Pátek 6. března 1992

4. den - pátek 6. 3. 1992
Přítomno:125 poslanců Sněmovny lidu
68 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
65 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice


Nepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu:

Adam, Adámek M., Baštigal, Borguľa, Dienstbier st., Dospíšil, Kakačka, Klaus, Kňažko, Korman, Kováč, Langoš, Miller, Mornár, Nazari, Novotný, Ropek, Sychra, Šidík, Šimko E., Šimko I., Šlápota, Vrabec, Vrchovský, Zán

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Cuhra, Doležal, Kaplanová, Maštálka, Němec, Parkanová, Pernica F.

Sněmovny národů zolení ve Slovenské republice: Čalfa, Mečiar, Mináč, Moric, Pánis, Roman, Seman, Slota, Vicen, Zelenay

(Jednání zahájeno v 9.10 hodin.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia! Otváram štvrtý deň rokovania 21. spoločnej schôdze snemovní, Snemovne ľudu a Snemovne národov. Na programe máme tieto body:

Vládny návrh, ktorým sa predkladá na vyslovenie súhlasu Federálnemu zhromaždeniu ČSFR Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Rumunska o vzájomnom obchode a platbách, podpísaná v Brne dňa 11. septembra 1991 - tlač 1083.

Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení ústavný zákon č. 143/1968 Zb., o československej federácii, v znení neskorších ústavných zákonov - tlač 1253 a návrh uznesenia oboch snemovní - tlač 1344.

Ako som vás už včera predbežne informoval, odporúča predseda Federálneho zhromaždenia po porade s podpredsedami, aby sa o tomto návrhu hlasovalo až v utorok. To znamená, že dnes by sme ho prerokovali, ukončíme rozpravu a hlasovanie bude v utorok.

Ďalej návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 87/1991 Zb., o mimosúdnych rehabilitáciách - tlač 1257 a návrh uznesenia oboch snemovní - tlač 1343.

A ako posledný bod - návrh uznesenia Federálneho zhromaždenia ku Spoločnému vyhláseniu delegácií výborov pre životné prostredie Snemovne ľudu a Snemovne národov a výboru pre životné prostredie Národného zhromaždenia Maďarskej republiky vo veci stavby vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros - tlač 1367.

Pôvodne sme chceli zaradiť na dnešné rokovanie aj odpovede na interpelácie, po prejednaní s podpredsedom vlády pánom Rychetským sme boli upozornení na to, že členovia vlády nepredpokladali zaradenie tohto bodu na dnešný program a majú teda už iné povinnosti. Skutočne to bolo v programe až o týždeň, takže tento bod odpovedí na interpelácie dnes nebude, pretože nie je zabezpečená účasť príslušných členov vlády, ktorí na vaše interpelácie odpovedali.

Začneme

36.

vládnym návrhom, ktorým sa predkladá na vyslovenie súhlasu Federálnemu zhromaždeniu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Dohoda medzi vládou ČSFR a vládou Rumunska o vzájomnom obchode a platbách, podpísaná v Brne dňa 11. septembra 1991 - tlač 1083.

Návrh za vládu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky odôvodní minister zahraničného obchodu, pán Jozef Bakšay. Prosím, aby sa ujal slova.

Ministr zahraničního obchodu ČSFR J. Bakšay: Vážený pán predsedajúci, vážený zriadený víkendový parlament! Súhlas so zjednaním obchodnej dohody upravujúci vzájomné vzťahy s Rumunskom po 1. januári 1991 vyslovila vláda ČSFR svojím uznesením č. 914 zo dňa 20. decembra 1990. V náväznosti na to bola potom dňa 11. septembra 1991 v Brne podpísaná Dohoda medzi ČSFR a vládou Rumunska o vzájomnom obchode a platbách. V súvislosti s prechodom na nové podmienky vo vzájomných obchodných vzťahoch aj v tomto prípade bolo upustené od systému päťročných obchodných dohôd, vrátane zjednávania záväzných listín tovaru, ktoré boli spresňované vykonávacími protokolmi na ten-ktorý rok. Obchodné operácie sú teraz postavené na báze kontaktov, uzatváraných medzi fyzickými a právnickými osobami oboch krajín za podmienok obvyklých v medzinárodnom obchode za svetové ceny a pri platení vo voľne zmeniteľných menách.

Okrem toho umožňuje dohoda subjektom oboch krajín uskutočňovať aj iné formy vzájomného obchodu v súlade s praxou, obvyklou v medzinárodnom obchode, napríklad barterové operácie. Aj keď Rumunsko je členom GATT, umožňuje v dohode odvolať sa na všeobecnú dohodu o clách a obchodoch. Zjednaná dohoda s Rumunskom je analogická s dohodami, ktoré Česká a Slovenská Federatívna Republika uzatvorila s inými krajinami trhových ekonomík. Rovnako tak aj v iných reláciách bol súčasne zjednaný aj medzivládny protokol o spôsobe zúčtovania a vyporiadania vzájomných platieb a požiadaviek, vzniknutých k 31. 12. 1990 v prevoditeľných rubľoch, spojených s prechodom na zúčtovanie vo voľne zmeniteľných menách k 1. januáru 1991.

Podľa údajov colnej štatistiky vzájomný obchod s Rumunskom vo voľne zmeniteľných menách za rok 1991 činil v československom vývoze objem 97,7 miliónov dolárov a v československom dovoze 1,3 miliónov amerických dolárov. Nové podmienky vzájomných obchodných vzťahov aj v tejto relácii kladú podstatne vyššie nároky na konkurencieschopnosť tovaru a poskytovaných služieb. Z výsledkov vzájomného obchodu vyplýva, že aj v nových podmienkach zostáva základné zameranie československej obchodnej politiky ako výrazne proexportné. Útlm rumunského exportu okrem iného vyplýva zo súčasných priorít prednostného riešenia naliehavých potrieb ekonomiky partnera v oblasti energetických a surovinových vstupov potravín pred vytvorením podmienok pre nastúpenie reštrukturalizácie výroby alebo aspoň modernizácie súčasných výrobných kapacít.

Pre rok 1992 počítame s miernym nárastom vzájomného obchodu vo voľne zmeniteľných menách v prospech československého vývozu opäť v rámci proexportnej politiky našej krajiny v podstate pri stagnácii dovozu na úrovni roku 1991. Predpokladáme pri vývoze realizovať objem 110 amerických dolárov a pri dovoze objem 14 miliónov dolárov. Urýchlenie procesu ekonomickej politiky v Rumunsku sa dá očakávať až po májových voľbách, ktoré prebehnú v Rumunsku. Táto skutočnosť prakticky odsúva aj zahájenie konsolidačného procesu najskôr na II. polrok tohto roku.

O odložení podpisu Dohody medzi vládou ČSFR a vládou Rumunska o vzájomnom obchode a platbách na III. štvrťrok 1991 na september som už hovoril v úvode, došlo z dôvodov aktívnejšieho prístupu Rumunska ku splácaniu svojho dlžného salda v prevoditeľných rubľoch. Toto saldo vzniklo v dôsledku nesplnenia záväzkov Rumunska, predovšetkým v oblasti dodávok tovaru do Československa od novembra 1989 do 31. decembra 1990. Československý postoj k podpisu dokumentu prispel jednak k uzatvoreniu kontraktu na dodávky dvoch tankerov na prepravu ropy v hodnote 117,5 miliónov rubľov, ktorá bude realizovaná v rokoch 1992-1993, a jednak vyvolal aj čiastočné zlepšenie v prístupe partnera v plnení kusových dodávok do Československa.

K likvidácii československého obchodného salda v prevoditeľných rubľoch uvádzam celkové aktívum Československa k 31. decembru 1990 na likvidačnom účte v prevoditeľných rubľoch: činilo objem 171,8 miliónov rubľov. Z toho podľa protokolu na likvidačný predúčet bolo vyvedených 117,5 miliónov rubľov, z čoho bolo v roku 1991 zaplatené 16 miliónov rubľov pre Československo a zostalo 101,5 miliónov rubľov, ktoré sú určené na zaplatenie dvoch tankerov, ktoré obdržíme v priebehu rokov 1992-1993.

Zostatok na likvidačnom účte v prospech Československa v súčasnosti činí 39,9 miliónov prevoditeľných rubľov. Táto hodnota sa bude realizovať momentálne objednaním nového tankera, prípadne prepočtom na voľne zmeniteľné meny. Rokovanie o tejto záležitosti by malo byť zahájené 18. marca tohto roku.

Odporúčam, aby vládny návrh Dohody medzi vládou ČSFR a vládou Rumunska o vzájomnom obchode a platbách plénum Federálneho zhromaždenia schválilo. Ďakujem za pozornosť.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem pánu ministrovi Bakšayovi. Vládny návrh prerokovali výbory pre plán a rozpočet, hospodárske a zahraničné obidvoch snemovní. Prípravou stanoviska boli poverené výbory hospodárske. Tieto výbory zvolili spravodajcov pána Pavla Vandasa a pána Rafaela Ambrosa. Títo nám prednesú teraz spravodajské správy. Ako prvý vystúpi pán poslanec Rafael Ambros za výbory Snemovne národov.

Společný zpravodaj výborů SN R. Ambros: Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, dámy a páni! Pán minister Bakšay dosť podrobne zdôvodnil vo svojej správe vládny návrh, ktorým sa predkladá na vysloveniu súhlasu Federálnemu zhromaždeniu Dohoda medzi vládou ČSFR a vládou Rumunska o vzájomnom obchode a platbách. Myslím si, že tu dochádza k liberalizácii obchodu, výmena tovaru je postavená na báze kontraktov a podmienok obvyklých v medzinárodnom obchode. Táto dohoda umožňuje iné formy výmeny, ako sú barterové. Pretože, že neboli z výborov žiadne pripomienky, ako spravodajca hospodárskych výborov Snemovne národov vám odporúčam túto dohodu schváliť.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem poslancovi Ambrosovi. Teraz za výbory Snemovne ľudu vystúpi pán poslanec Pavel Vandas.

Společný zpravodaj výborů SL P. Vandas: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Rumunska o vzájemném obchodě a platbách, která byla podepsána v Brně 11. září 1991, projednaly výbor zahraniční, výbor pro plán a rozpočet a výbor hospodářský Sněmovny lidu s pozitivním stanoviskem. S ohledem na tuto skutečnost mně dovolte, abych se jako společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu připojil ke zpravodajské zprávě, přednesené panem poslancem Ambrosem a doporučil vám, abyste s výše uvedeným vládním návrhem vyslovili svůj souhlas.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem poslancovi Vandasovi za jeho spravodajskú správu. Písomné prihlášky do rozpravy nemám, Pýtam sa, či chce niekto vystúpiť v rozprave k tomuto bodu programu? Nikto sa nehlási, rozprava teda nebude, môžeme prikročiť k hlasovaniu.

Prosím poslancov obidvoch snemovní, aby sa dostavili k hlasovaniu.

Konštatujem, že obe snemovne sú uznášaniaschopné, pretože v Snemovni národov je prítomných 88 poslancov, z toho 47 zvolených v Českej republike a 41 zvolených v Slovenskej republike. V Snemovni ľudu je prítomných 79 poslancov. Hlasujeme o návrhu schvaľovacieho uznesenia, ktoré je uvedené v snemovnej tlači č. 1083. Hlasovať budeme naraz v oboch snemovniach.

(Hlasování: 9.27)

Pýtam sa, kto z poslancov súhlasí s týmto uznesením, ako je uvedené v tlači 1083, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo!

(SN 91, SL79) Snemovňa národov deväťdesiatjeden, Snemovňa ľudu sedemdesiatdeväť. Ďakujem.

Deväťdesiatjeden a sedemdesiatdeväť, to znamená, že všetci prítomní poslanci súhlasia s touto dohodou. Mne nezostáva iné, len konštatovať, že vzhľadom k tomuto uzneseniu oboch snemovní Federálne zhromaždenie ČSFR súhlasí s Dohodou medzi vládou ČSFR a vládou Rumunska o vzájomnom obchode a platbách, podpísanou v Brne dňa 11. 9. 1991. Ďakujem obom spravodajcom, ďakujem pánu ministrovi zahraničného obchodu, pánu Bakšayovi.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 299, SN č. 479, SL č. 462)

Ďalším bodom nášho programu je:

3.

Prerokovanie návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších ústavných zákonov - tlač 1253 a návrh uznesenia Snemovne ľudu a Snemovne národov - tlač 1366.

Návrh ústavného zákona je zákonodarnou iniciatívou skupiny poslancov. Návrh odôvodní poslanec Štefan Glezgo. Prosím, aby sa ujal slova.

Opakujem znovu, že predpokladáme, že hlasovanie o tomto bode programu vzhľadom na to, že ide o ústavný zákon a vzhľadom na to, že je potrebné prerokovať ho ešte v poslaneckých kluboch, bude odložené na utorok na budúceho týždňa.

Prosím, pán poslanec Glezgo má slovo.

Poslanec SN Š. Glezgo: Vážený pán predsedajúci, vážené dámy a páni, dovoľte mi, aby som vystúpil so zdôvodnením ústavného zákona o československej federácii. Je mi trochu ťažko vystupovať so zmenou ústavného zákona, keď vidím, že vo Federálnom zhromaždení sa nenachádza dostatočný počet poslancov na to,aby sa k tomuto zákonu vyjadrili.

Vstupom nového Obchodného zákonníka do platnosti od 1. 1. 1992 došlo k zjednodušeniu v oblasti obchodu so zahraničím. Boli zrušené ustanovenia zákona č. 42/80 Zb., v ktorom sa hovorí o povoleniach k zahraničnoobchodnej činnosti. Tým došlo k liberalizácii, ktorá hlavne pri obchode s vojenským materiálom, rádioaktívnymi látkami a technológiami tzv. dvojitého užitia sa javí ako neúnosná. Dôvodom sú hlavne neustále sa sprísňujúce medzinárodné kritériá, napríklad pre obchod so zbraňami a technológiami dvojitého užitia a regulácia obehu týchto vecí a technológií vo vyspelých štátoch, riadená a vykonávaná jedným orgánom s celoštátnou pôsobnosťou. To platí aj pre federatívne a spolkové štáty.

Vyššie uvedený postup je vyžadovaný aj od ČSFR. Navrhovaná právna úprava preto vychádza v ústrety týmto požiadavkám a vytvára podmienky pre jednotnú reguláciu obehu predmetného druhu tovaru so zahraničím.

Zároveň má navrhovaná úprava vo federatívnom zákone zabezpečiť, aby v Československu bol obchod s vojenským materiálom regulovaný na úrovni federácie. Preto je navrhované v ústavnom zákone o československej federácii doplniť článok 16 o nové ustanovenie písmena e), ktoré federácii umožní výkon štátnej správy a vytvorenie právnych predpisov v stanovených oblastiach.

Ako navrhovatelia sme si osvojili návrh ústavnoprávnych výborov v tomto znení:

V článku 16 písmeno d) sa na konci nahradzuje bodka čiarkou a článok 16 sa doplní písmenom e) v tomto znení: "Stanovenie právnej úpravy a výkon štátnej správy a kontroly v oblasti obchodu s vojenským materiálom a službami s nimi súvisiacimi a technológiou dvojitého užitia, základnými energetickými zdrojmi, rádioaktívnymi látkami, omamnými a ďalšími pre ľudské zdravie nebezpečnými látkami."

Navrhovaná úprava si nevyžiada zvýšenie počtu pracovníkov ústredných orgánov štátnej správy ani federácie, neprinesie zvýšené nároky na rozpočet.

Na záver musím zdôrazniť, že tento ústavný zákon je skutočne potrebný hlavne preto, aby mohol byť schválený následný zákon, ktorý bude kontrolovať obchod s vojenským materiálom. Veď v poslednom období je meno Československa, hlavne v zahraničnej tlači, dosť často prezentované ako meno štátu, v ktorom sa dá vojenský materiál voľne nakupovať, voľne predávať a všetky tieto veci škodia dobrému menu Československa.

Na druhej strane škodí to, že nemáme zákon o kontrole vývozu a dovozu zbraní, aj výrobcom, pretože vzhľadom na to, že to nie je právne upravené, môže hociktorá československá firma ponúkať zbrane týchto podnikov bez toho, aby bola za to postihnutá. Práve kvôli týmto dvom veciam navrhujem, aby tento ústavný zákon bol prijatý a aby bol následne prijatý zákon o kontrole vývozu a dovozu zbraní.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem poslancovi Glezgovi. V súlade s rokovacím poriadkom bol návrh zákona prikázaný všetkým výborom obidvoch snemovní, okrem výborov mandátových a imunitných a tiež výboru iniciatívneho a petičného. Predsedovia snemovní svojimi opatreniami poverili zhrnutím výsledkov, prípravou stanovísk a návrhov uznesení oba výbory ústavnoprávne, ktoré predkladajú svojim snemovniam návrhy, obsiahnuté v tlači 1344. Tieto návrhy odôvodní spravodajca Snemovne ľudu T. Kopřiva a spravodajca Snemovne národov M. Horský.

Prosím oboch spravodajcov, aby zaujali miesta za predsedníckym stolom. Ako prvý vystúpi so spravodajskou správou spravodajca Snemovne národov, poslanec M. Horský.

Společný zpravodaj výborů SN M. Horský: Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, dámy a páni! Ako bolo povedané navrhovateľom, predkladáme vám na odsúhlasenie a schválenie návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/68 Zb. o československej federácii v znení neskorších predpisov v zmysle prijatého uznesenia ústavnoprávneho výboru - tlač 1344, ktorý tu bol navrhovateľom celý prečítaný.

Dúfam, že ste si všetci všimli, že pred naším parlamentom stojí obrnený transportér, delo alebo kanón, s povolením parkovania poslanca č. 0024.

Myslím, že skutočne nám všetkým leží na srdci terajší rozruch okolo dobrého mena nášho štátu a sme odhodlaní prijať zákon, ktorý skutočne zákonnými ustanoveniami upraví vývoz a dovoz, výrobu, technológie atď., spojené s vývozom špeciálnej techniky, alebo jednoducho povedané zbraní.

V tomto zmysle sa v našom parlamente k pozitívne prijatému návrhu zákona vyslovili všetky výbory, ktoré ho prerokovávali. Ja len stručne a telegraficky uvediem, že výbor pre plán a rozpočet prijal návrh predloženého zákona, výbor sociálny a kultúrny odporučil jeho schválenie, výbor zahraničný súhlasí s návrhom zákona v uvedenej tlači 1253 a odporúča jeho schválenie, výbor pre životné prostredie odporúča prijatie uvedenej predlohy zákona a upozorňuje vládu ČSFR na súčasný neústavný stav v riešení tejto problematiky, ďalej výbory hospodárske súhlasia s predloženou novelou a výbor branný a bezpečnostný odporúča snemovniam jeho prijatie s legislatívno-technickými zmenami.

Legislatívno-technické zmeny uskutočnili výbory ústavnoprávne a sú premietnuté v tlači 1344.

Skutočne myslím, že všetkým by malo ležať na srdci dobré meno nášho štátu, všetci by sme sa mali snažiť o to, aby regulácia technológií, výroba zbraní a ich predaj bol na úrovni európskych krajín. Predovšetkým by som chcel poukázať smerom ku kolegom z nevládnych strán, aby v tomto prípade nepresadzovali stranícky záujem, ale predovšetkým záujem dobrého mena nášho štátu.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem kolegovi Horskému. Za výbory Snemovne ľudu prednesie spravodajskú správu poslanec Tomáš Kopřiva.

Společný zpravodaj výborů SL T. Kopřiva: Pane předsedo, pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se připojil ke zpravodajské zprávě mého kolegy ze Sněmovny národů a jeho zprávu doplnil průběhem projednávání v národních radách.

Tedy: ve Slovenské národní radě výbor ústavně právní novelu zákona č. 143/68 Sb., nedoporučil, výbor branný a bezpečnostní téže národní rady neschvá-

lil tuto novelu, a naproti tomu výbor pro státní správu a územní samosprávu s drobnou připomínkou přijetí novely zákona doporučil.

V České národní radě jednal o novele zákona výbor ústavně právní, který návrh doporučil.

Co se týče stanoviska vlády, byli jsme ve výborech ústavně právních a právním konzultantem informováni o tom, že vláda vyslovila předběžný souhlas ve dnech, kdy jsme o tom na výborech jednali, a včera o tom měla jednat na svém zasedání. Před patnácti minutami ještě nedošel fax z Úřadu předsednictva vlády České a Slovenské Federativní Republiky, ale zřejmě se dá předpokládat, že tento předběžný souhlas nebude změněn.

Ústavně právní výbor Sněmovny lidu souhlasným usnesením doporučil Sněmovně lidu změnu ústavního zákona přijmout ve znění zpravodajské zprávy 1344. Jako zpravodaj tlumočím stanovisko výboru a též přijetí tohoto zákona doporučuji. Mé doporučení se dnešního rána zvýraznilo pohledem na parkoviště parlamentu. Děkuji za pozornost.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP