Čtvrtek 7. listopadu 1991

18. společná schůze SL a SN 7. 11. 1991


7. den - čtvrtek 7.11.1991
Přítomno:123 poslanců Sněmovny lidu
69 poslanců Sněmovny národů zvolení v České republice
62 poslanců Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice

Nepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu:

Adam, Adámek, Bakšay, Čič, Dienstbier J. st., Doksanský, Dospíšil, Filip. Gürtler, Hanák, Jambor, Klaus, Kňažko, Kováč, Laluha, Langoš, Mandler, Minka, Miller, Mornár, Niedoba, Ropek, Sedlák, Suchánek, Šidík, Tyl, Vrchovský

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Kobylka, Němec, Pernica Fr., Pernica J., Samková, Skalický, Vodehnal

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice: Anderko, Bellušová, Čalfa, Kontra, Mečiar, Molnár J., Moric, Pánis, Peter, Posluch, Seman, Slota

(Schůze opět zahájena v 9.37 hodin.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Vážené Federální shromáždění, vážení hosté, dovolte, abych zahájil sedmý den jednání 18. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů. Všechny vás srdečně zvu. Současně prosím, aby poslanci Sněmovny národů se dostavili do jednacího sálu, protože hned u prvního bodu budeme muset hlasovat.

Dovolte, abych vás nejprve seznámil s dnešním programem. Jako první bod dokončení jednání o návrhu zákona o organizaci Ústavního soudu ČSFR a o řízení před ním (tisk 859) a návrh usnesení výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 972).

Dále návrh na volbu kandidátů Ústavního soudu ČSFR (tisk 964), stanovisko výboru ústavně právního Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 979) a návrh volebního řádu. Ten jste dostali, předpokládám, do lavic nyní. Je to tisk 1000.

Dále je na programu volba generálního inspektora ozbrojených sil (tisk 998).

Dále požádal o vystoupení poslanec Hubálek se svým návrhem.

Další bod je hlasování o návrzích kandidátů na funkce soudců Ústavního soudu ČSFR, na volbu Generálního inspektora ozbrojených sil ČSFR a na funkce členů předsednictva Federálního shromáždění. To má být tedy ta společná volba.

Dále vládní návrh ústavního zákona o změně v soustavě federálních ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády ČSFR (tisk 948). Jde o souhlas se zrušením ministerstva.

Dále návrh usnesení Federálního shromáždění, kterým Federální shromáždění odsuzuje projevy rasismu a zejména antisemitismu (tisk 974).

A konečně návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 143/968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů (tisk 859).

To je zhruba program, který bychom měli dnes absolvovat.

Ještě než přikročím k prvnímu bodu, protože mě předseda iniciativního a petičního výboru požádal o projev, uděluji mu slovo. Je přítomen pan poslanec Stome?

Poslanec SN K. Stome: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové poslanci, vážení hosté, není žádným tajemstvím, že státoprávní uspořádání je otázkou, která hýbe naší společností a naším státem. Tato otázka nemohla uniknout pozornosti občanů a výsledkem jedné z těchto občanských iniciativ je iniciativa Za společný stát, která probíhá jak v historických zemích a v české části Slezska, tak i na Slovensku.

Petice je významná podle mého soudu několika body. Jednak tím, že obsahuje více než jeden milión podpisů občanů, a za druhé tím, že zdůrazňuje úlohu Federálního shromáždění v řešení státoprávního uspořádání našeho státu. To je úloha, která byla dosud, domnívám se, podceňována a kterou je zapotřebí, aby Federální shromáždění na sebe vzalo, neboť je to jeho ústavní povinnost.

Lze s úspěchem pochybovat o tom, že by poslanci Federálního shromáždění nereprezentovali národní zájmy občanů obou našich republik, a pro nás z toho plyne to, že bychom měli apelovat na účast poslanců FS na všech jednáních o této otázce. Navrhuji, aby bližší seznámení a návrh na přijetí příslušného usnesení bylo provedeno před jednáním o otázkách k referendu. Domnívám se, že by to bylo organicky vhodné. Děkuji.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji panu poslanci Stomemu. Měli bychom nyní přikročit k projednání návrhu skupiny poslanců Federálního shromáždění na vydání zákona o organizaci Ústavního soudu ČSFR a o řízení před ním (tisk 859) a návrhu ústavně právních výborů na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 972). Pokud se nemýlím, zákon byl už projednáván a předjednán, a měli bychom tedy přistoupit k projednání a schválení pozměňovacích návrhů. Slovo tedy mají zpravodajové. Ještě se hlásí paní poslankyně Sándorová. Prosím.

Poslankyně SN E. Sándorová: Pán predsedajúci, vážení kolegovia, ešte skôr ako zahájime rokovanie o ďalšom bode programu, bohužiaľ si nemôžem odpustiť, aby som sa nevyjadrila k hlasovaniu v Snemovni ľudu o uvoľnení členov pre FBIS z výborov. Týmto hlasovaním bol, bohužiaľ, prerušený štatút tohto kontrolného orgánu. Pre tento kontrolný orgán neplatí ustanovenie Rokovacieho poriadku o vyšetrovacej komisii. Naopak o štatúte tohto orgánu hlasovalo celé toto Federálne zhromaždenie a posledný bod tohto štatútu hovorí o tom, že títo poslanci, pokiaľ to vyžaduje ich práca v kontrolnom orgáne, majú byť v každom jednotlivom prípade uvoľnení z výborov a táto neprítomnosť má byť ospravedlnená. Ale nemôžu byť trvale uvoľnení z týchto výborov. Ďakujem.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Vyslechli jste názor poslankyně Sněmovny národů Sándorové. Byl bych vděčen, kdybyste na toto upozornění reagovali tichým souhlasem s tím, že se k tomu příležitostně vyjádříme. Pan předseda mě upozorňuje, že po volbách - myslí tím samozřejmě dnešní volby dopolední. Pan poslanec Benda.

Poslanec SL V. Benda: V tuto chvíli si nejsem jist, jestli neprošel nějaký pozměňovací návrh, ale řešení je prosté. Je třeba se podívat do zákona, kterým jsme tento kontrolní orgán zřídili. Tam původně bylo obsaženo právo poslanců požádat o uvolnění z práce ve výborech. Pokud to tam zůstalo, je připomínka paní poslankyně Sándorové bezpředmětná. Pokud to náhodou bylo ze zákona odstraněno, pak je o čem diskutovat.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji vám za váš vstřícný projev, nicméně předpokládám, že legislativci již nahlédli do příslušných norem a že záležitost vyřídíme v zájmu jednacího řádu i platné legislativy.

Budeme pokračovat v zahájeném prvním bodu programu. Dávám tedy slovo zpravodajům k tomuto zákonu.

Poslanec SN J. Mečl: Pane předsedající, doporučuji, abychom projednali pozměňovací návrhy podle paragrafů, podle ustanovení zákona o organizaci Ústavního soudu. Není jich mnoho a myslím si, že z hlediska přehlednosti je to pro obě sněmovny přijatelnější.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Já s tím souhlasím, můžete začít.

Poslanec SN J. Mečl: Z tohoto hlediska je zapotřebí se podívat na § 3, kde poslanec Čičmanec v odst. 3, odst. 1 doporučuje nahradit číslovku 18 000 číslovkou 16 000. Zpravodajové se k tomuto návrhu nevyjadřují.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Pan kolega Čičmanec.

Poslanec SL P. Čičmanec: Po prerokovaní v klube návrh sťahujem.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Já vám děkuji, prosím.

Poslanec SN J. Mečl: K témuž § 3, odst. 1 - číslovku 18 000,- doporučuje poslanec Horský nahradit číslovkou 20 000,-, tj. zvýšit částku o 2 000,-. Oba zpravodajové to nechávají na rozhodnutí sněmoven.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Budeme hlasovat, prosím. Formulujte, o čem budeme hlasovat.

Poslanec SN J. Mečl: Budeme hlasovat o tom, že v § 3, odst. 1 - první řádka - plat ve výši místo 18 000 bude ve výši 20 000.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Poslanec Benda má technickou připomínku.

Poslanec SL V. Benda: Rád bych se dotázal zpravodajů. My jsme třeba včera, pokud šlo o doporučení nebo nedoporučení, byli loajální k rozhodnutí výborů. Jako zpravodajové jsme často hlasovali jinak, ale doporučovali jsme tak, jak nám uložily výbory. V tomto případě je rozhodnutí ústavně právních výborů jasné, tak se ptám, proč nebo jménem koho zpravodajové změnili názor?

Poslanec SN J. Mečl: Zpravodajové nezměnili názor, vycházejí ze stanoviska ústavně právního výboru, které máte k dispozici ve společné zprávě, a nechávají tuto záležitost na rozhodnutí sněmoven. Tzn., že vycházíme z toho, že tam má být částka 18 000.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Přistupuji k hlasování. Při hlasování o pozměňovacích návrzích k tomuto zákonu platí zákaz majorizace, a proto hlasují samostatně obě části Sněmovny národů.

(Hlasuje se 9.49 hodin)

Táži se poslanců obou sněmoven, kdo je pro navržený pozměňovací návrh, nechť hlasuje! (SN ČR 26, SN SR 27, SL 43) Děkuji.

Kdo je proti, nechť hlasuje! (SN ČR 4, SN SR 4, SL 19) Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování, nechť hlasuje! (SN ČR 21, SN SR 17, SL 30) Děkuji.

Pozměňovací návrh neprošel ani v jedné části Sněmovny národů ani ve Sněmovně lidu. Budu opakovat čísla vždy pro, proti, zdržel se, tedy česká část Sněmovny národů 26, 4, 21, slovenská část Sněmovny národů 27, 4, 17, Sněmovna lidu 43, 19, 30. Návrh přijat nebyl. Můžete pokračovat, pane zpravodaji.

Poslanec SN J. Mečl: Ještě k § 3 - byl to můj návrh, v odst. 2 vypustit: "plat podle odst. 1 podléhá dani ze mzdy". Pokud by s tím obě sněmovny souhlasily, doporučoval bych, abychom o tomto návrhu nehlasovali a vzali ho na vědomí, protože jde o věc nespornou podle daňových předpisů - pokud není uvedeno v zákoně jinak, plat podléhá dani ze mzdy. Navrhovatel s tím souhlasí.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Takže pokud nebude zásadní odpor proti tomuto návrhu, nenechám o tomto bodu hlasovat. (Není.) Prosím, pokračujte, pane zpravodaji.

Poslanec Sn J. Mečl: K § 4 - návrh poslance Horského - v odst. 1, písm. a) - číslovku 7 000 nahradit číslovkou 10 000.

V odstavci b) číslovku 4 000 nahradit číslovkou 5 000. Zpravodajové zaujímají stejné stanovisko jako u předchozího návrhu poslance Horského, vycházejí z návrhu ústavně právních výborů a doporučují, aby o věci rozhodly sněmovny.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Vyslechli jste návrh zpravodaje. Dávám o něm hlasovat. Táži se poslanců obou sněmoven, kdo je pro tento přednesený pozměňovací návrh, nechť hlasuje! Děkuji.

(Hlasuje se v 9.51 hodin.)

(SN ČR 15, SN SR 18,SL 46)

Kdo je proti? (SN ČR 6, SN SR 3, SL 21)

Kdo se zdržel hlasování? (SN ČR 31, SN SR 25, SL 26)

Česká část Sněmovny národů hlasovala 15, 16, 31, slovenská část 18. 3, 25, Sněmovna lidu 46, 21, 26. Pozměňovací návrh nebyl přijat v obou sněmovnách.

Společný zpravodaj výborů SN J. Mečl: V § 4 vypustit odst.2 - byl to můj poslanecký návrh - odchyluje se od zprávy ústavně právních výborů. Doporučuji, aby o věci rozhodly sněmovny, protože jako zpravodaj se k tomu nemohu vyjadřovat.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Vzhledem k tomu, že to je zpravodajský návrh, prosím druhého zpravodaje, aby zaujal stanovisko.

Společný zpravodaj výborů SL Z. Kessler: Doporučuji, aby k tomuto návrhu nebylo přihlíženo a aby se vycházelo ze schválené zpravodajské zprávy ve znění ústavně právního výboru.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Závisí to tedy na vás, paní poslankyně a páni poslanci. Dávám hlasovat.

(9.53 hodin)

Kdo souhlasí s tímto návrhem? (Hlasuje se.) (SN ČR 19, SN SR 10, SL 21)

Kdo je proti? (SN ČR 4, SN SR 4, SL 24)

Kdo se zdržel hlasování? (SN ČR 29, SN SR 32, SL 48)

Česká část Sněmovny národů 19, 4, 29, slovenská část 10, 4, 32, Sněmovna lidu 21, 24, 48. Návrh nebyl přijat v obou sněmovnách.

Společný zporavodaj výborů SN J. Mečl: Další můj poslanecký návrh k § 4 a § 5 spočíval v tom, aby se ustanovení, zejména § 5, nahradila vládním nařízením, k jehož vydání by tento zákon vládu zmocnil. Po konzultaci s druhým zpravodajem a navrhovatelem, beru tento návrh zpět, protože asi odporuje ústavnímu zákonu, který stanoví, že platy a ostatní požitky stanoví zákon. Týká se to návrhů, které jsou pod číslem 1. Tyto návrhy tedy stahuji.

K § 23 - upozorňoval jsem ve zpravodajské zprávě, že jde o tiskovou chybu, jde o vypuštění slova "navrhovatel". Doporučuji, pane předsedající, aby sněmovny souhlasily s tím, že se vyškrtne ve druhém odstavci § 23 za slovy " někým zjevně neoprávněným" slovo "navrhovatel", které tam bylo uvedeno chybně a text bude pokračovat "mohou být před sjezdem projednány...". Nemusí se o tom hlasovat.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Jsem téhož názoru, bereme to na vědomí,

Společný zpravodaj výborů SN J. Mečl: Poslední návrh je k § 70. Je to můj návrh. Doporučuji, aby § 70, vzhgledem k tomu, že odporuje ústavnímu zákonu o referendu, byl vypuštěn. Pan kolega Kessler s tím souhlasí a souhlasí s tím také navrhovatelé zákona. To znamená, hlasovat o vypuštění § 70 s tím, že zbytek textu zákona se přečísluje.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Vyslechli jste znění pozměňovacího návrhu, přistoupíme tedy k hlasování.

(9.56 hodin)

Kdo je pro tento pozměňovací návrh, nechť hlasu- je! (Hlasuje se.) (SN ČR 54, SN SR 45, SL 78)

Kdo je proti? (SN ČR 0, SN SR 0, SL 0)

Kdo se zdržel hlasování? (SN ČR 1, SN SR 5, SL 10)

Hlasování skončilo takto: Česká část SN 54, 0, 1, jeden poslanec ignoroval, slovenská část 45, 0, 5, tři poslanci ignorovali, Sněmovna lidu 78, 0, 10, pět poslanců ignorovalo. Pozměňovací návrh byl přijat.

Tím předpokládám, že jsme vyčerpali pozměňovací návrhy. Dovolte, abychom přistoupili k hlasování o celkovém návrhu zákona.

(9.58 hodin)

Táži se poslanců obou sněmoven, kdo souhlasí s návrhem zákona a s usnesením ve znění pozměňujících a doplňujících návrhů a podle doporučení sněmovního zpravodaje, nechť zvedne ruku a stlačí tlačítko! (Hlasuje se.) (SN ČR 55, SN SR 50, SL 92)

Kdo je proti? (SN ČR 0, SN SR 0, SL 0)

Kdo se zdržel hlasování? (SN ČR 2, SN SR 3, SL 1)

Hlasování dopadlo takto: Česká část Sněmovny národů: 55, 0, 2, nikdo neignoroval, slovenská část Sněmovyn národů 50, 0, 3, nikdo neignoroval, Sněmovna lidu 92, 0, 1, jeden poslanec ignoroval.

Dovolte tedy, abych konstatoval, že po souhlasném usnesení obou sněmoven Federální shromáždění ČSFR schválilo zákon o organizaci Ústavního soudu ČSFR a o řízení před ním.

Děkuji panu poslanci Valkovi i zpravodajům za jejich práci při tomto zákonu. (Potlesk.)

Poznámka redakce: usnesení FS č.223, SN č.377, SL č. 359)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Vážené poslankyně, vážení poslanci, promiňte krátké zdržení v našem dalším jednání.

Než přistoupíme k volbě členů ústavního soudu, máme zde tisk 1000, návrh ústavně právních výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů pro volbu soudců ústavního soudu ČSFR. Tisk jste dostali do lavic. Má 9 bodů. Měli bychom tento návrh pro volbu schválit. Předpokládám, že mlčky bereme na vědomí.

Hlásí se poslanec Soldát.

Poslanec SL M. Soldát: K bodu jedna bych chtěl upozornit, že se nejedná o soudce ústavního soudu, ale volíme kandidáty na soudce ústavního soudu. V bodě 1 bych dal "kandidáty na soudce ústavního soudu volit tajným hlasováním". Soudce definitivně jmenuje prezident republiky.


Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP