Čtvrtek 21. března 1991

Čtvrtek 21. března 1991

(Začátek schůze ve 14.15 hodin)

Přítomno:67 poslanců zvolených v České republice
64 poslanců zvolených ve Slovenské republice


Omluveni poslanci:

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Arnošt, Fričar, Lis, Lédl, Mikule, Motyčka, Petrová, Senjuk

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

Čalfa, Dubček, Kočtúch, Mečiar, Molnár, Seman, Slota, Suchán, Šedovič, ZelenayPředseda SN M. Šútovec: Vážená Snemovňa národov, vážene poslankyne, vážení poslanci, otváram 7. samostatnú schôdzu Snemovne národov, na ktorej vás srdečne vítam.

Podľa rokovacieho poriadku snemovňa volí pre každú schôdzu dvoch overovateľov. Navrhujem, aby sme pre dnešné rokovanie zvolili za overovateľov zápisu poslancov Františka Houšku a poslanca Petra Kulana. Má niekto k tomuto návrhu pripomienku?

Poslanec L. Kováč: Dostali sme predbežné návrhy, o čom budeme rokovať. Vieme, že budeme rokovať o pánovi Kulanovi. Je správne, aby sme ho navrnovali za overovateľa zápisu?

Předseda SN M. Šútovec: Máte pravdu. Navrhujem pána poslanca Syča. Je tu pan poslanec Syč? (Ano.) Je tu pán poslanec Houška? (Ano.) Súhlasíte, páni poslanci s tým, aby ste boli zvoleni za overovateľov zápisu? (Ano.)

Kto súhlasí s tým, aby títo dvaja poslanci boli zvolení za overovateľov 7. samostatnej schôdze Snemovne národov? (Většina.)

Overovatelia dnešnej schôdze boli schváleni.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, predsedníctvo Snemovne národov vám podľa § 16, odsek 1 rokovacieho poriadku predkladá pre dnešnú schôdzu návrh programu, ktorý je uvedený v pozvánke. Máte nejaké pripomienky k predloženému návrhu?

Poslanec P. Kulan: Vážený pán predsedajúci, mám pripomienku, aby bol z dnešného rokovania vypustený bod "Preradenie do iného" a aby bol zaradený na nasledujúce zasadnutie Snemovne národov.

Předseda SN M. Šútovec: Môžte uviesť dôvod?

Poslanec P. Kulan: Vzhľadom na diferenciáciu, ku ktorej dochádza v poslaneckom klube Verejnosť proti násiliu bude dobré prerokúvať naše zastúpenie v jednotlivých výboroch tak, aby došlo k nejakým konsenzuálnym dohodám.

Předseda SN M. Šútovec: Myslím, že dôvod je prijateľný. Dávam hlasovať. Súhlasíte so zmenou, aby sa neuskutočnila voľba člena výboru Snemovne národov do bezpečnostného a branného výboru?

(Většina souhlasí.) Tento bod sa teda škrtá. Teraz sa hlási ešte pán poslanec Gandalovič.

Poslanec P. Gandalovič: Můj pozměňovací návrh není v žádném případě návrhem osobním, tj. nemá souvislost s návrhem, který jsme dostali do lavic. Navrhuji, aby byly vypuštěny body 2 a 3 - volby člena předsednictva, protože se domnívám, že na nejbližší samostatné schůzi Sněmovny národů budeme nuceni volit celá tato předsednictva nově. Jedná se samozřejmě o mnoho důvodů. Jedním z nich je změněná politická situace, dalším jsou lustrace apod. Myslím si proto, že všechny volby by se měly odehrát najednou, nikoli postupně.

Předseda SN M. Šútovec: Pokiaľ ide o posledný dôvod - lustrácie. Bol som oprávnený po tejto stránke skontrolovať kandidátov a môžem vyhlásiť, že výsledok lustrácií v prípade navrhovaných kandidátov pre voľbu do predsedníctva nie je na závadu.

Poslanec P. Gandalovič: Musím reagovat. Vypadá to, že bych vzbuzoval podezření, že navrhovaní kandidáti mají nějaký vztah k lustracím. Myslím, že lustrace jako takové mohou mít vztah k předsednictvu jako celku. Proto by bylo dobré bod "Volba do předsednictva" nechat na následující schůzi, na které by tento orgán byl zvolen znovu jako celek.

Předseda SN M. Šútovec: Týka sa to bodu 2 a 3? (Ano.) V takom prípade musím dávať hlasovať. Prajete si, aby som dal hlasovať o obidvoch týchto bodoch? (Ano.)

Poslanec V. Moric: To isté by sa potom týkalo bodu 1. Komisia, ktorá sa bude určovať, môže byť podobne na závadu.

Předseda SN M. Šútovec: Všetci môžeme byť teoreticky na závadu, keby sme takto argumentovali. V každom prípade dám hlasovať o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Gandaloviča, aby predmetom rokovanie dnešnej schôdze neboli body 2 a 3 - voľba členov Predsedníctva Snemovne národov a voľba členov Predsedníctva Federálneho zhromaždenia. Obidve časti Snemovne národov budú k tomuto bodu hlasovať spoločne. Prosím skrutátorov.

Kto súhlasí s návrhom pána poslanca Gandaloviča, aby body 2 a 3 boli vypustené z programu dnešného rokovania?

Kto je za? (Hlasuje se.) (Šedesát dva.) Šiesťdesiatdva.

Kto je proti? (Šestnáct.) Šestnásť.

Kto sa zdržal hlasovania? (Třicet sedm.) Tridsaťsedem. Ďakujem.

Teraz prosím skrutátorov, aby spočítali celkový počet poslancov, aby sme vedeli, z akého počtu môžeme vyčleniť nadpolovičnú väčšinu. (Skrutátor: Celkovy počet poslanců je 120.)

Dvaja páni poslanci sa hlasovania nezúčastnili. Neboli prítomní počas hlasovania. Konštatujem, že bola dosiahnutá nadpolovičná väčšina a návrh pána poslanca Gandaloviča bol prijatý. Uskutoční sa teda len voľba členov iniciativného a petičného výboru snemovne. Ešte sa hlási o slovo poslanec Šedivý.

Poslanec F. Šedivý: Chtěl bych navrhnout vypuštění bodu 1, protože v bodu 1 je zákon o strategickém plánování a neuskutečnilo se ani zasedání výborů, které by to projednaly, ani zasedání poslaneckých klubů. To znamená, že budeme rokovat jako celá sněmovna tak, jak jsme jednali už jednou. Nepovažuji to za vhodné.

Předseda SN M. Šútovec: Musím sa pozrieť na ustanovenie nového rokovacieho poriadku o tom, ako sa prerokúvajú zákony, ktoré boli vrátené pre nesúhlas snemovne. Sú 3 možnosti - dohadovacie konanie, nové prerokovanie vo výbore a nové prerokovanie v pléne, pokial sa nemýlim. Toto je tretí prípad.

O slovo sa hlási poslankyňa Samková.

Poslankyně K. Samková: Pane předsedající, nedal jste hlasovat o návrhu poslance Morice.

Předseda SN M. Šútovec: Pán poslanec, zopakujte svoj návrh.

Poslanec V. Moric: Trvám na svojom návrhu, aby se neprerokovával bod 1.

Předseda SN M. Šútovec: Ide o voľbu členov iniciatívneho a petičného výboru snemovne. Môžete to odôvodniť ešte raz?

Poslanec V. Moric: Odôvodňujem to tým, že toto predbieha lustráciám.

Předseda SN M. Šútovec: Tento argument nemôžem absolútne prijať, pretože pokiaľ nie je schválený zákon, ktorým by sa z Federálneho zhromaždenia vylučovali poslanci, ktorí neprešli lustráciami, do tej doby musí byť každý poslanec podľa rokovacieho poriadku zaradený do jedného z výborov. To nie je odmena, to je povinnosť. Dám však o tomto návrhu hlasovať, ale odôvodnenie nepovažujem za primerané.

Dávam hlasovať o návrhu poslanca Morica, ktorý navrhuje, aby bol zrušený aj prvý bod nášho programu, to je voľba členov iniciatívneho a petičného výboru snemovne. Pýtam sa - opäť budú hlasovať obidve časti snemovne spoločne - kto súhlasí s návrhom poslanca Morica, nech zdvihne ruku!

Prosím skrutátorov, aby zrátali hlasy.

Kto je za? (Třicet čtyři.) Tridsaťštyri.

Kto je proti? (Padesát šest.) Päťdesiatšesť.

Kto sa zdržal hlasovania? (Dvacet osm.) Dvadsaťosem. Ďakujem.

Konštatujem, že z celkoveho počtu 120 prítomných poslancov je počet tridsaťštyri poslancov proti nedostatočný.

Váš návrh, pán poslanec Moric, nebol prijatý.

Bod 1 ostáva zaradený na program dnešnej schôdze.

Teraz by som chcel odpovedať pánovi poslancovi Šedivému, § 31. Pán poslanec Sokol to vysvetlí.

Místopředseda SN J. Sokol: Kolegové, plénum sněmovny tehdy zamítlo návrh na dohadovací řízení, ve výborech byl návrh zákona doporučen, který podle našeho názoru nemělo smysl znovu do výborů dávat, a proto jsme zvolili variantu a) § 31 jednacího řádu, který říká, že věc se opětovně projedná v případném opětovném projednání ve výborech nebo v poslaneckých klubech.

Předseda SN M. Šútovec: Hlási sa poslanec Bratinka.

Poslanec P. Bratinka: Já se mohu mýlit, ale opak je pravdou. Sestavila se jakási předběžná dohadovací komise, která se pouze jednou neformálně sešla při večeři, byl tam pan ministr Hoffmann, pan poslanec Zeman a někteří další s tím, že chtěli vyslechnout naše námitky, aby tedy na vlastní dohadovací řízení přinesli již opravenou verzi zákona. Já tady s překvapením zjišťuji, že vy se domníváte, že dohadovací řízení nemělo probíhat, ale přesto probíhalo, i když velmi nedotaženě a podivně.

Předseda SN M. Šútovec: Je to právě ten dôvod.

Poslanec P. Bratinka: Pan poslanec Zeman to vysvětlí, proč je tedy zval na večeři.

Předseda SN M. Šútovec: Pán poslanec Zeman to určite vysvetlí, ako sa veci majú.

Poslanec P. Bratinka: Ať to tedy pan poslanec Zeman řekne, jak to bylo.

Poslanec M. Zeman: Vážení kolegové, především všichni si večeři platili, abych nebyl podezírán z korupce.

Za druhé, já jsem skutečně byl a jsem toho názoru, že by dohadovací řízení bylo rozumnější proto, že by probíhalo v malém kolektivu, ne v širokém plénu, že by tam lidé společně přemýšleli - a nacházeli nějaký společný konsensus, pokud tedy existuje.

Existují ovšem dva důvody pro dohadovací řízení, jeden faktický a druhý formální. Faktický důvod spočívá v tom, že jestli si vzpomínáte, plénum tehdy zamítlo tento návrh, sice těsně, ale přesto, můžete mě právem obvinit, že jsem špatný prognostik. Protože jsem se domníval, že dohadovací komise bude ustavena a využil jsem přítomnosti pana ministra Hoffmanna, abychom se neformálně, asi ve čtyřech lidech na té večeři sešli s tím, že jsem samozřejmé předpokládal, že to bude pokračovat.

Druhý důvod je formální, a doufám, že z toho nebude nikdo vinit strategické plánovaní, ale byli jsme upozorněni, že jestliže dohadovací řízení proběhne neúspěšně, pak má prezident možnost rozpustit Federální shromáždění. Já považuji strategické plánování a ministerstvo budoucnosti ze svého hlediska za velice důležité, dokonce ani já, který může být profesionálně deformován, se nedomnívám, že by se kvůli němu případně mělo rozpouštět Federální shromáždění. Takže toto je důvod. Jinak ta informace, protože já vždycky cituji zdroje, pochází od kolegy Mikuleho, předsedy ústavně právního výboru.

Předseda SN M. Šútovec: Kolektívne sme si spomenuli, pán podpredseda Sokol, vedúci sekretariátu dr. Rychtář, že v tejto záležitosti bola daná snemovne voľba, bola predložená dohadovacia komisia, avšak pre nedostatočný počet účastníkov schôdze sa hlasovanie neuskutočnilo. Tým pádom Predsedníctvo Snemovne národov zaujalo postoj, že pravdepodobne nebude možné kreovať dohadovaciu skupinu, a preto sa rozhodlo pre tento postup, ktorý vám predkladám. Prosím, pán poslanec Bratinka.

Poslanec P. Bratinka: Jestli tomu mám dobře rozumět, to znamená, že při každém dohadovacím řízení, které se sněmovna rozhodne zavést u jakéhokoli zákona, hrozí, že v případě, když nedojde k dohodě, že prezident rozpustí Federální shromáždění, to je naprosto omyl, to je jedině u záležitosti rozpočtu. Přece naše nedohoda nemá žádné právní důsledky pro tento stát, nemůže mít tedy prezident pravomoc nás rozpustit.

Místopředseda SN J. Sokol: Podle nepřesné formulace starého jednacího řádu bylo možné si to takto vysvětlovat. V novém jednacím řádu tato možnost není.

Předseda SN M. Šútovec: V každom prípade by ste boli vyzvaní, aby ste doniesli text zákona. Je prítomný navrhovateľ? Je prítomný pán minister Hoffmann a ja teda dávam hlasovať, či tento navrhnutý bod ostane zachovaný v programe našej schôdze, alebo nie. Je návrh pána poslanca Šedivého, ktorý navrhuje, aby programový bod č. 5 - "Prerokovanie zákona o strategickom plánovaní" bol stiahnutý z programu tejto schôdze.

Znovu budú hlasovať všetci poslanci obidvoch častí snemovne spoločne. Pýtam sa, kto súhlasí s pozmeňovacím návrhom pána poslanca Šedivého? (Hlasuje se ve 14.37 hodin.) (Třicet dva.) Tridsaťdva súhlasí.

Kto je proti? (Třicet pět.) Tridsaťpäť je proti.

Kto sa zdržal hlasovania? (Čtyřicet čtyři.) Štyridsaťštyri sa zdržalo hlasovania.

Konštatujem, že návrh pána poslanca Šedivého nenašiel dostatočnú podporu a bol zamietnutý. Bod č. 5 ostáva v programe tejto schôdze.

Pán podpredseda ma upozorňuje, keď už sme hlasovali o každom jednotlivom bode programu, bolo by asi zbytočné, aby sme v tejto chvíli schvaľovali celý program. Prikláňam sa k tomuto názoru.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP