Pátek 1. listopadu 1991

18. společná schůze SL a SN 1. 11.

4. den - pátek 1. 11. 1991

(Jednání zahájeno v 9.13 hodin.)
Přítomno:122 poslanců Sněmovny lidu
66 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
57 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice

Nepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu:

Adam, Adámek, Andelová, Bakšay, Benda, Borguľa, Čejková, Čič, Dienstbier st., Dlouhý, Hanák, Jambor, Jurečka, Kakačka, Kapusta, Kňažko, Kováč, Magyar, Novotný, Petrovič, Ropek, Soldát, Sychra, Šepetka, Šidík, Tvrdá, Veverka, Vrchovský

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Lédl, Lux, Mečl, Němec, Pernica F., Samková, Sláma, Svoboda, Šolc

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice: Duray, Farkaš, Haško, Kočtúch, Kontra, Košnár, Kulan, Mečiar, Moric, Muška, Novitzský, Posluch, Roman, Seman, Serenčéš, Slota, Vicen

(Schůze opět zahájena v 9.13 hodin.)

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Vážené Federálne zhromaždenie, vážení hostia, prajem vám všetkým pekný deň. Budeme pokračovať v rokovaní 18. spoločnej schôdze Snemovne ľudu a Snemovne národov. Vítam členov federálnej vlády.

Podľa schváleného programu dnes prerokuvávame odpvede na interpelácie poslancov a interpelácie a otázky poslancov.

Odpovede na interpelácie a otázky poslancov budú predmetom rokovania a sú to písomné odpovede členov vlády na vaše písomné a ústne interpelácie. Ukladá to § 55 odst. 4 o Rokovacom poriadku, ktorý stanovuje povinnosť zaradiť odpoveď na najbližšiu schôdzu snemovní. Budeme postupovať podľa písomných informácií, ktoré ste dostali do lavíc pri zahájení tejto schôdze.

Ako prvú budeme prerokovávať interpeláciu Ladislava Romana na predsedu federálnej vlády Mariána Čalfu, na interpeláciu podanú poslancami Snemovne národov. Je to tlač 780. Prosím poslancov Snemovne ľudu a Snemovne národov, kto z nich má dajakú otázku k tejto interpelácii? Nikto sa nehlási. Snemovňa národov berie interpeláciu na vedomie.

Ďalšia interpelácia na predsedu vlády je interpelácia poslanca Prokopa, tlač 699. Pýtam sa pána poslanca Prokopa, či je spokojný s odpoveďou pána premiéra? Nie je tu. Má niekto k tomu nejakú otázku? Nemá. Snemovňa berie odpoveď na vedomie.

Ďalšia odpoveď je na interpeláciu na Michala Prokopa. Je to tlač 781. Má niekto k tejto odpovedi ešte nejaké otázky? Keď nemá, Snemovňa národov berie túto odpoveď na interpeláciu na vedomie.

Ďalej je odpoveď na interpeláciu poslancov Ransdorfa a Svobodu, tlač 779 a 749. Má niekto k tejto interpelácii a k odpovedi ešte nejaké otázky? Keď áno, Snemovňa národov berie odpoveď na vedomie.

Ďalej je tu tlač 818, interpelácia poslancov Federálneho zhromaždenia KSČ, tlač 770. Pýtam sa poslancov Snemovne národov, či sú spokojní s odpoveďou na túto interpeláciu?

Poslanec SL J. Piskoř: Pane předsedo vlády, situace v zemědělství je velmi tíživá. Včera se problematikou zabývala federální vláda. Z tohoto hlediska se nám odpověď zdá nedostačující. Proto se opětovně k celé záležitosti v zemědělství vyjádříme při projednávání správy vlády k ekonomickému vývoji.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Chce pán premiér k tomu zaujať stanovisko?

Předseda vlády ČSFR M. Čalfa: Pán poslanec, pokiaľ si to budete priať, môžeme vám dať podklady, o ktorých rokovalo vláda, keď robila závery k týmto poľnohospodárskym veciam, aby ste mali komplexnejšie informácie.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem. Súhlasí pán poslanec? Áno. Ďakujem. Snemovňa berie túto odpoveď na vedomie.

Ďalšie interpelácia je poslanca Ransdorfa a Magyara, tlač 840. Ani jedného z nich tu nevidím. Pýtam sa Snemovne ľudu a Snemovne národov, či má niekto k interpelácii otázky? Nikto sa nehlási. Snemovne berú odpoveď na vedomie.

Tlač 843 je interpelácia poslancov pána Jégla, Lisa a Soukupa. Pýtam, sa poslancov, či sú s odpoveďou spokojní?

Poslanec SN L. Lis: Pane předsedající, dámy a pánové, odpověď, kterou jsme obdrželi, je v tomto období uspokojující, ale nejsou vyjasněny ještě některé otázky, které potřebujeme pro plné uspokojení našeho podnětu k interpelaci vyjasnit. Je to zejména otázka, jestli vláda ČSFR zmíněné jednání projednala a v jakém rozsahu.

Nám chybí právě toto stanovisko, abychom mohli vyslovit plné uspokojení s interpelací. Věc je v jednání prostřednictvím pana ministra obrany, který ve věci zahájí určité kroky a jednání.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem. Chce pán premiér k tomuto zaujať stanovisko? Stanovisko zaujme minister obrany.

Ministr obrany ČSFR L. Dobrovský: Vážení poslanci, na otázku, kterou nyní položil pan poslanec Lis, mohu zatím odpovědět ústně, ale písemná odpověď se připravuje. Prověřili jsme jak archívy ministerstva obrany, tak archívy Úřadu předsednictva vlády. Zjistili jsme, že v těchto archívech neexistují doklady o projednávání zmíněných dohod. Z toho lze předpokládat, že tyto dohody vládou projednávány nebyly. Písemnou odpověď připravujeme.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem. Je pán poslanec Lis spokojný? (Ano.) Snemovne berú odpoveď na vedomie.

Ďalej je tu tlač 686, interpelácia pána poslanca Hubálka. Pýtam sa poslanca Hubálka, či má nejakú ďalšiu otázku?

Poslanec SL B. Hubálek: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, já bych dotazů měl více, ale první záležitostí je nespokojenost s odpovědí, kterou podepsal (asi ji pochopitelně nevypracovával) pan premiér. Interpelace podaná 14. května měla určitým způsobem předjímat řešení lustračního zákona. Nabízela cestu, kterou jsem prokonzultovával na legislativě federálního ministerstva vnitra, aby se souhlasem subjektu bylo možno vydat lustrační osvědčení. To by nebyl žádný protiprávní krok. Dostal jsem odpověď, která se vyhýbala jádru tohoto problému. Bylo mi řečeno, že vlastně navrhuji plošnou lustraci.

Tuto zkušenost v odezvě na interpelace získávám dosti často. Myslím tím to, že nenazýváme věci pravým jménem. To je tedy výtka na odpověď na interpelace podávanou 14. května. Tato věc už je dnes řešena tzv. lustračním zákonem. Způsob, jakým se interpelace vyhodnocovala a jakým se na ni odpovídalo, mě neuspokojil.

Další interpelaci jsem podal tři dny po skončení 17. společné schůze. Týkala se očisty federální vlády ve smyslu usnesení č. 94, které jsme na půdě FS přijali v lednu. Týkala se osob, nejen osoby, jak se tehdy mylně v tisku rozviřovalo, možná neadresně. Nechci jmenovat, protože zákon č. 102 na ochranu státního tajemství bychom měli respektovat v míře co největší. Pan premiér a všichni zúčastnění, např. členové vyšetřovací komise 17. listopadu vědí, oč se jedná a vědí také, že tato interpelace byla odůvodněná. Přesto se tyto záležitosti neřešily vhodným způsobem a odpověď zase nebyla ano či ne. Byly to výmluvy.

Vzhledem k dříve řečenému (pokud jde o interpelaci z května i o tuto interpelaci) položil jsem v závěru požadavek, abychom byli jmenovitě seznámeni s tím, která osoba nebo který tým jsou odpovědni za to, že se panu premiérovi tímto způsobem předkládají interpelace k vyřízení. Žádal jsem, abychom byli seznámeni také s tím, jaká opatření se v tomto směru přijmou.

Na toto téma by se dalo říci mnohem více. Odvolal bych se na někoho jiného, koho si velice vážím a koho asi většina z vás slyšela v nedělních poledních pořadech v Československé televizi. Ten člověk trefil hřebíček na hlavičku, když řekl, že je třeba, aby u nás platilo slovo, abychom jednali podle základních (nebo chcete-li elementárních) pravidel, která jsou dána každému člověku do jeho svědomí už odmalička. Jinak si budeme věci nazývat nesprávnými pojmy a budeme se tady interpelovat do nekonečna.

Proto bych prosil pana premiéra, abychom ve smyslu interpelace z 22. července byli skutečně informováni o věci tak, jak vypadá. Děkuji za pozornost.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem poslancovi Hubálkovi. Chce pán premiér zaujať stanovisko? Pán premiér mi oznámil, že dá stanovisko písomne.(Poslanec SN B. Hubálek: Přijímám.) Týmto berie Snemovňa ľudu odpoveď na interpeláciu na vedomie s tým, že pán premiér dodá ďalšie informácie.

Teraz pristupujem k tlači č. 900, interpelácia poslanca Šedivého, ktorá bola podaná ústne. Má k tomu poslanec Šedivý nejakú ďalšiu otázku?

Poslanec SN F. Šedivý: Dámy a pánové, musím konstatovat, že odpověď na interpelaci, kterou jsme dostali pod tiskem 900 dne 17. 10., ačkoliv byla jako urgentní podána 19. července, považuji za zcela neuspokojivou. Jednalo se o akci Transgas a Transpetrol. V odpovědi je uvedeno, že Federálnímu shromáždění bude předložen zákon, který tyto dva podniky bude řešit nebo - lépe řečeno - bude řešit vlastnictví k těmto dvěma zařízením. Zároveň se v odpovědi konstatuje, že akce, která proběhla pod názvem Transpetrol, je v pořádku, a pouze aby se zabránilo dalším pochybnostem, bude předložen zákon.

S tímto názorem nemůžeme souhlasit. Myslím, že tento názor odporuje ústavnímu zákonu č. 556, čl. IV. Jsme i nadále přesvědčeni, že došlo k porušení tohoto zákona. Součástí naší interpelace byl dotaz na generálního prokurátora Gašparoviče, který dodnes zodpovězen nebyl. Chtěl bych ještě poprosit kolegu Soldáta jako spoluautora této interpelace, aby se vyjádřil k technickým podmínkám. (Poslanec Hubálek: Přijímám.)

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem, slovo má poslanec Soldát.

Poslanec SL M. Soldát: Připojuji se ke slovům mého předřečníka. Jen bych chtěl říci, že mám před sebou zakladatelskou smlouvu akciové společnosti Transpetrol, kterou v zastoupení podepsal ministr průmyslu Slovenské republiky pan Ján Holčík a ředitel státního podniku Benzina dr. Jiří Hrdý. Považuji to za protiústavní postup.

Dále bych chtěl říci, že návrh zákona, který vypracovalo federální ministerstvo hospodářství, v podstatě zakotvuje tento stav a v § 5, kde se hovoří o vlastnictví k akciím, vlastně přebírá rozdělení, jak je uvedeno ve smlouvě v čl. 5. Tzn. že ministerstvo průmyslu SR bude mít 20 akcií po 100 miliónech a 20 akcií po 1 miliónu a Benzina jako státní podnik Praha bude mít 7 akcií po 100 miliónech a 55 akcií po 1 miliónu. Myslím, že tento přístup je naprosto nepřijatelný. Upozorňoval jsem na to už několikrát ústně jak ministra Dlouhého, tak i ministry republikových vlád. Myslím, že celá záležitost by se takto neměla odbýt a že by ve věci měla nastoupit generální prokuratura. Požaduji, aby záležitost byla prošetřena i federálním ministerstvem kontroly.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem. Pán premiér chce povedať nejaké stanovisko.

Předseda vlády ČSFR M. Čalfa: Vážení páni poslanci, podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia sme sa pokúsili poskytnúť výklad ústavných pomerov, pokiaľ ide o tieto veci. Sme v situácii, že poslanci, ktorí nás interpelovali, s týmto výkladom nesúhlasia, nepovažujú ho za správny a v tejto veci oslovili generálneho prokurátora. Osobne sa domnievam, že skutočne by asi bolo potrebné niekoho, kto by to posúdil, nakoľko je stanovisko vlády správne a nakoľko je správne stanovisko poslancov. Nemôžem robiť v tejto veci sudcu. Buď požiadame generálneho prokurátora, aby urobil stanovisko, prípadne táto záležitosť by mala byť predmetom posúdenia ústavného súdu. Nedokážem si predstaviť iný mechanizmus, ako naše rozdielne názory na túto vec posúdiť.

Organizácia existuje, organizácia funguje. Zrejme predmetom interpelácie je vrátiť tento ústavný stav do tej podoby, ako bol predtým, a vlastníctvo riešiť zákonom Federálneho zhromaždenia. Teda zrušiť akúsi zmluvu a celú situáciu vyriešiť zákonom Federálneho zhromaždenia tak, ako to predpokladá ústavný zákon o čs. federácii. Vláda sa však domnieva, že postup, dokiaľ nebude tento zákon, Federálne zhromaždenie znesie výklad tak, ako ho napísala do odpovede na interpeláciu.

Toto je teda dnešný stav, pričom upozorňujem, že tento problém má i rozmer národný, nielen právny, nielen ústavný. Ide o organizáciu, ktorá je mimoriadne citlivá, ide o organizáciu, ktorá zásobuje celý tento štát ropou, ropnými výrobkami. Chcel by som vás preto poprosiť, aby sme pristupovali k tomuto problému citlivo, pretože skutočne ide o citlivý národohospodársky problém. Ďakujem.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Pán poslanec Soldát sa hlási o slovo.

Poslanec SL M. Soldát: Právě proto, že to je z hlediska hospodářské strategie tohoto státu, považuji to za naléhavé. Jen chci připomenout, pane premiére, že tato interpelace byla oběma sněmovnami prohlášena za naléhavou. Byla podána v červenci, odpověď měla být do týdne, ve skutečnosti jsme ji obdrželi, tuším, před l4 dny.

Považuji to za protiústavní, odcitoval bych čl. 4 odst.4, který říká, že zákon FS stanoví vlastnictví k ropovodům, tranzitnímu plynovodu a nadřazeným rozvodným sítím k přenosu elektrické energie. Takže se domnívám, že požadavek, aby alespoň byla přešetřena oprávněnost uzavření smlouvy mezi ředitelem Benziny a ministrem průmyslu SR, je naprosto správný. Myslím, že by se mělo ministerstvo kontroly v této věci angažovat.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Čo navrhujete, pán poslanec?

Poslanec SL M. Soldát: Považuji odpověď za nepřijatelnou a požaduji, aby se k tomu vyjádřila generální prokuratura a ministerstvo kontroly, aby vláda předložila znovu své stanovisko. Aby to přehodnotila.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Takže môžem dať návrh, aby snemovne vzali odpoveď na vedomie s tým, čo ste teraz povedali, aby doložili písomne?

Poslanec SL M. Soldát: Aby sněmovny rozhodly, že s takovouto odpovědí nesouhlasí.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Tak Snemovňa národov s touto odpoveďou nesúhlasí a dožaduje sa ďalšieho riešenia. Poslanec nie je spokojný, necháme to teda na poslancoch a na premiérovi. Nemáme iné riešenie.

Pristúpime k ďalšej interpelácii - tlač 901 - interpelácia pána poslanca Magyara zo Snemovne ľudu bola podaná ústne. Technická poznámka, pán poslanec Motyčka.

Poslanec SN L. Motyčka: Pane místopředsedo, to není záležitost poslance a pana premiéra. To je záležitost sněmovny. Bylo by třeba, aby se sněmovna vyjádřila, zda je na straně poslance nebo na straně vlády.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Snemovňa sa môže vyjadriť len hlasovaním. Ako vidíte, nemáme tu dosť poslancov ani v Snemovni národov, ani v Snemovni ľudu, aby sme mohli dať hlasovať.

Poslanec SN L. Motyčka: Pak je třeba se k tomu vrátit, až tady bude dostatečný počet a hlasováním odsouhlasit, kdo má pravdu.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Správne, až bude patričné kvórum, dáme o tejto veci hlasovať. Ešte má technickú poznámku pán poslanec Soldát.

Poslanec SL M. Soldát: K předřečníkovi. Myslím, že hlasováním se pravda nedá zjistit. Sami to tady nemůžeme rozhodnout, to musí rozhodnout jiný orgán.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem, môžeme pristúpiť k ďalšej interpelácii, keď nie sú ďalšie dotazy.

Prikročíme k interpelácii 901, ktorú podal ústne pán poslanec Magyar. Pána poslanca nevidím, myslím, že tu nie je. Má k tomu zo snemovne niekto otázku? (Ne.) Pokiaľ nemá, snemovňa berie odpoveď na vedomie.

Ďalšiu tlač - 908 - interpelácia pána poslanca Borguľu zo Snemovne ľudu bola podaná ústne. Ani pána poslanca Borguľu tu nevidím. Má niekto otázku k tejto interpelácii? Pokiaľ nemá, snemovňa interpeláciu berie na vedomie.

Prejdeme k ďalšej tlači - 919 - interpelácia pána poslanca Hubálka. Interpelácia bola daná tlačou 797. Prosím.

Poslanec SL B. Hubálek: Interpelace se týkala dodávky našich tanků T 72 do Sýrie a měla za účel zabránit této dodávce. Vysvětlovala proč, hlavním bodem asi bylo srovnání našeho opuštění světem v roce 1938 v porovnání s podobnou záležitostí, kterou znamenala hrozba dodávky 1 500 tanků Sýrii, kterou nemůžeme považovat za demokratický stát. Vláda už tuto dodávku schválila.

Chtěl bych jen upozornit na to, co je nosným momentem i při předchozích interpelacích. Snažím se při svých dotazech předložit co nejpodrobnější informace, aby byly průkazné. Proto i v interpelaci ohledně dodávky tanků do Sýrie jsem udal pramen. V odpovědi pana premiéra Čalfy je odvolávka na odbornou literaturu, což bych býval měl snazší také, kdybych to odbyl tímto obecným výrazem. Mě by dodatečně zajímalo, z jaké odborné literatury, z jakých pramenů byly údaje pana premiéra čerpány. A pro příště, abychom interpelace skutečně formulovali co nejpodrobněji, co nejvěcněji. Děkuji.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem. Môžeme vziať odpoveď na interpeláciu na vedomie ako snemovňa. (Ano.) Ďakujem.

Pristúpime k ďalšej odpovedi na interpeláciu (tlač 929), je to interpelácia pána poslanca Gandaloviča, tlač 813. (Poslanec Gandalovič s odpovědí souhlasí.) Snemovňa národov berie odpoveď na vedomie.

Ďalšia interpelácia je tlač 933, je to interpelácia poslancov Voleníka a Richtera. (Oba poslanci jsou spokojeni.) Ďakujem. Snemovňa ľudu berie odpoveď na vedomie.

Tlač 938, interpelácia poslanca Konečného, ktorá bola ústna. Je tu pán poslanec Konečný?

Poslanec SL A. Černý: Pan poslanec Jindřich Konečný je z dnešního jednání řádně omluven a požádal mě, abych jeho vyjádření přečetl. Mohu tak učinit? (Ano.) Děkuji.

Pan Jindřich Konečný píše: "Nejsem s odpovědí na interpelaci spokojen. Uváděl jsem, že usnesení vlády ČR č. 2/91 je stejné jako usnesení č. 84/86 Sb. Problém pohraničí není jen regionální problém nebo záležitost republikových vlád. Touto problematikou se má federální vláda zabývat.

Zpět k odpovědi. Připadá mi diletantská a neobjektivní. Hovořit o vybraných pohraničních oblastech je nesmysl. Myslím, že vláda nebere na zřetel výjimečně tvrdé podmínky, drsné klima, atd. Často si voliči z těchto oblastí říkají: Vyřiďte vládě, ať sem přijde bydlet, ať zjistí, jak se tady neuvěřitelně tvrdě žije. Rád to vládě vyřídím. Pánové, jděte tam bydlet a za rok se můžete vyjádřit. Pochopte, jde o oblast bezprostředně u hranic, ne pouze nebo výhradně o pohraniční okresy plošně pojaté. Protože nejsem, jak už jsem uvedl, s odpovědí spokojen, předložím další návrhy."


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP