Úterý 21. dubna 1992

22. společná schůze SL a SN 21. 4. 1992

4. den - úterý 21.4.1992

Přítomno:133 poslanců Sněmovny lidu
72 poslanců Sněmovny národů zvolených České republice
66 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice


Nepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu:

Adámek M., Andelová, Branná, Danihel, Dienstbier J. st., Hanák, Kňažko, Kováč M., Kučera S., Minka, Miller, Szöcs, Šidík, Vandas, Varga, Záležáková, Zukal

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Grebeníček, Pernica F., Vodehnal

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

Farkaš, Kováč Marián, Mečiar, Molnár J., Moric, Pánis, Pavúková, Slota, Vicen

(Schůze zahájena v 10.06 hodin.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Vážené Federálne zhromaždenie, vážení poslanci, vážení hostia! Prajem vám dobrý deň a celý pekný týždeň. Otváram štvrtý deň 22. spoločnej schôdze Snemovne ľudu a Snemovne národov.

Vítam podpredsedu federálnej vlády a ministra financií Václava Klausa.

Dnes máme na programe tieto body: Vládny návrh zákona o investičných spoločnostiach a investičných fondoch - tlač 1412 a tlač 1492, po ňom, ak budú snemovne uznášaniaschopné, by sme prikročili k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona o daniach z príjmu. Do tej doby by som prosil, aby ešte pán kolega Senjuk vyjasnil spoločne so spravodajcami problematiku svojho pozmeňujúceho návrhu, ktorý bol prijatý a ktorý, ako sa zdá, sa dostal do rozporu s dvoma paragrafmi súčasného vládneho návrhu. Ďalej prerokujeme vládny návrh zákona o burze cenných papierov - tlač 1307 a 1478, potom vládny návrh zákona o použití prebytku štátneho rozpočtu federácie za rok 1991 - tlač 1448 a 1498, potom vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa devízový zákon - tlač 1398 a tlač 1468, ďalej vládny návrh, ktorým sa predkladá na vyslovenie súhlasu Federálnemu zhromaždeniu ČSFR Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o podpore a ochrane investícií - tlač 1320, potom vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa colný zákon v znení neskorších predpisov - tlač 1320, potom vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa colný zákon v znení neskorších predpisov - tlač 1266 a tlač 1460, a vládny návrh, ktorým sa predkladá na vyslovenie súhlasu Federálnemu zhromaždeniu ČSFR Dohoda o voľnom obchode medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a medzi ESVO - tlač 1455.

Podľa toho, čo som teraz uviedol, máme teraz na programe vládny návrh zákona o investičných spoločnostiach a investičných fondoch a návrh uznesenia Snemovne ľudu a Snemovne národov.

Bod programu 11: Vládny návrh zákona o investičných spoločnostiach a investičných fondoch - tlač 1412 a návrh uznesenia Snemovne ľudu a Snemovne národov - tlač 1492.

Vládny návrh odôvodní podpredseda vlády a minister financií, pán Václav Klaus. Prosím, aby sa ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr financí ČSFR V. Klaus: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech, který vám dnes vláda předkládá ke schválení, patří k těm zákonům - není jediným -, které legalizují podmínky činnosti na našem rodícím se kapitálovém trhu. Právě investiční privatizační fondy, které dnes aktivně rozvíjejí svou činnost, budou mít na kapitálovém trhu jedno z nejsilnějších postavení - aspoň v úvodním období. Takové subjekty kapitálového trhu naše ekonomika nutně potřebuje. Dnes předkládaný zákon přispívá k tomu, aby i na tomto trhu platila přesná a přísná pravidla pro podnikání. Zahraniční zkušenosti ukazují, že vedle velmi pozitivního vlivu investičních společností a fondů na finanční trh i na finanční služby pro investory existují v této oblasti určité problémy.

Proto dovolte, abych poukázal na některé hlavní principy, kterými jsme se při vypracovávání tohoto zákona řídili. Především jsme vyšli z toho, že investiční společnosti a investiční fondy organizují a provádějí takzvané kolektivní investování, to znamená zabezpečují pro velké množství drobných i větších investorů uložení jejich kapitálu do cenných papírů, popřípadě do dalších majetkových hodnot. Tito investoři chtějí omezit riziko a proto svěřují své prostředky odborníkům ve specializovaných institucích.

Investiční společnosti proto v principu nejsou podnikatelskými fondy, které by měly organizovat výrobu či služby, ale operují pouze se svěřenými prostředky, mají charakter finančních zprostředkovatelů. Takový charakter těchto institucí ostatně není nějakou naší specifikou, ale vyplývá z evropských zkušeností i z doporučení Evropského společenství.

Podle našeho odhadu budou služeb investičních společností a fondů po provedení kupónové privatizace využívat řádově čtyři až pět miliónů lidí. Jejich ochrana je důležitá. Zkušenosti ukazují, že státní

dozor nad investičními fondy, resp. všeobecně nad obchodem s cennými papíry vůbec, je důležitým činitelem proto, aby se upevňovala důvěra investorů, že finanční trh je solidní, plně funkční, že tržní vztahy působí na zdravém základě.

Důležitým rysem našeho připravovaného finančního trhu musí být jeho integrita s mezinárodním finančním trhem. To platí též pro tuto právní úpravu a na tomto úseku pracujeme s jasným dlouhodobým výhledem. Nebylo by účelné vytvářet nějaká československá specifika.

Koncentrace peněžních prostředků umožňuje investičním společnostem a fondům rozkládat riziko investování do různých druhů majetků. Princip rozložení rizika je základním, obecně uznávaným principem pro činnost investičních společností a právě pro zajištění tohoto principu jsou v návrhu zákona navrženy určité limity, kolik svých prostředků mohou fondy vložit do jednotlivých podniků a v jakém rozsahu se vůbec mohou podílet na majetku podniků či společností.

Pro spolehlivost investování prostředků investičními společnostmi a fondy je důležité ustanovení, že jejich jedinou činností je organizovat kvalifikovaně investování, to jest racionálně a bezpečně rozmisťovat svěřený kapitál. Jinou činnost nesmějí provozovat. Z druhé strany zase nikdo jiný než investiční společnosti nebo fondy není oprávněný tyto operace provádět.

Návrh zákona počítá jednak s existencí investičních fondů ve formě akciových společností a dále s podílovými fondy, které budou zřizovat investiční společnosti v rámci svého hospodaření jako nesamostatné právnické subjekty.

I když cílem zákona je vytvořit obecně platné podmínky pro činnost investičních společností a fondů, je třeba v zákoně přijmout i potřebná ustanovení pro přechod dnešních investičních privatizačních fondů, které vznikly podle zákona č. 92/91 Sb., na podmínky tohoto zákona.

Především budou tyto fondy muset uvést své postavení do souladu s navrženým zákonem, a to ve lhůtách, které jsou v návrhu stanoveny. Není to pro ně novinkou, neboť na tuto povinnost byli jejich zakladatelé předem upozorněni při schvalování návrhů na založení těchto fondů příslušným českým nebo slovenským ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci.

Návrh zákona proto reaguje na některé problémy a zkušenosti, dosud získané z činnosti investičních privatizačních fondů. Ukládají se jim určité povinnosti, které se týkají průkazu jejich likvidity a původu jejich kapitálu.

V návrhu zákona se též zakazuje používat při propagaci investičních fondů nepravé nebo zavádějící informace.

V souladu se zákonem o ochraně hospodářské soutěže návrh zákona zabraňuje vzniku dominantního postavení některého z investičních fondů či společností.

Návrh zákona navazuje na před několika dny projednávané daňové zákony. V těchto zákonech je zabezpečeno, aby nedošlo k dvojímu zdaňování dividend a jiných výnosů, které tvoří příjmy těchto fondů.

Projednávání návrhu zákona ve výborech Federálního shromáždění bylo většinou věcné a důkladné. Souhlasíme s návrhy úprav zákona, které byly přijaty v gesčním, to je v hospodářském výboru Federálního shromáždění. Tyto úpravy podle našeho názoru zlepšují vládní návrh jak po stránce věcné, tak po stránce legislativní.

Nicméně vláda nesouhlasí s tím, aby byl tímto zákonem novelizován lustrační zákon, a proto nedoporučuje, aby se vztahoval lustrační zákon i na členy statutárních orgánů investičních společností a fondů, tedy na soukromý sektor. To se případně vyřeší jinými právními normami než touto právní normou.

Děkuji vám za spolupráci a doporučuji návrh zákona ke schválení.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem podpredsedovi vlády, pánu Klausovi. Návrh bol prikázaný sociálnym a kultúrnym výborom, ústavnoprávnym výborom, výborom pre plán a rozpočet, hospodárskym výborom a výborom pre životné prostredie obidvoch snemovní.

Po prerokovaní vo výboroch boli pripravené písomné podklady, teda uznesenie snemovní, (a to v tlači 1492) a boli poverení poslanci Zdeněk Malina a Rafael Ambros prednesením spravodajských správ. Prosím menovaných poslancov, aby sa dostavili za predsednícky stôl. Prvý prednesie spravodajskú správu pán poslanec Malina.

Společný zpravodaj výborů SL Z. Malina: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, považuji za svou milou povinnost vám zde sdělit stanovisko gesčních výborů, kterými byly výbory hospodářské.

Vládní návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech je velice důležitý návrh, který je předložen k našemu posouzení. Doufám, že k tomuto úkolu budeme přistupovat odpovědně.

Jak bylo řečeno, investiční společnosti a investiční fondy představují dosud chybějící článek finančního trhu.

Úkolem investičních společností a fondů je shromažďovat prostředky drobných investorů a jejich ukládáním do cenných papírů, movitého a nemovitého majetku, zajišťovat spolehlivý výnos z těchto prostředků.

Aktuální potřeba tohoto zákona vyplývá i z nutnosti zajistit ochranu těch investorů, kteří se rozhodnou v průběhu velké privatizace uplatnit své investiční kupóny prostřednictvím některého ze zhruba čtyř set privatizačních fondů. Odhaduje se, že tak učiní zhruba pět miliónů našich občanů.

Ochrana drobných investorů je hlavním cílem podobných zákonů v zemích s rozvinutou tržní ekonomikou a je obsažena i v doporučení orgánů Evropských společenství.

V předloženém nám návrhu zákona je ochrana drobných investorů docilována zejména těmito opatřeními:

1) udělováním státního povolení nebo povolením státního orgánu

2) povinným rozložením rizika

3) informační povinností

4) zákazem majetkového propojení fondu se svými zakladateli

5) zákazem činnosti vybraného okruhu osob v statutárních orgánech fondu

6) požadavkem, aby depozitářem finančních prostředků byl a mohl tak fungovat pouze jako banka.

Myslím, že je potřeba zdůraznit, že i privatizační investiční fondy by měly být nástrojem kolektivního investování a že by se neměly stát ryzím podnikatelským subjektem.

Ve Federálním shromáždění projednaly návrh zákona výbory pro plán a rozpočet, výbory ústavně právní, výbory sociální a kulturní, výbory pro životní prostředí a jako gesční pak výbory hospodářské.

Před projednáváním ve výborech se uskutečnila expertní porada a podněty a návrhy z této expertní porady byly promítnuty do návrhu zákona, do společné zprávy výborů tak, jak je vám předložena, a předkladatel s těmito úpravami souhlasil.

Jak již bylo řečeno předkladatelem panem místopředsedou Klausem, projednání ve většině výborů bylo velice vstřícné a všechny výbory v podstatě tento návrh podpořily.

Jiná situace však byla ve výboru pro plán a rozpočet, kde, podle mého názoru, v jedné větě poslanci volali po ochraně a šetření zájmů diků a drobných investorů a ve druhé větě pak vyzvali k stažení tohoto návrhu a vrácení návrhu vládě jako nedokonalého.

Já považuji za svou povinnost vás ještě upozornit na praxi, která, myslím, nepatří na půdu parlamentu, a je to případ, který odpovídá již tomu, co bylo při otvírání našeho programu zde zmiňováno. Poslanec Magyar zde vystoupil s požadavkem na ustanovení jakési vyšetřovací komise k prošetření společné zprávy výboru, shodou okolností právě výboru pro plán a rozpočet. Musím říci, že mám v ruce dvě usnesení tohoto výboru k tomuto návrhu zákona, obě nesou číslo 228, jsou opatřena podpisem předsedy výboru a mají různé znění. Nevím, které z nich je dřívější a které pozdější, poněvadž mají stejné číslo jednací a datem opatřena nejsou. V jednom - dovolil bych si vám přečíst znění - výbory doporučují návrh zákona vrátit předkladateli k přepracování. Tečka. Druhý návrh zní: "Návrh zákona vrátit předkladateli k přepracování s tím, že by prozatím byly otázky spojené s investičními společnostmi a investičními fondy upraveny vládním nařízením." Myslím si, že to nepotřebuje komentáře.

Dámy a pánové, já bych na závěr svého vystoupení vám vřele doporučil po projednání tohoto návrhu - původní vládní tisk má číslo 1412, stanovisko výboru hospodářského, které je předloženo v komplexní formě, pak 1492 - s tímto návrhem vyslovit souhlas. Děkuji vám.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Teraz prosím o vystúpenie pána poslanca Ambrosa za výbory Snemovne národov.

Společný zpravodaj SN R. Ambros: Dámy a páni! Predložený návrh zákona dopĺňa určitú medzeru v našom právnom systéme a rieši otázku investičných fondov a spoločností. Podrobnosti povedal kolega Malina.

Rokovania pri prejednávaní vládneho návrhu zákona v gesčných výboroch sa dosť aktívne zúčastnili zástupcovia investičných spoločností a asociácií. Práve tu sa prejavil určitý rozpor medzi vládnym návrhom a stanoviskom týchto združení investičných spoločností.

V čom tento rozpor spočíva? Inštitúcie investičných fondov alebo spoločností sú u nás niečo nové. Vo vyspelých trhových ekonomikách tieto investičné fondy a spoločnosti majú dôležité miesto práve z hľadiska bezpečného investovania prostriedkov drobných investorov a pracovníci týchto fondov sú vo veľkej väčšine odborníci na finančné investície. Cieľom týchto fondov je zabezpečiť maximálnu ochranu týchto drobných investorov. To je jedna vec. A druhá vec: zabezpečiť im určité príjmy, ktoré sú vyššie než bežné úroky v bankách.

U nás, práve pri návrhu tohto zákona, sa prejavuje také chápanie - nazval by som to prístup manažérsky, kde práve tieto fondy presadzujú snahu aktívne riadiť podniky a spoločnosti, v ktorých cenné papiere vlastnia alebo majú určitý podiel na týchto firmách. A práve v tomto chápaní sa môže prejaviť väčšie riziko a nie je tu celkom zabezpečená práve ochrana drobných investorov.

Pri prerokovávaní v gesčných výboroch neboli zastúpení práve zástupcovia týchto malých investorov, ktorí vlastnia finančné prostriedky, alebo v dnešnej dobe investičné body z kupónovej privatizácie. Preto na tento zákon je potrebné sa pozerať tak, že zákon háji záujmy práve týchto drobných investorov alebo Dikov. Sleduje sa tu ochrana bezpečného investovania.

Okrem hlavných zásad ochrany, ktoré tu uviedol kolega Malina, sú tu ešte dve oblasti, ktoré je treba doplniť. Predovšetkým je to informačná povinnosť hospodárenia investičných fondov a spoločností, ďalej je tu štátny dozor nad dodržiavaním tohto zákona a predovšetkým - čo chcem ešte znova zdôrazniť

- pravdivé informácie, prípadne zamlčanie niektorých dôležitých informácií, ktoré sú pre drobných investorov dôležité.

Gesčné výbory dostali aj stanoviská národných rád. V Slovenskej národnej rade návrh tohto zákona prerokovával len výbor národohospodársky a rozpočtový a bez veľkého komentára s vládnym návrhom zákona nesúhlasí a neodporúča Federálnemu zhromaždeniu jeho prijatie.

Česká národná rada s určitými pripomienkami návrh zákona o investičných spoločnostiach a investičných fondoch odporúča.

Môžem povedať, že väčšina z týchto pripomienok z Českej národnej rady boli zapracované do spoločnej správy výborov hospodárskych.

Ako spoločný spravodajca výborov hospodárskych Snemovne národov vám odporúčam návrh tohto zákona v znení našej spoločnej správy prijať.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem pánu poslancovi Ambrosovi, ktorý predniesol spravodajskú správu za výbory Snemovne národov.

Vážené poslankyne, vážení poslanci! Otváram rozpravu k tomuto vládnemu návrhu zákona. Zatiaľ sa do rozpravy neprihlásil nikto. Má niekto záujem vystúpiť? Pán poslanec Zeman. Ďalší, ktorí máte záujem vystúpiť v rozprave, prosím, aby ste predložili písomné prihlášky.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP