Středa 29. dubna 1992

22. společná schůze SL a SN 29. 4. 1992

10. den - středa 29.4.1992

Přítomno:135 poslanců Sněmovny lidu
69 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
64 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice


Nepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu:

Adámek M., Andelová, Bakšay,, Bláha, Dienstbier st., Dlouhý, Honner, Jambor, Kňažko, Kukučka, Langoš, Miller, Petrovič, Šimko I., Záležáková

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Fišera, Hladík, Houška, Kovaříková, Němec, Pernica F.

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

Ambros, Čalfa, Kanis, Kontra, Mečiar, Novitzský, Pánis, Peter, Serenčéš, Slota, Vicen

(Schůze zahájena v 9.20 hodin.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Prosím poslankyně a poslance, aby usedli na svá místa, za okamžik zahájíme jednání. Prosím, dostavte se do jednací síně.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení hosté,

zahajuji 10. den jednání 22. společné schůze sněmoven. Je 29. dubna 1992 9.20 hodin.

Dovolte mi, abych vás seznámil s dnešním předpokládaným programem našeho jednání. Jako první bod projednání informace, kterou podal ředitel FBIS Federálnímu shromáždění. Jako druhý bod bychom měli vládní návrh zákona o soudních poplatcích za řízení u Nejvyššího soudu ČSFR a u vojenských soudů, dále - budu stručný - návrh zákona o vlastnictví k bytům a nebytovým prostorám, návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87 o mimosoudních rehabilitacích, dále návrh zákona o informačních systémech a ochraně informací. Další bod bude určení zástupce, který bude Federální shromáždění zastupovat v řízení před Ústavním soudem ČSFR a vyjádření k návrhu skupiny 99 poslanců, dále návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 334/91 Sb., o služebním poměru policistů Federálního policejního sboru a Hradní policie, dále návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 56/91 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění a o Kanceláři prezidenta republiky a ještě jsou zde další tři body. Návrh na změnu a doplnění zákona o živnostenském podnikání, návrh poslaneckého klubu ODA na usnesení Federálního shromáždění k vystoupení poslance Stanislava Pánise v norské televizi a konečně návrh kandidáta na funkci místopředsedy prezídia Federálního fondu národního majetku.

Vyslechli jste celkový program naší dnešní schůze a dovolte mi, abych přikročil k prvnímu bodu našeho dnešního programu. Jde o projednání informace, kterou podal ředitel FBIS Federálnímu shromáždění.

Včera navrhl pan poslanec Jan Vidím rozšíření programu naší schůze o tento bod. Jak víte, sněmovny tento návrh schválily. Pro usnadnění našeho jednání k tomuto bodu bych poprosil pana poslance Vidíma, aby konkretizoval svoji procedurální představu o jednání k tomuto bodu. Prosím, pan poslanec Jan Vidím.

Poslanec SL J. Vidím: Pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k velice nabitému programu, který nás ještě dnes a zítra čeká, dovolte mi, abych vám navrhl tuto proceduru projednávání tohoto bodu jednání.

Navrhuji, aby Federální shromáždění hlasováním zavázalo předsedu Federálního shromáždění, aby ten v průběhu dnešního dne do 17. hodiny zabezpečil rozmnožení této zpravodajské informace a abychom my, poslanci Federálního shromáždění, měli možnost jednu kopii pro každého z nás určenou si vyzvednout v kanceláři předsedy Federálního shromáždění proti podpisu a proti podpisu pod poučením, že se seznamujeme se skutečnostmi, které podléhají státnímu tajemství. Toto je můj procedurální návrh.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Zdá se, že procedurální návrh byl jednoznačný a stručný. Má někdo z přítomných poslanců a poslankyň k jeho návrhu připomínku? Hlásí se první místopředseda, pan profesor Jičínský.

První místopředseda FS Z. Jičínský: Vážení kolegové, chci požádat ředitele FBIS, který shodou okolností je zároveň i poslancem, což teď nekomentuji, aby nám sám sdělil, jaký význam přikládá této informaci tím, že ji označuje jako přísně tajnou. Považuje-li za vhodné, aby ji dostali všichni poslanci, potom si myslím, že toto odůvodnění je jeho povinností. Není povinností sekretariátu Federálního shromáždění tuto informaci rozmnožovat... (Šum v sále.) Počkejte, pánové, prosím o klid, máte možnost se vyjádřit stejně jako já. Chci, aby nám pan ředitel FBIS vysvětlil, jak si sám představuje zacházení s touto informací, kterou označil za přísně tajnou, jestliže ji posílá Federálnímu shromáždění. Prosím o odpověď.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. S technickou poznámkou se hlásí kolega Stome a nahoře se připravuje pan poslanec Mečl.

Poslanec SN K. Stome: Dámy a pánové, vážení poslanci, vážení přítomní, domnívám se, že poslanci nejsou od toho, aby jim ředitel FBIS vysvětloval, jak si on něco představuje. Poslanci vědí, jak si mají co představit, jinak by nemohli dělat poslance. (Potlesk.) Tento návrh považuji za chybný a navrhuji, abychom o něm vůbec nejednali. Je to v podstatě způsob, jak odložit dostání informace k poslancům. Tato informace byla dána předsedovi Federálního shromáždění proto, že on reprezentuje Federální shromáždění navenek. Toto Federální shromáždění si volí předsedu podle hesla: primus inter pares. Nemáme zde paralelu s předsedy vlád, kteří jsou jmenováni národními radami. Každý z nás má právo, aby tuto informaci dostal bez jakýchkoliv představ kohokoliv, tedy i ředitele FBIS. Děkuji. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Aby nedošlo k nedorozumění, slova primus inter pares neznamená první mezi párii, ale první mezi rovnými.

Dovolte mi, abych nicméně vzal na vědomí příspěvek pana poslance Stomeho. Myslím, že se hlásil kolega Mečl.

Poslanec SN J. Mečl: Dámy a pánové, doporučuji dříve, než budeme rozhodovat o procedurálním návrhu kolegy Vidíma, aby nám pan poslanec Bačinský zodpověděl ještě jeden dotaz, a sice dotaz, který se týká zákona o FBIS. Důležité pro naše rozhodování je, podle jakého ustanovení, tedy z jakých zákonných nebo právních důvodů tohoto zákona, byl předsedovi Federálního shromáždění tento materiál doručen. Jde o to, podle kterého ustanovení § 3 ředitel FBIS tuto zprávu předložil.

Druhý dotaz. Pokud jde o strukturu nebo obsah této informace, je zapotřebí, aby ředitel FBIS také rozhodl, zda obsah této zprávy není upraven právním režimem, který příliš velké zveřejňování neumožňuje. Mám na mysli tzv. lustrační zákon. To znamená, jedná se o tyto dva dotazy.

Podle jakého ustanovení zákona FBIS byly předsedovi Federálního shromáždění tyto materiály zaslány. Pak můžeme rozhodovat, zda předseda Federálního shromáždění bude listonoš, nebo zda ředitel FBIS má tyto materiály sám zaslat osobně jednotlivým poslancům, pokud to pokládá za důležité a odpovídá to ustanovení § 3.

Druhý dotaz se týká toho, zda touto informací nejsou dotčena ustanovení tzv. lustračního zákona, zejména § 19.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Vaše expozé vyvolává odezvu. První se hlásil kolega Kulan a po něm ještě jednou kolega Stome.

Poslanec SN P. Kulan: K tomu, čo povedal pán kolega Jičínský, že sekretariát Federálneho zhromaždenia nie je povinný rozmnožiť niečo pre poslancov. Pán podpredseda, sekretariát Federálneho zhromaždenia tu rozmnožuje kadejakú hlúposť, nehnevajte sa. Dostávame do lavíc toľko papierov, ktoré neviem, kto zadáva. (Potlesk.) Musíme čítať vyjadrenia kadekoho ku čomukoľvek a vy nám poviete závažnú vec, že sekretariát to nie je povinný urobiť. Nehnevajte sa, to je minimálne nedôveryhodné. To po prvé.

K otázke pána Mečla by som rád povedal, že keď chce poznať odpoveď na svoju otázku, je právnik a má právnické vzdelanie, aby poznal zákon, aby ho dokázal prečítať. (Smích.) Nemusí mu dávať túto odpoveď riaditeľ FBIS. (Hluk v sále. Předsedajúcí poslance napomíná.)

Posledná vec, ktorú chcem povedať. Neviem, do akej miery odpoveď pána Bačinského môže rozhodnúť o procedurálnych veciach.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Prosím paní a pánové, abychom se pokud možno vyhýbali drastickým ironizacím. Prosím, pan poslanec Stome, pak se připraví pan poslanec Kostya.

Poslanec SN K. Stome: Pokud jsem dobře rozuměl panu prof. Mečlovi, kolegovi poslanci, tak chtěl odpověď na kolegovi poslanci. Ano, řekl poslanec Bačinský. Domnívám se, že není ustanovení v jednacím řádu, které by nutilo poslance, aby odpověděl jinému poslanci. To za prvé.

Za druhé se nedomnívám, že je možné upřít členům tohoto sboru informaci, kterou považuje šéf FBIS za důležitou pro ně. Všechny tyto věci znamenají pouze oddalování toho, aby poslanci dostali informaci, na kterou mají nesporné právo, protože oni to jsou, kteří si volí svého předsedu a předseda je pouze poslancem, a tedy adresátem. Není jmenován nikým jiným.

Všechny tyto dotazy v tomto směru považuji za nejsoucí v souladu ani s jednacím řádem, ani s ústavou. My máme právo, kdo z nás chce tuto informaci dostat bez jakýchkoliv procedurálních obezliček. Promiňte mi tento výraz, ale v podstatě nejde o nic jiného, než aspoň o pár minut zdržovat to, abychom věděli, kdo je kdo. Děkuji. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Pan poslanec Kostya, pak pan poslanec Soukup.

Poslanec SN L. Kostya: Pane předsedající, dámy a pánové, můj dotaz je na předsedajícího schůze. Pokud se pamatuji, tak včera jsme schválili bod programu "projednání zprávy ředitele FBIS". Já nepovažuji to, co navrhl procedurálně kolega Vidím, za naplnění tohoto bodu. On navrhl, abychom dostali tento materiál. Co bude dál, jak se, pane předsedající, vypořádáte s naplněním tohoto bodu, jak Federální shromáždění bude tento přísně tajný bod projednávat.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Pardon, zdržím se odpovědi. Prosím, pan poslanec Soukup.

Poslanec SL J. Soukup: Chtěl jsem rovněž požádat pana poslance Vidíma, aby svoji představu o projednávání tohoto bodu rozšířil poněkud dále, za 17. hodinu tohoto dne. Měli bychom mít představu o tom, co s touto informací budeme dále dělat. To za prvé.

Za druhé postup, který byl navržen, považuji zvláště s přihlédnutím k podepsání zákona č. 102 za asi jediný možný postup, který v tuto chvíli, když už jsme se dostali tak daleko, můžeme zvolit.

Za třetí bych velmi rád podpořil všechny otázky, které zde padly na pana ředitele FBIS Bačinského proto, že FS by mělo být informováno k tomu, aby mohlo kompetentně rozhodnout, mělo by být informováno o tom, jak se postup, který eventuálně navrhneme a zvolíme, shoduje se stávajícím právním řádem, protože podotýkám, že ani FS nemůže postupovat protizákonnými postupy. Za třetí by ji mělo dostat proto, že kvalita informace, kterou dostaneme - nevím, jaká ta informace je a předpokládám, že ani pan poslanec Vidím není o tom informován, tak kvalita této informace, kvalita jejího zpravodajského zpracování bude mimo jiné svědčit o kvalitě práce FBIS a o kvalitě jejího řízení panem ředitelem Bačinským. Proto ho žádám, aby se nenechal prosit a odpověděl na otázky, které tady zazněly. Děkuji. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Byl jsem sice upozorněn, že o procedurálním návrhu, který zde přednesl kolega Vidím, se hlasuje bez rozpravy, nicméně se omlouvám, že tato rozprava v této poloze proběhla, ale protože se o slovo přihlásil ještě předseda FS, uděluji mu slovo.

Předseda FS A. Dubček: Ďakujem za udelenie slova. Myslím, že aj očakávate, aby som vystúpil. (Hluk a výkřiky v sále.) Myslím, že to vyplýva aj z mojej povinnosti, vychádzajúc z uznesenia, na ktorom ste sa včera vo Federálnom zhromaždení uzniesli. Dovolím si ho prečítať. Bod - návrh pána Vidíma. Chcem vás požiadať o rozšírenie programu tejto schôdze o bod - citujem: "Prerokovávanie informácie, ktorú podal riaditeľ FBIS Federálnemu zhromaždeniu. Zároveň vás chcem požiadať, aby sme tento bod zaradili ako prvý bod zajtrajšieho rokovania."

Teda, vychádzajúc z uznesenia, myslím, že je správne, aby som sa prihlásil jednak preto, že som povinný objasniť, ako som s listom, ktorý som dostal, naložil, pretože podľa toho, čo som si prečítal v tomto protokole - pravda - bolo tu aj búchanie do stolu a všetko možné, keď pán Jičínský vysvetľoval, že ani on nepozná obsah. Chcem vám povedať len to, čo vám teraz prečítam, že som povedal, že som včerajším dňom otvoril a zoznámil sa s listom, ktorý som dostal od pána riaditeľa Bačinského. Teda, keď takto uznesenie znie, myslím, že je to plne v súlade s tým, aby som vás o tom informoval. Včera, som sa s týmto listom zoznámil len ja, ale ako je vidieť, široká verejnosť (tu v parlamente) vie, že takúto tajnú správu som dostal. To nie je dôležité. Ja len vidím, že to beriete so smiechom a pritom ide o veľmi vážnu vec. Chcem vám povedať, že akonáhle som dostal tento list a otvoril som ho, som samozrejme povinný vám prečítať aspoň sprievodný list tohto znenia. To je dôležité: "Vážený pán predseda! V zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 a) zákona 244/1991 Zb. vám v prílohe posielam informáciu o zastúpení spolupracovníkov bývalej ŠtB v syndikáte v Českej republike a v Slovenskom syndikáte novinárov."

Chcel by som vám povedať, že keď som tento list dostal s označením prísne tajné, tak samozrejme aj na mňa sa sťahuje zákon, ktorý aj mne, ako aj každému z vás, ukladá ako momentálne nakladať s prísne tajným dokumentom. Prosím vás, neberte to na ľahkú váhu. Hovorím o včerajšom dni. Čo som urobil? Jednak som sa obrátil na legislatívny odbor, aby mi dali vysvetlenie, aký (z hľadiska právneho) mám zaujať postoj vo vzťahu k takto prísne tajne označenému listu, ako sa zachovať. Rovnako tak som sa ihneď obrátil na Generálneho prokurátora a tiež som ho prosil, aby sa pozrel na túto záležitosť, ktorá sa vzťahuje k tejto informácii, aby som sa nedostal do rozporu s lustračným zákonom, ktorý presne stanoví, akým spôsobom je treba postupovať v lustráciách.

Nechcem zadržiavať, a preto vám chcem povedať, že som ihneď takto konal.

Okrem iného som sa obrátil tiež na pána poslanca Bačinského ako predseda Federálneho zhromaždenia, ktorý dostane takýto prísne tajný list s požiadavkou, aby zaujal k tomuto stanovisko a tiež na seba vzal aj určitú zodpovednosť. Keď je to určené k širšej informácii, tam je nielen správa o činnosti, ako tu hovorí pán poslanec, aby som predložil správu o činnosti atď. týchto ľudí, tam je uvedený zoznam ľudí, ktorí sú v tomto syndikáte českom alebo slovenskom a ktorí sú uvedení ako bývalí spolupracovníci ŠtB. Teda aj na pána Bačinského som sa obrátil.

Včera som odišiel preto, aby som v mene pána prezidenta, ktorý mal záštitu nad Majstrovstvami sveta v hokeji, otvoril tieto majstrovstvá.

Včera som podnikol tieto tri kroky, o ktorých som vás informoval. Berte to tak úprimne, ako úprimne to ja hovorím. Veľmi dobre viete z publikácií, z našej tlače, že predtým už všeličo prerokovávali a boli informovaní tí, v ktorých okruhu sa tieto organizácie, tieto syndikáty nachádzajú, to je v priestoroch národných republík. Dostali to, ako viem, v Českej republike aj v Slovenskej republike. V novinách bolo oznámené, že sa tým zaoberajú.

Teda okrem iného som včera využil tú príležitosť, aby som to aspoň čiastočne konzultoval s predstaviteľmi slovenských národných orgánov. To som nestačil dokončiť a keby to nebolo dnes ako prvé na programe, tak teraz som u predsedkyne Českej národnej rady, aby som si ozrejmil, ako oni budú postupovať, aby Federálne zhromaždenie postupovalo tak, aby sme svoje kroky volili v súlade so zákonom.

Pokiaľ som sa obrátil na pána Bačinského, tak i preto, že je to označené ako prísne tajné a ja to nemôžem dať rozmnožiť. (Potlesk.) Môžete povedať, ako mám postupovať?

Předsedající předseda SL R. Battěk: Prosím poslankyně a poslance o trpělivost. Umožníte mi klidné řízení této schůze. Prosím, zachovejte ještě klid.

Předseda FS A. Dubček: Ako vidím, prerušovaním, potleskom, niekedy aj búchaním dávate najavo, aby som ďalej túto záležitosť nevysvetľoval, ale ja som si kládol za povinnosť vysvetliť, preto som postupoval tak, ako som postupoval a to ihneď včera.

Neurobil som nič iné, než to, čo urobili na národných radách a čo je publikované. Dostali ste zoznam. Čo ste s ním urobili? Budeme v tejto veci rokovať. Uložili sme to do trezoru. Tak ja som mal postupovať inak včera ako na národných radách?

Prosím, nech Federálne zhromaždenie rozhodne, ale pokiaľ môžem ako predseda sa obrátiť tiež na riaditeľa tejto služby, odkiaľ som dostal informáciu, myslím, že by bolo správne, aby k týmto otázkam, ktoré sa tu vznášajú, bola daná odpoveď. Ja sa pritom neuzatváram pred rozhodnutím, ktoré prijme Federálne zhromaždenie. Ja som chcel upozorniť na to, čo som podnikol a tiež, že sa tým zaoberajú, z hľadiska svojej kompetencie, príslušné národné orgány. To je všetko.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji panu předsedovi Federálního shromáždění. Dámy a pánové, obchází mě hrůza při představě, že se toto jednání rozplizne do nekonečných příspěvků procedurálních, věcných, technických.

Dovolte tedy, abych zvolil tento postup: Ještě se přihlásil, a po těchto třech vystoupí pak, protože zde není pan předseda Bačinský, (Hlasy z pléna: Je.) samozřejmě on se nepřihlásil. Pokud nebude chtít promluvit, já mám povinnost, abych v každém případě dal slovo předsedovi kontrolního orgánu panu Bobovnickému. On už sem jde, čili on mě předběhl. Budiž. Já vám uděluji slovo a možná, že další příspěvky budou tímto prohlášením a výkladem ovlivněny. Prosím, vyslechněte pana Bobovnického.

Poslanec SL J. Bobovnický: Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, vážené Federálne zhromaždenie! V júli minulého roku ste si zvolili zvláštny kontrolný orgán Federálneho zhromaždenia, Federálnu bezpečnostnú informačnú službu. Napriek najrôznejším kritikám zo všetkých strán vás ubezpečujem, že tento orgán funguje a plní svoje povinnosti. (Hlasy z pléna: Ako?)

V tejto veci, o ktorej je tu teraz reč, sme zaujali stanovisko už druhý deň minulého týždňa, ako sme sa tu stretli. V podstate sme prišli k jednomyseľnému záveru, že riaditeľ FBIS nekonal v rozpore so zákonom 244/1991 Zb. Nejde o lustráciu, ide o informácie, ktoré je zo zákona FBIS povinná získavať, zhromažďovať a analyzovať. Aby sme vylúčili spochybnenie, že podľa § 7 neboli spochybňované alebo krátené alebo upierané práva niektorým občanom, konkrétne novinárom, napísali sme v ten istý týždeň list riaditeľovi FBIS, v ktorom sme ho požiadali (môžem vám ho celý citovať, pokiaľ chcete), aby sa vyjadril a predložil podklady, na základe ktorých vedenie FBIS pristupovalo k vypracovaniu uvedeného zoznamu. Konkrétne členovia zvláštneho kontrolného orgánu Federálneho zhromaždenia by chceli vedieť príčiny, ktoré viedli k názoru, že títo novinári ohrozujú bezpečnosť a ústavné slobody v našom štáte.

Na druhý deň 23. apríla nám riaditeľ FBIS dal správu písomnú, v ktorej nám to vysvetľuje. Ja si to dovolím pre istotu prečítať: Vážený pán predseda, na Vašu žiadosť zo dňa 22. apríla 1992, ktorá mi bola doručená atď. Vám oznamujem nasledujúce: Poznatky v aktivitách agentúrnej siete v masmédiách sa analyticky postupne spracúvavajú a pripravuje sa informačná správa pre ústavné orgány, ktoré obdržali zoznamy tajných spolupracovníkov zo Zväzu novinárov Českej republiky a Slovenského zväzu novinárov. Podklady pre vyhotovenie, konkrétne týchto informácií, boli databáza CRS a zoznamy Zväzu novinárov Českej republiky a Zväzu novinárov Slovenskej republiky.

Pre náročnosť analýzy (a to podotýkam) je to najdôležitejšie, množstvo periodík, prechody novinárov z jednej redakcie do druhej a z nebezpečenstva premeškania bola informácia ústavným orgánom poskytnutá len v rozsahu tajných spolupracovníkov, ktorí sú registrovaní v Zväze novinárov Českej republiky a Slovenskom zväze novinárov s označením "prísne tajné".

Podotýkam, píše ďalej riaditeľ Štefan Bačinský, že nie je možné spracovať všetky periodiká v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, a tak bude spracovaná len časť denníkov, týždenníkov v Českej republike a primerane v Slovenskej republike.

Podľa názorov vedenia FBIS a jeho osobného názoru, spravodajská informácia poskytnutá ústavným orgánom v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písmena a) zákona 244/1991 s označením "prísne tajné" v žiadnom prípade nespĺňa podmienku uvedenú v ustanovení § 7 ods. 1 citovaného zákona, to znamená, že nezákonne skracuje alebo ruší práva niekoho.

To som považoval za povinnosť vám povedať, aby ste prijali názor, že zvláštny kontrolný orgán Federálneho zhromaždenia v tejto veci rokuje. Ale neuvedomujete si jednu dôležitú vec, ktorú som už otvoril na branných a bezpečnostných výboroch, keď sa prerokovávala problematika FBIS, kde náš orgán podal koreferát.

Prijali sme zákon, ktorý nie je dostatočne priechodný pre kontrolu a nemôžete žiadať od zvláštneho kontrolného orgánu, aby prekračoval medze, ktoré sú mu vymedzené zákonom. Toto je prvá časť môjho vystúpenia.

Dovoľte, aby som z titulu mojej funkcie sa vyjadril aj k ďalšej otázke, to je k procedúre, ktorá by mala nadväzovať na prerokovávanie tohto bodu. Správa predložená FBIS je označená ako prísne tajná. Podľa smerníc Federálneho ministerstva vnútra za prísne tajnú informáciu sa označujú skutočnosti, tvoriace predmet štátneho tajomstva. Z toho vyplýva, že s údajmi je potrebné zachádzať ako so štátnym tajomstvom podľa zákona č. 102/71 Zb., v znení ďalších upravujúcich predpisov. To znamená, že orgán, ktorý s takýmto tajomstvom zoznamuje ďalšie osoby, je povinný vykonať zákonom stanovené opatrenia. Novelou z decembra minulého roku doplnilo Federálne zhromaždenie zákon č. 102/71 Zb. zvláštnou úpravou pre prípad, že je nutné, aby boli so štátnym tajomstvom zoznámení poslanci zákonodarného zboru. Toto je obsiahnuté v § 5 a) citovaného zákona a podľa tejto novelizácie orgán dopredu poučí poslancov o povinnosť urobiť všetko, aby uvedené tajomstvo nebolo zneužité a o povinnosti zachovávať mlčanlivosť. Ku splneniu tejto povinnosti je zaviazané aj Federálne zhromaždenie. Musíme ctiť zákony, ktoré sami pripravujeme a schvaľujeme.

Preto je treba, aby každý poslanec, ktorý bude prítomný prerokovávania, alebo ktorý sa bude uchádzať o vydanie opisu tej správy, ktorú dostal, potvrdil vlastnoručným podpisom podľa § 11, že bol o svojich povinnostiach poučený. V nasledujúcom si dovolím prečítať takýto krátky výčet týchto povinností.

Upozorňujem tiež na to, že podľa § 18 ods. b) zákona o Rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia, keď by sa malo toto čítať nahlas, ale zrejme to asi nebude aktuálne, tak by schôdza potom bola neverejná, záleží to od vás, akú verziu prijmete podľa návrhu poslanca Vidíma. Dovoľte, aby som prečítal toto poučenie. Prosím, venujte mu pozornosť, pretože to budeme musieť podpísať. Povinnosťou poslanca, ktorý má byť nositeľom štátneho tajomstva zákona 102/71 Zb., je urobiť všetko, aby sa štátne tajomstvo nestalo známym nepovolanej osobe. Predovšetkým je nositeľ štátneho tajomstva povinný:

a) Zachovávať mlčanlivosť o štátnom tajomstve, s ktorým prišiel do styku pri výkone svojej funkcie, a to aj po zániku poslaneckého mandátu.

b) Zabezpečovať, aby materiály obsahujúce štátne tajomstvo boli pri doprave a úschove zabezpečené podľa predpisov k tomu vydaných.

c) Dbať, aby nedochádzalo k vyzradeniu štátneho tajomstva technickými prostriedkami - telefón, telegraf, diaľnopis a podobne.

Toto je v podstate všetko, čo som vám chcel povedať, záleží od tohto ctihodného pléna, ako sa rozhodne, akú verziu prijme, či chce, aby to bolo prečítané, či chce, aby to bolo dodané na papieri, ale vážení, uvedomte si, že nejde o maličkosť, uvedomte si, že je to posledná spoločná schôdza, že by bolo skutočne malicherné, aby sme akcieschopnosť a funkčnosť tohto ctihodného zboru spochybnili v posledných dvoch dňoch a mám prianie, aby sme túto otázku dôstojne vyriešili. To je všetko, čo som chcel povedať. (Potlesk.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP