Úterý 21. ledna 1992

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ

REPUBLIKY

21. ledna 1992

ZPRÁVA

O 20. SPOLEČNÉ SCHŮZI

SNĚMOVNY LIDU

A SNĚMOVNY NÁRODŮ

1. část

VI. volební období

1. den - úterý 21.1.1992

(Jednání zahájeno ve 13.16 hodin.)

Přítomno:126 poslanců Sněmovny lidu
65 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
67 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice

Nepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu:

Adámek, Bobovnický, Branná, Čejková, Čič, Danihel, Deyl, Dienstbier st., Kapusta, Kessler, Kňažko, Komárek, Korman, Kos, Kříž, Langoš, Nazari-Buřivalová, Rajnič, Šidík, Šimko I., Šlápota, Špaček, Záležáková,, Žaček

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Arnošt, Devátý, Dostál, Gandalovič, Hruška, Lédl, Mikan, Němec, Pernica F., Šolc

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice: Bačinský, Kováč Marián, Mečiar, Posluch, Roman, Slota, Vicen, Zelenay

ZPRÁVA

o 20. společné schůzi

Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Návrh pořadu schůze:

Federální shromáždění na 20. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 21. ledna 1992 schválilo tento návrh pořadu a postupu jednání 20.společné schůze SL a SN FS konané ve dnech 21.- 31. ledna 1992

1. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, přijatá v Římě dne 4. 11. 1950, ve znění protokolů č. 3, 5, 8 a 9 a protokoly k Úmluvě č. 1, 2, 4, 6 a 7 (tisk 1176)

2. Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 327/1991 Sb., o referendu (tisk 1055)

3. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 490/1991 Sb., o způsobu provádění referenda a zákon č. 491/1991 Sb., o organizaci Ústavního soudu a o řízení před ním (tisk 1079)

4. Návrh ústavního zákona o způsobu přijetí nové Ústavy ČSFR (tisk 1054)

5. Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci ve znění pozdějších předpisů (tisk 1071/A) Návrh ústavního zákona o změnách Federálního shromáždění a zřízení Federální rady (tisk 1077)

6. Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb. (tisk 1078)

7. Odpovědi na interpelace poslanců

8. Interpelace a otázky poslanců

9. Zpráva o dodržování lidských práv v ČSFR (tisk 1111) předložená místopředsedou vlády ČSFR RNDr. J. Mikloškem DrSc., generálním prokurátorem ČSFR JUDr. I. Gašparovičem a ministrem vnitra ČSFR Ing. J. Langošem

10. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění ve znění zákonného opatření předsednictva FS č. 208/1990 Sb. (tisk 1074) Návrh zákona o volbách do Federálního shromáždění (tisk 1125)

11. Vládní návrh zákona o Vojenském obranném zpravodajství (tisk 1038)

12. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku na jiné osoby (tisk 925)

13. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (tisk 928)

14. Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Federálního shromáždění pro objasnění událostí 17. listopadu 1989

15. Zpráva generálního prokurátora ČSFR o stavu trestního řízení a výsledcích postihu funkcionářů bývalého režimu (tisk 892) Informace ke zprávě generálního prokurátora o stavu trestního stíhání prominentů bývalého režimu (dodatek k tisku 892)

16. Informace ministra hospodářství ČSFR Ing. V.Dlouhého CSc. k usnesení SN č.339 ze dne 2.října 1991 k problematice zemědělství (tisk 1009)

17. Návrh usnesení FS k žádosti poslance SN M. Zemana o předložení zprávy vlády ČSFR o plnění státního rozpočtu federace a souhrnu státních rozpočtů za I. - IV. čtvrtletí 1991 (tisk 1219)

18. Zpráva vlády ČSFR o průběhu a technickém zajištění kupónové privatizace.

(Schůze zahájena v 13.16 hodin.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia, srdečne vás vítam na 20. spoločnej schôdzi Snemovne ľudu a Snemovne národov. Zvlášť srdečne vítam členov federálnej vlády, menovite jej predsedu pána Mariána Čalfu. Dovoľte mi, aby som 20. spoločnú schôdzu snemovní týmto otvoril.

Pozvánku s prehľadom programu ste dostali. Ako vidíte, obsahuje 16 bodov, ktorých prerokovanie schválili predsedníctva obidvoch snemovní.

V minulom týždni ešte prebiehali rokovania výborov snemovne a treba prihliadnuť na stav prerokúvaných vecí aj na stanovisko politického grémia. Predsedovia snemovní vám na základe odporúčania svojich predsedníctiev odporúčajú rokovať o programe tejto schôdze podľa návrhu, ako je uvedený v tlači 1209 s tým, že schôdza sa bude konať, ako ste sami rozhodli, v dňoch 21. až 31. januára.

Upozorňujem vás na omyl, ktorý sa stal v tejto tlači. prosím, aby bod č. 4, uvedený na konci tlače, ste si zaradili ako bod č. 2. Navrhujeme, aby bod, ktorý je tu uvedený pod č. 4, bol prerokovaný ako bod 2 a bod č. 2 aby bol prerokovaný ako bod č. 4.

Ešte pred tým, ako budeme hlasovať o takto navrhnutom programe, pýtam sa, či máte nejaké doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy k programu. Sám konštatujem, že tu mám jeden písomne predložený pozmeňujúci návrh pána poslanca Hubálka a ďalší pozmeňujúci návrh pána poslanca Blažka. Vidím, že sa k programovej rozprave hlásia poslanci Zeman, Fišera a Benda. Prosím poslanca Zemana.

Poslanec SN M. Zeman: Pane předsedo, pane předsedající, vážení kolegové, chtěl bych našemu parlamentu navrhnout dodatečný, poměrně velice stručný bod, který by spočíval v usnesení Federálního shromáždění vyzývajícím federální vládu, aby na březnovou plenární schůzi předložila zprávu o rozpočtovém hospodaření ve čtvrtém čtvrtletí minulého roku.

Tento návrh zdůvodňuji dvěma argumenty: Za prvé tím, že přesně toto ukládá zákon o rozpočtových pravidlech, § 11 odst. 1, nejméně jednou za čtvrt roku informovat Federální shromáždění, a za druhé faktem, že - pokud je mi známo - legislativní plán federální vlády, a tedy ani parlamentu nepředpokládá, že by do konce tohoto funkčního období tento parlament dostal jakoukoliv zprávu o stavu státní pokladny. Domnívám se, že by to bylo ignorování rozpočtové suverenity parlamentu. To je vše.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Pán poslanec Fišera.

Poslanec SN I. Fišera: Pane předsedo, pane předsedající, dovolte mi, abych vysvětlil, proč nepředkládáme novelu § 260 trestního zákona, protože jde o problém, který je určitou - řekl bych - otázkou, nejen velmi spornou, ale - jak se ukázalo po debatě v řadě politických klubů - zřejmě problematickou a v principu na posledním grémiu došlo k dohodě, která říká, že na příští schůzi Federálního shromáždění by tento problém, který nás do značné míry zbytečně rozděluje, měl být řešen.

Chtěl bych se ubezpečit v tuto chvíli mezi vámi, že tato gentlemanská dohoda v principu platit bude, a to z toho důvodu, že máme před sebou jedno z kritických a rozhodujících zasedání Federálního shromáždění pro tento stát, pro jeho budoucnost, pro jeho jednotu. Chtěl bych proto požádat všechny z nás, kteří se budou na tomto rozhodování podílet, ať už stojí vlevo nebo vpravo, ať už stojí na více národních nebo na více federálních pozicích, aby hledali společný konsensus.

Považujeme to za velice důležité, protože zde byla možnost tento návrh předložit mimo jiné proto, že už byl projednán v ústavně právních výborech obou národních rad, kde v podstatě s těmito novelami byl vysloven souhlas.

Tento apel, prosím, nechápejte jako apel formální, ale jako apel lidský, jako apel, který je zaměřen na to, abychom dosáhli v tomto týdnu a v příštím týdnu řešení, které by nás spojilo a nikoli rozdělilo. Děkuji.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Písomne boli prihlásení páni poslanci Hubálek a Blažek. Pán poslanec Benda, dám vám slovo až za nimi, pretože oni majú prednosť, pretože boli prihlásení písomne.

Poslanec SL B. Hubálek: Pane předsedo. pane předsedající, žádám, aby Federální shromáždění zvážilo a přijalo usnesení zavazující federální ministerstva a federální instituce, aby podstatným způsobem snížily počet utajovaných skutečností z hlediska demokratického vývoje po roce 1989.

Za druhé, aby seznam odtajněných dokumentů a oborů byl oznámen Federálnímu shromáždění a prostřednictvím sdělovacích prostředků i naší veřejnosti do 31. března 1992.

K usnesení mne vede to, že interpelací jsou řešeny otázky za čtvrt roku i za více měsíců a mně bylo možno seznámit se, že např. jmenování, povýšení důstojníka in memoriam je na ministerstvu obrany jako tajný dokument. Podobných případů bych tady mohl uvést víc. Myslím, že by to ulevilo státní správě a pomohlo by to informovanosti i otevřenosti společenského života. Děkuji za pozornost.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Pýtam sa vás, pán poslanec Hubálek, vy ste svoj návrh odovzdali dnes písomne predsedovi parlamentu?

Poslanec SL B. Hubálek: Ano.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Záležitosť bude treba pochopiteľne prideliť alebo nejakej komisii alebo výboru. Doteraz sa tak z pochopiteľných dôvodov nemohlo stať. Chcem sa vás opýtať, či by ste nebol ochotný túto záležitosť vyriešiť formou interpelácie.

Poslanec SL B. Hubálek: Beru to, ať nezatěžuji jednání. Ovšem budu důrazně na tom trvat.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Navrhoval by som vám, aby ste žiadali skrátenú lehotu na odpoveď pri svojej interpelácii.

Poslanec SL B. Hubálek: Já vím, že usnesení není zakázáno jednacím řádem předložit, ale z hlediska operativnosti žádám, abychom hlasovali v tom smyslu, že to bude urychlená interpelace. Ano?

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Budeme teda s vaším návrhom zaobchádzať takto.

Prosím pána poslanca Blažka.

Poslanec SN A. Blažek: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji rozšířit program našeho zasedání o jeden bod, kterým by byl návrh na rezoluci Federálního shromáždění k situaci v Kubánské republice. Je to návrh, který podporují kluby ODA a ODU, čili je to náš společný koaliční návrh. Tento návrh jsem podal písemně a dostanete ho samozřejmě do lavic.

Já se zeptám, jestli má smysl ho teď číst, nebo jestli počkáte na rozmnožený text?

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Keby ste to teraz prečítali, tak hlasovanie o tom, či ho zaradiť alebo nie, by sa mohlo vykladať ako súhlas alebo nesúhlas s textom. Ja by som dal hlasovať akosi a priori, či vôbec taký text zaradiť.

Teraz prosím pán poslanec Benda, po ňom poslanec Šilhán a pán poslanec Vild.

Poslanec SL V. Benda: Vážené Federální shromáždění, já podávám návrh, aby do programu této schůze, pravděpodobně někdy na příští týden, byl zařazen bod Novela zákona o uprchlících (tisk 959) ve znění zpravodajské zprávy výborů branných a bezpečnostních, která ovšem musí být dopracována, poněvadž branné a bezpečnostní výbory návrh projednaly, zprávu ještě nedokončily, zpravodaje neurčily.

Odůvodnění velice stručné. Tato novela má plnit v podstatě dvě funkce: Jednak uvést dosavadní znění zákona o uprchlících do plného souladu s mezitím přijatou mezinárodní konvencí o postavení uprchlíků. Jsou tam určité drobné rozpory, na které poukazovaly mezinárodní orgány. Za druhé zcivilnit celou problematiku uprchlíků, vyjmout ji z čistě vnitřních struktur federálního ministerstva vnitra a pověřit alespoň částí této problematiky samostatný, vládou kontrolovaný orgán. Domnívám se, že věc je naléhavá. Již se potkala s četnými průtahy, nakonec byla řádně schválena, projednána jak Českou národní radou, tak Slovenskou národní radou, tak výbory Federálního shromáždění a nemůžeme nikdy právě v těchto otázkách dopředu odhadnout, kdy se vyskytne nějaká krizová situace a kdy se nevyskytne, a bylo by velice žádoucí - pro práci Federálního shromáždění není to nějaké zvláštní časové zatížení - kdyby tato novela mohla být projednána ještě na této schůzi. To je můj návrh.

Nyní ještě několika slovy odpovím kolegovi Fišerovi na jeho řečnickou či skutečnou otázku: Ano, je pravda, že předsedové nebo zástupci politických klubů poslaneckých uzavřeli něco jako předběžnou gentlemanskou dohodu o tom, že problematika § 260 trestního zákona přijde na pořad na některé z příštích schůzí. Nebylo to specifikováno, že nutně na nejbližší příští schůzi. Nicméně součástí této dohody bylo také to, že tato problematika nebude otvírána na této schůzi. Čili musím upozornit kolegu Fišeru právě pro politickou problematičnost otázky, že tím, že tady takto vystoupil, on sám první do jisté míry porušil tuto gentlemanskou dohodu.

Pro mne osobně to nebude důvodem, abych ho následoval a porušil ji také, ale nemělo by se v této diskusi ted pokračovat.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Nemyslím, že súčasťou dohody bolo stabilizovanie problematiky. O vašom návrhu dám v danej chvíli hlasovať. Ďalej je písomne prihlásený pán poslanec Šilhán, ktorý mi napísal text. Tento text znie takto:

"Navrhujem zaradiť na program 20. spoločnej schôdze snemovní návrh na ustanovenie spoločnej parlamentnej komisie pre sledovanie a dohľad nad procesom privatizácie v ČSFR. Dôvodovú správu a konkrétnu správu na uznesenie s vymedzením kompetencie komisie predložím počas zasadnutia."

Registrujem to ako ďalší návrh, to znamená ustanovenie, eventuálne voľbu takejto komisie. Pán poslanec bude však musieť svoj návrh odôvodniť širšie.

Obdobnej problematiky sa zrejme týka aj prihláška do rozpravy pána poslanca Senjuka, ktorý žiada zaradiť do programu ďalší bod, ktorý má znieť "Súčasný stav priebehu a technického zaistenia kupónovej privatizácie". Prosil by som pána poslanca Senjuka, aby nám dešifroval, či má ísť o správu vlády alebo niektorého z ministrov, prípadne niekoho z výborov.

Poslanec SN R. Senjuk: Pane předsedo, pane předsedající, domnívám se, že současný stav provádění kupónové privatizace nás opravňuje k tomu, abychom si vyžádali stanovisko a zprávu vlády a příslušného ministra, v tomto případě ministra financí, který je v našem případě kompetentní a za to zodpovídá.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Treba to spresniť. Správu vlády, alebo ministra?

Poslanec SN R. Senjuk: Zprávu vlády s důrazem na zprávu ministra.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďalej svoj návrh predkladá pán poslanec Jan Vild.

Poslanec SN J. Vild: Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych Vám přednesl pozměňující návrh k programu za poslanecký klub občanského hnutí. V programu na úterý 28. 1. je poslanecký návrh volebního zákona předřazen před návrh o volbách pana prezidenta. Domníváme se, že návrh pana prezidenta je vhodnější - důvody, proč tomu tak je odezněly již na výborech, a proto podávám pozměňující návrh, aby byl návrh pana prezidenta předřazen při projednávání před návrh poslanecký. To znamená, že tam dojde ke změně pořadí při projednávání těchto dvou návrhů zákona.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Ďalej hovorí pán poslanec Suchánek.

Poslanec SL J. Suchánek: Pane předsedo, pane předsedající, dávám procedurální návrh ke změně programu schůze podle tisku 1209. Jedná se o dva přesuny. Navrhuji, aby bod č. 5 dosavadního návrhu byl přeřazen na první pozici a bod č. 10 na pozici druhou. Domnívám se, že by to podstatným způsobem zvýšilo konstruktivnost našeho parlamentu.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďalej sa hlási pán poslanec Kopřiva.

Poslanec SL T. Kopřiva: Pane předsedající, nevím jestli jsem správně pochopil váš procedurální návrh na přehození bodů dva a čtyři - domnívám se, že bod čtyři navazuje na bod tři, takže není možné ho předřadit před bod tři.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Je to správne, to bol omyl. Ide teda o to, že bod dva sa radí za bod štyri, teda celkové poradie bodov bude jedna, tri, štyri, dva. Ďalej sa hlási pán poslanec Jičínský.

Poslanec SN Z. Jičínský: Kolegové, nedoporučuji návrh kolegy Suchánka z toho důvodu, že ještě dnes jedná ústavně právní výbor Slovenské národní rady a od České národní rady dostaneme dnes stanovisko, takže kdybychom udělali tuto procedurální změnu nebylo by možné, aby zpravodajové zařadili návrh nebo případné připomínky do svých zpráv. Doporučuji tedy zůstat u původního programu.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Pýtam sa pána poslanca Suchánka, či po tom vysvetlení trvá na veci.

Poslanec SL J. Suchánek: V tom případě doporučuji zařazení tohoto bodu okamžitě po obdržení příslušného stanoviska.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Domnievam sa, že to tak vyjde. Ďalej sa hlási pán poslanec Lis.

Poslanec SN L. Lis: Pane předsedo, chtěl bych podpořit návrh pana poslance Bendy, aby návrh o uprchlících, tedy novela zákona byla projednávána vzhledem k mimořádné situaci, která se vyvíjí v regionu kolem nás.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Návrh bol podaný, rozprava k tomuto typu návrhu sa neotvára. Kto ďalší si praje podať návrh? Pán poslanec Jégl.

Poslanec SL P. Jégl: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi podat návrh na zařazení dalšího bodu na program tohoto jednání. Jedná se o tisk 1114 - Návrh poslanců FS na vydání zákona o prodloužení dovolené vojákům v činné službě. Zařazení tohoto bodu programu bych podpořil třemi argumenty:

1. Je to věc, která přesahuje ještě z roku 1991, tedy je to jistý dluh který by bylo vhodné v nejbližší době vyrovnat.

2. Návrh tohoto zákona byl již v branných a bezpečnostních výborech, jako gesčních, projednán.

3. Jedná se o věc, která nezabere řádově hodiny, ale podle mého odhadu pouze desítky minut.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP