Úterý 5. listopadu 1991

18. společná schůze SL a SN 5. 11. 1991


5. den - uterý 5.11.1991

(Jednání zahájeno v 10.24 hodin.)
Přítomno:127 poslanců Sněmovny lidů
67 poslanců Sněmovny národů zvolení v České republice
64 poslanců Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice

Nepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu:

Adam, Adámek, Bakšay, Čejková, Čič, Dienstbier J.st., Dlouhý, Gürtler, Huml, Klaus, Kňažko, Kováč, Laluha, Langoš, Minka, Miller, Niedoba, Ropek, Suchánek, Šepetka, Šidík, Tyl, Vrchovský

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Arnošt, Kobylka, Maštálka, Němec, Pernica F., Samková, Senjuk, Vodehnal

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice: Čalfa, Kontra, Mečiar, Moric, Pánis, Peter, Posluch, Sándorová, Seman, Slota

(Jednání opět zahájeno v 10.24 hodin.)

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Vážené Federální shromáždění, vážení hosté, zahajuji 5. den jednání 18. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů. Všechny vás srdečně vítám. Vítám pana místopředsedu federální vlády pana dr. Pavla Rychetského. Dnes máme na programu tyto body:

Ověření platnosti volby poslance Sněmovny lidu Federálního shromáždění.

Slib poslance Federálního shromáždění.

Projednání postupu k sjednocení usnesení sněmoven Federálního shromáždění, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, tisk 685.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád, tisk 679.

Návrh usnesení výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů, tisk 965.

Návrh dohodovacího výboru ke sjednocení postupu při projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník.

Hlasování k vládnímu návrhu obchodního zákoníka - návrh usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů, tisk 963.

Hlasování k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád.

Jako první bod je

Ověření platnosti volby a slib poslance Sněmovny lidu Federálního shromáždění

Rezignací poslance Bohuslava Peky zanikl jeho mandát ve Sněmovně lidu. V souladu s platným zákonem o volbách do Federálního shromáždění vyhlásilo dne 30. září předsednictvo Federálního shromáždění novým poslancem dosavadního náhradníka pana Stanislava Floriána. Protože je třeba ověřit platnost volby poslance Floriána, dávám nyní slovo předsedovi mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu poslanci Kesslerovi.

Poslanec SL Z. Kessler: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, mandátový a imunitní výbor Sněmovny lidu zkoumal podle § 89 zákona o jednacím řádu FS, zda poslanec Sněmovny lidu PaedDr. Stanislav Florián, který nastoupil jako náhradník na místo uvolněné po poslanci Sněmovny lidu ing. Bohuslavovi Pekovi byl platně zvolen podle zákona o volbách do Federálního shromáždění.

Jako předseda výboru jsem byl pověřen, abych sněmovně o výsledku jednání podal zprávu. Mandátový a imunitní výbor Sněmovny lidu zkoumal zápis o volbách do Federálního shromáždění, usnesení předsednictva FS č. 145 z 30. 9. 1991, usnesení předsednictva Sněmovny lidu č. 71 z 13. 9. 1991 a konstatoval, že náhradník byl řádně zvolen a vyhlášen za poslance Sněmovny lidu.

Výbor proto na základě svých zjištění navrhuje, aby Sněmovna lidu podle čl. 47 ústavního zákona č. 143/1968 Sb. o československé federaci ověřila platnost volby svého poslance dr. Stanilava Floriána.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji panu poslanci Kesslerovi. Prosím poslance Sněmovny lidu, zda někdo má dotaz ke zprávě mandátového a imunitního výboru. (Nikdo se nehlásil.)

Budeme tedy hlasovat. Hlasují poslanci Sněmovny lidu.

Kdo souhlasí se zprávou mandátového a imunitního výboru, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko! (Hlasuje se.)

(SL 81)

Je někdo proti? (0) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (0) Nikdo.

Osmdesát jedna poslanců bylo pro, nikdo nebyl proti a nikdo se hlasování nezdržel. Dva poslanci nehlasovali. Návrh byl schválen.

Sněmovna lidu ověřila platnost volby pana Stanislava Floriána. Můžeme nyní přistoupit ke složení slibu. Zákon o poslancích stanoví, že poslanec skládá slib na první schůzi sněmovny, které se zúčastňuje. Poprvé se zúčastnil jednání sněmovny pan poslanec Stanislav Florián, který jako náhradník nastoupil dnem 14. září 1991 na uvolněný poslanecký mandát v souladu s § 49 zákona č. 47/1990 Sb. o volbách do Federálního shromáždění. Prosím, aby pan Stanislav Florián předstoupil před předsednickou tribunu ke složení slibu.

Předsedu Sněmovny lidu prosím, aby přijal slib. Slib se skládá podáním ruky předsedovi sněmovny a prohlášením: "Slibuji".

Prosím pana místopředsedu Sněmovny lidu poslance Ernesta Valka, aby přečetl text slibu a všechny účastníky schůze, aby povstali.

Místopředseda SL E. Valko: Sľubujem na svoju česť a svedomie, vernosť Českej a Slovenskej Federatívnej Republike. Budem dbať vôle a záujmov ľudu, riadiť sa Ústavou a ostatnými zákonmi, pracovať k tomu, aby boli uvádzané do života.

Poslanec SL S. Florián: Slibuji. (Potlesk.)

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Dovolte, abych nastupujícímu poslanci panu Floriánovi blahopřál a přál mu mnoho úspěchů v jeho poslanecké práci.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 343)

Nyní bychom projednali postup ke sjednocení usnesení sněmoven Federálního shromáždění k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, tisk 685.

Po neformálních konzultacích se navrhuje tento postup:

Zahájit podle § 31 písm. b) zákona o jednacím řádu FS dohodovací řízení a do společného výboru pro toto řízení se doporučuje zvolit: za SL poslanci Bobovnický, Kudláček, Schneider a Világi; za SN poslanci Hacaj, Toman, Vild a Vosček.

Ptám se, zda všichni navržení jsou přítomni?

Poslanec Zelenay má technickou poznámku.

Poslanec SN R. Zelenay: Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Rokovací poriadok pripúšťa viac možností riešenia takéhoto problému. Vieme, že došlo k rozporu hlavne v Snemovni národov. Už sme mali niekoľko prípadov, keď sa podobný problém riešil samostatnou schôdzou Snemovne národov. Naposledy sa to týkalo federálneho fondu trhovej regulácie.

V prvom rade by sme teda mali určiť mechanizmus, ako sa to bude riešiť. A až potom, až vyberieme mechanizmus, v prípade že by sme sa priklonili k tomu, čo navrhuje pán predseda, hovoriť o menách členov dohodovacej komisie.

Zdá sa mi, že podstatne účinnejšie a lepšie by bolo zorganizovanie samostatnej schôdze Snemovne národov, kde by sa vyriešil rozpor, ktorý panuje medzi dvoma časťami. Snemovňa ľudu daný návrh schválila a Snemovňa národov v slovenskej časti tiež tento návrh schválila. Preto navrhujem, aby sa to riešilo týmto spôsobom.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Uvedl jsem, že probíhaly neformální konzultace v této věci. Věc byla projednávána - opět zdůrazňuji - neformálně i s navrhovatelem novely, to je s místopředsedou vlády Rychetským, který souhlasil s postupem, který jsem zde předložil jménem předsedů obou sněmoven. Samozřejmě lze navrhnout i jiný postup. Můžeme o proceduře, která se doporučuje, hlasovat.

Nyní má slovo poslanec Sokol, který se přihlásil do diskuse.

Poslanec SN J. Sokol: Pane předsedající, kolegové! Rozdíl je v tom, že zatímco u zákona o bankrotu nebyl spor o znění zákona, tam se ke sporu nedošlo na základě toho, že nějaké pozměňovací návrhy byly nebo nebyly přijaty. Tady došlo k věcnému sporu.

Považujeme za dobré, vzhledem ke složitosti a závažnosti celého projektu, aby byla ještě příležitost celý projekt znovu projít a eventuálně, pokud by se zjistily nějaké vnitřní spory, tyto spory opravit.

Proto bych doporučoval postup dohodovacího řízení, aniž by se tím projednávání příliš zdrželo. Má to své dobré důvody. Děkuji.

Poslanec SL M. Benčík: Vážený pán predsedajúci, myslím, že návrh pána poslanca Zelenaya má racionálne jadro. Nevidím žiadne vážne rozpory, ktoré by v schválenom návrhu vznikli. Predovšetkým zdôrazňujem, že Snemovňa ľudu návrh schválila väčšinou hlasov, Snemovňa národov v slovenskej časti schválila väčšinou hlasov a dva hlasy chýbali - pokiaľ sa pamätám - v českej časti. Teda nejde o veľké rozpory. A tie by skutočne pri dobrej vôli a snahe Snemovňa národov mohla samostatne riešiť.

Keď budeme postupovať inak, je to pochopiteľne možné, bude tlak na ďalšie časti snemovne, na Snemovňu ľudu a Snemovňu národov v slovenskej časti, aby urobila ústupky voči názorom, ktoré neprešli.

Navrhujem podporiť a hlasovať o návrhu pána poslanca Zelenaya.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Tento procedurální návrh zde byl, budeme muset o něm hlasovat. Chtěl bych upozornit kolegy, aniž chci ovlivňovat jejich hlasování, že postup, který se doporučoval na základě oněch konzultací a o kterém jsem hovořil, je z hlediska průběhu schůze racionálnější, protože nemusíme schůzi přerušovat. Bude-li zvolen dohodovací výbor, sejde se, může jednat a my mezi tím na společné schůzi můžeme projednávat návrh občanského soudního řádu. Pokud se rozhodneme jinak, musíme společnou schůzi přerušit, bude separátně jednat Sněmovna národů a Sněmovna lidu náhradní program pro tuto dobu nemá. Upozorňuji na to, že to, co by se mohlo jevit jako zjednodušení procedury, se může ve skutečnosti stát opakem.

Návrh byl však podán. Bude o něm hlasovat jen Sněmovna národů, protože se to týká pouze Sněmovny národů.

Poslanec SL E. Valko: Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi niekoľko poznámok. V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že ide o vecný rozpor medzi uzneseniami Snemovne ľudu a Snemovne národov. V takomto prípade je bežné a vždy sme konali dohodovacie konanie. Prípad, ktorý tu bol uvedený, to je federálny fond trhovej regulácie, bol absolútne iný. Tam nedošlo ani k jednému pozmeňujúcemu návrhu, pretože to zákonné opatrenie neumožňuje, tam sa riešila otázka celkového chápania tohto fondu. Tam nebol rozpor medzi vecným obsahom vo vnútri zákonného opatrenia.

Z toho dôvodu sa prihováram za riešenie, ktoré navrhol I. podpredseda profesor Jičínský.

Poslamec SN L. Kostya: Já bych panu kolegovi Valkovi uvedl jiný příklad, na příklad zákon o strategickém plánování, nebo úplně jiný postup, který nám stejné předsednictvo zdůvodnilo u opakovaného hlasování o navrácení majetku církvím kdy se večer neschválilo a zdůvodnilo se, že když scházely dva hlasy, tak druhý den ráno se klidně hlasovalo podruhé. Takže dalo by se tady říci důvodů pro a proti libovolné množství. Rád bych slyšel jeden jediný příklad z celého tohoto VI.období, kdy došlo k tomu, že Sněmovna lidu schválila jedna z částí Sněmovny národů schválila, druhá ne a byl zvolen dohodovací výbor mezi sněmovnami. Takovýto precedens zatím toto jednání nemělo.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Myslím, že nemáte zcela pravdu pane kolego, ale nemáme čas, abychom hledali v archivech jak probíhala dohadovací řízení a které konkrétní případy jsme řešili. Je tu navržen dvojí procedurální postup, budeme hlasovat ve Sněmovně národů o návrhu pana poslance Zelenaye.

(10.42 hodin)

Kdo z poslanců Sněmovny národů je pro návrh pana poslance Zelenaye, nechť zvedne ruku a stlačí tlačítko!

(Hlasuje se.)

Děkuji. (33)

Kdo je proti? (35)

Kdo se zdržel hlasování? (25) Děkuji.

33 pro, 35 proti, 25 se hlasování zdrželo. Návrh přijat nebyl.

Budeme tedy hlasovat o návrhu na vytvoření dohadovacího výboru. Myslím, že tento návrh můžeme spojit s hlasováním o složení dohadovacího výboru. Dohadovací výbor je sestaven tak, jak odpovídá příslušným ustanovením jednacího řádu. Pan poslanec Zelenay se ještě hlásí.

Poslanec SN R. Zelenay: Vážený pán predsedajúci, tým čo ste teraz povedal, ste odpovedali na prvú časť mojej otázky, ktorú som chcel položiť, ale bol by som veľmi rád, keby ste ešte pred hlasovaním opätovne prečítali mená poslancov, aby sme sa k nim mohli vyjadriť, prípadne navrhli doplnenie. Nie som si celkom istý, možno sa mýlim, ale neviem, či napríklad za klub HZDS bol v dohodovacom výbore niekto. Teda prosil by som prečítať a prípadne predložiť návrhy.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Je samozřejmě možné dávat připomínky, popřípadě jiné návrhy k dohadovacímu výboru, ale ti, kteří dohadovací výbor sestavovali, byli vedeni snahou, aby dohadovací výbor nebyl zbytečně velký, protože problematika, o kterou jde, není příliš komplikovaná, podle mého soudu. Ale samozřejmě lze dávat pozměňující návrhy.

Uvádím, že za Sněmovnu lidu jsou navrženi poslanci Bobovnický, Kudláček, Schneider a Világi, za Sněmovnu národů poslanci Hacaj, Toman, Vild a Vosček. Prosím, budou-li se dávat pozměňující návrhy, abychom měli na zřeteli to, že ve Sněmovně národů musí být dohadovací výbor složen paritně.

Poslanec SN R. Zelenay: Veľmi pekne ďakujem za uvedenie mien, pán predsedajúci. Zdá sa, že pri ústavnom zákone, kde sa vyžaduje trojpätinová väčšina (Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: To není ústavní zákon !) nie je 38 hlasov a sú potrebné aj hlasy predstaviteľov opozície, som pomerne dosť prekvapený, že v tomto návrhu - keď som dobre sledoval, možno že sa mýlim - predstavitelia opozície tu nie sú.

Preto dovoľte, aby som menom klubu HZDS navrhol do dohodovacieho výboru za slovenskú časť Snemovne národov pána profesora Hvezdoňa Kočtúcha s tým, že predpokladám, že česká časť Snemovne národov doplní dohodovaciu komisiu o jedného člena, napríklad z predstaviteľov opozície.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Vážení kolegové, prosím tedy, pokud se budeme vyslovovat pro rozšíření dohadovacího výboru, abychom jej doplnili tak, aby mohl fungovat ve smyslu jednacího řádu. Dovolím si přečíst vám § 32 jednacího řádu: "Společný výbor pro dohadovací výbor se skládá ze stejného počtu poslanců Sněmovny lidu a Sněmovny národů. Sněmovna národů zvolí do společného výboru stejný počet poslanců zvolených v ČR a zvolených v SR." Pokud tedy jsme pro rozšíření, prosím, aby byly podány návrhy tak, aby byl podán návrh ze Sněmovny národů na dalšího poslance z české části a další 2 poslance ze Sněmovny lidu.

Hlásí se pan poslanec Kostya, potom pan poslanec Jedinák.

Poslanec SN L. Kostya: Pane předsedající za českou část Sněmovny národů navrhuji poslance profesora Mečla.

Poslanec SL Z. Jedinák: Pane předsedající, dovolte faktickou poznámku. Chci říci, že jsem si vzal k ruce jednací řád a dohadovací řízení v tomto případě není povinné. Tak říká jednací řád. (Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Ano, nikdo o tom nepochyboval.) Domnívám se, že i důvody i způsoby řešení konfliktů mezi sněmovnami, mají být řešení přesně podle jednacího řádu. Tedy dohadovací řízení využít tam, kde žádná další možnost není již přípustná, nebo kde rozpory jsou tak zjevné a tak dalekosáhlé, že jinou možnost nemůžeme použít. Myslím si v tomto případě, že měl být využit důvod podle písmene a) § 31, nebo podle písmene c).

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Pane kolego, návrh poslance Zelenay Sněmovna národů nepřijala. Čili nikdo neměl další námitky, pokud jde o postup, který jsem navrhl. Prosím, pan poslanec Richterek.

Poslanec SL R. Richterek: Pane předsedající, navrhuji doplnění za horní sněmovnu pana poslance Benčíka. A pak schází ještě jeden, ale nebudu navrhovat jiného, doufám, že to udělá jiný poslanecký klub.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Prosím o ještě jeden návrh na doplnění poslanců. Bylo by zřejmě vhodné, aby to byl poslanec, který sedí v horních lavicích.

Poslanec SL M. Vrabec: Za Slovenskú národnú stranu navrhujem pani poslankyňu Tvrdú.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP