaradený do programu.

Budeme hlasovať. Kto súhlasí s takto formulovanou požiadavkou pána poslanca Rajczyho, aby bol do programu zaradený dodatočne bod skúmania nepravdivosti výroku pána poslanca Lisa v Národnej obrode? (Hlasuje se.) (Šestnáct.) Šestnásť. Ďakujem.

Kto je proti? (Dvacet šest.) Dvadsaťšesť.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Osmdesát jedna.) Osemdesiatjeden.

Dvadsaťšesť bolo proti, osemdesiatjeden sa zdržalo.

Ďakujem. Návrh pána poslanca Rajczyho na zaradenie tohoto bodu snemovňa zamietla.

Dám teraz hlasovať o návrhu programu tak, ako som ho tu prečítal. Bod 1 - 6 s tým, že prvé dva body by boli na programe dnes, zostávajúce by boli na programe koncom týždňa. Pán poslanec Stome má technickú poznámku.

(Poslanec Stome: Jen jsem vstal a díval jsem se na ceduli.)

Prosím, kto súhlasí s tým, aby náš program obsahoval položky, ktoré sú vytlačené a máte ich pred sebou, to jest body 1 až 6, nech zdvihne ruku a stiskne tlačidlo. (Hlasuje se.) (Devadesát osm.) Deväťdesiatosem.

Kto je proti? (Nikdo.) Nikto.

Kto sa zdržal hlasovania? (Dvacet čtyři.) Dvadsaťštyri.

Nikto nebol proti, 24 poslancov sa zdržalo.

Tým je program schválený.

Pristúpime k prvému bodu, ktorým je

I.

Overenie platnosti voľby poslancov Snemovne národov

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia dňa 26. marca 1991 a dňa 10. 4. 1991 vyhlásilo podľa § 49 odst. 3 zákona č. 47/1990 Zb., o voľbách do Federálneho zhromaždenia, že na uprázdnené mandáty po rezignácii poslancov Istvána Miklósa, Pavla Suchána a Vladimíra Mikuleho nastupujú náhradníci. Prosím, aby sa povstaním predstavili. Páni Mária Adrianová, pán Miroslav Roček a pán Zoltán Boros.

Výbor mandátový a imunitný skúmal v súlade s § 89 písm. b) rokovacieho poriadku Federálneho zhromaždenia, či novonastupujúci poslanci boli platne zvolení.

Prosím predsedu výboru mandátového a imunitného Snemovne národov, Jána Horníka, aby predniesol príslušný návrh.

Poslanec J. Horník: Vážená Snemovňa národov, vážené poslankyne, vážení poslanci, mandátový a imunitný výbor Snemovne národov skúmal podľa § 89 zákona o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia, či poslanci Snemovne národov Zoltán Boros, ktorý nastúpil ako náhradník na miesto uvoľnené po poslancovi Snemovne národov Istvánovi Miklósovi, Miroslav Roček, ktorý nastúpil ako náhradník na miesto uvoľnené po poslancovi Snemovne národov Vladimírovi Mikulem, a poslankyňa Mária Adrianová, ktorá nastúpila ako náhradníčka na miesto uvoľnené po poslancovi Pavlovi Suchánkovi, boli platne zvolení podľa zákona o voľbách do Federálneho zhromaždenia. Súčasne ma mandátový a imunitný výbor poveril, aby som ako jeho predseda predniesol na tejto schôdzi Snemovne národov správu o výsledkoch jeho rokovania.

Dámy a páni, mandátový a imunitný výbor po preskúmaní dokladov o voľbách, uznesenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia k nastúpeniu náhradníkov na uvoľnené poslanecké mandáty v Snemovni národov a uznesenia Predsedníctva Snemovne národov k rezignácii poslancov Snemovne národov Istvána Miklósa, Vladimíra Mikuleho a Pavla Suchána na ich poslanecké mandáty konštatoval, že Zoltán Boros, Miroslav Roček a Mária Adrianová boli riadne zvolení za náhradníkov na poslancov Snemovne národov.

Mandátový a imunitný výbor na základe svojho skúmania a prerokovania navrhuje, aby Snemovňa národov podľa čl. 47 ústavného zákona č. 143/1968 Zb., o čs. federácii, v znení neskorších ústavných zákonov overila platnosť voľby svojich poslancov Zoltána Boroša, Miroslava Ročka a Márie Adrianovej. Ďakujem.

Předseda SN M. Šútovec: Ďakujem, pán poslanec Horník. Sú, prosím, pripomienky k správe mandátového a imunitného výboru? (Nejsou.) Hlási sa niekto o slovo? (Ne.) Nehlási. Budeme o tejto správe hlasovať. Konštatujem, že v českej časti Snemovne národov je prítomných 68 poslancov, v slovenskej časti 65 poslancov. Obidve časti sú uznášania schopné. Hlasovať budeme spoločne.

Pýtam sa, kto z poslancov súhlasí so správou mandátového a imunitného výboru, nech zdvihne ruku a stiskne tlačidlo. (Hlasuje se - jednostodvacet devět.) Stodvadsaťdeväť poslancov hlasovalo za.

Kto je proti? (Nikdo.) Nikto. Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (Jeden.) Jeden poslanec sa zdržal hlasovania, štyria poslanci hlasovanie ignorovali.

Snemovňa národov správu svojho mandátového a imunitného výboru schválila a tým overila platnosť voľby poslancov Márie Adrianovej, Zoltána Borosa a Miroslava Ročka.

Ďalším bodom je

II.

Zloženie sľubu nových poslancov

Ústavný zákon o československej federácii stanovuje, že poslanci skladajú sľub na schôdzi snemovne, na ktorej sa po prvý raz zúčastnia. Prosím preto pani Adrianovú, pána poslanca Borosa a pána poslanca Ročka, aby predstúpili pred predsednícku tribúnu na zloženie sľubu. Sľub zložia podaním ruky predsedovi snemovne a slovom "Sľubujem".

Poslanec K. Stome: Já bych se zeptal, jak byly odečteny hlasy těchto nových poslanců z celkového počtu hlasů, když jsme hlasovali.

Místopředseda SN J. Sokol: Ignorovali čtyři poslanci.

Předseda SN M. Šútovec: Pán poslanec Houška.

Poslanec F. Houška: Přítomno bylo 131 poslanců, z toho hlasovalo 63 pro, proti 17 a 45 se zdrželo hlasování. Celkem hlasovalo 125 poslanců. 6 hlasování ignorovalo. V těch 6 jsou právě poslanci, kteří zatím nebyli potvrzení naší sněmovnou.

Předseda SN M. Šútovec: Škoda, pán poslanec, že ste túto poznámku nepredniesli skôr, ale v každom prípade nechám hlasovať o programe ešte raz.

Prosím pána podpredsedu Snemovne národov Jána Sokola, aby prečítal text sľubu, a všetkých prítomných, aby povstali.

(Místopředseda Sněmovny národů J. Sokol čte slib a poslanci skládají slib podáním ruky předsedovi Sněmovny národů M. Šútovcovi.) (Potlesk.)

Teraz prosím členov výboru mandátového a imunitného, aby po ukončení schôdze snemovne zotrvali na svojich miestach a na schôdzi výboru overili podľa § 89 rokovacieho poriadku, či noví poslanci splnili podmienky, ktoré sú predpokladom k ich oprávneniu vykonávať práva a povinnosti vo Federálnom zhromaždení.

Podáva niekto návrh na zopakovanie hlasovania o programe z toho dôvodu, aby sa predišlo nejakých pochybnostiam?

Poslanec F. Houška: Je zbytečné nové hlasování, je třeba odčítat poslance, kteří nebyli potvrzení. Hlasování bylo kladné.

Předseda SN M. Šútovec: O tejto záležitosti sú oprávnené pochybnosti, ak si prajete, budeme znovu hlasovať. Poslanec Olej.

Poslanec J. Olej: 131 bez 3 je 128, je treba 65 poslancov na schválenie navrhnutého programu, pre doplnenie hlasovalo teda 63, takže v žiadnom prípade nejde o zbytočné hlasovanie, platí to, čo bolo.

Předseda SN M. Šútovec: Po tomto odčítaní sa dosahuje potrebný počet hlasov.

Tým sme prerokovali dnešný program, schôdzu teraz preruším a v rokovaní budeme pokračovať na budúci týždeň. Presný termín pokračovania bude oznámený v priebehu 15. spoločnej schôdze oboch snemovní, ktorá začne o 14. hodine.

Na záver vás chcem pozvať na stretnutie poslancov Federálneho zhromaždenia s predsedom Najvyššieho sovietu RSFR Borisom Nikolajevičom Jelcinom, ktoré sa uskutoční v tejto zasadacej sieni o 12.30 hodine.

Teraz požiadal o slovo pán podpredseda Sokol.

Místopředseda SN J. Sokol: Vážení kolegové a kolegyně, svolávám na 11.30 hodin schůzku dohadovacího výboru k zákonu o strategickém plánování. Sejdeme se v místnosti 534 v 11.30 hodin. Děkuji.

Předseda SN M. Šútovec: Ešte raz prosím členov výboru mandátového a imunitného, aby sa tu zhromaždili po skončení schôdze. Končím našu dnešnú schôdzu.

(Schůze přerušena v 10.40 hodin.)Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP