Středa 30. října 1991

18. společná schůze SL a SN 30. 10.


2. den - středa 30. 10. 1991

(Jednání zahájeno v 9.21 hodin.)
Přítomno:132 poslanců Sněmovny lidu
69 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
65 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice


Nepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu:

Adam, Adámek, Andelová, Bakšay, Čič, Dienstbier J. st., Dlouhý, Kakačka, Kapusta, Kňažko, Kováč, Langoš, Miller, Ropek, Sychra, Veverka, Vrchovský, Zukal

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Němec, Pernica F., Samková, Sláma, Šolc, Tomis

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice: Čalfa, Farkaš, Hacaj, Haško, Kontra, Mečiar, Moric, Seman, Slota

(Schůze opět zahájena v 9.21 hodin)

Předseda FS A. Dubček: Vážené Federálne zhromaždenie, vážení hostia, prajem vám všetkým dobrý deň. Budeme pokračovať v rokovaní 18. spoločnej schôdze Snemovne ľudu a Snemovne národov.

Dnes máme na programe overovanie platnosti voľby a sľub poslankyne Snemovne národov FZ. Ďalej budeme pokračovať v prerokúvaní vládneho návrhu o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania, tlač 847 a návrh uznesenia Snemovne ľudu a Snemovne národov, tlač 951. Ďalej máme na programe návrh stanoviska poslaneckého klubu Občianskej demokratickej únie-VPN k udalostiam v Bratislave dňa 28. októbra 1991. Ďalej je to vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu na vyslovenie súhlasu Dohoda o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi druhých štátov, dohodnutá vo Washingtone dňa 18. marca 1965, tlač 820. Potom máme na programe vládny návrh zákona, ktorým sa mení, doplňuje a upravuje Občiansky zákonník, tlač 685 a návrh uznesenia Snemovne ľudu a Snemovne národov, tlač 966.

Rezignáciou poslanca Michala Sýkoru zanikol jeho mandát v Snemovni národov. V súlade s platným Zákonom o voľbách do Federálneho zhromaždenia vyhlásilo dňa 22. októbra t.r. Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia za novú poslankyňu doterajšiu náhradníčku pani Oľgu Glosíkovú. Pretože je treba overiť platnosť voľby poslankyne Glosíkovej, dávam slovo predsedovi mandátového a imunitného výboru Snemovne národov, pánovi Horníkovi. Prosím, aby sa ujal slova.

Poslanec SN J. Horník: Vážený pán predseda, vážená Snemovňa národov, vážené poslankyne, vážení poslanci, mandátový a imunitný výbor Snemovne národov, podľa § 89 Zákona o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia, skúmal či poslankyňa Snemovne národov Oľga Glosíková, ktorá nastúpila ako náhradníčka na miesto uvoľnené po poslancovi Snemovne národov Michalovi Sýkorovi, bola platne zvolená podľa Zákona o voľbách do Federálneho zhromaždenia.

Súčasne ma výbor poveril, aby som ako predseda mandátového a imunitného výboru na tejto schôdzi podal Snemovni národov správu o výsledku jeho rokovania.

Dámy a páni, mandátový a imunitný výbor, po preskúmaní dokladov o voľbách v uznesení Predsedníctva Federálneho zhromaždenia číslo 159 o nastúpení náhradníka na uvoľnený poslanecký mandát v Snemovni národov a v uznesení Predsedníctva Snemovne národov číslo 83, ktorým zobralo na vedomie rezignáciu poslanca Snemovne národov Michala Sýkoru na jeho poslanecký mandát, konštatoval, že Oľga Glosíková bola riadne zvolená za náhradníčku na poslankyňu Snemovne národov.

Mandátový a imunitný výbor na základe svojho skúmania a prerokúvania navrhuje, aby Snemovňa národov, podľa článku 47 ústavného zákona č. 143/68 Zb., o čs. federácii v znení neskorších ústavných zákonov, overila platnosť voľby svojej poslankyne Oľgy Glosíkovej. Ďakujem.

Předseda FS A. Dubček: Ďakujem pánovi Horníkovi za prednesenú správu. Mandátový a imunitný výbor Snemovne národov odporučil svojej snemovni, aby bola overená platnosť voľby. Pýtam sa preto, či sú k prednesenej správe nejaké otázky. Konštatujem, že nie sú.

Budú hlasovať poslanci Snemovne národov. Kto súhlasí so správou mandátového a imunitného výboru, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo!

(Hlasuje se.)

(89) Osemdesiatdeväť.

Kto je proti? (0) Nikto.

Kto sa zdržal hlasovania? (0) Nikto.

Konštatujem, že so správou mandátového a imunitného výboru a s voľbou poslankyne bol vyslovený súhlas. Návrh bol schválený. Snemovňa národov overila platnosť voľby Oľgy Glosíkovej.

(Poznámka redakce: usnesení SN č. 361)

Teraz môžeme pristúpiť k zloženiu sľubu. Zákon o poslancoch ustanovuje, že poslanec skladá sľub na prvej schôdzi snemovne, ktorej sa zúčastňuje. Dnes sa prvýkrát zúčastňuje rokovania pani poslankyňa Oľga Glosíková, ktorá ako náhradníčka nastúpila 22. októbra 1991 na uvoľnený poslanecký mandát v súlade s § 49 zákona č. 47/1990 o voľbách do Federálneho zhromaždenia, prosím, aby pani Oľga Glosíková predstúpila pred predsednícku tribúnu na zloženie sľubu a prosím predsedu Snemovne národov pána Šútovca, aby sľub prijal.

Sľub sa skladá podaním ruky predsedovi snemovne a prehlásením "sľubujem". Prosím podpredsedu Snemovne národov pána poslanca Jana Sokola, aby prečítal text sľubu a všetkých účastníkov, aby povstali.

Místopředseda SN J. Sokol: Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České a Slovenské Federativní Republice. Budu dbát vůle lidu a zájmů lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život. (Poslankyně SN O. Glosíková: "Slibuji".)

Předseda FS A. Dubček: Dovoľte mi, aby som novo zvolenej poslankyni poblahoželal. Teraz odovzdávam slovo a vedenie schôdze predsedovi Snemovne národov Milanovi Šútovcovi.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Vážené kolegyne, vážení kolegovia, včera, v rámci rozpravy o programe 18. spoločnej schôdze, sme rozhodli, že prvým bodom nášho dnešného programu by malo byť stanovisko poslaneckého klubu Občianskej demokratickej únie - VPN k udalostiam v Bratislave dňa 28. októbra 1991. Rozprava k predchádzajúcemu bodu programu, k návrhu Zákona o rozhlasovom a televíznom vysielaní nebola však skončená a ja som preto navrhol hovorcom poslaneckého klubu VPN, aby netrvali na tom, že tento bod má byť zaradený bezprostredne po úvode dnešného dňa.

Budeme teda pokračovať v rozprave a hlasovaní o zákone a bezprostredne po tom, ako túto agendu skončíme, pán poslanec Mlynárik prednesie príslušné stanovisko.

Pristúpime teda teraz k ďalšej rozprave o zákone o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania. Prosím spravodajcov, aby zaujali svoje miesta. Do rozpravy je prihlásený ako prvý poslanec Martin Kukučka, potom je prihlásený poslanec Mandler, poslankyňa Šormová, poslanec Prokop, poslankyňa Rothmayerová. Prosím poslanca Kukučku, aby sa ujal slova.

Poslanec SL M. Kukučka: Pán predseda, pán predsedajúci, vážené dámy a páni. Najskôr mi dovoľte niekoľko poznámok k niektorým obavám, ktoré tu včera večer v diskusii odzneli.

Po prvé - pokiaľ verejno-právne média, čiže média zo zákona, majú nárok na poplatky koncesionárov, právom od nich môžeme očakávať plnenie základných funkcií, informatívnych, oznamovacích a zábavných. Samozrejme iné je to vo sfére licenčných prevádzkovateľov, ktorým ide o priazeň diváka alebo poslucháča a do tej súťaže idú na vlastné náklady, čiže malo by záležať aj na nich, akým obsahom naplní vysielanie. Je samozrejme - a vieme to aj zo sveta - že sú monotématické kanály, ktoré sa zaoberajú napríklad športovou tématikou alebo hudbou a nikto od nich nečaká naplnenie všetkých týchto funkcií. A pokiaľ áno, tak jedine v tomto žánre, ktorému sa venujú.

Po druhé - hovorili sme o obavách z komercionalizácie vysielania. Týkalo sa to hlavne súkromných staníc. Myslím si, že by sme si ale mali uvedomiť, že len úspešné komerčné stanice budú schopné realizovať programy, ktoré budú náročnejšie, čiže menšinového charakteru, kde by sme mohli zaradiť umenie s veľkým U, o ktoré sa bojíme - tam môžeme zaradiť rôzne špeciálne odborné programy, na ktoré jednoducho nebudú peniaze, pokiaľ si tieto stanice nebudú môcť nejakou slobodnou voľbou, slobodným vysielaním tento program naplniť. A mám takú obavu, že akosi sme automaticky začali zamieňať slovo "komerčné" za slovo "nekvalitné". Pri tom je v svete bežné, že komercia sa musela vypracovať na takú kvalitu, aby bola pre ľudí prijateľná. A pokiaľ ju zvulgarizujeme na 7 trpazlíkov, tak to už vôbec nie je dávno pravda. Keď dovolíte, dám príklad zo sveta populárnej hudby - hovoriť o Collinsovi ako o nekvalitnom človeku, pretože je to z oblasti komerčnej - bolo by to trochu nepravdivé a naviac práve takíto Collinsovia umožňujú svojou prácou a svojou úspešnosťou štart ľuďom, ktorí sa chcú presadiť v tejto oblasti.

Po tretie - zaznel tu záujem o diváka. Je to, ako keby sme ho chceli podceňovať. Ja si myslím, že divák alebo poslucháč ubráni svoje záujmy sám - jednoducho vypne skrinku alebo si prepne na iný kanál. A kanál, ktorý bude častejšie vypínaný, bude jednoducho odsúdený k zániku, pretože ani objednávatelia reklám si nebudú platiť reklamu na kanále, ktorý nikto nebude sledovať. Každý sa zamyslí nad efektívnym vynaložením svojich prostriedkov do práce takýchto staníc.

Po štvrté. Bolo by dobré, keby sa efektívnosťou vlastných nákladov zaoberali aj prevádzkovatelia súkromných staníc. Pochybujem, že by súkromný prevádzkovateľ zamestnával neproduktívne pracovné sily. Dúfam, že tomu tak nebude ani v ostatných médiách.

Po piate - tento zákon by nemal riešiť skutočnosti vyjadrené inými zákonmi, napr. ochrany osobnosti, ľudských práv, občianských práv. Na to totiž zákony máme. Tiež si myslím, že by to nemala riešiť žiadna rada - na to máme súdy a prokuratúru.

Ešte mám jeden odstrašujúci príklad zo Slovenska, ktorý je hodný staroveku, kde istá poslankyňa zo Slovenskej národnej rady žiadala na pôde Slovenskej národnej rady potrestanie autora istej republikovej novely, ktorá sa podľa jej názoru priečila kresťanskému cíteniu. Myslím si, že pokiaľ by rady riešili takéto problémy, tak je tu veľké nebezpečenstvo. Tým som sa samozrejme nechcel dotknúť kresťanov, len som hovoril o spôsobe, akým sa dá čokoľvek interpretovať.

Dovoľte, aby som vám teraz predniesol moje pozmeňujúce návrhy. Paragraf 5, ods. 3 - tu by som žiadal o vypustenie slov "alebo morálne." Slovo morálne z tohoto dôvodu - istotne sa zhodneme v tom, že trochu iný pohľad na to má povedzme ODU-VPN, trochu iný KDH a komunistickú morálku, myslím, že sme zažili všetci. Prosím vás, nepoužívajte slova, ktorých obsah nevieme definovať. Sú nebezpečné, môžu sa otočiť proti nám. V tom istom § v ods. 5 by som prosil znížiť dobu archivácie na 15 dní. Myslím si, že je to trochu komplikované pre ľudí, ktorí štartujú v tejto oblasti a vysielajú denne 24 hodín, aby hneď od začiatku mohli tieto veci tak robiť. To je však vec názoru a nakoniec sa k tomu vyjadrite hlasovaním.

V alternatíve jedna - v šestke - prosím opäť v písmene a) vypustiť slovo "morálka". Body z tejto alternatívy totiž platia aj v alternatíve dva, preto o tom hovorím, v tejto súvislosti, teraz. Ďalej by som žiadal o vypustenie písmena g). Myslím si, že každý prevádzkovateľ ponesie riziko toho, keby chcel vysielať nejakú tendenčnú politickú reklamu. Môže sa to nakoniec odraziť v sledovanosti programu a nakoniec môže pracovať proti sebe. Verím tomu, že budú vysielať predovšetkým pre ľudí a nie pre seba, pokiaľ sa budú chcieť uživiť.

Alternatíva dve je - myslím si, jasná, pretože chceme vstúpiť na medzinárodný trh reklamy v rovnoprávnom postavení. V § 7 podporím alternatívu 2, ale vzhľadom na technické možnosti by som znížil ešte podiel, ktorý môže prevádzkovateľ zo zákona zvýšiť na 5 % z 10. § 9 v alternatíve 1 - tu by som navrhoval v odseku 3 vynechať na záver slovo "najmenej" a dal by som tam slovo "najviac", pretože je nedostatok frekvencií a pokiaľ obsadíme všetky frekvencie vysielaním zo zákona, tak nebudeme môcť zabezpečiť pluralitu vysielania. A to, že časom budeme môcť vysielať zo satelitu, to vyriešime potom. Samozrejme podporujem alternatívu 2. V § 10 prosím o vynechanie odsekov 4 a 8 a ostatné prečíslovať.

V § 11 prosím písm. e), aby bolo tohto znenia: "Programovú skladbu vysielania s návrhom vysielacej schémy." Ostatné by som vypustil. Rovnako tak by som vypustil písm. f) a g), takže by ostalo posledné písmeno h), ktoré by sa stalo písmenom f).

Z § 12 by som vynechal ods. 3.

Teraz by som prosil časť 6. Pokiaľ ide o pokuty, v § 20 písm. b), prosil by som o 15 dní tak ako som to už navrhoval pri archiváci, keď to neprejde, tak to nie je aktuálne. Opäť by som v ods. 4 písm. b) vynechal slovo "morálny", zvyšok by zostal, a to z dôvodov, o ktorých som už hovoril. Ďakujem.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Svoje pozmeňovacie návrhy, prosím, odovzdajte písomne, urobte to, pán poslanec, urýchlene, pretože potom sa predlžuje proces spracovania pozmeňovacích návrhov. Ďalej sa o slovo prihlásil pán poslanec Mandler, pripraví sa pani poslankyňa Šormová, po nej vystúpi pán poslanec Michal Prokop, nie ako spravodajca, ale ako účastník diskusie.

Poslanec SL E. Mandler: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, základní problematika předloženého návrhu zákona spočívá podle mého názoru v tom, že odstranění státního monopolu je v rukou státního orgánu, který udílí i odnímá licence a dává navíc pokuty. Tento mechanismus je možná svým způsobem nutný, ale lze ho přijmout, ostatně tak už o tom mluvil poslanec Benda, pouze jako mechanismus přechodný k tomu, aby mohl být monopol zrušen a právně zavedeno duální vysílání. Je tu jedna zvláště nepříjemná věc, když se podíváme na § 20, kde se říká v bodu 4, že pokutu až do jednoho miliónu korun lze uložit provozovateli, který vysílá pořad, jehož obsah je v rozporu s povinnostmi provozovatelů, uvedenými v § 5, odst. 1 a 2 tohoto zákona. A když se podíváme na § 5, odst. 1 a 2, tak zjistíme, že nesmí být vysílány pořady, které by porušovaly práva občanů nebo je diskriminovaly... atd. a bod 2, že nesmí vysílané pořady propagovat válku nebo líčit krutá nebo nelidská jednání takovým způsobem, který je jejich zlehčováním, omlouváním nebo schvalováním. My všichni budeme velmi rádi hlasovat pro takováto ustanovení, stejně jako pro ně hlasovali dříve před 2 nebo 3 desetiletími zákonodárci v těchto síních. A já jsem právě od té doby na to velice citlivý.

Jsem z generace, která má své zkušenosti. V roce 1969, když nastoupil Husák, tak na základě podobných právních ustanovení nám, časopisu Tvář, byla dána pokuta 50 tisíc za to, že tam vyšla próza "Pod pruskou nadvládou", kde vyšší orgán, tehdy to byl, myslím ČÚTI, zjistil, že to "Pod pruskou" je jenom krycí pro "ruskou nadvládou." Dostali jsme 50 tisíc korun pokutu. V dalším měsíci jsme opět dostali 50 tisíc korun, ale nebyli jsme jediní, takto zjevně ten orgán hodlal zlikvidovat celé nakladatelství Svazu spisovatelů. Velice snadno mohl, stejně jako by tento orgán - mám na mysli federální radu - mohl v budoucnosti likvidovat kteréhokoli provozovatele udělováním pokut, např. když vznikne taková situace, jako byla válka v Gulfu, již jsem o tom mluvil na výboru. Vždyť naše sdělovací prostředky, přečtěte si, jak propagovaly válku a schvalovaly válečná jednání. Tedy v čem je zakopaný pes? Myslím, že jde o tři problémy, z nichž všechny se vyřešit teď nedají.

První problém je v tom zákoně, kde je ustanovena neodvolatelnost proti sankcím. Tu sankci dává táž federální rada, která uděluje a odnímá licence. To by se mělo v budoucnosti nějakým způsobem řešit, nevím jak, proto k tomu nedávám žádné pozměňovací návrhy, jenom na to upozorňuji, myslím, že jde o velice podstatný problém. Ale to, o čem jsem mluvil já, je, nemohu si pomoci, forma následné cenzury (v § 20) myslím, že nemáme zapotřebí, abychom takovouto instituci zaváděli.

To se dá odstranit velmi snadno prostě tím, že se článek 4 v § 20 vypustí, potom by federální rada za příslušné delikty nemohla udělovat pokuty, mohla by udělovat pouze nějaké oznámení nebo varování, nebo já nevím jak, a v případě potřeby by musela odejmout licenci, což je podstatný zásah, který by zjevně nebyl tak běžný a nemohl by se udělat skrytým těch pokut.

Nechci federální radu předem z něčeho zlého podezírat, ale je to lidský orgán, jako jsou všechny orgány, a my ho stanovíme jako orgán monopolní.

Třetí věc, velmi podstatná, ke které tady směřuji, a to je problematika lidských práv. Tím, že se vyjmou izolovaně pouze dvě zásady, to znamená diskriminace lidí a propagace války, tak to vypadá velmi efektně, celá věc se zdánlivě zjednoduší, ale problematika lidských práv ve skutečnosti je velice komplikovaná a zjednodušovat by se prostě takto neměla, protože pak je zneužitelná. Proto navrhuji tyto dva paragrafy zaměnit odkazem na povinnost dodržovat ústavu a Listinu lidských práv.

Dovolil bych si vcelku přečíst pozměňovací návrhy a prosil bych, jestli by mohly být pojaty vcelku. Především u § 20 navrhuji zrušit odst. 4 a paragraf přečíslovat. § 4 - obsah programů - navrhuji zrušit.

§ 5, nyní 4 navrhuji upravit takto: Název: "Práva a povinnosti provozovatelů". Nynější odstavce 1 a 2 nahradit tímto zněním:

1. "Provozovatelé mají právo vysílat programy svobodně a nezávisle. Do jejich programu nesmí, s výjimkou odst. 4, nikdo a žádný orgán zasahovat." Odst. 4 se týká nezbytného vysílacího času, který je provozovatel povinen poskytnout státním orgánům.

2. "Provozovatelé jsou povinni zabezpečit, aby nebyly vysílány pořady, které jsou v rozporu s Ústavou ČSFR a Listinou lidských práv.

Další paragrafy je nutno přečíslovat. Děkuji za pozornost.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP